Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o zámere realizácie projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste ŽarnovicaVytlačiť
 

Na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, vyhlasuje mesto Žarnovica zámer vybudovať CIZS.

 

Zámer vybudovania CIZS je založený primárne s cieľom zabezpečiť poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a za účelom zlepšenia dostupnosti, efektivity a kvality zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti. Účelom je poskytnutie priestorov a vybavenia pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. sociálnych služieb, v rámci ktorého bude poskytovaná zdravotná starostlivosť a iné služby. Integrita a právna subjektivita jednotlivých poskytovateľov služieb pôsobiacich v CIZS ostáva zachovaná.

 

V rámci realizácie projektu bude vytvorené CIZS prostredníctvom:

 

rekonštrukcie existujúceho zdravotníckeho zariadenia v meste Žarnovica

obstaraním materiálno-technického vybavenia

čiastočným obstaraním zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

vybudovaním IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

zabezpečením plnej bezbariérovosti objektu

zabezpečením zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy.

Vzhľadom na cieľ a charakter služieb budúceho CIZS môže mesto v zmysle Metodiky pre realizáciu a fungovanie CIZS integrovať nasledovné zložky zdravotnej starostlivosti:

 

1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku

lekári poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku

1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku

1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

lekár poskytujúci špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku

2 lekári poskytujúci špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

odberové pracovisko

stacionár

liečebná rehabilitácia

zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore

komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy

ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ

Sociálne služby

odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku

sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity a pod.

Na základe vyššie uvedeného si týmto mesto Žarnovica dovoľuje osloviť všetkých poskytovateľov vo vyššie uvedených druhoch ambulantnej zdravotnej starostlivosti s možnosťou zaradiť sa do CIZS.

 

Potenciálni záujemcovia o zaradenie sa do CIZS musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

 

poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast musí spĺňať nasledovné podmienky

poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom lekára, ktorý pôsobí v oprávnenej spádovej oblasti minimálne dva roky. Podmienka dlhodobého pôsobenia v oprávnenej spádovej oblasti sa vzťahuje na osobu lekára, nie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tzn. aj v prípade, ak lekár v posledných dvoch rokoch zmenil formu, akou vykonáva povolanie lekára (napr. založil s. r. o.), podmienka minimálne dvojročného pôsobenia v regióne sa posudzuje bez ohľadu na túto zmenu. Zároveň má poskytovateľ v oprávnenej spádovej oblasti kmeň pacientov.

poskytovateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v danom odbore so všetkými zdravotnými poisťovňami

ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami


 

poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je špecialista – gynekológ, stomatológ a poskytovateľ poskytujúci inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť je povinný spĺňať nasledovné podmienky:

prioritne musí ísť o špecialistu, ktorý už v oprávnenej spádovej oblasti zdravotnú starostlivosť poskytuje;

ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami

Ďalšou požiadavkou na potenciálnych záujemcov pre zaradenie sa do CIZS je minimálne personálne zabezpečenie prevádzky:

 

všeobecnej ambulancie pre dospelých

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 1,

sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1

všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria 1,

setra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 1

gynekologickej ambulancie

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo 1,

pôrodná asistentka 1) alebo pôrodná asistentka so špecializáciou pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 1

ambulancie zubného lekára

zubný lekár 1

sestra 1

ambulancie špecialistov

lekár z príslušného odboru 1

sestra s príslušnou špecializáciou 1

V prípade ďalších otázok resp. záujmu o podrobnejšie informácie zo strany lekárov, alebo poskytovateľov sociálnych služieb k projektu CIZS je nutné kontaktovať Ing. Ivanu Kupčiovú, odborného pracovníka verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov, 045/683 00 24, ivana.kupciova@zarnovica.sk alebo Ing. Branislava Arpáša, konzultanta EUFC SK s.r.o., +421 915 967 055, branislav.arpas@eufc.sk, ktorý poskytne záujemcom detailnejšie informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu CIZS zo strany potenciálnych záujemcov o pôsobenie v CIZS, si Vás dovoľujeme požiadať o prejavenie záujmu najneskôr do 25.05.2018 formou e-mailu na adresu ivana.kupciova@zarnovica.eu.

 


 
 

Dnes má službu:

BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

ďalšie dni

Nedeľa 27.5.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Pondelok 28.5. - 1.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 2.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 2.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6. - 3.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

webygroupNetronics

Úvodná stránka