Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

František Oláh, rok narodenia 1988, obyčajná zásielka zo dňa 13.03.2018

Vladimír Grec, rok narodenia 1967, číslo zásielky: RE449372238SK

Anton Vlačuha, rok narodenia 1973, číslo zásielky: UC167515592SK

Mária Goralová, rok narodenia 1946, číslo zásielky: RE375158102SK

Vladimír Goral, rok narodenia 1973, číslo zásielky: RE375158102SK

Vladimír Goral, rok narodenia 1992, číslo zásielky: RE375158102SK

Katarína Máčeková, rok narodenia 1993, číslo zásielky: UC302789536SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianky – Daniela Turzová.

Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (228.7 kB)

 
 

Územné rozhodnutie Žarnovica - LukavicaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica vydalo dňa 12.03.2018 formou verejnej vyhlášky rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „10397 – Žarnovica - Lukavica: Zahustenie TS, Lukavica_3“ v katastrálnom území Žarnovica, miestna časť Lukavica. Do rozhodnutia a jeho podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby, investícii a životného prostredia v pondelok, utorok, stredu a piatok v čase úradných hodín.


 
 

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena – LV č.2214 a LV č. 2164, katastrálne územie Revištské Podzámčie Vytlačiť
 

Sredoslovenská distribučná , a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, Žilina zverejňuje oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena – LV č.2214 a LV č. 2164, katastrálne územie Revištské Podzámčie – názov stavby : „Žarnovica – Revištské Podzámčie  - zahustenie TS nad hradom“.  


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

  • Veronika Kováčová, rok narodenia 1999, poštový poukaz číslo: 548 E, 598 E
  • Jozef Šesták, rok narodenia 1965, číslo zásielky: UC273178702SK
  • Ján Kotrlec, rok narodenia 1991, číslo zásielky: UC214724866SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vytlačiť
 

V priebehu mesiacov január 2018 až marec 2018 bude Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  uskutočňovať v meste Žarnovica kontrolu a odstraňovanie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (elektrických vedení).

 

Pre lepšiu informovanosť všetkých občanov si Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. dovoľuje upozorniť, že podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením :

  • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenostido 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  • zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  • vykonávaťakékoľvekčinnostiohrozujúceelektrickévedeniea bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

          

V tejto súvislosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE - D, a.s.“) upozorňuje, že v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca, alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

 

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považuje SSE –D, a.s. za spoločný záujem SSE –D, a.s., miest, obcí ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne dotýkajú všetkých.   

 

Z tohto dôvodu SSE - D, a.s. žiada občanov – vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov, aby poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE - D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovania stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. 

 

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE-D, a.s.  na vstup na pozemok, resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť SSE-D, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSE-D, a.s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.  


 
 

Dnes má službu:

BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

ďalšie dni

Sobota 24.3.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.3.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.3.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 24.3.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.3.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Nedeľa 25.3.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Pondelok 26.3. - 1.4.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 20.3.2018

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

webygroupNetronics

Úvodná stránka