Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

  • Tibor Černák, rok narodenia 1991, číslo zásielky: UC025280496SK
  • Jozef Kováč, rok narodenia 1988, číslo zásielky: UC111191723SK
  • Marcel Hrubý, rok narodenia 1991, číslo zásielky: UC117182265SK
  • Patrik Salajka, rok narodenia 1987, číslo zásielky: UC092842336SK
  • Veronika Vlačuhová, rok narodenia 1974, obyčajná zásielka zo dňa 17.03.2017

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláška - RozhodnutieVytlačiť
 

Obec Horné Hámre zastúpená starostom obce ako príslušný stavebný úrad, zverejňuje rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby:

  • 8782 Horné Hámre – rek. NN vedenia osady Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci v katastrálnom území Horné Hámre a Žarnovica, v rozsahu stavebných objektov: IO 01 Rekonštrukcia NN siete, navrhovateľa: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Žarnovici zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu č.sp. 2017/5218.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

  • Marián Kotlár, rok narodenia 1977, číslo zásielky: UC111323469SK
  • František Oláh, rok narodenia 1988, číslo zásielky: UC111323455SK
  • Vladimír Goral, rok narodenia 1992, číslo zásielky: UC052401154SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica obstarávateľ Územného plánu mesta oznamuje verejnou vyhláškou začatie obstarávania  „Územného plánu mesta Žarnovica“ (prot.č.2788/2017)


 
 

MESTO ŽARNOVICA zverejňuje ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č. 01/2017 Vytlačiť
 

Predmet predaja:

Pozemok, zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 2251/339, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 582 m2. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, resp. mesta - na Kľakovskej ulici v Žarnovici.

Účel predaja: výstavba bytového domu.

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: do 30.03.2017 do 12:00 hodiny.


 
 

MESTO ŽARNOVICA zverejňuje PONUKU NA PREVOD VLASTNÍCTVA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKUVytlačiť
 

podľa § 5 ods. 1 zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmet ponuky:

Pozemok, zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Revištské Podzámčie, v liste vlastníctva č. 2214, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 613, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 34 859 m2. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce.


 
 

MESTO ŽARNOVICA vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 01/2017 na predaj určeného pozemkuVytlačiť
 

Predmet predaja:

Pozemok, zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Revištské Podzámčie, v liste vlastníctva č. 2214, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 613, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 34 859 m2. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:  do 30.03.2017 do 12:00 hodiny.


 
 

MESTO ŽARNOVICA vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 02/2017 na predaj určeného pozemkuVytlačiť
 

Predmet predaja:

Pozemok, zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 538/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 324 m2. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, resp. mesta - na ulici Slobody v Žarnovici.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:  do 30.03.2017 do 12:00 hodiny.


 
 

Dnes má službu:

AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica

0948 130 042

ďalšie dni

Sobota 1.4.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Sobota 1.4.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 1.4.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 1.4.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Pondelok 3.4. - 9.4.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 29.3.2017

meniny má: Miroslav

webygroupNetronics

Úvodná stránka