Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

2015

Základný plán na rok 2015
P.č.NázovTermín
01.Výročná členská schôdzajanuár (22)
02.Fašiangový sprievodfebruár (17)
03.Vynášanie Morenymarec (20)
04.Spomienka na oslobodenie mesta – účasť delegáciemarec (30)
05.Poveľkonočná matičná vychádzka do okoliaapríl (18)
06.Stavanie Mája – účasť speváckej skupiny Prameňapríl (30)
07.Spomienka na Deň víťazstva – účasť delegáciemáj (7)
08.Športová súťaž pre detimáj (27)
09.Zájazd na folklórne slávnosti Východnájúl (4)
10.Národný výstup na Sitno – účasť speváckej skupiny Prameňjúl (19)
11.Vatra k SNPaugust (28)
12.Zájazd na Deň otvorených dverí NR SRseptember (1)
13.Dni mestaseptember (11-13)
14.Jesenná matičná prechádzkaseptember (19)
15.Matičný večeroktóber (11)
16.Spomienka na Karola Bielekanovember (25)
17.Vydanie CD Speváckej skupiny Prameňpočas roka

Schválené uznesením č. II./7, výročnej členskej schôdze konanej dňa 22.1.2015

Matičiari hodnotili

 Mgr. D. Nikodémová, K. Danko, Ing. J. Piecka a Mgr. A. Benčatová  počas schôdze  V podvečer 22. januára, teda po roku a dni od minuloročnej výročnej členskej schôdzi (VČS),  sa v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa stretli žarnovickí matičiari, aby zhodnotili minulý a schválili si plán i rozpočet na tento rok.
    Na úvod členky speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a doprovodu Marty Staňovej zaspievali hymnu Matice slovenskej. Rokovanie otvoril tajomník MO Ing. Jozef Piecka, ktorý zvlášť privítal primátora mesta Kamila Danka.  Po schválení programu rokovania a pracovných komisií predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová odovzdala preukazy a pamätné listy dvom novým členom, ktorý boli na základe žiadostí do MS prijatí na zasadnutí výboru 13. januára 2015. Sú nimi Ladislav Závalec a Mgr. Veronika Cimrová. MO MS mal tak ku konaniu VČS 86 členov. Potom nasledoval krátky kultúrny program. Spoločne zaspievali členky SSk Prameň a sedem členov (1 chlapec a 6 dievčat 4. ročníka ZŠ F. Kráľa) Žarnovčeka, ktorých vedie Mgr. Melánia Ceizelová. Najmä piesňou Slovensko krásna zem prítomných doslovne dojali. 

  Prameň a Žarnovček počas vystúpenia Následne sa k prítomným krátko prihovoril primátor mesta. K. Danko sa pochvalne vyjadril o činnosti MO, ktorý tak napĺňa významnú úlohu národnej ustanovizne. O.i. uviedol, že si prácu MO cenní a rozhodol sa ju aj osobne finančne podporiť a predsedníčke odovzdal finančný dar v sume sto € pre činnosť MO. Za to mu následne poďakovala predsedníčka i predsedajúci VČS.

   Správu o činnosti za minulý rok predniesla predsedníčka MO a to opäť netradične. Premietanie fotografií so sprievodným slovom aj tentoraz zaujalo. No a hodnotenie bolo vlastne najdlhším bodom programu, čo svedčí aj o samotnej činnosti, veď na minuloročnej VČS bol ako základný plán prijatý v 12 bodoch.  MO bol spoluorganizátorom Fašiangového sprievodu, či vatre k SNP. Členovia sa zúčastnili väčšiny oficiálnych podujatí v meste. Zorganizovali jarnú i jesennú vychádzku, či v spolupráci so ZŠ súťaž pre deti pod názvom Deti behajú pre svoje zdravie i pochovávanie Moreny. Zorganizovali zájazd do Východnej na jubilejný 60. ročník Folklórnych Noví členovia L. Závalec a Mgr. V. Cimrová spoločne s predsedníčkou MO (vpravo)slávností i zájazd na Národný výstup na Sitno. Po mnohých rokov zorganizovali Matičný večer, ktorého sa zúčastnili viacerí hostia, pričom jedných z nich bol aj predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD. MO sa so svojimi členmi podieľal na prvýkrát zorganizovaných Dňoch mesta. Členovia sa zúčastnili veľkonočného behu Žarnovica-Lukavica i Silvestrovského behu žarnovickými mostmi. Boli aktívnymi prispievateľmi počas celoslovenskej zbierky Deň narcisov. Po druhýkrát oficiálne zorganizovali pietnu spomienku na I. slovenského školského inšpektora Karola Bieleka, ktorý je pochovaný v Žarnovici.

Výborné meno, a to nielen MO MS, ale i mestu stále robí SSk Prameň. Veď počas roka pri rôznych príležitostiach účinkovali viac ako 30-krát. Najmenším v MŠ priblížili tradíciu vynášania Moreny. Je už nepredstaviteľné, že bez nich by bolo možné stavanie mája, keď v minulom roku spievali nielen v meste, ale aj v jednotlivých častiach. Opäť nechýbali v kultúrnom programe po Národnom výstupe na Sitno na Počúvadle, vystupovali na dňoch Žarnovice, MatÚčastníci VČSičnom večeri, Benefičnom koncerte, atď. Účasť na všetkých podujatiach je ťažké aj vymenovať, a to sa počas roka ešte 21-krát stretli na skúške. Isto je potrebné uviesť, že skupina bola v minulom roku ocenená napr. Čestným uznaním OblV SZPB, Ďakovným listom OO JDS a Striebornou cenou MS. Rovnako bola ocenená aj harmonikárka M. Staňová. Za prácu si plne zaslúžila ocenenia aj vedúca I. Danková. Konkrétne to bol Pamätný list predsedu MS, Srdce na dlani, či ocenenie „Dotyky múz“.

V minulo roku bola Striebornou cenou odmenená aj podpredsedníčka MO a súčasne členka KR MS Mária Balážová. Aj uvedené fakty svedčia o mimoriadne aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici.

   Zo správy o hospodárení prednesenej hospodárskou Bc. Renátou Štefankovou i následnej správy dozorného výboru, ktorú prečítala jeho predsedníčka Mgr. Darina Nikodémová, je zrejmé, že MO nakladal s finančnými prostriedkami hospodárne a v súlade s platnými uzneseniami. Snáď treba spomenúť, že činnosť mohla byť zabezpečená aj vďaka finančnému príspevku mesta v sume 620,- €.

  Účastníci VČSPočas predchádzajúcich dvoch rokov sa ujala myšlienka, aby členovia, ktorí v príslušnom roku budú mať významné okrúhle životné jubileá boli uctení písomným blahoželaním. Aj na základe toho výbor rozhodol, že sa tak stane už na VČS a MO tak bude prvým, ktorý si takto uctí jubilantov. Takýmito tohtoročnými jubilantmi sú: Róbert Gulaša, Marta Staňová, Anna Kašková, Jolana Rybárová, Jolana Tencerová, Miluša Trenčanová, Ladislav Závalec, Alžbeta Jobová, Sidónia Kucharíková, Pavol Kucharík, Ivan Majerský a Anna Solčíková. Prítomným jubilantom blahoželania odovzdala predsedníčka MO.

    Plán na tento rok, v ktorom si členovia pripomenú 95. výročie založenie a 25. výročie obnovenie MO MS, predložila predsedníčka MO.  Je opäť bohatší a až 17-bodový. Okrem podujatí, ktoré boli v minulom roku by MO mal navyše zorganizovať zájazd do NR SR, členovia by sa mali aktívne podieľať najmä na poslednom z troch Dní mesta, ktorý bude súčasne folklórnymi slávnosťami. No a v pláne je aj vydanie CD SSk Prameň, čo v súčasnej ekonomickej situácii isto nebude ľahké. Zainteresovaní však veria, že to aj s pomocou mesta a MS Martin zvládnu. Podľa toho bol aj predložený vyrovnaný plán rozpočtu.

