Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

  • Martin Baláž, rok narodenia 1995,

že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená  zásielka číslo: UC 205288403SK


 
 

Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2014Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle §6 ods.8) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje zverejnením na úradnej tabuli mesta Doplnok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica. 


 
 

Doplnok č. 1 k VZN č.1/2017Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle §6 ods.8) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje zverejnením na úradnej tabuli mesta Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2017 o poskytovaní sociálnych služieb. 


 
 

VZN č. 6/2017Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle §6 ods.8) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 


 
 

VZN č. 5/2017Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle §6 ods.8) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  vyhlasuje zverejnením na úradnej tabuli mesta Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2017 O určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2018. 


 
 

VZN č. 2/2017Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle §6 ods.8) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje zverejnením na úradnej tabuli mesta Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018. 


 
 

VZN č. 4/2017Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle §6 ods.8) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje zverejnením na úradnej tabuli mesta Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žarnovica.


 
 

VZN č. 3/2017Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle §6 ods.8) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje zverejnením na úradnej tabuli mesta   Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2017 Trhový poriadok Mestského trhoviska v Žarnovici. 


 
 

Oznámenie spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vytlačiť
 

V priebehu mesiacov január 2018 až marec 2018 bude Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  uskutočňovať v meste Žarnovica kontrolu a odstraňovanie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (elektrických vedení).

 

Pre lepšiu informovanosť všetkých občanov si Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. dovoľuje upozorniť, že podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením :

  • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenostido 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  • zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  • vykonávaťakékoľvekčinnostiohrozujúceelektrickévedeniea bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

          

V tejto súvislosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE - D, a.s.“) upozorňuje, že v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca, alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

 

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považuje SSE –D, a.s. za spoločný záujem SSE –D, a.s., miest, obcí ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne dotýkajú všetkých.   

 

Z tohto dôvodu SSE - D, a.s. žiada občanov – vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov, aby poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE - D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovania stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. 

 

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE-D, a.s.  na vstup na pozemok, resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť SSE-D, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSE-D, a.s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.  


 
 

Dnes má službu:

VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica

ďalšie dni

Pondelok 18.12. - 22.12.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.12.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.12.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 23.12.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 23.12.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.12.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Nedeľa 24.12.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Pondelok 25.12.
HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana

dnes je: 18.12.2017

meniny má: Sláva, Slávka

webygroupNetronics

Úvodná stránka