Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

2016

Základný plán na rok 2016
P.č.NázovTermín
01.Výročná členská schôdzajanuár (21)
02.Fašiangový sprievodfebruár (09)
03.Vynášanie Morenymarec (18)
04.Spomienka na oslobodenie mesta – účasť delegáciemarec (30)
05.Jarná matičná vychádzka do okoliaapríl (16)
06.Stavanie Mája – účasť speváckej skupiny Prameňapríl (29)
07.Spomienka na Deň víťazstva – účasť delegáciemáj (6)
08.Športová súťaž pre detimáj (25)
09.ZMENA !!! Zájazd na 62. ročník FF Východnájúl (2)
10.Národný výstup na Sitno – účasť speváckej skupiny Prameňjúl (17)
11.Spomienka na výročie SNPaugust (26)
12.Vatra k SNPaugust (26)
13.Dni mestaseptember (9-10)
14.ZMENA !!! Výstup na Pustý hradseptember (3)
15.Matičný večeroktóber (23)
16.Spomienka na Karola Bieleka I.slov. šk. inšpektora (80.výročie úmrtia)november (25)
17.Oprava hrobu (dvojhrobu) a pomníka K. Bieleka počas roka (do 25.11.)

Schválené uznesením II. /8 výročnej členskej schôdzi konanej dňa 21.1.2016.

------------------------------------------------------------------------------------------

Matičiari mali čo hodnotiť

   Žarnovček počas vystúpeniaV podvečer 21. januára, teda o jeden deň skôr ako v minulom roku, sa žarnovickí matičiari opäť stretli na výročnej členskej schôdzi (VČS). Tá sa konala v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa a veru opäť bolo čo hodnotiť za minulý i plánovať na tento rok.
    Na úvod, ako už tradične, členky speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej zaspievali hymnu Matice slovenskej. Následne zatancovalo osem chlapcov, tentoraz len prváčikov zo Žarnovčeka, ktorý vedie Mgr. Melánia Ceizelová.  Rokovanie otvoril tajomník MO Ing. Jozef Piecka, ktorý zvlášť privítal zástupkyňu primátora mesta Ing. Alenu Kazimírovú, tajomníka MS a súčasne povereného riaditeľa DMS v Banskej Bystrici Mgr. Mareka Hanusku, predsedu Mestského mládežníckeho parlamentu Radima Vojtka, predsedu Rady Denného centra seniorov Žarnov Jána Hajnoviča i podpredsedníčku ZO SZPB Ing. Máriu Števkovú, ktorá je členkou MS. Po schválení programu rokovania a pracovných komisií predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová, spoločne s tajomníkom MS Mgr. M. Hanuskom odovzdali preukazy a pamätné listy dvom novým členkám, ktoré boli na základe žiadostí do MS prijaté na zasadnutí výboru 14. januára 2016. Sú to Magdaléna Matyášová a Marta Vozárová, ktoré obe sú aj členkami speváckej skupiny Prameň. MO MS mal tak ku konaniu VČS 85 členov.

   Správu o činnosti za minulý rok predniesla predsedníčka MO a to opäť netradične. Premietanie fotografií so sprievodným slovom aj tentoraz zaujalo. No a hodnotenie bolo vlastne najdlhším bodom programu, čo svedčí aj o samotnej činnosti, veď na minuloročnej VČS bol ako základný plán prijatý v 17 bodoch.  MO bol spoluorganizátorom Fašiangového sprievodu, či vatre k SNP. Členovia sa zúčastnili väčšinyZľava Mgr. M. Hanuska, Mgr. A. Benčatová a nové členky M. Vozárová a M. Matyášová oficiálnych podujatí v meste. Zorganizovali jarnú i jesennú vychádzku, či v spolupráci so ZŠ súťaž pre deti pod názvom Deti behajú pre svoje zdravie i pochovávanie Moreny. Zorganizovali zájazd do Východnej na jubilejný 61. ročník Folklórnych slávností, zájazd na Národný výstup na Sitno a vďaka finančnej pomoci poslankyne NR SR Mgr. Viery Šedivcovej aj zájazd na Deň otvorených dverí NR SR. Opätovne zorganizovali Matičný večer, ktorého sa zúčastnili viacerí hostia. Práve na tomto podujatí bol slávnostný krst CD speváckej skupiny Prameň pod názvom „Neďaleko Hrona...“  pričom jeho krstnými rodičmi boli primátor mesta Kamil Danko a jeho zástupkyňa. Jednou z nich bola aj poslankyňa NR SR Mgr. V. Šedivcová. Členovia boli aktívnymi prispievateľmi počas celoslovenskej zbierky Deň narcisov. MO bol aj hostiteľom zasadnutia Krajskej rady MS Banskobystrického kraja. Po tretíkrát oficiálne zorganizovali pietnu spomienku na I. slovenského školského inšpektora Karola Bieleka, ktorý je pochovaný v Žarnovici. Vynikajúce meno, a to nielen MO MS, ale i mestu stále robí SSk Prameň. Veď počas roka pri rôznych príležitostiach účinkovali presne 34-krát, stretli sa 24-krát na skúškach a navyše ešte absolvovali ďalšie skúšky i dva dni pri nahrávaní CD. Je už nepredstaviteľné, že bez nich by bolo možné stavanie mája, keď v minulom roku opäť spievali nielen v meste, ale aj v jednotlivých častiach. Nechýbali v Časť z účastníkov VČSkultúrnom programe po Národnom výstupe na Sitno na Počúvadle, vystupovali na dňoch Žarnovice, Matičnom večeri, Očovskej hrudi v Močenku, spestrili program zasadnutia krajskej rady, vianočných trhov, atď. Účasť na všetkých podujatiach je ťažké aj vymenovať a za to boli viackrát ocenené. Zvlášť treba uviesť, že Pamätným listom predsedu MS bola ocenená M. Staňová i zástupkyňa vedúcej skupiny Alžbeta Jobová. I. Danková bola ocenená Medailou predsedu MS a ocenenie „Dotyky múz“ od Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom získala M. Staňová. Pred správou o hospodárení si prítomní chvíľou ticha uctili pamiatku dlhoročnej členky Želmíry Benkovej, ktorá minulý rok umrela.

   Zo správy o hospodárení prednesenej hospodárskou Bc. Renátou Štefankovou i následnej správy dozorného výboru, ktorú prečítala jeho predsedníčka Mgr. Darina Nikodémová, je zrejmé, že MO nakladal s finančnými prostriedkami hospodárne a v súlade s platnými uzneseniami. Snáď treba spomenúť, že činnosť mohla byť zabezpečená aj vďaka finančnému príspevku mesta v sume 5000,- €, ktoré boli použité najmä na náklady súvisiace s vydaním CD.

  Pred troma rokmi sa ujala myšlienka, aby členovia, ktorí v príslušnom roku budú mať významné okrúhle životné jubileá boli uctení písomným blahoželaním a to už na Prítomní jubilanti s tajomníkom MSzačšiatku roka, práve na VČS. Takýmito tohtoročnými jubilantmi sú: Erika Gulašová, Eva Káčerová, Mgr. Melánia Ceizelová, Mgr. Gabriela Debnárová, Mgr. Darina Nikodémová, Anna Oslancová, Mária Šebianová, Rudolf Adamov, Oľga Michníková, Mgr. Mária Husárová, Milan Pažítka, Jozef Rybár a Ing. Jozef Husár, CSc.  Prítomným jubilantom blahoželanie i matičný kalendár odovzdala predsedníčka MO spoločne s tajomníkom MS.

    Plán na tento rok, ktorý je MS vyhlásený za Rok Svetozára Hurbana Vajanského, predložila predsedníčka MO.  Je opäť až 17-bodový. Oproti minulému roku bude zmenou zájazd  na Folklórne slávnosti pod Poľanou. V pláne je aj oprava hrobu a pomníka K. Bieleka. A to bude opäť náročné, no je viera v to, že sa to najmä s pomocou mesta podarí. Podľa toho bol aj predložený vyrovnaný plán rozpočtu. Keďže ku konaniu VČS sa členstva vo výbore vzdala E. Gulašová, po správe mandátovej komisie, bola v doplňovacej voľbe do výboru MO zvolená Elena Debnárová. 

   Ako prvá v diskusii vystúpila Ing. A. Kazimírová, ktorá ospravedlnila neúčasť primátora mesta Kamila Danka a súčasne odovzdala jeho pozdrav. Pochválila činnosť MO a súčasne prispela finančnou čiastkou.

   Ing. M. Števková zdôraznila význam vlastenectva a prečítala báseň Slovák, ktorú sama napísala ešte v roku 1968, no dosiaľ nikde nezverejnila. Ocenením bol potlesk prítomných a následne sa rozhodla, že báseň venuje MO MS.