 Časť z tohtoročných jubilantov (zľava) S. Kucharíková, M. Trenčanová, A. Jobová, J. Rybárová, J. Tencerová, M. Staňová a A. Kašková  Diskusia bola tentoraz slabšia, no zmienka bola predovšetkým o určitých problémoch pri zabezpečovaní propagačných materiálov MS. R. Hanus v diskusii kladne hodnotil činnosť výboru i hospodárenia.

   Účastníci VČS všetky predložené materiály schválili bez výhrad, čo taktiež svedčí o tom, že boli dobre pripravené. Záver oficiálnej časti bol opäť v réžii členiek SSk Prameň, ktoré zaspievali ľudové piesne.

   Už neoficiálnou časťou bolo novoročné posedenie s občerstvením vo forme slovenského hamburgera (chlieb s masťou a cibuľou) a punču. Schôdze sa zúčastnilo 55 členov, čo je 63,95 % a ďalších 13 sa ospravedlnilo.

    Snáď všetky uvedené skutočnosti sú presvedčivým dôkazom o aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici, ktorý uvíta vo svojich radoch ďalších nových členov.

 

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a Mgr. V. Cimrová

-----------------------------------------------------------------------------------

Fašiangový sprievod v Žarnovici

 

 Pred začiatkom sprievodu  Na deň pred Popolcovou stredou, teda na utorok 17. februára zorganizovalo Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica už vlastne tradičný fašiangový sprievod v maskách.

   Masky i „nemasky“ sa stretli pred kultúrnym domom a odtiaľ presne o 15.00 h. začal sprievod. Po prejdení časti Ul. A. Sládkoviča sa takmer 100-členný sprievod zastavil pri DC seniorov Žarnov, kde ich aj tentoraz privítal predseda Rady DC Ján Hajnovič st. Tam na ražeň nastokli slaninu a sprievod pohostili tekutinou, aby jeho účastníkom nebola vo veternom počasí zima. Ďalším hostiteľom bol len o niekoľko metrov ďalej Ing. Miroslav Vismek, no nebol vôbec posledný, ba práve naopPohostenie pred DC seniorov Žarnovak. Ďalšie hostiteľky boli na Májovej i Ulici slobody. Sprievod so živou hudbou pod vedením Jaroslava Repiského zo Župkova striedajúc sa so speváčkami skupiny Prameň s harmonikárkou Martou Staňovou pokračoval po Ulici slobody. Na nej nasledovala druhá zastávka pri Pohostinstve Eva, pred ktorým taktiež ponúkli fašiangujúcich tekutinami. Potom ešte fašiangovníci zaspievali aj zatancovali na dvoch miestach na Kľakovskej i Ulici Fraňa Kráľa. Tam síce už nebolo žiadne pohostenie, ale aspoň viacero „pozorovateľov“ a divákov z bytoviek. Po viac ako 90 minútach, za zimného i veterného počasia, približne 3-kilometrovú trasu ukončil sprievod pred kultúrnym domom. V jeho vestibule už všetkých čakalo občerstvenie – teplý čaj a šišky s lekvárom. Je pravdou, že všetky masky mali svoje čaro Sprievoda boli zaujímavé, no a na organizátorov čakalo ťažké rozhodnutie, aby vyhodnotili tie naj. Z detí ocenenie získali: za 1. miesto „Kozmonaut“ (Dominik Vincent), za 2. miesto „Lienka“ (Simonka Dúchajová), za 3. miesto „Šašo“ (Lukáš Cabánik) a za 4. miesto „Anjelik“ Natália Uramová. Z dospelých hodnotiaca porota dospela k záveru a ocenila za 3. miesto „Vodníka“ (Eva Zliechovcová), za 2. miesto „Kuchárky“ (dvojica Mgr. Melánia Ceizelová a Erika Gulašová) a za 1. miesto masky „reprezentujúce“ Mestský futbalový klub (v zostave Lýdia Tomčányová, Magdaléna Gulašová, Helena Pomekáčová, Irma Danková, Bibiana Muhová, Jolana Tencerová a Alžbeta Jóbová - členky speváckej skupiny Prameň). Usporiadatelia ocenili aspoň symbolicky príveskom - srdiečkom MS aj „masky“ pilČlenky výboru MO (zľava) Mgr. M. Ceizelová, E. Gulašová a predsedníčka MO Mg. A. Benčatová v sprievodečíkov (Jarmila Vincentová a dcéra Dominika Vincentová) a „Kráľovského šaša“ (Janka Brigantová).

    Takto sme teda v Žarnovici prežili posledný fašiang. Jeho účastníci ho aj tentoraz oslávili tak ako sa patrí, teda spevom, tancom, dobrým jedlom i niečím na ovlaženie hrdla. I keď boli jarné prázdniny a viacerí sa liečili z chrípky, teší skutočnosť, že počet účastníkov bol takmer obdobný ako po minulé roky. Všetkým čo sa o úspešný výsledok pričinili patrí úprimné poďakovanie, a samozrejme nemalý podiel na tom majú aj jeho organizátori. Aj žarnovický fašiang je dôkazom, že je to pekná tradícia, ktorú si treba udržOcenené „futbalistky“ (zľava) L. Tomčányová, M. Gilašová, H. Pomekačová, I. Danková, B. Muhová, J. Tencerová a A. Jóbováať a to nielen v dedinách. Nuž a všetci zainteresovaní veria, že inak tomu nebude ani o rok.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Žarnovická Morena skončila v Kľakovskom potoku

  Program na Ul. A. Sládkoviča Hlavným cieľom aj tohtoročného podujatia Vynášania Moreny bolo zachovať jeden zo starých ľudových zvykov. Základná škola na Ul. Fraňa Kráľa, spoločne s Miestnym odborom Matice slovenskej a Oddelením kultúry mládeže a športu MsÚ Žarnovica naplánovali toto podujatie na 20. marec. Zhodou okolností to bol nielen prvý jarný deň, ale aj dňom kedy bolo čiastočné zatmenie Slnka. Dokonca práve zatmenie Slnka sa čiastočne prekrývalo s časom Vynášania Moreny v našom meste.   

    Za nádherného slnečného počasia sa sprievod všetkých 12 tried I. stupňa ZŠ Žarnovica pod vedením svojich učiteliek i vychovávateliek začal od Kľakovskej ulice o 9.45 hod. Samozrejme v jeho čele Program na Nám. SNPbola „Morena“ ako zosobnenie zimy. Po disciplinovaného presunu sa žiaci s Morenou básničkami a pesničkami rozlúčili najskôr v parčíku na Ul. A. Sládkoviča. Na Námestí SNP sa pripojili ešte žiaci materskej školy a podujatie sledovalo viacero náhodných účastníkov i tých čo sem prišli práve za účelom pochovávania Moreny. Celkovo tak Morenu prišlo „vyprevadiť“ minimálne 250 ľudí. Na Námestí SNP opäť žiaci pod vedením Mgr. Melánie Ceizelovej s krátkym programom „pripravovali“ Morenu tentoraz už na jej definitívny koniec. Na najbližšom oblúkovom moste Morenu ešte vyzliekli a zapálili. Horiaca Morena následne putovala doPosledné chvíle Moreny Kľakovského potoka a voda ju potom odplavila nenávratne preč. Hádam aj tento tradičný rituál „prispel“ k definitívnemu odchodu zimy a následnému jarnému počasiu.

   Za ústretovosť i úspešnú realizáciu podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým zainteresovaným učiteľkám i vychovávateľkám. Zvlášť poďakovanie, aj za prípravu, patrí hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej i ako členke výboru Miestneho odboru Matice slovenskej.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

AJ MATIČIARI PRISPELI NA DEŇ NARCISOV

   V znamení 25. výročia založenia Ligy proti rakovine Slovenskej republiky sa konali tohtoročné prípravy na v poradí už 19. ročník celoslovenskej verejno-prospešnej finančnej zbierky  „Deň narcisov 2015“.  Ten bol v piatok 27. marca a Mesto Žarnovica sa aj tentoraz do zbierky zapojilo ako spoluorganizátor. Na známe stanovište na Májovej ulici pri stánku so zmrzlinou prichádzali darcovia v dobe od 6.45 do 16.30 hod. Medzi nimi bolo i viacero členiek Miestneho odboru Matice slovenskej. Počas 9 hodín a 45 minút trvajúcej zbierky darovali v Žarnovici finančný príspevok 2423,62 € (čo je v prepočte na starú menu 73 013, 97 €). V priemere to teda  bolo počas každej hodiny takmer 249 eur.

