Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová BaňaVytlačiť
 

Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.  552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

 

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.7.2018

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná  a  pedagogická  spôsobilosť  požadovaná  na  stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  o zmene  a doplnení  niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú  kvalifikačné  predpoklady a osobitné  kvalifikačné  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 •  vykonanie 1. atestácie podľa zákona 317/2009 Z.z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

 

Iné predpoklady:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

Vítané predpoklady:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,
 • znalosť pracovnoprávnych predpisov,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, práca s internetom a i.),
 • ochota vysokého pracovného nasadenia.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o pedagogickej praxi,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac),
 • koncepcia rozvoja Materskej školy v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín a miesto podania žiadostí :

 termín ukončenia podávania prihlášok je 21.5.2018 do 15.30 hod.,

 • prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad v Novej Bani, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola – NEOTVÁRAŤ“ s menom, adresou a telefonickým kontaktom na odosielateľa,
 • za deň doručenia sa bude považovať deň uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky Mestského úradu v Novej Bani.

 

Termín a miesto výberového konania:

 • Termín a miesto výberového konania sa oznámiprihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti na výberovom konaní, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 
 

Dnes má službu:

BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

ďalšie dni

Nedeľa 27.5.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Pondelok 28.5. - 1.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 2.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 2.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6. - 3.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

webygroupNetronics

Úvodná stránka