Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2018 Vytlačiť
 

Mestský úrad v Žarnovici ako správca dane oznamuje, že rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2018 si môžu občania prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v priestoroch klientskeho centra (na prízemí úradu), a to v termíne:

 

v pracovných dňoch od 30. apríla 2018 (t.j. pondelok)

do 4. mája 2018 (t.j. piatok)

v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.

v stredu v čase od 7.00 hod. do 16.30 hod.

a

●  v sobotu dňa 5. mája 2018

 v čase od 7.00 hod. do 11.00 hod.

 

V tomto termíne a čase, t.j. aj počas predĺžených úradných hodín a v sobotu, môžu občania navštíviť klientske centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň  bez ďalšieho čakania zaplatiť dane a poplatok. Dane a poplatky môžu občania zaplatiť aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu priamo v klientskom centre.

Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, t.j. len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia, po predložení občianskeho preukazu. Túto povinnosť nám ukladá zákon o správe daní (daňový poriadok). Doručenie rozhodnutia do vlastných rúk daňovníka musí byť preukázateľné, t.j. daňovník musí uviesť na rozhodnutí vlastnoručný podpis spolu s dátumom prevzatia. Tieto dve skutočnosti sú dôležité pre posúdenie začatia plynutia lehoty na podanie odvolania voči rozhodnutiu, ako aj pre posúdenie právoplatnosti a účinnosti rozhodnutia.

Výnimku pri doručení do vlastných rúk nemôžeme urobiť ani v prípade, keď rozhodnutie žiada za daňovníka prevziať iná osoba napr. v prípade manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo, či v prípade keď sa daňovník zdržiava v zahraničí.

Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá predloží správcovi dane splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia podpísané daňovníkom.

V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka,  doručíme ho daňovníkovi poštou, resp. zamestnancom mesta.

Daň za psa bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností jedným spoločným rozhodnutím.

Splatnosť vyrubenej dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady je uvedená priamo na rozhodnutí a je stanovená nasledovne:

Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to

I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a

II. splátka do 30. septembra 2018.

Poplatok za komunálne odpady vyrubený fyzickej osobe je splatný za rovnakých podmienok ako sú stanovené pri dani z nehnuteľností.

Dane a poplatky je možné uhradiť naraz aj v prípade stanovenia splátok.

Dane a poplatky môžu občania zaplatiť priamo v klientskom centre, a to buď v hotovosti do pokladne pri platbách do 300,- eur alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu alebo tiež prevodom z účtu v banke alebo prostredníctvom internetbankingu. Bezhotovostnú úhradu daní môžu občania realizovať tiež vkladom na bankový účet mestského úradu. Údaje potrebné pre takúto bezhotovostnú platbu, t.j. číslo účtu, konštantný symbol, variabilný symbol a špecifický symbol, sú uvedené priamo na rozhodnutí a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu každej platby.

Bližšie informácie ohľadom odovzdávania rozhodnutí a platenia daní a poplatkov je možné získať priamo v klientskom centre MsÚ Žarnovica alebo na tel. č. 045/6830016, 045/6830019, 0911 532 345.

 

                                                                                                                 Klientske centrum, MsÚ Žarnovica


 
 

Dnes má službu:

AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica

ďalšie dni

Sobota 21.7.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 21.7.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 21.7.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 21.7.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Pondelok 23.7. - 27.7.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

dnes je: 19.7.2018

meniny má: Dušana

webygroupNetronics

Úvodná stránka