Nasledujúce fotografie zachytávajú štyri z členiek MO MS na mieste zbierky.Nasledujúce fotografie zachytávajú štyri z členiek MO MS na mieste zbierky.

 

Za príspevok dostáva narcis Sidónia Kucharíková

 

 

 

 

 

Elena Debnárová (vpravo) na stanovišti

 

Elena Debnárová (vpravo) na stanovišti

 

 

 

 

 

 

Anna Rybárová (v strede) a Mária Balážová (vpravo) pri darovaní príspevku

 

Anna Rybárová (v strede) a Mária Balážová (vpravo) pri darovaní príspevku

 

 

 

   Všetkým darcom, a teda aj členkám MO MS, patrí za finančný príspevok veľká vďaka.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

garant zbierky v Žarnovici

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegácia MO MS (zľava) E. Rajnohová, I. Danková, Mgr. A. Benčatová  a M. BalážováPripomenuli sme si 70. výročie oslobodenia Žarnovice

 

   V nedeľu 29. marca uplynulo už 70 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou. Tento významný deň sme si pripomenuli deň neskôr a to v pondelok 30. marca 2015 o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníkom na Námestí SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, podpredsedníčka MO MS a súčasne členka krajskej Okamžik krátko po položení venca rady MS Mária Balážová, členka výboru a súčasne vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková a členka MO a súčasne i SsK Prameň Emília Rajnohová. Pamiatku obetí II. svetovej vojny, i tých čo oslobodili Žarnovicu, si delegácia MO MS uctila položením venca k pamätníku na Nám. SNP. Ďalší členovia MO MS sa spomienky zúčastnili v rámci  delegácií ZO SZPB, ZŠ i Denného centra seniorov Žarnov.
 

 

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

Foto : Alena Bartóková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poveľkonočná matičná vychádzka

 Účastníci pri OcÚ vo Voznici  Na sobotu 18. apríla, teda presne podľa ročného plánu, zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici, za podpory mesta Žarnovica, poveľkonočnú matičnú vychádzku do obce Voznica.

   Účastníci sa vlakom premiestnili do susednej obce Voznica, kde ich na železničnej zastávke privítal tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka. Následne sa prešli pred Obecný úrad vo Voznici, kde ich už čakal starosta obce Kamil Blaho, poslanec obecného zastupiteľstva Cyril Slosiar i pracovníčka obecného úradu Ing. Lenka Peťková. Tam sa všetci zapísali do prezenčnej listiny, aby nik nechýbal pri losovaní tomboly. Medzi účastníkmi boli nielen členovia MO MS (tých bolo sedem), ale aj sympatizanti, členovia turistického  krúžku zo ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici so svojimi vedúcimi – členkami výboru MO MS Mgr. Melánii Ceizelovej a Eriky Gulašovej a vo Voznici sa pridali ďalší žiaci z tejto obce i samotný jej starosta. Ten najskôr všetkých srdečne privítal a každému odovzdal Pohľad na Žarnovicu zo Smrkáčika„magnetku“ s aktuálnym názvom podujatia i brožúrku o pozoruhodnostiach obce a potom podrobnejšie oboznámil s históriou obce i súčasnými aktivitami. A obec to skutočne nie je hocijaká. Veď prvýkrát sa spomína v roku 1075 ako Gonzucha v zakladajúcej listine opátstva vo Svätom Beňadiku. V súčasnosti má približne 640 obyvateľov. Pred obecným úradom Ing. L. Peťková vylosovala výhercov tomboly, do ktorej ceny venoval nielen MO MS a jej členovia, ale aj viceprimátorka mesta Žarnovica Ing. Alena Kazimírová a doplnil ich starosta obce Voznica. Ocenený tak bol nakoniec každý z konečného počtu 24 účastníkov. Tých na kopec Smrkáčik ku dvojkrížu, ktorý postavili v roku 2005 pri príležitosti 930. výročia prvej písomnej zbierky o obci, osobne viedol starosta obce. Ten účastníkov aj na tomto kopci oboznámil s ďalšími zaujímavosťami i krásami okolPri dvojkríži na kopci Smrkáčik itej prírody. I keď miestami bol skutočne nepríjemný silný a studený vietor, krásny výhľad na všetky svetové strany túto nepríjemnosť dokonale vynahradil. Na záver zastávky na Smrkáčiku starosta obce všetkých pozval na tohtoročné oslavy 940. výročia obce, ktoré budú v dňoch 28.-30. augusta. Žarnovickí účastníci potom v prechádzke pokračovali popri obci Hodruša-Hámre späť do Žarnovice. Celý, asi 5 km dlhý úsek, všetci zvládli za necelé tri hodiny a tak prípadní záujemcovia mohli ešte popoludní absolvovať aj krajské oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

   Týmto podujatím MO MS Žarnovica naplnil ďalší bod tohtoročného bohatého programu, ktorý je zameraný aj na poznávanie histórie i súčasnosť blízkeho okolia. Potešujúca je skutočnosť, že účastníkov bolo zase o niečo viac ako na predchádzajúcich vychádzkach. Aj to svedčí o skutočnosti, že tieto matičné podujatia postupne získavajú stále nových priaznivcov.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS Žarnovica

------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavali sa máje

stavanie MájovPeknú tradíciu stavania májov udržiavame aj v Žarnovici. Tentoraz sa v posledný aprílový deň program stavania mája začal pred 16-tou hodinou sprievodom časti vystupujúcich od kultúrneho domu k parčíku na ulici A. Sládkoviča. Na spevácku skupinu Prameň, Žarnovček i J-Divas čakali nielen asi tri stovky divákov, ale aj členovia dobrovoľného hasičského zboru pod vedením svojho predsedu Ľuboša Zimana. Tam členky speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a za doprovodu harmonikárky Marty Staňovej za spevu, spoločne s ľudovým súborom Žarnovček a tanstavanie Májovečnou skupinou J-Divas, pestrofarebnými stužkami vyzdobili vrcholec mája. To sa už 18-metrového mája chopili dobrovoľní hasiči, aby ho za pomoci lán a rebríkov postavili na určené miesto. A tentoraz sa im to podarilo skutočne bez problémov a rýchlo. Za to si vyslúžili od prítomných potlesk a poďakovanie i niečo na posilnenie od viceprimátorky mesta Ing. Aleny Kazimírovej. Tá v krátkom príhovore poďakovala aj Odštepnému lesnému závodu Žarnovica za samotný „máj“. V programe ladenom na ľudovú nôtu najskôr prítomných svojim výkonom doslovne očarila 5-ročná Sofia Králiková ľudovými pesničkami, ktoré si stavanie Májovsama sprevádzala hrou na harmonike. Potlesk za svoj výkon si vyslúžili aj malé tanečnice zo skupiny Baby Dance. Matičiarska spevácka skupina Prameň zaspievala päť piesní. Ľudový súbor Žarnovček pod vedením členky výboru MO Matice slovenskej v Žarnovici a tanečná skupina J-Divas sa predstavili s dvoma choreografiami májových tancov. I keď dažďu akosi „trčali“ nohy predsa len počasie vydržalo a nenarušilo program ani v ďalších hodinách.

   Spevácka skupina Prameň následne spestrila svojim programom stavanie mája aj v mestských častiach, kde ho organizovali občianske výbory. Sstavanie Májovtavaní sa zúčastnila aj viceprimátorka mesta a poslankyňa NR SR Mgr. Viera Šedivcová. V Žarnovickej Hute to bolo o 17.00 h. a postavili 21-metrový. V Revištskom Podzámčí v novodobej histórií snáď po prvýkrát nezačali stavať máj skôr ako bolo plánované a 18-metrový postavili doslovne za minútu od 18.15 hod. No a záver stavania bol tentoraz v mestskej časti Lukavica. Tam 13-metrový máj postavili krátko po 19.00 hod. Vo všetkých troch mestských častiach pripravili pre máj stavajúcich mužov i prítomných aj občerstvenie. No a v Revištskom Podzámčí nechýbalo ani tradičné posedenie pri podmájovej vatre.

  stavanie Májov Celkove tak aj tohtoročné stavanie májov dopadlo veľmi dobre. A potešujúce je, že v mestských častiach bolo aj tentoraz dôstojným spestrením programu práve vystúpenie speváckej skupiny Prameň.