  Viceprimátorka mesta, predseda MMP a predsedníčka MO za predsedníckym stolom Mgr. M. Hanuska kladne ohodnotil činnosť MO MS, keď uviedol, že sú síce stovky odborov, ale tak aktívne ako v Žarnovici pracuje len niekoľko desiatok. Informoval tiež o MS v tomto roku pripravovaných podujatiach i postupe pri voľbe delegátov na krajský snem i budúcoročné VZ. Požiadal o podporné stanovisko, aby Starý most v Bratislave bol Most Ľudovíta Štúra, čo prítomní podporili. Pre potreby DMS v Banskej Bystrici zakúpil 10 ks CD speváckej skupiny Prameň, čo samozrejme prítomných potešilo.

   Schôdze sa zúčastnilo 50 členov, čo je 58,82 % a niekoľko ďalších sa ospravedlnilo. VČS všetky predložené materiály schválila bez výhrad, čo taktiež svedčí o tom, že boli dobre pripravené.

    Už neoficiálnou časťou bolo novoročné posedenie s občerstvením vo forme slovenského hamburgera (chlieb s masťou a cibuľou) a čaju. Záver sa niesol v tónoch speváckej skupiny Prameň, ale tentoraz z jej CD a tak aj Prameňáčky si snáď po prvýkrát mohli v pohode posedieť a podebatovať. Potešujúcou je skutočnosť, že po skončení VČS tak predseda MMP Radim Vojtko i predseda Rady DC seniorov Žarnov Ján Hajnovič požiadali o prihlášky za člena MO MS.

    Snáď všetky uvedené skutočnosti sú ďalším presvedčivým dôkazom o aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici, ktorý uvíta vo svojich radoch ďalších nových členov.

Text a foto : Ing. Jozef Piecka

---------------------------------------------------------------------------------------------

Žarnovický fašiang 2016

 

  Najmladší účastníci pred kultúrnym domom Na posledný deň pred Popolcovou stredou, teda tentoraz už na utorok 9. februára zorganizovalo Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica teraz už tradičný fašiangový sprievod v maskách.

   Účastníci sprievodu sa aj tentoraz stretli pred kultúrnym domom a odtiaľ o 15.05 hod. začal sprievod. Ten bol zložením o niečo iný ako po predchádzajúce roky. Snáď tou najväčšou zmenou bola skutočnosť, že hudobníkov i speváčky tentoraz viezol voz a tak sa im oveľa ľahšie spievalo i hralo. Potešila skutočnosť, že v sprievode boli i škôlkári, či ich rovesníci z Prvosienky a pribudli aj dve „indiánky“ na koňoch. Po prejdení časti UlicePred DC Seniorov A. Sládkoviča, pred DC Seniorov Žarnov, práve tieto deťúrence vystúpili s krásnym kultúrnym programom, s ktorým sa úspešne prezentovali už pred niekoľkými dňami. Tam všetkých prítomných privítal predseda Rady DC Ján Hajnovič st., na ražeň nastokli slaninu a sprievod pohostili tekutinou, aby jeho účastníkom nebola v oblačnom počasí zima. Ďalší presun bol po Májovej i časti ulice Slobody. Sprievod so živou hudbou pod vedením Jaroslava Repiského zo Župkova spoločne so speváčkami skupiny Prameň s harmonikárkou Martou Staňovou pokračoval po Kľakovskej ulici i Ulici Fraňa Kráľa. Tam, pred Spolikom, bolo ďalšie zastavenie s tancom, žiaľ bez väčšieho záujmu obyvateľov. Tí vlastne sprievod len sledovali z, či spoza okien. Po približne 100 minútach sprievod asi 3-kilometrovú trasu ukončil pred kultúrnym domom. V jeho vestibule už všetkých čakalo občerstvenie – teplý čaj a šišky s lekvárom. Organizátori konštatovali, že sČelo sprievodu v sídliskuprievod bol minimálne vyše 100-členný, teda počtom rovnaký ako v minulom roku, no masiek bolo podstatne menej. Tak tentoraz bolo jednoduchšie hodnotenie naj masiek. Z detí toto ocenenie, bez určenia poradia, získala trojica masiek „Hokejista“ (Adam Suchý), „Havajská tanečnica“ (Dominika Tillerová) a  „Šašo“ (Damian Paulík). Z dospelých hodnotiaca porota dospela k záveru, že ocenenie si zaslúžia masky: „Rómka, či cigánka“ (Zlatica Gontková), „Anjel“ (Janka Brigantová) a „Kohút“ (Eva Zliechovcová). Kolektívnu cena v podobe silnejšej tekutiny, ktorú venovala viceprimátorka mesta Ing. Alena Kazimírová, získala „Cigánska rodina“. Tvorili ju vlastne zamaskované členky speváckej skupiny Prameň. No a vlastne ocenením naj  masiek v spoOcenené maskyločenskej sále KD sa toto pekné podujatie skončilo.

    Nuž približne takto sme v Žarnovici prežili posledný fašiang. Jeho účastníci sa ho aj tentoraz snažili osláviť tak ako sa patrí, teda spevom, tancom, dobrým jedlom i niečím na ovlaženie hrdla. Škoda, že masiek bolo tentoraz menej, ale viacerí (snáď len zo žartu) povedali, že maskovať sa nepotrebujú, lebo sami sú masky. Nuž čo k tomu dodať? Pravdou je však aj skutočnosť, že niekoľko „skalných“ sa podujatia nezúčastnilo z dôvodu ochorenia.

   Poďakovanie patrí všetkým čo sa o podujatie pričinili a zostáva veriť, že budúci rok bude aj účasť „ozajstných“ masiek väčšia, pretože organizátori v tejto peknej tradícii mienia naďalej pokračovať.  Veď si ju treba udržať a to nielen v dedinách. No a keďže najbližšia Popolcová streda bude 1. marca 2017 termín toho budúcoročného fašiangu v Žarnovici je 28. február 2017.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS Žarnovica

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pochovali sme aj Moreniaka

 

   Začiatok sprievoduZákladná škola na Ul. Fraňa Kráľa, spoločne s Miestnym odborom Matice slovenskej a Oddelením kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica tentoraz na piatok 18. marca naplánovali podujatie „Vynášanie Moreny“.

   Miestami síce veterné, ale krásne slnečné počasie uvítalo žiakov 12 tried I. stupňa ZŠ Žarnovica, ktorí sa pod vedením svojich triednych učiteliek a dvoch ich asistentiek sústredili pred ZŠ na Kľakovskej ulici o 9.45 hod. V ich čele sa, samozrejme s určitým prekvapením priamo nezainteresovaných, objavila nielen Morena, ale aj jej druh Moreniak. Následne sa už, so spPosledné chvíle symbolov zimyevom, disciplinovane začal ich presun k parčíku na Ul. A. Sládkoviča. Tam sa rôznymi riekankami začala prvá rozlúčka nielen s týmto symbolom zimy, či bohyne smrti, alebo akéhosi ohyzdného stvorenia, ale aj s jej druhom. Žiaci sa potom presunuli na Námestie SNP, kde sa k nim pripojili ešte žiaci materskej školy a podujatie sledovalo viacero náhodných účastníkov i niekoľko tých čo sem prišli práve za účelom pochovávania Moreny. Celkove tak Morenu, a tentoraz i Moreniaka, prišlo odprevadiť minimálne 250 ľudí, čo bolo približne toľko ako aj pred rokom. Na Námestí SNP žiaci pod vedením Mgr. Melánie Ceizelovej opäť s pesničkami „pripravovali“ symboly zimy tentoraz už na ich Morena s Moreniakom v Kľakovskom potokudefinitívny koniec. Na najbližšom oblúkovom moste ich spoločne najskôr pomaly vyzliekli, potom zapálili a pre istotu ešte horiacich hodili do Kľakovského potoka. Morena i Moreniaka, ešte niekoľko desiatok sekúnd horiacich, potom odplavila voda nenávratne preč. Snáď aj tento tradičný rituál, ktorý trval asi 30 minút, „prispel“ k definitívnemu odchodu zimy a následnému jarnému počasiu. Aj tentoraz sa teda v Žarnovici úspešne podarilo zrealizovať jeden zo starých ľudových zvykov.

   Za ústretovosť pri príprave i úspešnej realizácie podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým učiteľkám I. stupňa. Osobitné poďakovanie, aj za prípravu, patrí už tradičnej hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej i ako členke výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

-----------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 71. výročie oslobodenia Žarnovice

 

   Časť delegácie MO MS pred pamätníkom na Nám. SNPV utorok 29. marca uplynulo 71 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou. Tento významný deň sme si pripomenuli deň neskôr a to v stredu 30. marca 2016 o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníkom na Námestí SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, podpredsedníčka MO MS a súčasne členka krajskej rady MS Mária Balážová, členka výboru a súčasne vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková, členka výboru Elena Debnárová, členka MO a súčasne i SsK Prameň Emília Rajnohová i členovia MO Ing. Jozef Husár, CSc. a Mgr. Mária Husárová. Pamiatku obetí II. svetovej vojny, i tých čo oslobodili Žarnovicu, si delegácia MO MS uctila položením venca k pamätníku na Nám. SNP. Ďalší, a to  minimálne desiati členovia MO MS, sa spomienky zúčastnili v rámci  delegácií ZO SZPB, ZŠ, JDS i Denného centra seniorov Žarnov.

