Prechod na navigáciu Hlavné menu
Žarnovica - oficiálna stránka mesta

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2014

Mestský úrad v Žarnovici ako správca dane oznamuje, že rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 si môžu občania prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v priestoroch klientskeho centra (na prízemí úradu), a to v termíne:


● v pracovných dňoch od 5. mája 2014 (t.j. pondelok)
do 9. mája 2014 (t.j. piatok)
v čase od 7.00 hod. do 16.30 hod.
a
● v sobotu dňa 10. mája 2014
v čase od 7.00 hod. do 11.00 hod.

V tomto termíne a čase, t.j. aj počas predĺžených úradných hodín a v sobotu, môžu občania navštíviť klientske centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň bez ďalšieho čakania zaplatiť dane a poplatok. Dane a poplatky môžu občania zaplatiť aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu priamo v klientskom centre.
Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, t.j. len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia, po predložení občianskeho preukazu. Túto povinnosť nám ukladá zákon o správe daní (daňový poriadok). Doručenie rozhodnutia do vlastných rúk daňovníka musí byť preukázateľné, t.j. daňovník musí uviesť na rozhodnutí vlastnoručný podpis spolu s dátumom prevzatia. Tieto dve skutočnosti sú dôležité pre posúdenie začatia plynutia lehoty na podanie odvolania voči rozhodnutiu, ako aj pre posúdenie právoplatnosti a účinnosti rozhodnutia.
Výnimku pri doručení do vlastných rúk nemôžeme urobiť ani v prípade, keď rozhodnutie žiada za daňovníka prevziať iná osoba napr. v prípade manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo, či v prípade keď sa daňovník zdržiava v zahraničí.
Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá predloží správcovi dane splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia podpísané daňovníkom.
V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho daňovníkovi poštou, resp. zamestnancom mesta.
Daň za psa bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností jedným spoločným rozhodnutím.
Splatnosť vyrubenej dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady je uvedená priamo na rozhodnutí a je stanovená nasledovne:
Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a
II. splátka do 30. septembra 2014.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubený fyzickej osobe je splatný za rovnakých podmienok ako sú stanovené pri dani z nehnuteľností.
Dane a poplatky je možné uhradiť naraz aj v prípade stanovenia splátok.
Dane a poplatky môžu občania zaplatiť priamo v klientskom centre, a to buď v hotovosti do pokladne pri platbách do 300,- eur alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu alebo tiež prevodom z účtu v banke alebo prostredníctvom internetbankingu. Bezhotovostnú úhradu daní môžu občania realizovať tiež vkladom na bankový účet mestského úradu. Údaje potrebné pre takúto bezhotovostnú platbu, t.j. číslo účtu, konštantný symbol, variabilný symbol a špecifický symbol, sú uvedené priamo na rozhodnutí a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu každej platby. Novinkou pri bezhotovostnej úhrade daní a poplatku v roku 2014 je tiež možnosť úhrady daní mobilným zariadením (smart-telefónom) načítaním čiarového kódu, ktorý sa zobrazuje na rozhodnutí.
Bližšie informácie ohľadom odovzdávania rozhodnutí a platenia daní a poplatkov je možné získať priamo v klientskom centre MsÚ Žarnovica alebo na tel. č. 045/6830016, 045/6830019, 0911 532 345.

 

Klientske centrum, MsÚ Žarnovica
 

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje občanom, že sa v dňoch od 14.apríla do 30. júna 2014 uskutoční zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. V tomto období Vás môže navštíviť pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0484323288.

Začiatok sezóny na VDI

O Z N A M
Začiatok sezóny
na


VEREJNOM DETSKOM IHRISKU

 

je od 2.apríla 2014
s úpravou prevádzkovej doby
od 9.00 – 18.00hod.
( platí do konca mesiaca apríl 2014)


webygroupNetronics

Dnes má službu:

Lekáreň AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica

0948 130 042

ďalšie dni

Pondelok 28.4. - 4.5.
Lekáreň Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4

dnes je: 23.4.2014

meniny má: Vojtech


12050786

Úvodná stránka