 

Text a foto: Ing. J. Piecka

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstatná časť súťažiacichŽiaci opäť behali pre svoje zdravie

   Už po štvrtýkrát počas troch rokov zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školou na ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici súťaž pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“. Súťaž sa presne podľa plánu MO MS uskutočnila 27. mája popoludní v areáli ZŠ. A aj tentoraz bol mimoriadny záujem, veď sa do nej zapojilo spolu až 84 žiakov I. stupňa, pričom najviac ich bolo z 1. ročníka. Súťažilo sa na bežeckej dráhe okolo futbalového ihriska. 1. a 2. ročník mal trať dlhú 255 a 3. a 4. ročník 335 metrov. Súťažiaci v každom ročníku boli rozdelení na kategóriu dievčat a chlapcov. I napriek tomu, že počas celej súťaže fúkal nepríjemný vietor všetci vynakladali maximálne úsilie, aby trať prebehli čo najskôr i keď sa nemeral čas, ale evidovalo sa len poradie podľa toho ako kto dobehol do cieľa.

  Prváci na štarteNo a kto bol v jednotlivých kategóriách najúspešnejší?

1. ročník:

- chlapci (16 súťažiacich): 1. Adrián Karnet, 2. Marek Suchý, 3. Samko Sitár

- dievčatá (12): 1. Hanka Šmodrková, 2. Kajka Krigovská, 3. Alžbeta Káčerová

2. ročník:

- chlapci (9): 1. Samko Müller, 2. Tobias Pénz, 3. Erik Maruška

- dievčatá (8): 1. Karin Melišová, 2. Andrea Pavolová, 3. Eliška Kotrusová

3. ročník:

- chlapci (. Šmondrková (37) pred K.  Krigovskou (76) pred cieľom10): 1. Matúš Šmondrk, 2. Patrik Suchý, 3. Patrik Lučaník

- dievčatá (12): Júlia Matušková, 2. Mirka Kosejová, 3. Miška Kosejová

4. ročník

- chlapci (7): 1. Henrich Mokrý, 2. Daniel Halaj, 3. Tomáš Šuhajda

- dievčatá (10 súťažiacich): 1. Kaja Rajnohová, 2. Timea Černáková, 3. Michaela Forgáčová.

Všetky tieto trojice boli aj tentoraz odmenené medailami a pexesom „Slávni Slováci“. Samozrejme všetci súťažiaci dostali po behu sladkosť a džús. Súťaž sa mohla uskutočniť aj vďaka finančnému príspevku z rozpočtu mesta Žarnovica.

   Štart štvrtáčokPočas celej súťaže bola i napriek nepríjemnému počasia veľmi dobrá atmosféra a súťažiaci sa navzájom povzbudzovali. No nechýbalo ani povzbudzovanie a potlesk od ďalších prítomných spolužiakov i rodičov. Aj tentoraz všetci súťažiaci žiaci, a to bez rozdielu poradia v cieli, behom dokázali, že takýmto spôsobom dokážu prispieť v prospech svojho zdravia. A bez rozdielu poradia boli tentoraz  skutočne všetci víťazmi.

    Za opäť úspešné podujatie patrí poďakovanie Mgr. Melánii Ceizelovej a Mgr. Darine Nikodémovej (obe členky MO MS) – ako hlavným organizátorkám, učiteľkám I. stupňa Mgr. Dane Čiernej, Mgr. Gabriele Suchej, Mgr. Adriane Zacharovskej, Mgr. Erike Šturekovej i učiteľkám I. stupňa ŠKD Erike Gulašovej, Kataríne Šavoltovej (obe členky MO MS) a asistentke Simone Šurianskej.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS Žarnovica

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Matičiarsky zájazd do Východnej

 atmosféra festivalu  V dňoch 2.-5. júla sa v obci Východná konal už 61. ročník folklórneho festivalu. Na tento, na Slovensku najstarší a súčasne najväčší folklórny festival zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici, s finančným príspevkom Mesta Žarnovica, zájazd. Ten mal, presne podľa plánu MO MS, termín 4. júl 2015.

   Do Východnej cestovalo 33 účastníkov. Z toho bolo 20 členov MO MS Žarnovica a dvaja členovia z MO MS Hrabičov. Ďalších predbežných záujemcov zrejme v ostatnej chvíli odradilo avizované mimoriadne horúce počasie. A to bolo počas celý deň realitou.

Účastníci si vo Východnej mohli doslovne vychutnať niekoľko desiatok reatmosféra festivalumeselníkov, pozrieť si prezentáciu salašníctva a ovčiarskych prác, spojenú s ochutnávkou ovčieho syra a bryndze. No a v celom areáli bolo neuveriteľne veľké množstvo rôznych možností občerstvenia rôzneho druhu. V „Humne“ v určených intervaloch vyučovali rôzne tance, v „Gastrocentre“ bola prezentácia nadaných folklórnych kolektívov a sólistov, či vyhrávala ľudová hudba z rôznych regiónov Slovenska. V „Etnodome“ boli projekcie krátkych dokumentárnych filmov s etnologickou tematikou, moderovaná diskusia, v „Košiariku“ rôzne hry a zábavy, maľovanie tradičných ornamentov na telo i oblečenie, či maľovania perníkovej chalúpky. Skutočne nebolo ľahké si vybrať z množstva súbežne „idúcich“ programov, ale zrejme najväčšie množstvo záujemcov „pritiahol“ program na Malej scéne. Tam hlavný začal na pravé poludnie. Najskôr sa prezentovali viaceré folklórne kolektívy a sólisti a vystúpili aj laureáti celoštátnych súťaží a prehliadok v oblasti folklóru. Pod názvom „Hore ulicou“ nasledoval sprievod obcou, ktorý vyvrcholil krátkou prezentáciou všetkých účinkujúcich večerného programu. V ňom boli Abriendo Surcos – Rio Cuarto z Argentíny, súbor Koidupuna z Talina časť účastníkov na Donovalochv Estónsku, KUD Stanko Paunovič – Pančevo zo Srbska i súbor Hacettepe z Ankary z Turecka. S východniarskymi zvykmi, spevmi a tancami sa predstavili FSk Dolina z Gemerskej polomy a ĽH Ondreja Hlaváča z Gočova. V ďalšom programe sa predstavili aj DFSk Dobrona z Dobrej Nivy a Brezinky z Polomky, ŽSS Vranky z Nitry, J. Matiaš a M. Kropáčová z Plachtiniec, J. Ďurov z Veľkého Krtíša atď. Nechýbali ani FS Váh z Liptovského Mikuláša, Vagonár z Popradu a Považan z Považskej Bystrice. To bol však program len do večera, po ktorom nasledoval večerný na „Veľkej scéne“, ktorý vyvrcholil až pred polnocou. Toho sa však už účastníci zájazdu nezúčastnili. Na spiatočnej ceste, keď teplota ešte stále podstatnejšie neklesla, sa účastníci zájazdu krátko zastavili na Donovaloch, kde si vymenili aj svoje názory na festival. A boli jednoznačne kladné.  Ako bolo neskôr oficiálne zverejnené tohtoročný festival vo Východnej „zlomil“ hneď dva rekordy. Tým prvým bolo viac ako 2000 vystupujúcich a tým druhým účasť viac ako 30 tisíc návštevníkov. No a maličkou mierou k počtu účastníkov teda prispeli aj žarnovickí matičiari, ktorí sa snažia aj týmto spôsobom prispievať k propagácii a  udržiavaniu nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

Ing. Jozef Piecka

Foto autor a M. Kopernická

----------------------------------------------------------------------------------------

14. Národný výstup na Sitno

  Časť speváčok Prameňa počas vystúpenia V nedeľu 19. júla 2015 sa konal v poradí už 14. ročník Národného výstupu na Sitno, ktorého jedným z oficiálnych organizátorov bol aj Miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovica. Samozrejme, že toto podujatie si už nevieme predstaviť bez účasti našich speváčok Prameňa i minimálne desiatky členov MO MS. A nie inak tomu bolo aj tentoraz.