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

Foto : Alena Bartóková

---------------------------------------------------------------------------------------------------

AJ MATIČIARI PRISPELI K REKORDU DŇA NARCISOV V ŽARNOVICI

   Sidónia Kucharíková po darovaní príspevkuTentoraz sa prípravy na Deň narcisov konali v znamení jeho už jubilejného 20. ročníka. Termín oproti minulému roku bol posunutý a Liga proti rakovine Slovenskej republiky (LPR SR) ho určila na 15. apríl. Bol to však opäť piatok a Mesto Žarnovica sa aj tentoraz do zbierky zapojilo ako spoluorganizátor. Na známom stanovišti na Májovej ulici pri stánku so zmrzlinou prichádzali darcovia v dobe od 7.00 do 16.40 hod. Aj tentoraz medzi nimi bolo viacero členiek Miestneho odboru Matice slovenskej, ktoré väčšinou na stanovište prišli už ráno. Počas necelých 10 hodín trvajúcej zbierky darovali v Žarnovici finančný príspevok 3343,17 € (čo je na starú menu až neuveriteľných 100836,84 Sk). Je to teda nielen o 923,55 € väčšia suma ako v minulom roku, ale opäť aj nový rekord v Žarnovici. Ten bol doposiaľ v roku 2013 a to 3117,69 €. Nový, ten tohtoročný rekord je teda oproti doterajšiemu ešte o 229,48 € vyšší.

Členka výboru MO Elena Debnárová dostáva narcis za darovaný príspevokSamozrejme, že všetkým darcom, a teda aj členkám MO MS, patrí sa finančný príspevok veľká vďaka.

Fotografie zachytávajú tri z členiek MO MS na mieste zbierky.

Členka KR MS BBSK a podpredsedníčka MO MS Mária Balážová pri darovaní finančného príspevku

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

garant zbierky v Žarnovici

 

---------------------------------------------------------------------------

Jarná matičná vychádzka

  Časť účastníkov po prvej časti trasy Na sobotu 16. apríla, teda presne podľa ročného plánu, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica v spolupráci s Mestom Žarnovica jarnú matičnú vychádzku. Plánovaná bola od ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa popod kameňolom na Ihanovo odtiaľ na Rajčianku a späť na Kalváriu a na Kľakovskú ulicu. Predchádzajúci, najmä nočný dážď spôsobil, že na základe dohody účastníkov sa trasa zmenila. Rovná dvadsiatka účastníkov o 8.30 hod. išla od školy chodníkom cez záhradkársku oblasť k jaskynke a na Rajčianku, pričom terén skutočne nebol jednoduchý a miestami až dosť strmý. Na Rajčianke najmladšia účastníčka, ktorou bola Účastníci na Rajčianke10-ročná Katka Zliechovcová vylosovala až 18-tich výhercov v tombole. Do nej prispela predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, viceprimátorka mesta Ing. Alena Kazimírová, podpredsedníčka MO Mária Balážová i za JDS, členka výboru Elena Debnárová niektorí účastníci a doplnili ich aj dve v minulom roku vydané CD speváckej skupiny Prameň. Všetci účastníci sa krátko občerstvili a menšia časť sa z dôvodu očakávanej náročnosti aj ďalšej časti trasy vrátila späť na Kalváriu a Kľakovskú ulicu. Väčšia časť však pokračovala smerom na studničku pod Ihanovom na Ihanovo a ponad kameňolom na Kalváriu a Kľakovskú ulicu. I keď chodníNa Ihanoveky i cesty boli poriadne „blatnaté“ bolo krásne počasie a účastníci mali v prvej časti výhľad na obec Horné Hámre, potom na Sitno a v záverečnej časti trasy mali zase ako na dlani obec Voznica. Elena Debnárová i Sidónia Kucharíková účastníkov oboznámili nielen s miestami cez ktoré išli, ale aj s ich históriou. Po trase sa mnohí kochali jarnou kvitnúcou prírodou, ktorú si samozrejme aj vychutnali odfotením i nazbieraním rôznych kvietkov, či rastliniek. Počas piatich hodín prešli približne 9-10 km. I keď to síce miestami mohlo vyzerať ako poznaj nepoznané, nakoniec všetci, ktorí prešli celú plánovanú trasu boli síce zdravo unavení, ale spokojní. Z účastníkov bolo 12 členov a 8 nečlenov MS, z ktorých minimálne dvaja prejavili predbežný záujme o členstvo v MS. Aj to je tiež dôkazom, že takéto podujatia majú význam a sú jedným zo spôsobov ako získať ďalších členov MS.

 

Text a foto: Ing. J. Piecka, tajomník MO MS

-------------------------------------------------------------------------------------

Národná slávnosť na Devíne

  Na fotografii Ing. Milana Kováčika účastníci zájazdu pod Devínom Na sobotu 23. apríla zorganizovala Matica slovenská Národnú slávnosť na Devíne. Inšpiráciou pre tento rok bolo jubilejné 180. výročie výstupu štúrovcov pod vedením Ľudovíta Štúra  na náš národný symbol, staroslávny hrad Devín. Na toto podujatie Dom Matice slovenskej v Banskej Bystrici zorganizoval zájazd a ponúkol možnosť zúčastniť sa aj šiestim členom Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovici. Využili ju nakoniec piati. Celkovo však desiatky autobusov priviezli vyše tisícky oficiálne prihlásených z celého Slovenska. Ďalšie stovky ľudí prišli z Bratislavy, jej okolia, no i zo zahraničia.

   Podujatie sa oficiálne začalo pri sútoku Moravy a Dunaja, kde zaviala štátna vlajNa Devíne (zľava) Dagmar Bocianová, Ing. Jozef Piecka, Jolana Tencerová, Ing. Juraj Benčat, Mgr. Anna Benčatová a Elena Debnárová (Foto: Juraj Bocian)ka a vedľa nej aj matičná. Slávnostnú atmosféru zdôrazňovala aj prítomnosť jednotky čestnej hradnej stráže v dobových uniformách hurbanovských dobrovoľníkov z revolúcie  1848. Predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD., v krátkom príhovore pripomenul, že miesto ktoré bolo niekoľko desaťročí súčasťou železnej opony, symbolizuje našu súčasnú slobodu, čo dokazuje aj pamätník ku ktorému vedenie MS položilo veniec na znak úcty ku všetkým, ktorí si slobodu a samostatnosť Slovenska nemohli užiť. Oficiálne sa slávnosť začala o 11.-tej hodine rímskokatolíckou omšou v areáli devínskeho hradu, ktorú celebroval arcibiskup a metropolita slovenský Mons. Stanislav Zvolenský. Koncelebranti omše boli biskup Mons. František Rábek, Mons. Anton  Tyrol a opát Martin Štrbák. Počas omše zaznelo viacero skladieb v podaní spevákov z Katedrálneho zboru Dómu sv. Martina v Bratislave. Účastníci si mohli bezplatne pozrieť vlastne všetky priestory hradu i expozíciu a samozrejme pokochať sa krásnym výhľadom na okolie. O tom, že sa tu stretli matičiari z rôznych kútov Slovenska svedčí aj stretnutie matičiarov zo Žarnovice s matičiarmi zo Slažian, medzi ktorými bola aj bývalá dlhoročná predsedníčka MO v Žarnovici Dagmar Bocianová. Z programu folklórneho festivalu (Foto: Ing. Jozef PieckaKrátko popoludní začal I. ročník Folklórneho festivalu Matice slovenskej zameraného na propagáciu slovenského folklóru a ľudového umenia. V rámci programu vystúpili významné folklórne súbory a skupiny a to konkrétne: Podpoľanec, Šumiačan, Pohronci, Kelčovan, Osturňa, Raslavičan, Nemnice, Skaličan, ľudové hudby Dana Damera, Stana Baláža, Ťažká muzika  a Trio z Chotára z Terchovej, či detský folklórny súbor Matičiarik  z Nových Zámkov i ďalší sólisti. Ako uviedli niektoré média: „Program oživovali aj ikony hovoreného slova – recitátor Dušan Jamrich, Ida Rapaičová a Božidara Turzonová.“ V závere divadelní ochotníci MS z Liptovského Mikuláša uviedli dramatickú spomienku na to ako si mladí vlastenci okolo Ľ. Štúra v roku 1836 osvojili na Devíne slovanské mená a sľúbili vernosť slovenskému národu. I keď počas celého podujatia boli určité obavy z počasia aj to nakoniec prialo a hoci Slnko bolo väčšinou za mrakmi účastníkov pokropil dážď len niekoľkými kvapkami. I keď sa podujatia zúčastnili minimálne dve parlamentné politické strany nik z politikov v rámci programu nevystúpil a tak to bolo skutočne celonárodné kultúrne podujatie.

