Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

 

Zdena Červíková, rok narodenia 1987,

 

že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená  zásielka číslo: UC273153691SK

Súbor na stiahnutie oznamenie_obcan.pdf oznamenie_obcan.pdf (260 kB)

 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 

 

Lucia Kováčová, rok narodenia 1986, číslo zásielky: UC269271405SK

 

Martina Kováčová, rok narodenia 1992, obyč. zásielka zo dňa 15.01.2018

 

Anton Vlačuha, rok narodenia 1973, obyč. zásielka zo dňa 15.01.2018

 

 

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Žarnovici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona NR SR č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

17. januára 201 trvalý pobyt občanovi:

Gustáv Gulaša, nar. 15.05.1955

                                              

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Žarnovica.

Záznam ohlasovne prevezmite na  ohlasovni pobytu, MsÚ Žarnovica.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 

 

Rastislav Thomus, rok narodenia 1971, číslo zásielky: UC099791364SK

 

Branislav Vaginger, rok narodenia 1978, obyč. zásielka zo dňa 05.01.2018

 

Zdena Šarköziová, rok narodenia 1972, obyč. zásielka zo dňa 05.01.2018

 

Constantin Ciprian Zuzu, rok narodenia 1978, obyčajná zásielka zo dňa 05.01.2018

 

 

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti Daňového úradu Banská Bystrica (102563473/2017) pre adresáta:

Adriána Supuku, pobyt Mesto Žarnovica


 
 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Žarnovici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f)  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

 

11.01.2017  trvalý pobyt občianke:

 

Valéria Kubincová, nar. 14.02.1950

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Žarnovica.

Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (229.6 kB)

 
 

Oznámenie spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vytlačiť
 

V priebehu mesiacov január 2018 až marec 2018 bude Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  uskutočňovať v meste Žarnovica kontrolu a odstraňovanie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (elektrických vedení).

 

Pre lepšiu informovanosť všetkých občanov si Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. dovoľuje upozorniť, že podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením :

  • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenostido 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  • zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  • vykonávaťakékoľvekčinnostiohrozujúceelektrickévedeniea bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

          

V tejto súvislosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE - D, a.s.“) upozorňuje, že v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca, alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

 

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považuje SSE –D, a.s. za spoločný záujem SSE –D, a.s., miest, obcí ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne dotýkajú všetkých.   

 

Z tohto dôvodu SSE - D, a.s. žiada občanov – vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov, aby poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE - D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovania stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. 

 

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE-D, a.s.  na vstup na pozemok, resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť SSE-D, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSE-D, a.s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.  


 
 

Dnes má službu:

BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

ďalšie dni

Pondelok 22.1. - 26.1.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 27.1.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 27.1.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 27.1.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 27.1.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 27.1. - 28.1.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Pondelok 29.1. - 31.1.
Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4,
968 01 Nová Baňa

dnes je: 22.1.2018

meniny má: Zora

webygroupNetronics

Úvodná stránka