Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

  • Erika Hederváryová, rok narodenia 1967,

že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka  - predvolanie zo dňa 17.05.2017.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

  • Ján Kotrlec, rok narodenia 1991, číslo zásielky: RE998270415SK
  • Jozef Kováč, rok narodenia 1966, číslo zásielky: RE936231924SK
  • Ivan Vlačuha, rok narodenia 1976, číslo zásielky: UC051486502SK
  • Janette Kaločaiová, rok narodenia 1971, číslo zásielky: UC108384304SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 

 

Zdenek Šíp, rok narodenia 1969, číslo zásielky: UC107058586SK

 

Jarmila Přibylová, rok narodenia 1951, číslo zásielky: UC163843080SK,

 

Dana Pišná, rok narodenia 1985, číslo zásielky:UC121982531SK

 

Veronika Vlačuhová, rok narodenia 1974, číslo zásielky: UC073698985SK

 

 

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Obchodná verejná súťaž Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž  č. 03/2017 na uzavretie nájomných zmlúv na nájom nehnuteľného majetku mesta – poľnohospodárskych pozemkov.

Predmet nájmu:

Pozemky – určené parcely,  ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností:

(1)   pre katastrálne územie Bzenica, v liste vlastníctva č. 2170, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 2493, druh pozemku: orná pôda, o výmere 43 138 m2,

(2)   pre katastrálne územie Revištské Podzámčie, v liste vlastníctva č. 2214, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 477, druh pozemku: orná pôda, o výmere 25 878 m2,

(3)   pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „E“ parciel evidovaných na mape určeného operátu ako parcela č. 507/3, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 56 296 m2.

Účel nájmu: poľnohospodárska výroba.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:  do 25.05.2017 do 12:00 hodiny.


 
 

Oznámenie o starostlivosti o pozemkyVytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica doručil Mestu Žarnovica upozornenie vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy na povinnosť dodržiavania § 3 ods. 1 písmena a) až c) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon“).

Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona bude orgán poľnohospodárskej pôdy dôsledne kontrolovať v termíne od júna 2017 do septembra 2017.


 
 

Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedeniaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica oznamuje verejnosti, že dňa 21.04.2017 od spoločnosti JPRL, s.r.o., M.R. Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou, obdržalo Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia č. 492, ktoré prechádza k.ú. Žarnovica a zároveň aj Výzvu vlastníkom nehnuteľností, cez ktoré prechádza elektrické vedenie, nakoľko bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku a tým ohrozuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia. JPRL, s.r.o. ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. O energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v najbližšom období vykoná výrub stromov  a iných porastov v ochrannom pásme vedenia, a to pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia. Súčasťou výzvy je aj  mapová  príloha, v ktorej je vyznačený úsek prechádzajúci k.ú. Žarnovica a kadiaľ vedie ochranné pásmo vedenia.

Súbor na stiahnutie mapova_priloha.pdf mapova_priloha.pdf (237.5 kB)

 
 

Dnes má službu:

AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica

0948 130 042

ďalšie dni

Sobota 27.5.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 27.5.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 27.5.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 27.5.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Pondelok 29.5. - 31.5.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 24.5.2017

meniny má: Ela

webygroupNetronics

Úvodná stránka