Ing. Jozef Piecka

-----------------------------------------------------------------------------------------

Stavanie májov

  Časť sprievodu Tradíciu stavania májov udržiavame aj v Žarnovici. Tentoraz sa už v predposledný aprílový deň, teda v piatok 29.apríla, program stavania mája začal pred 16-tou hodinou sprievodom časti vystupujúcich od kultúrneho domu k parčíku na ulici A. Sládkoviča. Konkrétne to bol detský súbor Prvosienka s ozdobenými brezovými vetvičkami, ktorého jednou z vedúcich je členka Miestneho odboru Matice slovenskej Jarmila Tillerová, ľudový súbor Žarnovček zo ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa, ktorý vedie členka výboru MO MS Mgr. Melánia Ceizelová i ženy speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej, taktiež členky výboru MO MS. Samozrejme na harmonike ich sprevádzala Marta Staňová, členka MO Zdobenie májaMS. V parčíku Prameňáčky, spoločne s deťmi súboru Žarnovček vyzdobili vrcholec mája pestrofarebnými stužkami. Následne členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica pod vedením svojho predsedu Ľuboša Zimana ručne, za pomoci lán a rebríkov, postavili približne 19-metrový „centrálny“ máj. Potom v programe popretkávanom ľudovými tancami, piesňami, detskými hrami, či riekankami vystúpili deti z Prvosienky, Žarnovčeka a na akordeón zahrali žiaci ZUŠ Dominik Vincent a Lucia Boháčová. Samozrejme nechýbali ani členky speváckej skupiny Prameň, ktoré v dvoch častiach zaspievali šesť piesní. Počasie bolo tentoraz v čase stavania mája skutočne nádherné čo na atmosfére len pridalo.

  ĽS Žarnovček Spevácka skupina Prameň bola so svojimi piesňami súčasťou stavania mája aj v mestskej časti Revištské Podzámčie, kde 18-metrový máj postavili za rekordných niekoľko sekúnd o 18.00 hod. V tejto časti je už tradične stavenie mája spojené s posedením pri vatre a pohostením. Krátko po 19-tej hodine postavili 17-metrový máj aj v mestskej časti Lukavica, kde taktiež pri stavaní, ale aj niekoľko ďalších minút spievali Prameňáčky.

   Žiaľ i keď pri stavaní mája v Žarnovici býva stále akosi menej prítomných ľudí , naopak potešujúce je, že medzi účinkujúcimi je stále viac detí a spestrením programu boli práve ich vystúpenia i to, že opäť dôstojným spestrením programu boli piesne v podaní speváckej skupiny Prameň.

 

Text a foto: Ing. J. Piecka, tajomník MO MS Žarnovica

---------------------------------------------------------------------------------------------------

71. výročie Dňa víťazstva


pri pametníku   71. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom sme si v Žarnovici pripomenuli už dva dni vopred a to v piatok 6. mája 2016 o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníku na Námestí SNP. Za Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici si výročie Dňa víťazstva položením venca k pamätníku na Nám. SNP  oficiálne uctila jeho predsedníčka  Mgr. Anna Benčatová, ktorú sprevádzali členovia DC Žarnov Anna Žoltická a Anton Vajteršic.  Viacero ďalších členov MO MS sa aktu zúčastnilo v rámci delegácií MO SZPB, ZŠ a MsÚ Žarnovica.
   Na fotografii Aleny Bartókovej (zľava) A. Vajteršic, Mgr. A. Benčatová a A. Žoltická krátko po položení venca k pamätníku.

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

------------------------------------------------------------------------------------------------

Matičný beh žiakov pre zdravie

  Súťažiaci žiaci spolu s hlavnými organizátorkami Prvé podujatie, ktoré sa v našom meste organizovalo pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa detí sa konalo aj tentoraz pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“. Počas štyroch rokov ho už po piatykrát zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školu na ul. F. Kráľa v Žarnovici. Toto športové podujatie sa uskutočnilo podľa plánu MO MS 25. mája popoludní v areáli ZŠ. Podujatie sa presne o 13.00 hod. oficiálne začalo spoločnou fotografiou súťažiacich a následným privítaním tajomníkom MO Ing. Jozefom Pieckom a členkou výboru MO a súčasne hlavnou organizátorkou Mgr. Melániou Ceizelovou. O tom, že aj Štart najpočetnejšej kategórie – chlapcov 2.ročníkatentoraz bol o súťaž veľký záujem svedčí samotná účasť. Zapojilo sa do nej až 82 žiakov I. stupňa, čo je takmer 40%  zo všetkých žiakov školy na tomto stupni. Najviac, a to 26, bolo z 2. ročníka.   

   Súťažilo sa na bežeckej dráhe okolo futbalového ihriska. 1. a 2. ročník mal trať dlhú 250 a 3. a 4. ročník 310 metrov. V každom ročníku bola kategória chlapcov i dievčat. Počasie bolo až priveľmi horúce, no všetci zo seba vydali skutočné maximum, aby boli v cieli medzi najlepšími i keď sa čas ani tentoraz nemeral, ale evidovalo sa poradie.

  Víťazná trojica tretiačok (sprava) K. Melišová, A. Pavolová a E. Kotrusová No a ktoré trojice boli v jednotlivých kategóriách najúspešnejšie?

1. ročník:

- chlapci (15 súťažiacich): 1. Viktor Nosál (I.C), 2. Jarko Peťko, 3. Samko Červík (obaja I.A)

- dievčatá (6): 1. Emka Debnárová, (I.A), 2. Zuzka Slosiarová (I.C), 3. Nelka Suchánová (I.B)

2. ročník:

- chlapci (16): 1. Marek Suchý, 2. Adrián Karnek (obaja II.C), 3. Ján Lászlo (II.B)

- dievčatá (10): 1. Hanka Šmondrková (II.B), 2. Karin Krigovská (II.A), 3. Alžbetka Lesná (II.B)

3. ročník:

- chlapci (10): 1. Samko Müller (III.A), 2. Ondrej Sedlák, 3. Lukas Laurov (obaja III.B)

- dievčatá (8): 1. Karin Melišová, 2. Andrea Pavolová, 3. Eliška Kotrusová (všetky III.B)

Najúspešnejší štvrtáci (sprava) M. Šmondrk, P. Suchý a L. Laurov4. ročník:

- chlapci (12): 1. Matúš Šmondrk, 2. Patrik Suchý (obaja IV.C), 3. Šimon Roček (IV.A)

- dievčatá (11): 1. Julianka Matušková (IV.C), 2. Mirka Kosejová, 3. Miška Kosejová (obe IV.B).

   Tieto trojice boli odmenené medailami a všetci súťažiaci dostali po behu sladkosť na doplnenie stratených kalórií a malinovku, aby dodržali aj pitný režim. Súťaž sa mohla uskutočniť aj vďaka dotácii z rozpočtu mesta Žarnovica.

   Počas celej súťaže vládla príjemná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen bežci, ale aj „nebežci“ i niekoľko desiatok prítomných rodičov. Na podujatí tak bolo spolu prítomných minimálne 150 jeho priaznivcov. Všetci súťažiaci, Medailoví účastnícia to bez rozdielu poradia v cieli dokázali, že takýmto spôsobom dokážu prispieť v prospech svojho zdravia. A tak vlastne všetci zvíťazili. No a minimálne tí najrýchlejší (a bolo ich viac čo rovnako na prvých miestach skončili aj v minulom roku) isto ešte dosiahnu viacero úspechov aj v ďalších súťažiach.

   Za toto úspešné športové podujatie patrí, okrem už spomenutej Mgr. Melánii Ceizelovej, poďakovanie aj Mgr. Darine Nikodémovej (rovnako členka MO MS), ktorá okrem organizačnej práce pri príprave pôsobila aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí aj učiteľkám I. stupňa Mgr. Gabriele Suchej, Mgr. Erike Šturekovej, Mgr. Gabriele Čiernej, vychovávateľkám ŠKD Erike Gulašovej, Radomíre Pacalajovej, Alene Necpalovej, Kataríne Šavoltovej (všetky štyri sú členky MO MS) a asistentke Michaele Šutkovej, ktorá podujatie fotila.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS Žarnovica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Východná - to bol zážitok

 Účastníci zájazdu   Žarnovickí matičiari sa snažia prispievať k propagácii a udržiavaniu nehmotného kultúrneho dedičstva rôznymi možnými spôsobmi. Jedným z nich je aj účasť na folklórnych festivaloch. Na tento rok mali pôvodne plánovaný zájazd do Detvy na Folklórne slávnosti pod Poľanou no po zvážení viacerých okolností, vrátane programu, došlo k zmene. Miestny odbor Matice slovenskej nakoniec zorganizoval zájazd na v poradí už 62. ročník Folklórneho festivalu Východná, ktorý sa konal v dňoch 30.6. – 3.7. Na tento, na Slovensku najstarší a súčasne aj najväčší folklórny festival, matičiari zájazd zorganizovali na sobotu 2. júla, s finančným príspevkom Mesta Žarnovica. Oproti predchádzajúcim Gajdoši z Veľkej Lehotydvom rokom došlo aj k zmene čo sa týka účasti na programe. Zájazd sa konal tak, aby sa jeho účastníci mohli zúčastniť popoludňajšieho a taktiež hlavného večerného programu a preto zo Žarnovice odchádzalo 24 účastníkov (z toho 18 členov MO MS Žarnovica) o 11.00 hod. za už značne horúceho počasia. V mieste festivalu však bolo počasie dosť odlišné a veľké mraky neveštili nič príjemného. O tom, že záujem o festival je mimoriadne veľký, svedčili aj všetky obsadené parkoviská a tak pri vstupe do areálu festivalu sa nakoniec autobusu podarilo zaparkovať len vďaka šikovnosti člena MO Ing. Juraja Benčata, za čo mu patrí poďakovanie.