    Podujatie otvorili na Sitne v dopoludňajších hodinách, kde prítomné ľudové súbory zaspievali hymnu SR. Nasledovali príhovory a potom nastavili veľký budík, aby zobudili sitnianskych rytierov. Zrejme nám ešte neodbili najhoršie časy, pretože rytieri sa nezobudili.    

     Po zostupe oslavy pokračovali kultúrnym programom dole pri jazere. Vystúpili tri súbory, resp. skupiny. Naša spevácka skupina Prameň účinkovala ako posledná a bol to zlatý klinec osláv. Veď získali najväčší potlesk a z publika sa ozývalo nadšené: „Opakovať, opakovať!“

   Zo 14. Národného výstupu sme odchádzali spokojní a tešíme sa na jubilejný - 15. ročník.

Text a foto: Mgr. A. Benčatová

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 71. výročie SNP

 

71. výročie Slovenského národného povstania sme si v Žarnovici pripomenuli v piatok  28. augusta 2015 o 13.15 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníku na Námestí Slovenského národného povstania. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia v súčasnosti 85-členného Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová a podpredsedníčka MO a súčasne členka krajskej rady MS Mária Balážová. Spomienky sa zúčastnilo aj ďalších päť členov MO a to ako členovia ďalších delegácií (MO SZPB, JDS a MsÚ).
Na fotografii Ing. M. Svobodovej  Mgr. A. Benčatová (v popredí) a M. Balážová pri kladení venca k pamätníku.

Ing. Jozef Piecka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vatra k 71. výročiu SNP

  Prameňáčky pri vatre Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Žarnovici, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov  Slovenska (JDS) v Žarnovici boli aj tentoraz oficiálnymi organizátormi stretnutia pri vatre na počesť 71. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Keďže organizátori mali snahu vatru priblížiť čo najviac k občanom mesta rozhodli sa zmeniť jej miesto zo Skalky na Kalváriu. Tak sa aj stalo aj vďaka ústretovosti Farnosti Žarnovica, ktorá je vlastníkom tejto lokality, a s miestom konania súhlasila.

  Na piatok 28. augusta bol naplánovaný začiatok na 17.00 hod., teda o hodinu neskôr ako po minulé roky, aby účastníci mali viac času prísť po práci či iných povinnostiach. No a prví účastníci boli na mieste už niekoľko desiatok minút skôr. Nepočítame medzi nich členov DHZ, ktorí vatru už mali postavenú. A oproti minulému roku bola neporovnateľne krajšia. Za to treba, samozrejme okrem členov DHZ, poďakovať ústretovosti Odštepného lesného závodu Žarnovica. 

   Niekoľko minút po 17.-tej hodine prítomných asi 40 účastníkov, v mene všetkých organizátorov, privítal vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. Jozef Piecka. Následne Časť účastníkovosem členiek speváckej skupiny Prameň, pod vedením Marty Staňovej, ktorá súčasne hrala aj na harmoniku, zaspievali hymnu SR a predseda DHZ Ľuboš Ziman zapálil vatru. S významom SNP oboznámila podpredsedníčka Oblastného výboru (OblV) SZPB a súčasne podpredsedníčka ZO SZPB Žarnovica Ing. Mária Števková. Ľudovými i partizánskymi pesničkami pokračovali Prameňáčky, ktoré neskôr na doplnenie striedala reprodukovaná hudba pri ktorej si niektorí aj zatancovali. Prvá časť zaevidovaných sa mohla občerstviť cesnakovníkmi zo žarnovickej pekárne i nejakými tekutinami od organizátorov. Postupne prichádzali ďalší i keď nie všetci sa pri vatre dlho zdržali zrejme aj z dôvodu značnej teploty. No a možnosť opekať si z vlastných zdrojov tentoraz využila len jedna dvojica.  Pri vatre  sa priebežne vystriedalo 98 účastníkov rôzneho veku. Síce to bolo približne o tretinu menej ako v minulom roku, ale organizátori veria, že o rok to bude zase oveľa viac, veď miesto konania sa ukázalo ako veľmi dobré a niektoré záležitosti na zmenu sú aj na strane organizátorov. Už teraz je zrejmé, že zapálenie vatry bude posunuté najskôr na 19.00 hod. a v réžii DHZ nebude len príprava vatry a zabezpečenie protipožiarnej ochrany, ale aj guláš.

   Aj vatrou sme si uctili všetkých hrdinov SNP, ktorí pred 71. rokmi neváhali nasadiť svoje životy v boji proti fašizmu.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

----------------------------------------------------------------------------------------

MATIČIARI NA HRADE, V PARLAMENTE A NA DEVÍNE       

Štvorica matičiarok vo vstupnej hale NR SR   Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky  č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch z 20. októbra 1993, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1994, sa ustanovil 1. september ako štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky.

   Ústava Slovenskej republiky je najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Dokument vznikol v záujme presadzovania práv príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa.

   Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej prejavili záujem navštíPri soche Svätoplukaviť naše hlavné mesto Bratislavu dňa 1. septembra  na Deň otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Dopravu sponzorovala poslankyňa NR SR  Mgr. Viera Šedivcová. Účastníci zájazdu sa zhromaždili pred Základnou školou na Ulici Fraňa Kráľa, kde na nich čakali tri autobusy. , z toho bol menší určený pre matičiarov.

   V Bratislave nás autobus doviezol rovno pod parlament. Hneď sme sa zaradili do dlhého radu, ktorý sa krútil pred budovou parlamentu. Správnu náladu dotvárala s overenými tanečnými hitmi hudobná  skupina Replay Band a tancovať a spievať sa pripravovali detské folklórne súbory Klnka a Čečinka, a taktiež víťazi tanečnej súťaže School Dance, steperský súbor zo ZŠ Zuberec.

   Deň otvorených dverí Národnej rady SR pri príležitosti Dňa Ústavy SR  sa začal príhovorom predsedu NR SR Petra Pellegriniho, ktorý sprevádzal aj prvú várku návštevníkov. My sme sa však medzi týchto šťastlivcov nedostali. Vyčkali sme si však poctivo v rade a po dôkladnej  osobnej prehliadke sme vstúpili na pôdu NR SR, kde sa konalo stretnutie občanov s jej podpredsedami a poslancami. So záujmom sme si poprezerali klubové miestnosti, rokovaciu sieň NR a aj ostatné priestory – väčšinou boli ich steny obložené drevom. Dozvedeli sme sa, že tieto obklady vyhotovila ešte naša Preglejka – teda v NR Pred parlamentomSR je aj kus Žarnovice. Potom sme vyšli pred budovu parlamentu, kde nám bolo v tej horúčave príjemné si posedieť pri fontánkach. Niektorí účastníci si poprezerali nádvorie hradu, postáli pod sochou Svätopluka alebo absolvovali prehliadku  reprezentačných priestorov Bratislavského hradu kde pre verejnosť bol vystavený poklad keltských mincí, ktoré sa našli v areáli hradu počas jeho rekonštrukcie a zbierky z čias Veľkej Moravy. Podľa plánu sme sa potom odobrali na Devín. Tu sme mali časový sklz, -autobusy sa nemohli dostať k parlamentu, pretože v tom čase sa konal 3. ročník Bratislavskej hradnej časovky o Pohár predsedu NR SR za účasti majstrov sveta v ľadovom hokeji v Göteborgu z roku 2002 a ich trasa končila  na Bratislavskom hrade pri soche Svätopluka. Na Devín sme sa však predsa len šťastne dostali a naši matičiari si ho individuálne prezreli a hlavne sa pokochali krásnym výhľadom na sútok Moravy a Dunaja. Devín je symbolom dávnej slovanskej slávy, miestom so silnou pamiatkou na štúrovcov, ktorí sa tu stretli 24. apríla 1836.

 Predsedníčka MO v rokovacej sále na mieste spravodajcu  Ľudovít Štúr bol presvedčený, že „... história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ Nie div, že prišiel na myšlienku uskutočniť vychádzku na „hroby dávnej slávy“, chcejúc tak „... padlé samostatnosti slovenské národní svátek zasvětiti...“, na Devín, kde chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať hold slovanskej vzájomnosti a kochať sa v národných citoch (https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDlet_%C5).

   Nakoniec sme sa poprechádzali a posedeli si na nábreží Dunaja a spokojní, plní dojmov, sme sa pobrali na spiatočnú cestu domov. Účastníci boli s výletom napriek veľkej horúčave spokojní.

   Mgr. Anna Benčatová, predsedníčka MO MS Žarnovica  

Foto autorka, Marián Sedliak a Roland Hanus 

--------------------------------------------------------------------------------------

Prameňáčky na Dňoch mesta

V dňoch 11.-12. septembra boli po druhýkrát Dni mesta Žarnovica. Aj tentoraz svojou čiastkou prispeli aj členky Miestneho odboru Matice slovenskej a to predovšetkým členky speváckej skupiny Prameň. V sobotu dopoludnia vedúca skupiny Irma Danková a členka skupiny Emília Rajnohová v krojoch, s chlebom a soľou, vítali účastníkov historického sprievodu. Popoludní speváčky tejto skupiny, spoločne s FS Žarnovček zo ZŠ, účinkovali v programe Tekvičiarska paráda.

Ing. Jozef Piecka

Foto: Mgr. Veronika Cimrová

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Jesenná matičná vychádzka

  na prvom úseku vychádzky Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, presne podľa ročného plánu, zorganizoval na sobotu 19. septembra jesennú matičnú vychádzku. Bolo to síce štyri dni pred oficiálnym začiatkom jesene, no počasie bolo skôr aprílové. Veď ráno i počas celého dňa príjemné slnečné lúče striedal dážď. Isto aj to ovplyvnilo konečnú účasť.

   Záujemcovia sa stretli pred ZŠ Žarnovica, kde ich krátko po 8.30 hod. privítal tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka. Potom sa spoločne vydali na trasu, ktorá bola presne opačná ako pred dvoma rokmi a skutočne nie náročná. Viedla po ulici Slobody na Muchov vŕšok a ponad Žarnovickú Hutu na Rajčianku. Tam sa účastníci z vlastných zásob občerstvili a najmladšia účastníčka, ktorou bola 8-ročná Adriana Nikoleta Čela, vylosovala šiestich výhercov tomboly, do ktorej ceny venoval MO MS, jeho predsedníčka Mgr. Anna Benčatová a viceprimátorka mesta Ing. Alena Kazimírová. Najmladšia účastníčka, aj za losovanie, bola odmenená balíčkom cukríkov, ktorý venovala ZO JDS v Žarnovici. Z Rajčianky účastníci došli popri záhradkárskej oblasti ku Kalvárii a po necelých štyroch hodinách vychádzky sa rozišli domov.     

   účastníci na RajčiankeTentoraz sa vychádzky zúčastnili šestnásti, z toho trinásti členovia MS a tri sympatizantky, pričom jedna prejavila záujem o členstvo v MS. Potešujúcou bola skutočnosť, že sa jej zúčastnil aj predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Ing. Jozef Husár, CSc. s manželkou. Pozitívom je aj fakt, že hoci sa účasť môže javiť ako malá, no na prvej takejto vychádzke v roku 2013 bolo 11 a v minulom roku len 10 účastníkov, čo teda svedčí o postupnom zvyšovaní záujmu. No a tretím kladom je, že vychádzka sa aj tentoraz konala v čase Európskeho týždňa mobility a tak jej účastníci boli vlastne jedinými, ktorí sa v Žarnovici doň oficiálne zapojili a tým aspoň malou mierou prispeli k tomuto významnému medzinárodnému podujatiu.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

-------------------------------------------------------------------------------------

Krajská rada MS zasadala v Žarnovici

 Počas Hymny MS  V sobotu 3. októbra sa v banketke ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa uskutočnilo 3. riadne tohtoročné zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré bolo pôvodne plánované na 5. septembra, ale z organizačných dôvodov bolo preložené. Zasadnutia sa ako hostia zúčastnili aj primátor mesta Kamil Danko, predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, tajomník MO Ing. Jozef Piecka i hospodárka MO Bc. Renáta Štefanková. Samozrejme bola prítomná aj členka KR a súčasne podpredsedníčka MO Mária Balážová.

   Za hosťujúci Miestny odbor MS Žarnovica účastníkov, niekoľko minút po 10.-tej hodine, privítal tajomník MO Ing. Jozef Piecka. Spevácka skupina Prameň pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej zaspievala hymnu Matice slovenskej (prvé 2 strofy piesne Kto za pravdu horí) a následne aj Slovensko, krásna zem. Členovia rady takýto úvod zrejme nečakali, no spontánne  sa k Prameňáčkam spevom pripojili. Tie vycítili, že sa ich piesne páčia a tak pridali ešte ďalšie tri. Za to im bol odmenou potlesk všetkých prítomných, na ktorých bolo vidieť, že im vystúpenie navodilo radostnú atmosféru. K prítomným sa potom prihovoril primátor mesta Kamil Danko, ktorý nielen vyzdvihol nenahraditeľný význam Matice slovenskej, ale sa aj pochvalne vyjadril o činnosti Miestneho odboru v Žarnovici, ktorý tento rok oslavuje 95. výročie založenia a 25. výročie obnovenia činnosti. Tohtoročnú činnosť MO MS Žarnovica slovom i fotografiami prezentovala jeho predsedníčka Mgr. Anna Benčatová. Neoficiálna časť zasadnutia KR ukončil tajomník MO pozvaním na Matičný večer, ktorý bude 11. októbra v KD Žarnovica a jeho súčasťou bude aj krst CD Speváckej skupiny Prameň pod názvom „Neďaleko Hrona...“ a odovzdaním Pamätného listu MO predsedovi KR Igorovi Kovačovičovi.

Za predsedníckym stolom (zľava) primátor mesta Kamil Danko, Igor Kovačovič – predseda KR a Dušan Kubinec – podpredseda KR   Predseda KR sa v úvode oficiálnej časti poďakoval primátorovi mesta i vedeniu MO MS za to, že KR mohla zasadať v Žarnovici a požiadal, aby poďakovanie bolo tlmočené aj členkám Speváckej skupiny Prameň za krásny kultúrny program. Pripomenul aj to, že MO MS v Žarnovici bol obnovený ku dňu 19.4.1990 a hlavnú zásluhu na tom mal PaedDr. Ján Gašparík a Dagmar Bocianová, ktorá bola aj viac rokov predsedníčkou.  Samotné rokovanie KR trvalo ďalšie tri hodiny a boli na ňom prerokované nielen rôzne záležitosti činnosti MS v našom kraji, ale aj celej MS. Potešujúca je skutočnosť, že na základe návrhu MO MS, schválila KR pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra udelenie Pamätného listu za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS šiestim členom MO MS Žarnovica i Mestu Žarnovica za trvalú podporu matičnej činnosti. MO boli odovzdané aj ďalšie dve ocenenia, taktiež navrhnuté MO, a to Pamätný list predsedu Matice slovenskej pre Alžbetu Jobovú a Martu Staňovú, obom pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS. Uznesením bolo schválené aj vyslovenie poďakovania primátorovi mesta K. Dankovi, predsedníčke MO Mgr. A. Benčatovej, tajomníkovi MO Ing. J. Pieckovi, hospodárke MO Bc. R. Štefankovej, Speváckej skupine Prameň a COOP Jednote Žarnovica, ktorá na rokovanie prispela sponzorsky, za vytvorenie veľmi dobrých a dôstojných podmienok pre úspešné rokovanie 3. riadneho zasadnutia Krajskej rady MS Banskobystrického kraja.

    Rokovanie KR sa ukončilo tesne pred 14.-tou hodinou. Bolo to historicky prvé zasadnutie KR v našom meste a aj týmto spôsobom bola poctená súčasná aktivita vyvíjaná MO MS Žarnovica.

 

Text a foto : Ing. Jozef Piecka

------------------------------------------------------------------------------------

Matičný večer s krstom CD

Dramatizácia štúrovského obdobiaNa podnet Rolanda Hanusa, jedného z členov MO od roku 1990, obnovil v minulom roku Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici tradíciu konania Matičných večerov. Ten tohtoročný sa konal v nedeľu 11. októbra v Kultúrnom dome v Žarnovica. Niekoľko minút po 16-tej hodine začal Hymnou Matice slovenskej (prvé dve strofy piesne Kto za pravdu horí) v podaní Speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a doprovodu harmonikárky Marty Staňovej. Pretože si v tomto roku pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra nasledovala niekoľkominútová dramatizácia štúrovského obdobia, ktorú naštudovala členka MO Janka Brigantová spolu s členmi Mestského mládežníckeho parlamentu. Potom sa už slova ujala moderátorka Mgr. Miroslava Škreková, ktorá zacitovala zo Stanov matice slovenskej zo 4. augusta 1863: „Matica Slovenská je jednota milovníkov národa a života slovenského, jej cieľom je v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zvelebení pracovať.“ Tieto slová majú isto čo povedať aj súčasným členom. Privítala aj vzácnych hostí a to: poslankyňu NR SR Mgr. Vieru Šedivcovú, poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja a zároveň primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, viceprimátorku mesta Ing. Alenu Kazimírovú, poslanca MsZ Vladimíra Černáka, obnovovateľku a dlhoročnú predsedníčku MO Dagmar Bocianovú, bývalého niekoľkoročného predsedu Mgr. Milana Kotrého a samozrejme aj všetkých prítomných členov MS i sympatizantov. Zdôraznila tiež, že tento rok si pripomíname 95. výročie založenia Miestneho odboru v Žarnovici ako aj 25. výročie obnovenia jeho činnosti.

   K prítomným sa krátko prihovorila súčasná predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, ktorá zvýraznila význam MS, krátko pripomenula históriu 25 rokovOdovzdávanie ocenení od obnovenia činnosti. Zvlášť na obnovení mal zásluhu PaedDr. Ján Gašparík, ktorý bol aj predsedom a potom dlhé roky pracovala predsedníčka Dagmar Bocianová. Pripomenula aj niektoré podujatia, ktoré sa tradujú od predsedovania Mgr. Milana Kotrého i Ing. Radovana Medoviča. Spomenula aj viacero podujatí, ktoré sa pravidelne konajú od roku 2013 a poďakovala za prácu aj členom súčasného vedenia MO, ktorá má v súčasnosti 84 členov.

   V ďalšej časti sa odovzdávali ocenenia.

MO MS pri príležitosti 95. výročia založenia a 25. výročia obnovenia Miestneho odboru udelil v Roku Ľudovíta Štúra PAMÄTNÝ LIST: Dagmar Bocianovej – zaslúžilej obnovovateľke a dlhoročnej predsedníčke MO, Rolandovi Hanusovi, Pavlovi Kucharíkovi, Sidónii Kucharíkove, Jarmile Tillerovej (všetci členovia od r. 1990), Mgr. Milanovi Kotrému – bývalému predsedovi MO, Ing. Radovanovi Medovičovi – bývalému predsedovi MO, Základnej škole Žarnovica – za pomoc a spoluprácu pri činnosti MO a Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovica za spoluprácu pri činnosti MO. Ocenenia spoločne s červenou ružou prítomným odovzdala predsedníčka MO spoločne s tajomníkom MO.  

   MO  udelil „Za prácu v miestnom odbore“ DIPLOM: Zlatici Gontkovej, Magdaléne Gulašovej, Ing. Jozefovi Husárovi, CSc., Mgr. Márii Husárovej, Ľudmile Chmolovej, Bibiane Muhovej, Helene Pomekáčovej, Emílii Rajnohovej, Jolane Tencerovej a  Lýdii Tomčányovej. Aj tieto ocenenie spoločne s ružou odovzdala predsedníčka a tajomník MO.

   Na návrh MO MS Krajská rada Matice slovenskej Banskobystrického kraja pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra udelila za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS   PAMÄTNÝ LIST: Mgr. Melánii Ceizelovej, Elene Debnárovej, Erike Gulašovej, Rolandovi Hanusovi, Sidónii Kucharíkovej a Bc. Renate Štefankovej a za trvalú podporu matičnej činnosti Mestu Žarnovica. Tieto ocePásmo piesnínenia, podpísané predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom, PhD i predsedom KR MS Igorom Kovačovičom, odovzdala členka KR a súčasne podpredsedníčka MO Mária Balážová spoločne s predsedníčkou MO. Krajská rada oceneným venovala aj knižku ľudové rozprávanie Ondra Hronca – Horehronca, ale aj iných, ktorú vydal MO MS Banská Bystrica a CD Folklórnej skupiny Partizán pod názvom Krásy v objatí času.

Na návrh MO, udelila Matica slovenská pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra PAMÄTNÝ LIST  PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ, podpísaný jej predsedom Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., Alžbete Jobovej a Marte Staňovej pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS a MEDAILU PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ  Irme Dankovej – za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu Matice slovenskej. Ocenenia odovzdali (okrem A. Jóbovej, ktorá svoju neprítomnosť vopred ospravedlnila) M. Balážová a Mgr. A. Benčatová a červenú ružu tajomník MO.

   Za ocenených sa poďakovali R. Hanus, krátko sa prihovorila D. Bocianová i podpredsedníčka ZO SZPB Ing. M. Števková.

   Po akte odovzdávania ocenení nasledovalo pásmo piesní v podaní Speváckej skupiny Prameň a DSS Žarnovček. Spoločne zaspievali piesne Slovensko, krásna zem  a Pod horou a Prameňáčky potom ešte  Unášaj vzácny vetrík, V záhrade som bielu ružu trhala, Mamko moja, vydajte ma a Spievajte dievčence. Táto časť bola vlastne akousi predohrou k ďalšej dôležitej časti programu. Vedúca Speváckej skupiny Prameň, ktorá ju vedie od začiatku, najskôr priblížila jej 15-ročnú históriu, pričom najskôr to bola skupina pod názvom Senior. Jej umelecké pôsobenie ako aj hru na akordeóne až do r. 2009 zabezpečoval Eduard Drienko. Bohatá činnosť Prameňa je známa už vo viac ako päťsto úspešných vystúpeniach. Takéto výsledky by boli sotva možné bez obetavosti všetkých jej členiek, no zvlášť akordeonistky M. Staňovej, ktorá pod odchode E. Drienka prevzala jeho úloKrst CDhu. V súčasnosti má Prameň 11 členiek a je platnou zložkou kultúrneho života mesta o čom svedčia aj jeho doterajšie ocenenia. Iste určitým zadosťučinením pre členky Prameňa bolo rozhodnutie vydať CD. Skupina si pri jeho tvorbe prizvala DSS Žarnovček, ktorá pôsobí pri ZŠ Žarnovica pod vedením Mgr. Melánie Ceizelovej, so sólistom Miškom Brestovským a tiež hosťa – hudobný doprovod Temperament Cimbal Orchestra z Očovej so sólistom Antonom Budinským. No a pri príprave jeho vydania boli skutočne „perné“ chvíle, najnáročnejšie najmä pri jeho dvojdňovom nahrávaní v Kultúrnom dome v Žarnovica koncom júla i keď ešte predtým nejakú tú hodinku strávili pri fotografovaní. Len niekoľko zainteresovaných vie, že počas tohto nahrávania sa dokonca „spustil“ falošný požiarny poplach a žarnovickí hasiči už pripravovali výjazd. Takže sa chvíľu hovorilo, že sa nahrávalo tak „tuho“, že snímače zaregistrovali až požiar. Vydavateľom CD je Miestny odbor Matice slovenskej, no v nijakom prípade by to nebolo možné najmä bez finančného príspevku Mesta Žarnovica i keď približne čiastkou 5%  nákladov finančne podporila aj MS. Aj napriek určitým sklzom sa nakoniec podaril termín vydania dodržať a práve na tomto podujatí mohlo byť slávnostne pokrstené. Výbor MO MS rozhodol požiadať práve dvoch najvyšších predstaviteľom mesta, aby sa stali jeho krstnými rodičmi. Tí neodmietli a tak moderátorka podujatia mohla v závere oficiálnej časti programu na pódium pozvať primátora mesta Kamila Danka – ako krstného otca a jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú – ako krstnú mamu, aby vykonali akt krstu nového CD, ktoré bolo vydané pod názvom Neďaleko Hrona... Obaja ho slávnostne pokrstili síce netradičným spôsobom, ale pre Žarnovicu snáď prislúchajúcim, a to tekvicovými semienkami (jadierkami). Následne za krst poďakovala vedúca Prameňa I. Danková a obom krstným rodičom odovzdala po jednom CD-čku. Primátor mesta pri tejto príležitosti poďakoval za prácu pri jeho vydaní a zvlášť vyzdvihol Antona Budinského, ktorý bol vlasBreznickí heligónkáritne iniciátorom. Pre zaujímavosť na CD je spolu 26 piesní s celkovou dĺžkou takmer 52 minút.

   Záverečnou časťou programu bolo hodinové vystúpenie Breznických heligónkárov. A o tom, že sa prítomných páčilo svedčil potlesk počas programu, po ňom i prejavená spokojnosť návštevníkov Matičného večera, ktorých (podľa odhadu) bolo asi 120. A tí si pri odchode už mohli zakúpiť aj nové CD-čko, čo niektorí aj využili, pričom sa ich predalo 29. No a nemožno nespomenúť skutočnosť, že vstupné na podujatie, ktoré bolo realizované aj s finančným príspevkom Mesta Žarnovica, bolo síce dobrovoľné, ale jeho účastníci naň prispeli finančnou čiastkou 249,13 €. Za to im patrí v mene MO srdečná vďaka. Zvlášť patrí veľká vďaka poslankyni NR SR Mgr. Viere Šedivcovej, ktorá na CD Speváckej skupiny Prameň v deň jeho krstu prispela čiastkou 200,- €.

 

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

Foto: Mgr. Anna Benčatová (1-4) a Marián Sedliak (5)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spomienka na Karola Bieleka, I. slovenského školského inšpektora

Účastníci spomienky   Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici, v spolupráci s Mestom Žarnovica,  zorganizoval opäť pietnu spomienku na Karola Bieleka – I. slovenského školského inšpektora. Tá bola pri jeho hrobe na cintoríne v Žarnovici 25. novembra, t.j. presne v deň 79. výročia jeho úmrtia, o 13.00 hod. Tentoraz úctu prišla dať skupinka členov MO MS, sympatizantiek a šestica prvákov ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa pod vedením učiteľky a súčasne členky výboru MO MS Mgr. Melánie Ceizelovej. Na úvod spomienky predniesla Janka Brigantová báseň Náhrobný kameň od Ing. Mariána Šeba, ktorý je žiaľ tiež už mŕtvy. Potom tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka prítomných, na základe dostupných zdrojov a informácií, oboznámil o tom kto to vlastne K. Bielek bol.

   Narodil sa 15. januára 1857 v obci Lutiši neďaleko Žiliny, ale 55 rokov života pôsobil v tomto regióne. Z toho 38 rokov bol učiteľom, organistom i poštmajstrom v Trubíne (dnes obec Lovčica-Trubín pri Žiari nad Hronom). Bolo to v čase, kedy po likvidácii Matice slovenskej sa svetlé obdobie Štefana Moysesa končilo tým, že už ani na pohrebe tohto biskupa sa nesmela používať slovenčina, slovenské školstvo bolo zákonne likvidované.  Bolo to temné obdobie odnárodňovania, a o to viac bola potrebná taká odvaha a erudícia, s akou Karol Bielek udržiaval slovenské národné povedomie a to nielen v Trubíne. Už ako 23-ročný publikoval, počas celého života neustále študoval diela svetových pedagógov, ich teóriu tvorivo aplikoval na konkrétne domáce pomery (kde využíval osobné skúsenosti skvelého učiteľa), i neskôr zostavoval učebnice pre žiakov, písal hry, verše, metodické pomôcky pre učiteľov, prekladal z nemčiny a češtiny, perfektne ovládal aj maďarčinu. Najúrodnejším obdobím jeho života bola desaťročná služba škôldozorcu  (školského inšpektora) vo Sv. Kríži nad Hronom, do ktorej bol v r. 1919 poverený vedením pre celú Tekovskú župu. Neúnavne dvíhal zdeptané slovenské povedomie.  V novo sa formujúcej republike pedagogická teória bola v troskách, neboli pripravení učitelia, neexistovala pevná norma spisovnej slovenčiny, nebolo učebníc... Svojou publicitou, prednáškami pre rodiny i nových úradníkov dvíhal vzdelanosť, výchovu, mravnosť. A to v čase menovania už mal 62 rokov.  Býval v učiteľskom byte v Ladomeri (kde aj učil) a úradoval (čo nemal príliš rád, mal zásadu každý rok aspoň raz navštíviť každú školu). Karol Bielek nebol iba odborník – bol veselý, obľúbený, charakterný človek. Bol aj výborným klaviristom, krátkymi prstami vyludzoval želané melódie, ktorými neraz spestroval aj učiteľské stretnutie. Jeho návšteva v škole bola akoby prišiel starostlivý otec. Miloval deti, ctil si učiteľov – kládol im na srdce využívať hru a individualitu detí, mal prirodzenú autoritu. Nerád sa dal vyvážať kočom, často chodil pešo ako turista. Vznik republiky však bol tiež sprevádzaný zložitými peripetiami politiky. A tak dodnes nie je jasné, prečo bol čoskoro vystriedaný vo vedení Š. Pritzom. Pravdepodobne mu jeho nepodkupná slovenská orientácia prinášala i nemálo znevažovania. Napriek tomu ako zástupca škôldozorcu po boku Pritza usilovne pracoval naďalej. Snáď bez nadsadenia možno povedať, že bol priekopníkom humanizácie  školstva, jeden zo vzácnych pilierov slovenskej pedagogiky. Stručne za neho hovorí (i dnes) jeho múdre životné motto:  „Čo zmôže veľa vedomia bez svedomia?“

 Náhrobný pomník  Tajomník MO MS uviedol aj niektoré reakcie, ktoré boli po minuloročnej spomienke a čiastočne spochybňovali to, že bol I. slovenským školským inšpektorom. MO však požiadal o informácie viaceré inštitúcie a podstatná by mala byť v najbližšom období práve odpoveď od Štátnej školskej inšpekcie, ktorú požiadali o stanovisko prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalej uviedol, že úctu K. Bielekovi, ako I. slovenskému školskému inšpektorovi, minimálne raz do roka dávajú napríklad aj riaditeľka ZŠ K. Bieleka z Lovčice-Trubína spolu so starostom tejto obce. A aj to je dôkazom toho kto K. Bielek skutočne bol.

   Pred záverom spomienky predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová spoločne s dvojicou z prítomných žiakov, položili na hrob K. Bieleka veniec a zapálili sviečku. Zapálením sviečky si pamiatku uctila aj predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku a súčasne členka Krajskej rady MS i podpredsedníčka MO MS Mária Balážová. Všetci prítomní si potom pamiatku uctili minútou ticha.

   Celkom na záver tajomník MO MS poďakoval prítomným za účasť a informoval o ďalšom postupe, ktorý bude zo strany MO MS, aby na budúci rok, keď si pripomenieme okrúhle – 80. výročie úmrtia, bol dvojhrob (spoločne s manželkou Jozefínou, rodenou Záborskou) no najmä  pomník v takom stave, aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Nebude to ľahké a ani lacné, no zostáva veriť, že aj s finančnou pomocou Mesta Žarnovica sa to podarí.

Text a foto: Ing. J. Piecka

 

Mesto Žarnovica poskytlo v roku 2015 zo svojho rozpočtu finančnú dotáciu v sume 5.000,- Eur.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka