Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúci Oddelenia vnútornej správy MsÚ Žarnovica

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • pracovné skúsenosti - v oblastiach predmetu činnosti: evidencia majetku (vrátane jeho inventarizácie, vyradenia a likvidácie); údržba, opravy a revízie majetku; poistenie majetku; údržba zelene, komunikácií, verejného osvetlenia a pod.
 • znalosť legislatívy platnej pre predmet činnosti
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni /minimálne Word, Excel, GIS/
 • vodičský preukaz sk. „B“
 • manažérske, organizačné a komunikačnéschopnosti
 • zodpovednosť, rozhodnosť, orientácia na ciele, zmysel pre tímovú prácu, odolnosť voči stresu

 

Požadované doklady: *

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením poštovej adresy, telefonického a mailového kontaktu na uchádzača
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • motivačný list
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace predloží len úspešný uchádzač)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

* nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na nezaradenie uchádzača do výberového konania

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Žarnovici, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie – OVS - neotvárať“ najneskôr do 18.júna 2018. Rozhodujúcim je dátum uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky Mestského úradu v Žarnovici.

Termín a miesto výberového konania sa uchádzačom oznámi najmenej 7 dní pred jeho konaním. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov a má právo podľa § 5 ods.8 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásiť nové výberové konanie.

 

Predpokladaný termín nástupu je najneskôr 01.08.2018.

Tarifný plat zamestnanca je v zmysle NV SR č. 359/2017 Z.z. od 549,50 eur do 787,00 eur (brutto). K tomuto platu môžu byť priznané odmeny a príplatky v zmysle platnej legislatívy.

 

V Žarnovici, 29.05.2018

 

 

 

 Kamil Danko

primátor mesta, v.r.


 
 

Dnes má službu:

HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana

ďalšie dni

Sobota 23.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 23.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 23.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Nedeľa 24.6.
HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana
Pondelok 25.6. - 30.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

webygroupNetronics

Úvodná stránka