  Diváci na Malej scéne Po spoločnej fotke si všetci účastníci postáli v rade pri jednej zo vstupných pokladní, no a to už začínal dážď, ktorý postupne silnej a nakoniec trval približne hodinu. Táto skutočnosť žiaľ narušila sprievod obcou, krátku prezentáciu účinkujúcich na „Malej scéne“ a trošku aj ďalší program. No počasie v Tatrách sa dokáže zmeniť dosť rýchlo a tak nasledoval program pod názvom „Slovenské gajdy a tradičná kultúra v UNESCO“ už za krásneho slnečného počasia. V minulom roku boli slovenské gajdy zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO). No a práve pri tejto príležitosti bol pripravený program o gajdách, gajdošoch a živote spojenom s gajdami. Účinkovali v ňom Ľudovít Tatarka zo Slovenskej Ľupče, Sukhisvilebi z GruzínskaGajdošská ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory, Tomáš Blažek z Nitry, Trogári z Veľkého Zálužia, Gajdošská muzika zo Sihelného, Gajdošská skupina z Belej-Dulíc pod vedením Jara Chalúpku a čo našich matičiarov snáď najviac potešilo, že aj Garajovci – Fašangovníci z Veľkej Lehoty – aspoň tak boli oficiálne nazvaní v programe. Táto gajdošská skupina z Veľkej Lehoty, pod vedením Dominika Garaja, už viackrát vystupovala aj v Žarnovici. Na základe prísľube jej vedúceho by to malo byť najbližšie už na Matičný večer, ktorý bude 23. októbra v sále Kultúrneho domu v Žarnovici.

Časť divákov vo Veľkej scéneĎalší program na Malej scéne bol pod názvom „Mati moja mati...“, ako pocta Márii Mázorovej, ktorá odišla do folklórneho neba vo februári v tomto roku. Vo viac ako hodinovom programe vystúpili detské folklórne súbory Zornička zo Zvolena, Ďumbier i Pramienok z Liptovského Mikuláša a Kečera z Jakubovian. Nasledoval hodinový program pod názvom „Z popola plameň“, v ktorom účinkovali folklórne súbory: Parchovianka z Parchovian, Javorníček z Hvozdnice, Podžiaran z Papradna, Kucané z Kútov, Goral zo Suchej Hory, ľudová hudba Skaličan zo Skalice a sestry Matákové z Čadce.

Bozhychi z UkrajinyPrestávku pred hlavným večerným programom, keď už všetci dávno zabudli na dážď, mohli využiť nielen na rôzne bohaté ponuky občerstvenia, ale vychutnať si niekoľko desiatok remeselníkov, pozrieť si prezentáciu salašníctva a ovčiarskych prác, spojenú s ochutnávkou ovčieho syra a bryndze.

   Na večerný program vo „Veľkej scéne“ už niekoľko desiatok minút pred plánovaným začiatkom (19.15 hod.) prichádzali doslovne stovky návštevníkov, aby si obsadili výhodnejšie miesto. A divákov tu nakoniec bolo minimálne 8 tisíc. Tí sa najskôr mohli pokochať programom pod názvom „Príbehy od Čierneho mora“. Bol to program, v ktorom sa striedali zahraničné súbory. Boli to: súbor BIZONE z Bulharska, tanečná zložka národného súboru SUKHISVILEBI z Gruzínska, sBizone z Bulharskapeváci súboru BOZHYCHI z Ukrajiny a súbor TIJERAS z Peru. Od 20.30 hod. nasledoval program pod názvom „Je Blaho tu?“ venovaný životu a dielu významného slovenského choreografa Jána Blaha. No a bolo sa nielen na čo pozerať, ale aj počúvať, vrátane humorného podtónu. Účinkovali FS Gymnik z Bratislavy, Kopaničiar z Myjavy, Lúčnica, SĽUK, študenti VŠMU a Východná Slovak Dancers z Kanady. Búrlivý potlesk počas i po každej časti programu bol nádherným povzbudením a súčasne aj odmenou pre vystupujúcich. Doslovne z lavičiek amfiteátra staval divákov  program pod názvom „ Blahorečenie“ v podaní Gymniku a záverom tejto časti (krátko po „Blahorečenie“ Gymniku22.00 hod.) boli Jánske ohne v podaní Lúčnice. To bol pre účastníkov zájazdu vlastne aj záver programu, pretože nasledovala ešte dvojhodinová cesta domov. Oficiálny program však ešte pokračoval multimediálnym programom „Krása nevídaná“ a potom na Malej scéne ešte vystúpením Rusín Čendeš orchestra do približne polnoci.

    Podľa oficiálnych údajov minuloročný festival vo Východnej „zlomil“ hneď dva rekordy. Tým prvým bolo viac ako 2000 vystupujúcich a tým druhým účasť viac ako 30 tisíc návštevníkov. No a podľa predbežných odhadov aj tohtoročný by mohol byť opäť rekordným.

Škoda len, že účastníkov zájazdu bolo menej ako minulý rok. No, ale tí čo neboli, môžu len banovať i závidieť. Veď ako sa všetci účastníci zhodli bol to skutočne zážitok. A aj na základe spokojnosti dvaja z účastníkov zájazdu dali prihlášku za členov MO MS. Poďakovanie za bezpečnú jazdu patrí vodičovi autobusu Radkovi Maruškovi.

Ing. Jozef Piecka

Foto autor a Z. Šovčík

-----------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 72. výročie SNP

 

72. výročie Slovenského národného povstania sme si v Žarnovici pripomenuli už v piatok  26. augusta 2016 o 13.15 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníku na Námestí Slovenského národného povstania. Už tradične jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová a podpredsedníčka MO Mária Balážová. Spomienky sa zúčastnilo aj niekoľko ďalších členov MO a to ako členovia ďalších delegácií (MO SZPB, JDS a MsÚ).
Na fotografii (v popredí zľava) Mgr. A. Benčatová, M. Balážová a predsedníčka OR Smer-SD Mgr. V. Šedivcová, za nimi zľava J. Brigantová, E. Debnárová a Ing. M. Števková (všetky členky MO MS) v rámci delegácie MO SZPB pred položením venca k pamätníku.

Ing. Jozef Piecka,

Foto: MsP

----------------------------------------------------------------------------------

Vatra k 72. výročiu SNP

  Príhovor podpredsedníčky ZO SZPB Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Žarnovici, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov  na Slovensku (JDS) v Žarnovici boli opäť oficiálnymi organizátormi stretnutia pri vatre na počesť 72. výročia Slovenského národného povstania (SNP).  Rovnako ako v minulom roku jej miestom bola Kalvária a to aj vďaka ústretovosti Farnosti Žarnovica, ktorá je vlastníkom tejto lokality, a s miestom konania súhlasila.

  Prísľub z minulého roka, že zapálenie vatry bude posunuté najskôr na 19.00 hod., bol splnený a na piatok 26. augusta bol naplánovaný začiatok na 19.30 hod., teda o dve a pol hodiny neskôr ako v minulom roku. Prví účastníci boli na mieste už niekoľko desiatok minút skôr. Nepočítame medzi nich členov DHZ, ktorí nielen doviezli drevo a stavali vatru, ale varili aj sľúbený guláš. A vatra bolo nielen opäť krajšia ako v minulom roku, ale aj vyššia keď „mala“ 5,5 m, čo je nový rekord. 

   PrameňáčkyPresne o 19.30 hod. viac ako stovku prítomných účastníkov, v mene všetkých organizátorov, privítal vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. Jozef Piecka. Následne deväť členiek speváckej skupiny Prameň, pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej, zaspievali hymnu SR. S významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZO SZPB Žarnovica Ing. Mária Števková. V príhovore zvlášť zdôraznila, že v súčasnosti niektorí žiaľ spochybňujú nielen význam SNP, ale aj obete vojny či holokaust. Aj preto by sme si mali takú dôležitú udalosť našej histórii, akou bezpochyby SNP bolo, mali stále pripomínať. Ing. M. Števková sa v mene organizátorov poďakovala všetkým za účasť. Potom spoločne s predsedom DHZ Ľubošom Zimanom zapálili vatru. Ďalej program ľudovými i partizánskymi pesničkami spríjemňovali Prameňáčky. To už členovia DHZ (za dobrovoľný príspevok) podávali guláš. No a snáď sa tomu ani nedá uveriť, ale hoci ho uvarili 40 litrov, po asi polhodine, teda úvodnom „kole“ spievania Hasičský gulášPrameňáčok, už nebol. Takže vyhoveli asi len stovke účastníkov. Tí ďalší sa už museli uspokojiť len občerstvením z vlastných zásob. No a podľa prezenčnej listiny sa pri vatre vystriedalo spolu takmer 180 účastníkov. A to je ďalší rekord.  Aj možnosť opekať si z vlastných zdrojov tentoraz využilo podstatne viac účastníkov a to na menšom ohníku, pretože pri vatre to vzhľadom na horúčavu a teda aj vlastnú bezpečnosť, nebolo možné. Nakoniec sa našli už aj pôvodne „stratené“ špekáčiky, ktorými sa tak mohli občerstviť aj skutočne neúnavné členky speváckej skupiny Prameň, či ďalší účastníci, ktorí guláš „nestihli“. Podstatná časť účastníkov sa s vatrou „rozlúčila“ okolo 22.00 hod., samozrejme o požiarnu bezpečnosť sa aj následne postarali členovia DHZ.

  Opekanie z vlastných zásob Minuloročný predpoklad organizátorov, že účasť aj vzhľadom na neskorší začiatok i gulášové občerstvenie, bude väčšia sa naplnil. A miesto konania sa opäť osvedčilo.  Je zrejmé, že o rok by tomu malo byť obdobne, snáď len so zmenou, že v réžii DHZ opäť nebude len príprava vatry a zabezpečenie protipožiarnej ochrany, ale aj väčšie množstvo guláša.

   Aj vatrou v Žarnovici na Kalvárii sme si uctili všetkých hrdinov SNP, ktorí pred 72. rokmi neváhali nasadiť svoje životy v boji proti fašizmu. Všetkým, ktorí sa na jej zabezpečení podieľali, ako aj tým, ktorí pomohli sponzorsky, patrí veľká vďaka.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národný výstup na Pustý hrad

  Príhovor primátorky Zvolena Na základe júnového rozhodnutia výboru MO MS bolo pôvodne plánované podujatie pod názvom Jesenná matičná prechádzka nahradené podujatím XXIV. Národný výstup na Pustý hrad. Toto tradičné vlastivedné podujatie, ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva, sa konalo v sobotu 3. septembra.

   Slávnostné otvorenie podujatia sa začalo o 8.00 hod. na Námestí SNP v Parku Ľudovíta Štúra. Prítomná asi polstovka účastníkov si v podaní herca Radoslava Kurica vypočula známu Štúrovu reč prednesenú v roku 1847 v Uhorskom sneme, ktorá zaznela aj v rámci 50. výročia projektu Štúrov Zvolen a 200. výročia narodenia Ľ. Štúra (v r. 2015). Podujatie, ktorého spoluorganizátormi boli tak mesto Zvolen ako aj Matica slovenská, otvorila jeho primátorka Mgr. Lenka Balkovičová. Potom sa už konal samotný výstup, trvajúci podľa zdatnosti jednotlivých účastníkov približne 90-minút.

   Piati účastníci zo Žarnovice spoločne s Mgr. M. Hanuskom (vzadu) v stane MSNa Pustom hrade bol pripravený bohatý program, ktorý oficiálne začal o 10.00 hod. Pozdravili účastníkov Cyklojazdy histórie, vystúpili Sokoliari sv. Bavona i šermiari skupiny VirFortis, rozprávku pre deti pripravilo divadlo Casanova a PaciPaciFik zase hudobný program. Niekoľko stovák účastníkov si mohlo pochutiť na opečenom býkovi, skúsiť si lukostreľbu či hod nožom, boli pripravené rôzne aktivity pre deti, razba mincí, atď. No a podstatnú časť návštevníkov potešil svojimi nádhernými pesničkami skutočne špeciálny hudobný hosť Pavol Hammel. Príjemnú atmosféru podujatia umocnilo i letné počasie a všetci účastníci sa tak mohli pokochať aj nádherným výhľadom na blízke i ďaleké okolie skutočne na všetky svetové strany. V rámci podujatia Z vystúpenia P. Hammelasa na Pustom hrade samostatne prezentovala aj Matica slovenská. V stánku, kde hrala ľudová hudba, si mohli záujemcovia bezplatne prevziať rôzne propagačné materiály, či viaceré čísla Slovenských národných novín. No a bolo zabezpečené aj občerstvenie v podobe viacerých druhov tekutín. O to sa starali predovšetkým tajomník MS a súčasne poverený riaditeľ DMS v Banskej Bystrice Mgr. Marek Hanuska a Ing. Branislav Husár – vedúci oblastného pracoviska MS Zvolen (obaja členovia Krajskej rady MS BBSK). A vystriedalo sa tu aj viacero ďalších členov KR, čo svedčí aj o ich záujme o toto podujatie, ktorého pôvodným organizátorom bola vlastne Matica slovenská.

   Podujatie, ktorého sa zo Žarnovice zúčastnili štyria členovia MO MS a traja sympatizanti, sa oficiálne skončilo po 14.00 hod. Zostáva veriť, že na budúcom jubilejnom XXV. ročníku bude aj účasť zo Žarnovice ešte väčšia.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a MS

-------------------------------------------------------------------------------------------

MATIČIARKY NA DŇOCH MESTA

 Žarnovček  V dňoch 9.-10. septembra sa už po tretíkrát uskutočnili Dni mesta Žarnovica. Aj tentoraz sa prezentovali a na úspešnom priebehu mali zásluhu aj členky Miestneho odboru Matice slovenskej.

   Po oba dni sa so svojimi ručnými prácami predstavila členka MO Bc. Martina Okuliarová.

   V piatok popoludní sa na vedľajšom pódiu predstavili členky speváckej skupiny Prameň (všetky sú členky MO MS) pod vedením Irmy Dankovej, členky výboru MO MS, za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej a následne aj nádejnej členky MO Dáši Garajovej, ktorá spievala i hrala na husliach.

  Prameňáčky počas piatkového vystúpenia Prameňáčky účinkovali v programe aj v sobotu popoludní a to na hlavnom pódiu. No a pod vedením členky výboru MO MS Mgr. Melánie Ceizelovej sa v tento deň v popoludňajšom programe predstavili aj čerství druháčikovia ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa z Folklórneho súboru Žarnovček.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matičný večer s gajdošmi

  Úvod podujatia Na podnet Rolanda Hanusa, ktorý je členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici od jeho obnovenia v roku 1990, bola v roku 2014 obnovená tradícia konania Matičných večerov. Ten tohtoročný, teda v poradí tretí, sa konal v nedeľu 23. októbra v Kultúrnom dome v Žarnovici. Krátko po 16-tej hodine začal Hymnou Matice slovenskej v podaní Speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej. Následne sa slova ujala moderátorka Mgr. Miroslava Škreková, ktorá zacitovala zo Stanov Matice slovenskej zo 4. augusta 1863: „Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského, jej cieľom je v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zvelebení pracovať.“ Tieto slová majú isto čo poveDiplomom MO ocenení členovia (zľava) J. Brigantová, A. Oslancová, Mgr. D. Nikodémová, Mgr. M. Urbanová, M. Sedliaková, A. Mištíková a M. Sedliakdať aj súčasným členom, či sympatizantom. Privítala aj vzácnych hostí a to: primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, viceprimátorku mesta Ing. Alenu Kazimírovú, tajomníka MS Mgr. Mareka Hanusku, predsedu OO JDS Ing. Jozefa Husára, CSc., predsedu Denného centra seniorov Jána Hajnoviča a samozrejme aj všetkých prítomných členov MS i sympatizantov. Zdôraznila, že tento rok je Rokom Svetozára Hurbana Vajanského, ktorý bol jednou z najvýznamnejších osobností obrodeneckých snáh, humanistických ideálov a národného sebaurčenia. Umrel 17. augusta 1916 a práve na počesť stého výročia jeho úmrtia bol tento rok vyhlásený za Rok Svetozára Hurbana Vajanského. Jeho básnickú tvorbu pripomenula zarecitovaním básne Prosba členka MO Jana Brigantová. Život a prácu S. H. Vajanského následne podrobnejšie priblížila predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, ktorá v závere pripomenula, že budúci rok je vyhlásený za Rok Jozefa Miloslava Hurbana z príležitosti jeho dvestého výročia narodenia.

  Dvojica z ocenených Bronzovou cenou MS  R. Hanus (vľavo) a E. Debnárová spoločne s tajomníkom MS Na začiatku roka boli prijaté dve nové členky. Odvtedy, na základe podaných prihlášok a zaplatenia členského, boli prijatí ďalší piati členovia a to konkrétne: predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko, predseda DC seniorov Ján Hajnovič, Helena Maslenová, František Rendla a Božena Rendlová, pre ktorých boli pripravené nové preukazy a pamätné listy. Od tajomníka MS Mgr. M. Hanusku si preukaz osobne prevzal len J. Hajnovič, keďže ďalší štyria sa ospravedlnili. K tomuto dňu tak MO MS mal 93 členov.

  V tomto volebnom období je už zvykom, že členom, ktorí sa dožívajú významného životného jubilea odovzdávajú písomné blahoželanie. Aj keď tak urobili už na začiatku roka, zhodou náhod ďalšie odovzdali Mgr. Miroslave Urbanovej, Jánovi Hajnovičovi a tiež hosťovi – vedúcemu skupiny gajdošov z Veľkej Lehoty Dominikovi Garajovi. K blahoželaniu sa prítomní pripojili spoločným zaspievaním „živio“.

   Činnosť MO je naozaj bohatá a preto si tí, ktorí sa na nej najviac podieľajú zaslúžia ocenenia. Tie sa odovzdávali v ďalšej časti.

   MO MS udelil Diplom „Za prácu v miestnom odbore“ Jane Brigantovej, Anne Mištíkovej, Mgr. Darine Nikodémovej, Anne Oslancovej, Márii Sedliakovej, Mariánovi Sedliakovi a Mgr. Miroslave Urbanovej. Ocenenia spoločne s ružou odovzdala predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová spoločne s tajomníkom MO Ing. J. Pieckom.

   Je zrejmé, že činnosť MO by nebola možná bez podpory mesta a jeho hlavných predstaviteľov a preto MO MS udelil Čestné uznanie „Za pomoc a podporu činnosti miestneho odboru“ primátorovi mesta Kamilovi Dankovi a jeho zástupkyni Ing. Alene Kazimírovej. RovnSpoločne spievajú Prameň a Žarnovčekaké ocenenie bolo udelené aj dlhoročnej poslankyne MsZ Mgr. Viere Šedivcovej a „Za pomoc a spoluprácu pri organizovaní podujatí“ ZŠ Žarnovica. Aj tieto odovzdala predsedníčka spoločne s tajomníkom MO.

   MO patrí v súčasnosti medzi najaktívnejšie a to vo svojom krátkom vystúpení vyzdvihol aj tajomník MS Mgr. M. Hanuska. Krajská rada Matice slovenskej Banskobystrického samosprávneho kraja pri príležitosti Roku Svetozára Hurbana Vajanského udelila za viacročnú i dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS PAMÄTNÝ LIST: Mgr. Anne Benčatovej, Zlatici Gontkovej, Ľudmile Chmolovej, Alžbete Jobovej, Bibiane Muhovej, Ing. Jozefovi Pieckovi, Helene Pomekačovej, Emílii Rajnohovej a Lýdii Tomčányovej (okrem predsedu a tajomníka všetko dlhoročné členky SSk Prameň). Ocenenia podpísané predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom, PhD i predsedom KR MS Jánom Brlošom, odovzdal Mgr. M. Hanuska a ružu podpredsedníčka MO Mária Balážová. Rovnaké ocenenie, žiaľ už In memoriam, bolo udelené aj Magdaléne Gulašovej, bývalej členke SSk Prameň.

   Tajomník MS odovzdal aj ďalšie vysoké ocenenia MS. CENU PREDSEDU MS – PAMÄTNÝ LIST, podpísaný jej predsedom Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., pri príležitosti životných jubileí za prácu pri napĺňaní programu MS, prevzali: Mgr. Melánia Ceizelová, Mgr. Mária Husárová, Ing. Jozef Husár,CSc., Mgr. Darina Nikodémová a Anna Oslancová. CENA MS – Gajdoši z V. LehotyBRONZOVÁ bola udelená: Elene Debnárovej, Sidónie Kucharíkovej a Rolandovi Hanusovi. Aj im (okrem S. Kucharíkovej, ktorá svoju neprítomnosť vopred ospravedlnila) ocenenia odovzdal tajomník MS.

   V mene všetkých ocenených sa poďakoval R. Hanus.

   Po akte odovzdávania ocenení nasledovalo pásmo piesní v podaní Speváckej skupiny Prameň. Zaspievali piesne Za našou dedinou, Keď sme tú rolku orali, U nás také parobčisko, Sedla včielka na jablonku a Zastav Janík za humny. Následne sa k nim pridalo 14 detí DFS Žarnovček zo ZŠ, ktorý vedie Mgr. M. Ceizelová. Všetkých si získala najmä pieseň Neďaleko Hrona.

   Záverečnou časťou programu bolo približne 40-minútové vystúpenie Gajdošskej folklórnej skupiny z Veľkej Lehoty pod vedením Dominka Garaja a ich hosťa helignkára Jozefa Suchého z Novej Bane. O tom, že sa ich vystúpenie páčilo svedčil potlesk počas programu, po ňom i prejavená spokojnosť návštevníkov Matičného večera, ktorých (podľa odhadu) bolo až do konca podujatia asi 120, keď predtým (do skončenia vystúpenia detí) bolo minimálne 150. 

   Nemožno nespomenúť skutočnosť, že vstupné na podujatie, ktoré sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej a finančným príspevkom Mesta Žarnovica, bolo síce dobrovoľné, ale jeho účastníci naň prispeli finančnou čiastkou 132,90 €. Za to patrí vďaka.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opravený pomník a hrob Karola Bieleka - I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy

 

 pomník  V novembri 2014, počas pietnej spomienky organizovanej Miestnym odborom Matice slovenskej Žarnovica v žarnovickom cintoríne pri príležitosti 78. výročia úmrtia Karola Bieleka – I. slovenského školského inšpektora, sa zrodila myšlienka opravy jeho hrobu a najmä pomníka. Ten už bol v takom stave, že hrozilo nebezpečenstvo jeho spadnutia a teda aj reálneho nebezpečenstva úrazu, nielen tým ktorí si chodili uctiť pamiatku K. Bieleka (a v nemalom množstve to boli najmä žiaci ZŠ a to nielen zo Žarnovice), ale aj ďalším návštevníkom cintorína. To bol vlastne začiatok cieľa, ktorý sa podarilo úspešne dokončiť práve koncom októbra tohto roka. V tom čase vlastne ešte nebolo ani jasné či a ako to bude vôbec možné. Za hrobové miesto bolo uhradené nájomné len do roku 2013 a tak vlastne, aj vzhľadom na dobu od úmrtia a skutočnosti dávno uplynutej 20-ročnej tlecej doby, už mohlo byť legálne zrušené. V rámci publikovania spomienky bola aj jedna pripomienka, že K. Bielek nebol prvý slovenský školský inšpektor. Postupom času však došlo k spresneniu, že skutočne bol prvý slovenský školský inšpektor, ale vtedajšej Tekovskej župy. K tomuto už neboli žiadne pripomienky a tak pri pietnej spomienke v roku 2015 bol už reálnejší predpoklad, že oprava sa predsa len zrealizuje. V závere roka 2015 došlo k uzavretiu nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta medzi prenajímateľom Mestským podnikom služieb s.r.o. Žarnovica a Miestnym odborom Matice slovenskej Žarnovica. Zmluva bola uzavretá na obdobie 10 rokov (s platnosťou od r. 2013, do kedy bola predchádzajúca úhrada zo strany mesta, do 2023) a MO MS následne aj za uvedené obdobie uhradil poplatok. To bol ďalší krok k realizácie opravy. Následne boli získané ponuky realizácie. Bolo zrejmé, že to bude finančne náročné a MO MS na to vlastné prostriedky nebude mať. Hľadal sa však aj lacnejší variant a tým bol jednohrob. I keď ani na tento variant MO MS vlastné prostriedky v celom rozsahu nemohol zabezpečiť požiadal, v rámci žiadosti na rok 2016, o dotáciu z rozpočtu mesta,. V zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2016 č. ZS2016055/PM medzi Mestom Žarnovica a Miestnym odborom Matice slovenskej Žarnovica, zo dňa 12.04.2016, sú jedným z výdavkov, na ktoré mohla byť dotácia poskytnutá aj náklady na opravu hrobu a pomníka Karola Bieleka - I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy. To bol ďalší, a najdôležitejší, krok vďaka ktorému mohla nasledovať samotná realizácia. No a tú, presne podľa dohodnutého plánu a termínu, urobila firma Bartfay s.r.o. Žarnovica s takmer 20%-nou celkovou zľavou. Oprava pomníka a hrobu Karola Bieleka – I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy, v.v. bola ukončená 26. októbra 2016, teda týždeň pred tohtoročnou Pamiatkou zosnulých.

   pomníkJeho opravu bude pripomínať aj text, ktorý je umiestnený odzadu na podstavci pomníka: „V ROKU 2016 OPRAVU ZABEZPEČIL MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM MESTA ŽARNOVICA“, ktorý je doplnený logom MS i erbom mesta.

   Všetci zainteresovaní veria, že taká osobnosť akou Karol Bielek bez akejkoľvek pochybnosti bol, si aj takúto formu dôstojnej pamiatky zaslúži.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prameňáčky na partnerských dňoch mesta Trstená

  Prameňáčky na partnerských dňoch mesta Trstená V dňoch 10. – 12. 11. 2016 sa v Trstenej konali „Partnerské dni mesta Trstená“. Keďže Žarnovica je jedným z družobných miest (ďalej sú to Hořice, Nový Hrozenkov a Žirovnice z Českej republiky, Isaszeg z Maďarska, Jablonka z Poľska a Želiezovce zo Slovenska) na jednotlivé podujatia, resp. prezentovať sa, boli pozvaní aj zástupcovia nášho mesta.

   Súčasťou bohatého programu tohto podujatia úspešných spoločných projektov  „V Európe je sila – Trstená 2016“ (v rámci Programu Európa pre občanov) a „Trstená 2016 – stretnutie aktívnych občanov Vyšehradských krajín“ (v rámci programu Visegrad Fund – Small Grant), bol v sobotu 12. novembra dopoludnia na Námestí M. R. Štefánika kultúrny program. V ňom sa mal každý z družobných partnerov predstaviť tradičnou kultúrou. Ako prvá účinkovala domáca Dychová Hudba Oravanka a po nej nasledovalo vystúpenie Muzyky Orawskiej z Jablonky. Od 10.30 hod. patrilo pódium speváckej skupine Prameň zo Žarnovice. Skupina (na fotografii) sa pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej, v približne polhodinovom vystúpení, predstavila pásmom slova a piesní v žartovnom podaní pod názvom „Život ženy od malička po domov dôchodcov“, pričom predtým všetkým prítomným odovzdali pozdrav od vedenia mesta Žarnovica i jeho občanov. Samozrejme ich vystúpenie, hoci nie v prívetivom počasí,  bolo úspešné čo prítomní diváci ocenili potleskom. Po nich sa ešte predstavila skupina ľudového tanca Isaszegi Csatangoló Tánccsport z Maďarska a počas prestávok medzi jednotlivými vystúpeniami účinkovala skupina roztlieskavačiek SULTÁNKY z Hoříc.

   Prameňáčky majú teda za sebou už aj účasť na medzinárodnom podujatí a na ňom úspešne reprezentovali nielen Miestny odbor Matice slovenskej, ale aj mesto Žarnovica.

Ing. Jozef Piecka

Foto: Jozef Jankola

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pietna spomienka na I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy

 

pri pomníku   Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici a Mesto Žarnovica boli oficiálnymi organizátormi pietnej spomienky na I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy. Tá sa uskutočnila deň pred 80. výročím jeho úmrtia, teda 24. novembra 2016, o 13.30 hod. pri jeho hrobe na cintoríne v Žarnovici.

   Na úvod členka MO MS Janka Brigantová predniesla báseň Náhrobný kameň od žiaľ už zosnulého Ing. Mariána Šeba. V mene organizátorov spomienky prítomných privítala predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová. Medzi nimi boli aj vzácni hostia, konkrétne tajomník Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska a riaditeľka ZŠ Karola Bieleka v Lovčici-Trubíne Mgr. Zuzana Mihálová. Nechýbali však ani zástupcovia DC Seniorov Žarnov pod vedením predsedu jeho rady Jána Hajnoviča, členovia ZO JDS v čele s predsedníčkou Máriou Balážovou, podpredsedníčka ZO SZPB Ing. Mária Števková, kronikár mesta Ing. Jozef Treščák, 15-členná skupinka detí I. stupňa ZŠ Žarnovica spoločne so svojimi vychovávateľkami Erikou Gulašovou a Radomírovou Pacalajovou (obe členky MS), predsedníčka DV MO MS Mgr. Darina Nikodémová, ďalšie členky MO MS i niekoľko ďalších občanov. Spolu tak K. Bielekovi prišla úctu dať viac ako tridsiatka ľudí, čo je v za ostatné obdobie najväčší počet.

   V ďalšej časti tajomník MO MS a súčasne člen krajskej rady MS BBSK Ing. Jozef Piecka prítomných, na základe dostupných zdrojov a informácií, oboznámil o tom kto to vlastne K. Bielek bol.

   Narodil sa 15.januára 1857 v obci Lutiše neďaleko Žiliny. Študoval na gymnáziu a prípravke v Žiline, Kláštore pod Znievom a v Trnave, kde v roku 1879 získal učiteľský diplom. Do roku 1881 pôsobil ako učiteľ v Kysuckom Novom Meste.  Ďalších 55 rokov života však pôsobil v tomto regióne. Z toho 38 rokov, teda do roku 1919,  bol učiteľom, organistom i poštmajstropri pomníkum v Trubíne (dnes obec Lovčica-Trubín pri Žiari nad Hronom). Bolo to v čase, kedy po likvidácii Matice slovenskej sa svetlé obdobie Štefana Moysesa končilo tým, že už ani na pohrebe tohto biskupa sa nesmela používať slovenčina, slovenské školstvo bolo zákonne likvidované. Temné obdobie odnárodňovania zostávalo na úrovni rodín a o to viac bola potrebná taká odvaha a erudícia, s akou Karol Bielek udržiaval slovenské národné povedomie a to nielen v Trubíne. Už ako 23-ročný publikoval, počas celého života neustále študoval diela svetových pedagógov, ich teóriu tvorivo aplikoval na konkrétne domáce pomery (kde využíval osobné skúsenosti skvelého učiteľa), i neskôr zostavoval učebnice pre žiakov, písal hry, verše, metodické pomôcky pre učiteľov, prekladal z nemčiny a češtiny, perfektne ovládal aj maďarčinu. Najúrodnejším obdobím jeho života bola desaťročná služba škôldozorcu  (školského inšpektora) vo Sv. Kríži pri Hrone, do ktorej bol v r. 1919 poverený vedením pre celú Tekovskú župu. Neúnavne dvíhal zdeptané slovenské povedomie. V novo sa formujúcej republike pedagogická teória bola v troskách, neboli pripravení učitelia, neexistovala pevná norma spisovnej slovenčiny, nebolo učebníc... Svojou publicitou, prednáškami pre rodiny i nových úradníkov dvíhal vzdelanosť, výchovu, mravnosť. A to v čase menovania už mal 62 rokov. Býval v učiteľskom byte v Ladomeri (kde aj učil), úradoval (čo nemal príliš rád, mal zásadu každý rok aspoň raz navštíviť každú školu). K.  Bielek nebol iba odborník – bol veselý, obľúbený, charakterný človek. Bol aj výborným klaviristom, krátkymi prstami vyludzoval želané melódie, ktorými neraz spestroval aj učiteľské stretnutie. Jeho návšteva v škole bola akoby prišiel starostlivý otec. Miloval deti, ctil si učiteľov – kládol im na srdce využívať hru a individualitu detí, mal prirodzenú autoritu. Nerád sa dal vyvážať kočom, často chodil pešo ako turista. Vznik republiky však bol tiež sprevádzaný zložitými peripetiami politiky. A tak dodnes nie je jasné, prečo bol čoskoro vystriedaný vo vedení Š. Pritzom. Pravdepodobne mu jeho nepodkupná slovenská orientácia prinášala i pri pomníkunemálo znevažovania. Napriek tomu ako zástupca škôldozorcu po boku Pritza usilovne pracoval naďalej, aj keď už zväčša len popoludní. Snáď bez nadsadenia možno povedať, že bol priekopníkom humanizácie  školstva, jeden zo vzácnych pilierov slovenskej pedagogiky. Stručne za neho hovorí (i dnes) jeho múdre životné motto:  „Čo zmôže veľa vedomia bez svedomia?“

   Tajomník MO MS v ďalšej časti uviedol niektoré skutočnosti od pietnej spomienky pred dvoma rokmi. Práve vtedy sa zrodila myšlienka opravy hrobu a najmä pomníka. Ten už bol v takom stave, že hrozilo nebezpečenstvo jeho spadnutia a teda aj reálneho nebezpečenstva úrazu, nielen tým ktorí si chodili uctiť pamiatku K. Bieleka (a v nemalom množstve to boli najmä žiaci ZŠ a to nielen zo Žarnovice), ale aj ďalším návštevníkom cintorína. To bol vlastne začiatok cieľa, ktorý sa podarilo úspešne dokončiť. Oprava pomníka a hrobu Karola Bieleka – I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy, v.v. bola ukončená 26. októbra 2016, teda týždeň pred tohtoročnou Pamiatkou zosnulých. Už v ten deň dala na hrob prvý kahanec a zapálila sviečku členka MO MS Sidónia Kucharíková, ktorá sa v rámci svojich možností o hrob starala aj predtým. Opravu bude pripomínať aj text, ktorý je umiestnený odzadu na podstavci pomníka doplnený logom MS i erbom mesta.

   Ing. J. Piecka v závere zdôraznil: „Všetci zainteresovaní veríme, že taká osobnosť akou Karol Bielek bez akejkoľvek pochybnosti bol, si takúto formu dôstojnej pamiatky zaslúži.“ Jeho pamiatku si prítomní následne uctili položením kytíc za MS, ZŠ K. Bieleka Lovčica-Trubín, MO MS Žarnovica, zapálením sviečok a chvíľkou ticha.

   Za účasť všetkým poďakovala predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová i tajomník MO Ing. J. Piecka, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že pri hrobe sa stretnú už 15. januára 2017 keď si pietnou spomienkou pripomenieme okrúhle, už 160. výročie narodenie tejto významnej osobnosti slovenského školstva.

Text a foto: Ing. J. Piecka, tajomník MO MS

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mesto Žarnovica poskytlo v roku 2016 zo svojho rozpočtu finančnú dotáciu v sume 2.750,- €.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka