Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

2018

ZÁKLADNÝ PLÁN NA ROK 2018 – ROK SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI
P.č.NázovTermín
01.Výročná členská schôdzajanuár (25)
02.Fašiangový sprievod v maskách február (13)
03.Vynášanie Morenymarec (21)
04.Spomienka na oslobodenie mesta – účasť delegáciemarec (29)
05.Jarná matičná vychádzka do okoliaapríl (7)
06.Stavanie Mája – účasť speváckej skupiny Prameňapríl (30)
07.Spomienka na Deň víťazstva – účasť delegáciemáj (7)
08.Športová súťaž pre detimáj (23)
09.Zájazd na FS vo Východnejjún (30)
10.Národný výstup na Sitno – účasť speváckej skupiny Prameňjúl (15)
11.Spomienka na výročie SNP – účasť delegácieaugust (28)
12.Vatra k SNP – účasť speváckej skupiny Prameňaugust (28)
13.Dni mesta – účasť speváckej skupiny Prameňseptember (7-8)
14.Matičný večeroktóber (21)
15.Spomienka na K. Bieleka I.slov. šk. inšpektora TŽ (82.výr. úmrtia)november (25)
16.Športová súťaž pre členov MO (Matičné kolky,resp. Matičný stol. tenis)počas roka
17.Príležitostná účasť na minimálne 1 ďalšom podujatí organizovanom MSpočas roka
18.Dosiahnuť počet 105 členov MO15.12.

Schválený uznesením č. II./7 VČS konanej dňa 25.01.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

 Ing. A. Kazimírová, K. Danko a Mgr. A. Benčatová počas VČS  Takmer presne po roku (rozdiel jedného dňa) od valného zhromaždenia sa 25. januára žarnovická matičiari stretli na výročnej členskej schôdzi (VČS). Tá sa konala v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa. Rovnako ako po predchádzajúce roky bolo skutočne čo hodnotiť.

   Z poverenia výboru Miestneho odboru (MO) rokovanie otvoril a viedol tajomník jeho tajomník Ing. Jozef Piecka. Zvlášť privítal primátora mesta Kamila Danka, ktorý je od minulého roka už členom MO  a jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú. Privítal aj predsedu OO JDS Ing. Jozefa Husára, CSc. a predsedu Rady DC seniorov Žarnov Jána Hajnoviča, oboch ako členov MO MS. Ďalej uviedol, že na VČS je prítomná matičná televízia (TV Matica). Po schválení programu, pracovných komisií a overovateľa zápisnice predsedníčka Mgr. Anna Benčatová a podpredsedníčka Mária Balážová odovzdali dvojici z piatich v tomto roku nových členov preukaz MS, pamätný list, kľúčenku MS i CD speváckej skupiny Prameň. MO MS mal tak ku konaniu schôdze 99 členov.

   Správu o činnosti za minulý rok predniesla predsedníčka aj tentoraz netradične. Premietanie fotografií so sprievodným slovom opäť prítomných zaujalo. Tento bod bol vlastne najdlhším z celého programu, čo svedčí aj o samotnej činnosti, keď minuloročný základný plán bol prijatý v 17-ich bodoch. MO si uctil pamiatku 160. výročia narodenia, rovnako ako 81. výročie úmrtia, I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy Karola Bieleka, bol organizátorom Fašiangového sprievodu, Jarnej matičnej prechádzky, zorganizoval zájazd na folklórny festival vo Východnej, zorganizoval Matičný večer. Z iniciatívy MO bolo vynášanie Moreny, Matičný beh žiakov pre zdravie, či Matičný beh žiakov v rámci Európskeho týždňa športu, pričom pri týchto podujatiach bol MO spoluorganizátor. Podieľali sa na Dňoch mesta Žarnovica, spevácka skupina Prameň vystupovala nielen na doslovne všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach mesta, ale napríklad vo Zvolenskej Slatine, v Kremnických Baniach, či na Počúvadle. Matičiari mali zastúpenie na spomienke oslobodenia mesta, Dňa víťazstva, SNP, či Vatre k SNP. Družstvo MO MS od novembra reprezentuje MS v mestskej kolkárskej lige, atď.

  Dvojica z nových členov MO MS Rudolf Hula a Anna HulováSprávu doplnil tajomník o stave členskej základne. V minulom roku prijali 8 nových členov len v jednom prípade bolo členstvo ukončené. Stav k 31.12.2017 tak bol 94. Na výborovej schôdzi 16. januára t.r. prijali nových päť členov a tak ku konaniu VČS mal MO už 99 členov.

   Zo správy o hospodárení prednesenej hospodárskou Bc. Renátou Štefankovou i následnej správy dozorného výboru, ktorú predniesla z poverenia nemocnej predsedníčky DV jeho členka Anna Kašková, bolo zrejmé že MO nakladal s finančnými prostriedkami hospodárne a v súlade s platnými uzneseniami. Treba zdôrazniť, že činnosť mohla byť realizovaná hlavne vďaka finančnému príspevku mesta v sume 1400,- €.

   Predsedajúci uviedol, že pred piatimi rokmi sa ujala myšlienka, aby členovia, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú významných životných jubileí boli uctení písomným blahoželaním. Na základe rozhodnutia výboru to od tohto roku bude na dvakrát, a to na VČS (tým čo sa dožívajú jubilea v I. polroku) a Matičnom večeri (tým čo sa dožívajú jubilea v II. polroku).  Predsedníčka a podpredsedníčka potom odovzdali blahoželanie a darček prvej časti tohtoročných jubilantov (55, 60, 65, 70 a 75-roční), ktorými sú: Mgr. Ingrid Káčerová, Ing. Jozef Piecka, Ing. Juraj Benčat, Albín Magula, Anna Rybárová, Mária Sedliaková, Barbora Barancová a Rudolf Hula. Jubilanti si následne aj navzájom poblahoželali a prítomné speváčky Prameňa zaspievali „Živijo“.

   Plán na tento rok, ktorý je MS vyhlásený za Rok slovenskej štátnosti, predniesla predsedníčka MO. Tentoraz je až 18-bodový. Je v ňom opäť zahrnutá aj účasť na podujatiach, ktoré bude organizovať MS. Jedným z bodov bolo aj dosiahnutie počtu členov 100. Realizácia opäť nebude možná bez finančnej príspevku mesta. Podľa toho bol aj predložený vyrovnaný  plán rozpočtu.  Na základe správy mandátovej komisie bolo zrejmé, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, ktorí môžu právoplatne prijať rozhodnutia. Konkrétne i napriek takmer chrípkovej epidémie bolo prítomných 61 členov, čo je 61,62 %, a 16 sa vopred ospravedlnilo z dôvodov zdravotných, rodinných i pracovných.

 Jubilanti (zľava) A. Magula, R. Hula, B. Barancová, A. Rybárov, Mg. I. Káčerová, Ing. J. Piecka a Ing. J. Benčat  Ako prvý sa do diskusie prihlásil K. Danko V úvode príspevku poďakoval za aktívnu prácu členom MO. V ďalšej časti zvýraznil dôležitosť vlastenectva a národného cítenia a zdôraznil, aby v matici nebolo politikárčenie. Pripomenul, že v minulosti trpeli najmä slovanské národy a je dôležité, aby taká inštitúcia ako je Matica slovenská zjednocovala všetkých Slovákov.

   Následne sa prihlásila zástupkyňa primátora mesta Ing. Alena Kazimírová, ktorá prejavila záujem o členstvo v MS a požiadala o prihlášku.

   Ing. Juraj Benčat sa v mene jubilantov poďakoval za blahoželanie i darček.

   Irma Danková, vedúca speváckej skupiny Prameň informovala, že ich skupina je neoddeliteľnou súčasťou MS a 9. januára, za prítomnosti zástupkyne primátora Ing. A. Kazimírovej a vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. J. Piecku, hodnotili činnosť. Mali 30 vystúpení a 65-krát sa stretli na skúškach. Poďakovala za pomoc zo strany mesta, prostredníctvom MO MS, lebo každý špás niečo stojí, a verí, že aj v budúcnosti bude mesto minimálne tak štedré.

  Časť z účastníkov VČS Predseda návrhovej komisie Roland Hanus predniesol návrh na uznesenie. Jediným pozmeňujúcim návrhom bolo navýšenie počtu členov zo 100 na 105, keďže pôvodný návrh bol pripravený ešte v čase, keď MO mal 94 členov. Keďže na VČS vypísaním prihlášok požiadali o členstvo všetci traja prítomní sympatizanti, bol by pôvodný návrh vlastne znížením. Po tejto zmene VČS všetky predložené návrhy jednomyseľne schválila. Aj to je istým dôkazom, že boli pripravené dôkladne.

   Oficiálnym záverom približne dvojhodinového rokovania žarnovických matičiarov bola Hymna MS, ktorú spievali takmer všetci prítomní.

   Už neoficiálnou časťou bolo občerstvenie tentoraz vo forme chleba s bravčovou masťou a cibuľou a dva druhy čaju. No a k dobrej nálade prispeli piesňami členky speváckej skupiny Prameň.

   Uvedené skutočnosti sú snáď presvedčivým dôkazom o aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici, ktorý samozrejme uvíta vo svojich radoch ďalších záujemcov.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Foto autor a Mgr. A. Benčatová

-------------------------------------------------------------------------------------

FAŠIANG POKAZILO POČASIE

 Prvosienka pred kultúrnym domom  Ako matičiari sme ani tentoraz neporušili tradíciu a na posledný deň pred Popolcovou stredou, teda teraz na utorok 13. februára, zorganizovali fašiangový sprievod v maskách. Žiaľ už od rána pretrvávajúce nepriaznivé počasie (doslovne dažďový sneh) odradil mnohých potenciálnych účastníkov najmä z radov detí s rodičmi.

   Účastníci sprievodu sa stretli pred kultúrnym domom kde na úvod, krátko po 15-tej hodine, zaspievali a zatancovali deťúrence z Prvosienky pod vedením riaditeľky CVČ Mgr. Ivety Obrtlíkovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej. Po privítaní tajomníkom Miestneho odboru Matice slovenskej Ing. Jozefom Pieckom „vyrazili“ na plánovanú trasu. Rovnako ako minulý rok hudobníkov i časť speváčok Snehulienka a 7 trpaslíkovskupiny Prameň viezol voz, aby sa im lepšie hralo i spievalo. Maskovaní i nemaskovaní fašiangovníci sa po prejdení časti Ulice A. Sládkoviča zastavili pri DC Seniorov Žarnov. Aj tu najskôr účinkovala Prvosienka. Predseda Rady DC, člen MO MS,  Ján Hajnovič st. už tradične na ražeň nastokol slaninu a členky DC účastníkov bohato pohostili tekutinou, aby im v nepríjemne mokrom počasí nebola zima. Len o niekoľko metrov ďalej, no už na ulici Májovej, slovenskou tekutinou pohostila členka MS Mariana Ľuptáková. Ďalšie, sladké pohostenie, rovnako ako aj roky predtým, pripravila na ulici Slobody členka MO MS Anna Mištíková. Samozrejme pri každej zastávke časť fašiangovníkov tancovala a zabávala sa k čomu im okrem Prameňáčok aj tentoraz pomáhala živá hudba pod vedením Jaroslava Repiského Začiatok sprievoduzo Župkova. Ďalšia trasa, práve z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré fašiang skutočne pokazilo, bola oproti predchádzajúcim rokom asi o štvrtinu kratšia. Viedla už len po ul. F. Kráľa (nie však už po Kľakovskej) na Dolnú. V sprievode sa tentoraz vystriedalo približne 60 účastníkov i keď spolu sa podujatia zúčastnila asi osemdesiatka. Po približne 80 minútach účastníci prišli späť ku kultúrnemu domu kde ich vo vestibule čakalo občerstvenie – teplý čaj a šišky s lekvárom. Tých bolo vyše 150 ks a veru každý si mohol pochutnať skutočne do sýtosti.

   V mene organizátora, Miestneho odboru Matice slovenskej, vyhodnotenie naj-masiek bolo Pred DC seniorovv kompetencii komisie, ktorú viedla predsedníčka dozorného výboru  Mgr. Darina Nikodémová. Z detí ocenenie (vo forme taštičky so sladkosťami), bez učenia poradia, získali „Šašo“ (Barborka Cabáneková), „Lienka s bielymi krídlami“ (Lujza Trpková) a „Vodníček“ (Viktória Danková). Z dospelých boli ocenení: „Čert - Lucifer“(Eva Zliechovcová), „Snehulienka a 7 trpaslíkov“ (spevácka skupina Prameň pod vedením Irmy Dankovej) a „Malý čertík“ (Janka Brigantová). Tí tiež dostali obdobnú taštičku, ale s maličkým tekutinovým dodatkom. Čokoládkami boli ocenené aj detičky z Prvosienky i „Malý hasič“ (Samuel Debnár).

Malý čert a Čert Lucifer   I napriek tomu, že tentoraz bola oproti minulému roku približne polovičná účasť, podujatie splnilo svoj účel. MO MS mieni v tejto peknej tradícii pokračovať, veď si ju treba skutočne udržať nielen v dedinách. No a najbližšia Popolcová streda bude 6. marca 2019 a termín budúcoročného fašiangu v Žarnovici je 5. marec 2019.

    V mene organizátora patrí vďaka všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali, zvlášť všetkým „maskovaným“ účastníkom a taktiež tým, ktorí poskytli fašiangovníkom pohostenie. Samozrejme, že vďaka patrí aj Mestu Žarnovica, keďže podujatie bolo realizované s jeho finančnou podporou ako aj bezplatným zapožičaním priestorov kultúrneho domu, no a za bezpečný doprovod príslušníkom mestskej polície.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

 

 

--------------------------------------------------------------------------

PRAMEŇÁČKY SPIEVALI SO SÓLISTAMI DONSKÉHO KOZÁCKEHO CHÓRU

 

 Vítanie vo vestibule Jedným z viac ako 30 miest kde v úvodných mesiacoch tohto roka účinkovali sólisti Donského kozáckeho chóru z Rostova na Done, vystupujúci pod názvom VOLNIJ DON, bola Žarnovica. Konkrétne to bolo 14. februára so začiatkom o 19.00 hod.

   Prichádzajúcich na koncert (nielen zo Žarnovice, ale aj z celého okolia) v Kultúrnom dome v Žarnovici príjemne prekvapila spevácka skupina Prameň, pod vedením Irmy Dankovej a harmonikárky Marty Staňovej. Táto, ako súčasť Miestneho odboru Matice Privítanie chlebom a soľouslovenskej v Žarnovici, vítala vo vestibule formou slovenských i ruských ľudových piesní. Tesne pred 19-tou hodinou ešte priamo v sále Prameňáčky zaspievali Riabinušku a mohlo začať samotné vystúpenie. Účinkujúcich na pódiu, pradávnym slovanským zvykom chlebom a soľou, privítala vedúca speváckej skupiny Irma Danková. Prvou bola sólistka Polina Dolgopjatova a potom Grigorij Polovinka, Jevgenij Kulabuchov a Alexander Džalašov. Postupne zneli síce možno menej známe, ale rovnako nádherné piesne, ale napríklad i Podmoskovnye večera, Kaťuša,... No a to už spievala aj podstatná časť divákov. Prekvapením pre nich bola skutočnosť, keď asi v polovici vystúpenia na pódium pozvali Prameňáčky, aby si s nimi zaspievali. No a po spoločne  zaspievanej Riabinuške, Kalinke a ešte aj slovenskej Na Kráľovej holi, diváci veru nešetrili potleskom. Prameňáčky mali vlastne po prvýkrát vo svojej histórii možnosť zaspievať si s niekým zo zahraničia. Je síce pravda, že pred dKeď spievali spolu s Prameňáčkamivoma rokmi v Trstenej boli vystupujúci aj zo zahraničia, ale spoločne nespievali, takže vlastne až tentoraz zažili už aj takúto medzinárodnú premiéru. Vystúpenie pokračovalo ďalej opäť krásnymi ruskými i kozáckymi ľudovými piesňami, ktoré si spoločne spievalo aj publikum. No a pred záverom opäť účinkujúci vyzvali, aby sa pridali aj Prameňáčky. Tie tentoraz síce „len“ z pred pódia, ale spoločne zaspievali Dumala, dumala, dumala lajka... Aj tentoraz bol ocenením dlhotrvajúci potlesk.

   S celým vystúpením bola mimoriadna spokojnosť, ktorú vyjadrovali diváci pri odchode. Nešetrili ani chválou na Spoločne spievaná pieseň Dumala, dumala,...Prameňáčky, a zároveň si želali, aby sa obdobný program zopakoval aj v budúcnosti. No a potešením je aj skutočnosť, že na úspechu sa podieľal aj MO MS Žarnovica a to práve vďaka jeho speváckej skupine Prameň.

   V priateľskej atmosfére, vo vestibule, účinkujúci ešte besedovali a kto mal záujem mohol sa i odfotiť a dať si podpísať CD. V už celkom neoficiálnej časti si svoje skúsenosti a zážitky z vystúpení „vymieňali“ sólisti Donského kozáckeho chóru a žarnovické Prameňáčky. A G. Polovinka si v šatni zahral (pod plagátom z minuloročného fašiangového sprievodu) aj na harmonike, ktorú inak M. Staňová ešte nikomu nepožičala...

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO

--------------------------------------------------------------------------------------

Vynesením Moreny sme v Žarnovici privítali jar

Začiatok sprievodu   Stalo sa už tradíciou, že Základná škola na Ul. Fr. Kráľa a Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici spoločne organizujú podujatie pod názvom „Vynášanie Moreny“. Aj tentoraz tomu nebolo inak. Podujatie opäť naplánovali na 21.marca, teda deň po oficiálnom prvom jarnom dni.

   Prakticky všetci žiaci I. stupňa ZŠ Žarnovica (13 tried i prípravka, teda spolu viac ako 220), pod vedením svojich triednych učiteliek a asistentiek, krátko pred 10.00 hod. začali sprievod, v čele s Morenou, od ZŠ na Kľakovskej ulici a disciplinovane sa presunuli na Námestie SNP. Tam sa k nim pridali aj žiaci materskej školy a posledné chvíle Moreny sledovalo aj niekoľko rodičov, starých rodičov, či náhodných okoloidúcich. Celkovo tak Morenu prišlo odprevadiť približne 280 osôb. Na Námestí SNP sa žiaci, pod vedením Mgr. Dariny Nikodémovej, s týmto symbolom zimy, či bohyne smrti, alebo akéhosi ohyzdného stvorenia, rozlúčili riekankami i ľudovými pesničkami. Za to dostali „pozdrav“ od zástupkyne primátora Ing. Aleny Kazimírovej Posledná „cesta“  na oblúkový mostv podobe rôznych sladkostí. Na najbližšom oblúkovom moste Morenu najskôr vyzliekli. Pre silnejší vietor síce trošku dlhšie trvalo jej zapálenie, no potom, už „rozsýpajúcu“ sa hodili do Kľakovského potoka a voda ju už nenávratne odplavila preč. Snáď aj tento tradičný rituál vynášania, ktorý trval asi 30 minút, „prispel“ k definitívnemu odchodu zimy a následnému jarnému počasiu nielen v Žarnovici. A aj v nasledujúcich minútach už platilo: „Keď slnce zasvieti, zima preč odletí. Už letí, už letí, radujú sa deti. Slnko pekne hreje, na deti sa smeje.“

    Opäť sa teda v Žarnovici úspešne podarilo zrealizovať jeden zo starých ľudových zvykov a potešujúca je aj skutočnosť, že podujatie sa uskutočnilo aj za účasti miestnej TV Panoráma, na ktorej portáli si ho každý môže kedykoľvek pozrieť.

  Morena v Kľakovskom potoku Za ústretovosť pri príprave i úspešnej realizácie podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým učiteľkám I. stupňa i ich asistentkám. Osobitné poďakovanie, aj za prípravu, patrí tentoraz hlavnej organizátorke Mgr. Darine Nikodémovej, ktorá je aj predsedníčkou dozorného výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

 

------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 73. výročie oslobodenia Žarnovice

 

delegácia MO MS (vpredu zľava) J. Brigantová, Mgr. A. Benčatová a M. Balážová    Vo štvrtok 29. marca uplynulo už 73 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou. Tento významný deň sme si pripomenuli presne v tento deň o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníkom na Námestí SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tentoraz ju tvorila trojica Mgr. Anna Benčatová – predsedníčka, Mária Balážová, podpredsedníčka a Jana Brigantová – členka. Pamiatku obetí II. svetovej vojny, i tých čo oslobodili Žarnovicu, si delegácia MO MS uctila pamätníkpoložením venca k pamätníku na Nám. SNP. Ďalší, piati členovia MO MS, sa spomienky zúčastnili v rámci  delegácií ZO SZPB, JDS, MsÚ i Denného centra seniorov Žarnov.

Na fotografiách Ing. Moniky Šmondrkovej delegácia MO MS (vpredu zľava) J. Brigantová, Mgr. A. Benčatová a M. Balážová pred položením venca k pamätníku a samotný pamätník.

 

 Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Zúčastnili sa a prispeli aj matičiari

 

(zľava). J. Krnáč, M. Thonhauser, L. Závalec, M. Sedliak a J. PieckaV Stredisku paralympijskej prípravy v Žarnovici sa v čase od 14.00 hod. 6. apríla do 14.00 hod. 7. apríla konal v poradí už VIII. ročník 24 hodinového stolnotenisového maratónu, ktorého organizátorom bol aj tentoraz Športový klub Žarnovica. Podujatie, ktoré má nielen športovú, ale aj spoločenskú a charitatívnu hodnotu aj tentoraz spojilo ľudí, ktorí využili možnosť stráviť voľný čas aktívnym pohybom a zároveň sa rozhodli podporiť zbierku pre 4-ročné dievčatko Teu Mai Van Nguyen, ktoré od narodenia trpí Downovým syndrónom. Počas podujatia bola vyzbieraná suma 1 300 Eur, ktorá malej Tee pomôže pokryť náklady na rehabilitačnú liečbu.

Teší náš, že sa podujatia zúčastnili a prispeli aj matičiari. Boli to piati členovia MO MS Žarnovica a to konkrétne Jaroslav Krnáč, Maroš Thonhauser, Ladislav Závalec, Marián Sedliak a Ing. Jozef Piecka. Tí boli na podujatí po odohratí druhého zápasu play off Mestskej kolkárskej ligy v neskorých večerných hodinách 6. apríla.

 

Na fotografii členovia nášho MO MS na podujatí (zľava). J. Krnáč, M. Thonhauser, L. Závalec, M. Sedliak a J. Piecka

Ing. Jozef Piecka

Foto : ŠK

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jarná matičná prechádzka

 

R. Hanus pri Muchovom vŕšku informuje o okolíPresne podľa plánu, na sobotu 7. apríla, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici Jarnú matičnú prechádzku. Oproti tým predchádzajúcim bol najväčšou zmenou čas stretnutia. Nebolo to teda ráno, ale až popoludní o 14.00 hod. V tomto čase sa záujemcovia stretli pri ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa, kde ich za organizátora privítal tajomník MO Ing. Jozef Piecka. Trasa, za skutočne príjemného jarného počasia, bola tentoraz po ulici Slobody, cez Muchov vŕšok do mestskej časti Žarnovická Huta. No a keďže v tejto časti býva člen MO Roland Hanus, bol prirodzene sprievodcom, ktorý Na „mýtnici“ v Žarnovickej Huteoboznamoval s jednotlivými časťami trasy i kde je čo možné navôkol vidieť. Pri vstupe do samotnej Žarnovickej Huty príjemne prekvapila dvojica tamojších členov MO Anna Hulová a Rudolf Hula. Tí všetkých privítali „mýtnym“. No a potom nasledovala zaujímavá prehliadka u výrobcu zvonov – zvonolejára Michala Trvalca. Ten napríklad pred rokom pre pápeža odlial bronzový zvon so spodným priemerom 23 cm, výškou 27 cm a hmotnosťou približne 10 kg. M. Trvalec podrobne oboznámil s výrobou zvonov a odpovedal aj na mnohé s tým súvisiace otázky. Predposlednou zastávkou bola „obhliadka“ takmer hotového nového bytového domu, na U zvonolejára M. Trvalcamieste bývalej škôlky, v ktorom je rovná desiatka nových bytov. Matičiari ešte vyjadrili svoj názor na nové umiestnenie sošky sv. Floriána – patróna obyvateľov tejto časti, a spomenula sa aj skutočnosť 145. výročia odvtedy ako boli pre neprosperitu zavreté tamojšie huty na spracovanie rúd striebra a olova. V tom istom roku (1873) sa obec pripojila k Žarnovici ako jej časť. Záver bol v miestnej reštaurácii kde si nielen všetci mohli doplniť stratené tekutiny, ale aj výhercovia prevzali tombolové ceny. Šťastlivcov vylosovala najmladšia ženská účastníčka Katka Zliechovcová. Hoci pôvodne malo byť „len“ päť cien, vďaka zástupkyne primátora mesta Ing. Aleny Kazimírovej, členov Účastníci prechádzkyvýboru MO i jednotlivých účastníkov ich bolo nakoniec až 13. No a výhercovia, sa s tým čo bolo možné, podelili aj s ostatnými. Nik tak „nezostal“ na prázdno. A dvojica najmladších účastníkov, Lukáš Cabánek i Katka Zliechovcová, dostali navyše kľúčenku MS. Spiatočnú trasu si už každý vybral sám, resp. niekoľkí využili aj autobus SAD. Spolu sa prechádzky zúčastnili osemnásti, z toho bola presne polovica členov MO MS. No a z nečlenov dve účastníčky prejavili záujem o členstvo v MS. Počet účastníkov prechádzky i prejavený záujem o členstvo v MS je tiež dôkazom, že podujatie sa vydarilo a organizátori môžu byť s ním spokojní.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a M. Debnárová

--------------------------------------------------------------------------------------

Náš MO MS má už 105 členov

 

Jedným z 18 bodov základného plánu nášho Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici, schválených na januárovej výročnej schôdzi, je k 15.12.2018 dosiahnuť počet 105 členov.

Na výborovej schôdzi, ktorá bola 19. apríla, bolo na základe písomných prihlášok za obdobie od 25. januára prijatých šesť nových členov. Konkrétne sú to: Helena Mesiariková, Ľubomír Kubačka, Ing. Anna Kazimírová, Róbert Pacalaj, Augustín Gunda a Oľga Reginová. Tak vlastne už dňom 19. apríla bol tento bod základného plánu splnený. I keď je predpoklad, že ešte do konca roka niekoľko členov pribudne, je treba počítať aj s určitým prirodzeným úbytkom, či už z dôvodu zmeny bydliska, alebo ukončenia členstva zo zdravotných dôvodov.

Všetkým novým členom, ktorí boli, resp. budú od výročnej členskej schôdze počas roka prijatí, budú nové členské preukazy i pamätné listy odovzdané na Matičnom večeri. Ten je opäť plánovaný na mesiac október.

Ing. J. Piecka, tajomník MO

---------------------------------------------------------------------------------------

PRAMEŇÁČKY PRI STAVANÍ MÁJOV

 

Zdobenie centrálneho májaMáje sa tentoraz v Žarnovici stavali presne v ten deň ako to má byť, teda 30. apríla. Centrálny, v parčíku na Ul. A. Sládkoviča, najskôr spoločne ozdobili ženy zo speváckej skupiny Prameň, dievčatá z folklórneho súboru Kopanice a deti z folklórneho súboru Prvosienka. Následne, približne 13 metrový máj, postavili chlapi zo žarnovického Dobrovoľného hasičského zboru asi za 2 minúty. Súčasťou stavania bol aj kultúrny program. Ten nasledoval po krátkom príhovore zástupkyne primátora mesta Ing. Aleny Kazimírovej aj s poďakovaním hasičom za rýchle a bezproblémové postavenie. Spevom a tancom kultúrny program otvorili deti z Prvosienky. Tie vystriedali dievčatá zo súboru Kopanice, ale počas ich vystúpenia sa spustil silný dážď, ktorý doslovne donútil prítomných divákov „rozutekať sa“. Pod májom tak zostal len osaPrameňáčky spievali aj v daždimotený Michal Štaudner zo súboru Kopanice, ktorý napriek silnému dažďu dokončil svoje vystúpenie s heligónkou. Odradiť sa nedali ani ženy z Prameňa a spievali pod stromami. Žiaľ práve z dôvodu dažďa sa musel program skrátiť.

Máje sa však postupne stavali aj v jednotlivých mestských častiach. Tam to bolo viac-menej v réžii ich občianskych výborov. Vo všetkých troch sa ich zúčastnil primátor mesta Kamil Danko a jeho zástupkyňa Ing. Alena Kazimírová a ľudovými piesňami ich spríjemňovalo osem členiek matičnej speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej.

V Revištskom Podzámčí, za účasti poslanca MsZ za túto mestskú časť Ing. Jakuba Zliechovca, začali so stavaním už krátko po 17.00 hod., teda o niekoľko minút v predstihu. Máj bol vysoký 17,5 m a osobne pomáhal aj primátor mesta i dvojica mestských policajtov. PPrameňáčky v Revištskom Podzámčíotom nasledovalo tradičné zapálenie vatry. Všetkých prítomných pohostili sladkým i slaným pečivom, ktoré napiekli domáci, i tekutinami.

V Žarnovickej Hute stavať začali presne podľa plánu, teda o 18.15 hod. Aj tu osobne pomohol primátor mesta. Výška mája bola približne 15 m a oproti predchádzajúcim rokom ho postavili veru bezpečne a veľmi rýchlo. Samozrejme bola prítomná poslankyňa MsZ za túto mestskú časť Helena Richterová i celý občiansky výbor. Stavajúcich i prítomných občerstvili osúchovníkmi i tekutinami.

V Žarnovickej Hute...Presne podľa plánu, teda o 19.15 hod. začali máj stavať aj v časti Lukavica. Bola prítomná nielen poslankyňa MsZ za túto časť Mária Hricová, ale aj poslankyne MsZ Ing. Jana Vavrová a Ing. Oľga Šurková. Medzi prítomnými bolo aj niekoľko členov DC Žarnov, vrátane predsedu jej Rady Jána Hajnoviča. Tu domácim pomáhali aj hasiči z obce Hodruša-Hámre a skutočne to nemali ľahké, pretože s 15 m vysokým májom museli doslovne niekoľko minút „kľučkovať“ medzi množstvom rôznych drôtov najmä elektrického vedenia. Nakoniec sa to podarilo a od prítomných si zaslúžili oceňujúci potlesk. Aj tu bolo najmä sladké i slané občerstvenie z „domácej“ kuchyne, no samozrejme i viaceré tekutiny. V tejto mestskej časti podujatie účastníci končili po 20-tej hodine. Tým V Lukavici...sa vlastne oficiálne stavanie májov v Žarnovici skončilo.

I napriek tomu, že dážď narušil stavanie „centrálneho“ mája, v jednotlivých častiach už bolo príjemné, priam letné počasie. Možno tak jednoznačne konštatovať, že tohtoročné stavanie májov v Žarnovici bolo úspešné. Tešiť môže aj skutočnosť, že k tomu nemalou mierou prispeli aj ženy speváckej skupiny Prameň.

 

 

Text a foto: Alena Bartóková a Ing. Jozef Piecka

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 73. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe

 

 Časť delegácie MO MS pred položením venca  73. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe si krajiny EÚ pripomínajú 8. mája. Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý je štátnym sviatkom aj v Slovenskej republike, sme si v Žarnovici pripomenuli o deň skôr, teda v pondelok 7.mája o 12.30 hod.

   Spomienka začala reláciou v mestskom rozhlase hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Pieseň vďaky od Andreja Plávku potom predniesla referentka oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Mgr. Miroslava Škreková. Následne Ing. Jozef Piecka, vedúci tohto oddelenia, pripomenul tie najzákladnejšie údaje o II. svetovej vojne a jej obetiach.

   Spomienkový akt pokračoval položením vencov a zapálením kahancov pri pomníku SNP  na Námestí SNP. Pri ňom, podľa jeho vyjadrenia z vlastnej iniciatívy, stál Alexander Virág z Voznice, člen Klubu vojenskej histórie Tekov. Pamiatku obetí si o.i. uctila aj delegácia Miestneho odboru Desiatka členov MO MS, spoločne s A. Virágom, pri pomníku SNPMatice slovenskej v Žarnovici, ktorá bola v skutočnosti najväčšou, pretože ju tvorila aj časť žien speváckej skupiny Prameň, ktoré spoločne spievali aj pieseň Kto za pravdu horí. Za MO MS veniec položila predsedníčka Mgr. Anna Benčatová, podpredsedníčka Mária Balážová a členka výboru a súčasne vedúca SSk Prameň Irma Danková. Niekoľko ďalších členiek bolo v delegácii ZO SZPB.

   Spomienka na Deň víťazstva na fašizmom v Žarnovici bola oficiálne ukončená štátnou hymnou Slovenskej republiky, ktorú taktiež spievali aj prítomné členky SSk Prameň.

 

Text a foto : Ing. Jozef Piecka

-----------------------------------------------------------------------------------

MATIČNÉ KOLKY

 

Počas súťaže (Foto: A. Benčatová)Jedným z bodov základného plánu Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici bolo zorganizovať pre členov matičné kolky, alebo matičný stolný tenis. 15. máj bol tým dňom, keď sa hrali matičné kolky. Do súťaže, ktorá sa konala na kolkárskej štvordráhe mestského športového areálu, v dobe od 16.00 do 18.30 hod., sa zapojilo až 29 členov. Tí súťažili na 40 hodov do plných v štyroch kategóriách.

V kategórii ženy 59-ročné a mladšie súťažili štyri. Výkonom 160 kolov zvíťazila Katarína Šavoltová. Druhá bola Alena Necpalová so 127 a tretia Renáta Štefanková so 125 kolmi.

A. Vajteršic s R. Fúskom (Foto: autor)V kategórii ženy 60-ročné a staršie súťažilo 11. Z nich výkonom 175 kolov zvíťazila Elena Debnárová pred Helenou Mesiarikovou so 168 a Annou Rybárovou so 146 zvalenými kolmi.

V kategórii muži 59-roční a mladší súťažili len dvaja. Lepší bol a zvíťazil Marián Sedliak s 212, ktorý za MO MS hrával v nedávno skončenej mestskej kolkárskej ligy. Druhý bol Jozef Šavolt so 155 kolmi.

Najviac súťažiach, a to 12, bolo v kategórii muži 60-roční a starší. No a najúspešnejší boli práve tí čo hrávali za MO MS mestskú kolkársku ligu. Výsledkom 215 kolov jasne zvíťazil Ladislav Závalec. Druhý bol Jozef Piecka so 188 a tretí Ivan Kunský so 185 kolmi.

Najlepšie trojice (resp. v jednej kategórii dvojica) boli ocenené športovými pohármi. Osobne ich odovzdávala predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, ktorá aj súťažila. Hlavným rozhodcom bol predseda Kolkárskeho Ocenení súťažiaci (vzadu zľava) A. Necpalová, R. Štefanková, K. Šavoltová, A. Rybárová, E. Debnárová, J. Piecka, L. Závalec, H. Mesiariková, I. Kunský (vpredu zľava) M. Sedliak a J. Šavolt (Foto: R. Fúska st.)oddielu Žarnovica Radoslav Fúska st., ktorý šampanským ocenil najstaršieho súťažiaceho. Bol ním 83-ročný Anton Vajteršic, ktorý výsledkom 158 kolov skončil na peknom 5. mieste.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica. Vďaka za bezplatné poskytnutie štvordráhy patrí Kolkárskemu oddielu Žarnovica. Matičiarom, z ktorých viacerí kolky hrali po prvý raz, sa súťaž páčila a vyjadrili želanie, aby sa konala aj v budúcnosti. Niekoľkí prejavili záujem sa tomuto športu venovať aj pravidelne.

 

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

------------------------------------------------------------------------------------------------

Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie

 

Účastníci súťažePod takýmto názvom, počas šiestich rokov už po ôsmykrát, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školou na ul. F. Kráľa v Žarnovici, športové podujatie pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Uskutočnilo sa 23. mája popoludní v areáli ZŠ a bolo to vlastne prvé podujatie v meste pri príležitosti tohtoročného sviatku MDD. Aj toto podujatie bolo zorganizované presne podľa základného plánu práce MO MS.

Podujatie sa začalo presne o 13.00 hod. spoločnou fotografiou prihlásených žiakov, ktorých bolo tentoraz až 99. I keď nakoniec ich súťažilo 97 je to nový rekord aktívnych súťažiacich. Na štartovnú čiaru trate dlhej 250 metrov, ktorá tentoraz bola aj z dôvodu dusného Prváci na štartovnej čiarepočasia pre všetkých rovnako dlhá, sa ako prví postavili prváci spoločne s troma žiakmi prípravného ročníka. No a spolu ich bolo 18, teda najväčší počet zo všetkých kategórií. Potom prváčky a postupne chlapci i dievčatá druhých, tretích i štvrtých tried. Opätovne všetci súťažiaci dali zo seba maximum i keď počas samotného behu bolo zrejmé kto aktívnejšie športuje, alebo „len“ skúšal ako to dopadne.

No a ktoré trojice boli tentoraz v jednotlivých kategóriách najrýchlejšie?

Druháčky na štartePrípravný a 1. ročník:

- chlapci (18 súťažiacich): 1. Marcos Vuong (I.A), 2. Samuel Bakoš (I.B), 3. David Zurian (I.A)

- dievčatá (9): 1. Nella Klikačová, 2. Sára Dzúrová, 3. Mellisa Mandy Marušková (všetky I.A)

2. ročník:

- chlapci (13): 1. Peter Garaj, 2. Matúš Bobaľ 3. Vratko Repiský (všetci II.A)

- dievčatá (17): 1. Karin Lučaníková, 2. Zara Dudová, 3. Daniela Adamcová (všetci II.C)

N. Klikačová, víťazka kategórie prváčok3. ročník:

- chlapci (16): 1. Marek Bartfay (III.B), 2. Wiktor Nosal (III.C), 3. Marko Šturman (III.A)

- dievčatá (13): 1. Nela Suchánová (III.B), 2. Ema Debnárová (III.A), 3. Nina Šarköziová (III.C)

4. ročník:

- chlapci (5): 1. Marek Suchý, 2. Adrián Karnek (obaja IV.C), 3. Jakub Kukučka (IV.B)

- dievčatá (6): 1 Sára Neuschlová (IV.C), 2. Karin Krigovská, 3. Barbora Kašková (obe IV.A).

   Tieto trojice boli odmenené medailami a pexesom. Všetci súťažiaci dostali po behu nápoj a sladkosť, aby dodržali pitný režim i doplnili si vynaloženú energiu, čo zabezpečila vedúca školskej jedálne Bc. Renáta Štefanková (členka výboru MO MS). Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Mesta Žarnovica a samozrejme aj vďaka pochopenia vedenia školy.

   Počas celej súťaže vládla výbornáNajlepšia trojica štvrtáčok v poslednej zákrute atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky , vychovávateľky i niekoľko rodičov.

   Za toto úspešné športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke Mgr. Darine Nikodémovej (predsedníčke DV MO MS), ktorá okrem organizačnej práce pri príprave pôsobila aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí aj učiteľkám I. stupňa Mgr. Jane Búryovej, Mgr. Erike Šturekovej, Mgr. Tatiane Píšovej, Mgr. Márii Maruniakovej, Mgr. Adele Taligovej a Mgr. Gabriele Suchej, asistentke Mgr. Zuzane Hanulovej i vychovávateľkám ŠKD Kataríne Šavoltovej, Radomíre Pacalajovej, Alene Necpalovej a Erike Gulašovej (všetky štyri sú členky MO MS). Pri občerstvení pomáhali, za čom im patrí vďaka, žiačky Karin Melišová, Ema Repiská (obe V.A) a Lucia Garajová (V.B)

Najúspešnejší súťažiaciMO MS Žarnovica má tak za sebou ďalšie tohtoročné podujatie, ktoré športovou formou priblížilo žiakom Maticu slovenskú. O tom, že bolo úspešné, niet pochýb. A neustále rastúci počet súťažiacich je dôkazom, že je oň záujem.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Východná opäť očarila

Žarnovickí návštevníci pri stánku Matice slovenskej (Foto: MS)Rovnako ako po dva predchádzajúce, aj tento rok, mal Miestny odbor Matice slovenskej v pláne zájazd na najstarší a najznámejší folklórny festival na Slovensku „Východná“. V poradí už 64. ročník sa konal od štvrtka 28. júna do nedele 1. júla. No a zájazd matičiari zorganizovali na sobotu 30.júna. Z pôvodne (do termínu) prihlásených 29 záujemcov sa ho nakoniec zúčastnilo 27, čo je o sedem viac ako pred rokom.

Tentoraz prialo aj počasie, no a festivalová obec bola opäť preplnená. Autobusu sa však (opäť najmä šikovnosti člena MO Ing. Juraja Benčata a prítomných členiek SSk Prameň) podarilo zaparkovať v blízkosti vstupu do areálu. Keďže bolo avizované, že bude aj stánok Matice slovenskej, po zakúpení vstupeniek sa všetci účastníci zájazdu zišli práve pred ním, aby si mohli urobiť spoločnú fotografiu. No a potom už vlastne každý účastník mal na výber zo skutočne bohatej programovej ponuky a to v Humne, Gastrocentre, Etnodome, či Malej scéne. Nechýbalo Atmosféra podujatia (Foto: Ing. J. Piecka)skutočne bohaté občerstvenie. V areáli svoje remeslo predstavila asi 40 výrobcov ľudovej umeleckej tvorby – rezbárov, tokárov, remenárov, tkáčov, kožušníkov, medovnikárov, hrnčiarov, drotárov. Záujemcovia si mohli pozrieť spracovanie svorov, výrobu hudobných nástrojov, textilu, či klobúkov. Atmosféru oživovali tóny fujár, píšťal, zvoncov, drumblí, či bičov. Samozrejme najväčšia časť si vybrala práve „vonkajšiu“ Malú scénu. Tam bol práve program pod názvom „Nevesta zo Selenča“. Bol to scénický program, ktorý priblížil celý proces, ako sa pripravovala dievka na vydaj, sprevádzaný ľudovou hudbou a modernými vstupmi. V čase od 14.30 hod. , pod názvom „Zo sobáša“ nasledoval sprievod dedinou – ako šli svadobčania zo sobáša, ktorý vyvrcholil práve na Malej scéne. účinkovali detské folklórne súbory: Detvan z Detvy, Lubená z Poluvsia, Prazdnovanka z Prazdnova, Brezinky z Polomky a folklórne súbory: Váh z Liptovského Mikuláš, Železiar z Košíc a Vatra z Tlmáč. Program, ktorý bol vlastne tentoraz zameraný na svadbu a s tým súvisiace zvyky, približne od 16.00 do 16.50 mal názov „Poza stoly“. Predstavili sa v ňom uvedené detské folklórne súbory. V spevácko-rozprávačskom programe zazneli žartovné, prekáravé piesne o starejšom, o družboch, družiciach, o jedlách, rôzne prípitkové piesne, ale i svadobné balady, či piesne o nešťastnej láske. Potom, v programe „Z najlepších“ nasledovala približne hodinová prezentácia víťazov a laureátov celoštátnej súťaže sólistov – tanečníkov Šaffova ostroha. Okrem približne tridsiatky jednotlivcov účinkovala aj ĽH Michala Nogu a ĽH Ľuba Hudáka.

Keď účinkoval FS Partizán (Foto: Ing. J. Piecka)Po prvýkrát bolo súčasťou programu aj sadenie stromčekov, z ktorého bude snáď aj tradícia. V areáli podujatia približne o 18-tej hodine dve lipky i dva javory zasadili zástupcovia SĽUK-u z Bratislavy, FS Železiar z Košíc, FS Partizán z Banskej Bystrice a FSk Kriváň z Východnej. No podľa množstva účastníkov smerujúcich na vstup do Veľkej scény bolo zrejmé, že na začiatku programu o 19.00 hod. bude skutočne zaplnených všetkých jej 6500 miest. Tam začal program pod názvom „Juraj Kubánka – pocta majstrovi“. Medailón pri príležitosti významného životného jubilea (90 rokov) tohto významného slovenského choreografa trval 30 minút. Len jeho umelecká práca zahŕňa približne 250 tanečných diel, menších, väčších až po celovečerné. Jeho umelecká dráha je najdlhšie spojená so SĽUK-om, ale má neobyčajne pevné spojenie aj so súborom Lužických Srbov (SLA). Pod názvom „Slovenský mravec z Kokavy“ nasledoval 45 minútový program venovaný tanečníkovi, pedagógovi, choreografovi, dlhoročnému vedúcemu FS Partizán Igorovi Kovačovičovi, pri príležitosti jeho 80. narodenín a 60. výročia založenia FS Partizán. Je aj dlhoročný predseda programovej rady FS Východná, od vzniku FS v Detve je taktiež predseda programovej rady, vytvoril viac ako 80 scénických programov, je spoluautorom aj ďalších festivalov. Dostalo sa mu pocty byť zapísaný v svetovej encyklopédii osobností Americal Biographical Institute v USA. Za dlhoročnú činnosť mu boli udelené rôzne ocenenia napríklad i štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. tr. za mimoriadne zásluhy v oblasti ľudovej kultúry a umenia. Matičiari ho poznajú aj ako bývalého podpredsedu MS, či predsedu Krajskej rady Bansko-bystrického kraja. No a k jubileu mu osobne poblahoželala aj prítomná ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. V programe vystúpili FS Partizán zo Slovenskej Návštevníkmi preplnená Veľká scéna (Foto: Ing. J. Piecka)Ľupče, Mária Brdárska-Janoška z Rejdovej, Pavel Gažo z B. Bystrice, ďalšia desiatka jednotlivcov i ĽH Radoslava Kertisa z Košíc. Približne 20 minút trval program pod názvom „Ej ženy, ženy“. Jeho ideou bolo, že žena ako tanečnica nie je len partnerkou muža. Účinkovala v ňom dvadsiatka známych i menej známych žien a ĽH Miroslava Kapca. V 15-minútovom programe pod názvom „Party 21. storočia“ bola témou parta, kedysi tradičná časť ľudového odevu mladých dievčat. Cieľom bolo prispieť k postupnému znovuzrodeniu slovenských skvostov pomaly upadajúcich do zabudnutia. Vyvrcholenie programu na Malej scéne bolo pod názvom „Hlávku sťať?“ Tento scénický program trvajúci viac ako hodinu, bol vlastne pátraním po koreňoch svadobných zvykov na Slovensku. Účinkovali v ňom FS Železiar z Košíc, FS Váh z Liptovského Mikuláša, FS Vatra z Tlmáč, FSk Brezinky z Polomky a niekoľko ďalších hostí. Program na Veľkej scéne skončil takmer presne podľa plánu, t.j. o 22.30 hod. Mimochodom, okrem už spomenutej ministerky školstva, bol medzi čestnými hosťami aj bývalý predseda MS Marián Tkáč, či sudca najvyššieho súdu SR Štefan Harabin.

Program FF Východná však týmto neskončil, ale pokračoval na Malej scéne do polnoci a v Humne až do 2.00 hod. No toho sa už účastníci zo Žarnovice nezúčastnili. Celý program, ktorý mohli vidieť, však hodnotili jednoznačne kladne. Niektorí to vyjadrili aj stručne, že Východná opäť očarila.

Z účastníkov zájazdu bolo 23 členov MO MS a štyria nečlenovia, ktorí však požiadali o prijatie do Matice slovenskej. Aj to dôkazom nielen o spokojnosti, ale aj o tom, že aj takýmto spôsobom je možné nielen propagovať bohatstvo folklóru, ale aj získavať nových členov MS.

Poďakovanie za ochotu a flexibilitu pri preprave účastníkov patrí opäť firme Ing. Pavol Štrba z Novej Bane a samozrejme vodičovi Milanovi Majerčíkovi, ktorý účastníkov do Žarnovice bezpečne doviezol niekoľko minút pred 2.00 hod., samozrejme už v nedeľu 1. júla. Niektorí tak, s humorom, konštatovali, že sa zúčastnili dvojmesačného zájazdu.

Zájazd bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Žarnovica

Ing. Jozef Piecka

----------------------------------------------------------------------------------

ÚSTREDNÁ VATRA ZVRCHOVANOSTI

 

Účastníci zo Žarnovice pri pamätnom balvane geografického stredu Európy   Matica slovenská, Mesto Kremnica, Obecný úrad Kremnické Bane a Miestny odbor Matice slovenskej Kremnica boli oficiálnymi organizátormi tentoraz „Ústrednej“ vatry zvrchovanosti pri príležitosti 26. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Podujatie, na ktoré zorganizoval zájazd aj Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, sa konalo v sobotu 14. júla od 17.00 hod. v areáli geografického stredu Európy pri Kostole sv. Jána Krstiteľa v obci Kremnické Bane.

   Skupinka 14 matičiarov a štyroch sympatizantov zo Žarnovice na miesto konania prišla niekoľko minút pred začiatkom podujatia. To začalo vystúpením Zboru Collegium Cantus z Banskej Bystrice, v ktorom spieva aj súčasný I. podpredseda MS Marek Hanuska. Úvodný príhovor mal člen Krajskej rady MS BBSK a predseda MO MS Kremnica Milan Rybársky. Podujatia sa zúčastnil a k prítomným sa prihovoril aj predseda MS Marián Gešper, ktorý o.i. zdôraznil význam zvrchovanosti pre slovenské dejiny. Prítomný bol aj starosta obce Juraj Vozár, už spomenutý I. podpredseda MS Marek Hanuska i tajomník MS Viliam Komora. Po úvodnej časti v programe Posledné chvíle pred zapálením vatryvystúpil spevácko-dramatický súbor Jeseň z Partizánskeho a po Hymne MS, ktorú spievala podstatná časť prítomných, sa približne dve stovky účastníkov presunula na neďaleký vŕšok. Tam už bola pripravené veľká vatra. Tú, približne o takmer hodinu skôr ako bolo plánované, z rôznych strán postupne zapaľovali: starosta obce Kremnické Bane Juraj Vozár, predseda MS Marián Gešper a Milan Rybársky, ktorý sa o toto podujatie nemalým dielom osobne pričinil. Počas zapaľovania vatry i niekoľko desiatok ďalších minút atmosféru spríjemňovalo vystúpenie hudobno-speváckeho zboru Sučianka zo Sučian. Podujatiu tentoraz prialo aj nádherné teplé počasie, ktoré umožnilo aj krásny výhľad na široké okolie tohto jedného z najkrajších miest Slovenska. Ústredná vatra zvrchovanosti horela ešte niekoľko hodín.

  Účastníci zo Žarnovice sa späť vrátili o 21.00 hod. a vďaka za bezpečnú jazdu patrí Ing. Pavlovi Štrbovi z Novej Bane, ktorý bol tentoraz aj vodičom autobusu.

  Zájazd bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Žarnovica.

Ing. Jozef Piecka

Foto autor a V. Piecková

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Národný výstup na Sitno mal 17. ročník

 

  Počas vystúpenia Prameňa boli v blízkosti aj M. Hanuska (prvý sprava) a M. Považan (tretí sprava) V nedeľu 15. júla sa 18 účastníkov zo Žarnovice zúčastnilo slávnostného programu Národného výstupu na Sitno. Z tohto počtu bolo 10 členiek speváckej skupiny Prameň, ktoré každoročne účinkujú v programe pri Počúvadelskom jazere.

   Odchod účastníkov bol od motela a cesta ubehla v pohode. Pri Počúvadle nás privítal studený vietor, ale slniečko sa nedalo a jeho lúče príjemne ohriali. Všade naokolo vládla dobrá nálada.

   Na začiatku programu účastníci spoločne zaspievali hymnu MS Kto za pravdu horí. Podujatie otvoril Mgr. Miroslav Považan, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Leviciach. Prihovoril sa aj jeho predchádzajúci riaditeľ Stanislav Drozdík, ktorý prišiel i napriek oslabenému zdraviu. Niekoľko slov účastníkom venovala aj Ľudmila Zapletalová, vdova po Imrichovi Zapletalovi. Ten žil od roku 1968 v Austrálii a zastával funkciu podpredsedu Svetového kongresu Slovákov a zároveň bol čestným predsedom Združenia Slovákov v Austrálii. Výstupy na Sitno boli jeho srdcovou záležitosťou. Vychovávaný bol v národnom duchu a povesť o Sitne a jeho rytieroch ho chytila za srdce už ako mladého chlapca. I. Zapletal do svojej smrti nevynechal žiadny Národný výstup na Sitno a vždy prišiel  na Slovensko, aby sa mohol tohto podujatia zúčastniť. Výnimočne neprišiel iba raz, keď mu vyhorel dom. A ako nám povedali na začiatku príhovorov, teraz už hrá karty so svätým Petrom. Česť jeho pamiatke. Na podujatí bol prítomný aj prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska.

Posedenie u harmonikárky   V programe ako prvý vystúpil náš Prameň, potom dve mužské skupiny – Močenskí speváci z Močenku a Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec. Rezké piesne speváckych skupín rozspievali a roztancovali účastníkov a začala naozajstná bujará ľudová veselica. V objatí nádhernej prírody pod Sitnom sme sa všetci cítili príjemne. Aj tentoraz sme odchádzali s dobrým pocitom, že aj náš Miestny odbor Matice slovenskej, vďaka členkám speváckej skupiny Prameň, mal opäť nemalý podiel na tomto významnom podujatí. Prežili sme pekné popoludnie a tešíme sa na budúcoročný Národný výstup na Sitno.

   Príchodom do Žarnovice sme sa však ešte nerozišli. Prijali sme pozvanie našej harmonikárky Martušky Staňovej k nej domov. Usadila nás u seba na dvore plnom farieb a vône rozkvitnutých rastlín. A uprostred toho množstva kvetov sa nám sedelo veľmi príjemne. Teda tá naša Martuška je nielen dobrá harmonikárka, ale aj záhradníčka. No a k tomu ešte aj vynikajúca hostiteľka, veď zrazu sa na stole objavilo chladené čapované pivko a pizze. Hotová hostina! Po uhasení smädu a posilnení dobrým jedlom, zobrala naša Martuška do rúk svoju harmoniku a všetkých nás rozospievala. Z repertoáru Prameňa išli piesne jedna za druhou a zaspievali sme si skutočne dobre. Večer sme sa v dobrej nálade rozišli do svojich domovov. Takéto dni, s dobrými priateľmi, patria medzi mimoriadne dni aj medzi členmi MS. Vďaka za to.

Text a foto: Mgr. Anna Benčatová

--------------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 74. výročie SNP

Na fotografii (zľava) J. Tužinský, Mgr. A. Benčatová a H. Mesiariková pri pamätníku SNP.V utorok 28. augusta, teda deň pred 74. výročím Slovenského národného povstania, sme si tento historický medzník pripomenuli aj v Žarnovici. O 13.15 hod. to bola relácia v mestskom rozhlase a potom položenie kvetov a vencov k pamätníku na Námestí Slovenského národného povstania. Aj tentoraz jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová a členovia MO MS Jozef Tužinský a Helena Mesiariková. Spomienky sa zúčastnilo aj ďalších osem členov MO a to ako členovia ďalších delegácií (ZO SZPB, JDS a MsÚ).
   Na fotografii (zľava) J. Tužinský, Mgr. A. Benčatová a H. Mesiariková pri pamätníku SNP.

Ing. Jozef Piecka,  Foto: A. Bartóková

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aj vatrou sme si pripomenuli 74. výročie SNP

Prameňáčky a Ing. M. Števková počas hymny   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) Žarnovica, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov  na Slovensku (JDS) v Žarnovici boli opäť oficiálnymi organizátormi stretnutia pri vatre. Tá bola na počesť 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP).  Už po štvrtý raz bola na Kalvárii aj vďaka ústretovosti Farnosti Žarnovica, ktorá je vlastníkom tejto lokality, a s miestom konania súhlasila.

 Vydávanie guláša Na podvečer výročia SNP, teda 28. augusta, bolo aj tentoraz podujatie naplánované na 19.30 hod.  Ešte ráno, deň predtým, však nebolo zrejmé či z dôvodu vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva požiaru vôbec bude. Nakoniec v ten deň predpoludním bolo toto odvolané a mohli pokračovať prípravy. Prví účastníci boli na mieste konania už viac ako hodinu vopred. Nepočítame medzi nich členov DHZ. Tí z dovezeného dreva postavili vatru, ktorá bola síce trošku nižšia ako v minulom roku, ale rovnako funkčná a pekne pripravená. Popoludní členovia DHZ, pod vedením Miroslava Gretscha i jeho pomocníkov Ľuboša Zimana, Mareka Šebiana a Jána Gregora, varili guláš. Vďaka za sponzorské poskytnutie všetkých surovín i materiálu naň patrí Ing. Štefanovi Balkovi, prednostovi OÚ a súčasne poslancovi MsZ v Žarnovici.

 J. Brigantová pri recitácii básne   Presne o 19.30 hod. (päť minút pred oficiálnym západom Slnka) prítomných účastníkov, v mene všetkých organizátorov, privítal vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. Jozef Piecka. Zvlášť privítal aj primátora mesta Kamila Danka i jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú. Potom deväť členiek speváckej skupiny Prameň (je súčasťou Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica), pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej, zaspievali hymnu SR. S významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZO SZPB Žarnovica Ing. Mária Števková. V príhovore o.i. vyzvala na zbieranie fotografií z obdobia SNP a v mene organizátorov poďakovala všetkým za účasť. Prameňáčky následne piesňami : „Prešiel som cudzie kraje“, „Slovensko krásna zem“ a „Tichá noc, tmavá noc, krásna je, na horách partizán bojuje,..“ umocnili atmosféru podujatia a Ing. Mária Števková spoločne s predsedom DHZ Ľubošom Zimanom zapálili vatru. V podaní speváčok Prameňa nasledovali ďalšie partizánske a ľudové piesne a celú Vatra v plnej parádeznámu báseň „Mor ho!“ predniesla Janka Brigantová.  Dodatočne bol privítaný aj predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko, ktorý prišiel aj s ďalšími členmi. Hasiči, za dobrovoľný príspevok, podávali guláš, pričom im výrazne pomáhala Mária Balážová, členka viacerých usporiadateľských organizácií. Guláš bol skutočne výborný a mohol uspokojiť podstatnú časť prítomných. No a tých sa pri vatre vystriedalo isto viac ako v minulom roku, keď ich bolo vyše 300, čo bol doterajší rekord podujatia. A neboli to len občania Žarnovice (vrátane mestských častí) rôznych vekových skupín, ich známi, ale aj niekoľko z okolitých obcí, najmä kľakovskej doliny. Miestami veru už samotný priestor Kalvárie pre takéto  množstvo ľudí nebol postačujúcim. Potešujúca je najmä skutočnosť, že ešte vo väčšom množstve ako pred rokom tu boli doslovne celé rodiny a najmladší sa najviac tešili, že si môžu opekať donesené špekáčiky. Bolo to na menšom ohníku, pretože pri vatre to vzhľadom na horúčavu a teda aj vlastnú bezpečnosť, nebolo možné. Pre účastníkov, okrem guláša, bolo pripravené Opekanie pri ohníkuaj ďalšie občerstvenie a to konkrétne osúchovníky (vďaka sponzorstvu Pekárne Žarnovica) i tekutiny, a nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré bol pripravený čaj. K občerstveniu prispela aj ZO JDS Žarnovica, Okresná rada Smer – SD i Mesto Žarnovica. No a nemožno nespomenúť, že viacero účastníkov si prinieslo aj vlastné občerstvenie i vo forme rôznych tekutín, ktorými ponúkali aj ďalších prítomných. Podstatná časť účastníkov sa s vatrou „rozlúčila“ pred 22.00 hod. Samozrejme o požiarnu bezpečnosť sa opäť postarali členovia DHZ.

   Aj vatrou v Žarnovici na Kalvárii, sme si uctili všetkých hrdinov SNP, ktorí pred 74. rokmi neváhali nasadiť svoje životy v boji proti fašizmu. Všetkým, ktorí sa na jej zabezpečení podieľali, okrem už spomenutých aj tým, ktorí pomohli sponzorsky rôznymi propagačnými materiálmi (02, Orange, Región Gron a Letisko Sliač), patrí veľká vďaka.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

-------------------------------------------------------------------------------------------

MATIČIARI NA DŇOCH MESTA

 

 R. Hula (vľavo) a R. Hanus pri razení  V dňoch 7.-8. septembra sa už po piatykrát uskutočnili Dni mesta Žarnovica. Pri tejto príležitosti si návštevníci počas oboch dní mohli vyraziť, alebo dobrovoľníkmi z Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica Rolandom Hanusom a Rudolfom Hulom dať vyraziť, Žarnovický dukát. Práve pri mieste jeho razenia, prakticky v centre podujatia, bol samostatný stánok Miestneho odboru MS označený aj novým logotypom MS s ornamentmi. V ňom členky speváckej skupiny Prameň (všetky sú členky MO MS) i osobne predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, počas oboch dní ponúkali bohaté občerstvenie a spevom vypĺňali technické prestávky v programe. Prameňáčky, pod vedením Prameňáčky počas vystúpeniaIrmy Dankovej (členka výboru MO MS) a za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej, v piatok i sobotu popoludní vystúpili s programom na tzv. polkruhovom pódiu. V sobotu k stánku žarnovických matičiarov pribudol aj knižničný stánok MS. Ten zabezpečovali pracovníci Domu Matice slovenskej Banská Bystrica a Oblastné pracovisko MS Zvolen, no a v dopoludňajších hodinách bol osobne nápomocný aj prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska.

Text a foto : Ing. Jozef Piecka


 

Matičný večer v Žarnovici za účasti tajomníka MS

 

Časť účastníkovNa podnet Rolanda Hanusa, ktorý je členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici od jeho obnovenia v roku 1990, bola v roku 2014 obnovená tradícia konania Matičných večerov. Ten tohtoročný bol teda v poradí už piaty. Konal sa v nedeľu 21. októbra v Kultúrnom dome v Žarnovici. O 16.30 hod. začal slávnostnou znelkou MS a štátnou hymnou SR. Potom Janka Brigantová predniesla báseň Slovensko od, žiaľ už nebohej, Mgr. Márie Vincencovej.

Moderátor R. HanusTentoraz v úlohe moderátora bol práve iniciátor obnovenia tohto podujatia R. Hanus. Privítal vzácnych hostí: člena Výboru MS a tajomníka MS ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD., poslanca Zastupiteľstva BBSK a primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú, predsedu Mestského mládežníckeho parlamentu Radima Vojtka, predsedu Rady DC seniorov Žarnov Jána Hajnoviča, podpredsedníčku ZO SZPB v Žarnovici Ing. Máriu Števkovú (všetci členovia MS), nových členov MS i sympatizantov. Zdôraznil, že rok 2018 bol MS vyhlásený za Rok Slovenskej štátnosti. Práve túto významnú skutočnosť v príhovore priblížila predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová. Pripomenula aj všetky „osmičkové“ roky, ktoré mali v histórii Slovenska význam.

Ďalším bodom programu bolo odovzdanie preukazov MS novým členom MO. Od januára ich bolo postupne až 14. V súčasnosti má tak MO spolu 112 členov. Plán dosiahnuť do konca roka počet 105 tak výrazne a v predstihu naplnil. Prítomní noví členovia od tajomníka MS prevzali preukazy a pamätné listy a od predsedníčky MO a tajomníka MO CD-čka speváckej skupiny Prameň a kľúčenku MS.

RoTajomník MS (prvý zľava) a nové členky (zľava) Z. Králová, M. Líšková, H. Uličná a MUDr. K. Žiakovávnako pred piatimi rokmi sa ujala myšlienka, aby členovia, ktorí sa v príslušnom kalendárnom roku dožívajú významných životných jubileí (55,60,65,70,75 i 80 rokov), boli uctení písomným blahoželaním. Na základe rozhodnutia výboru MO to je od tohto roka na dvakrát. Na výročnej členskej schôdzi v januári si takto uctili tých čo jubileum oslávili v I. polroku. Na Matičnom večeri si uctili tých čo sa významných okrúhlych životných jubileí dožívajú v II. polroku a jednu členku, ktorá síce jubileum oslávila už v I. polroku, ale v čase konania schôdze ešte nebola členkou MS. Zhodou okolností len jubilantkami, pretože ani jeden mužský jubilant tentoraz nebol, sú: Anna Mašíčková, Mgr. Anna Benčatová, Mária Kopernická, Helena Mesiariková, Eva Moravčíková, Elena Debnárová, Oľga Reginová, Emília Rajnohová a Mária Vajglová. Prítomným jubilantkám, blahoželanie i darček na zlepšenie krvného obehu, odovzdal tajomník MO a následne členky SSk Prameň pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej zaspievali „Živijo“. Samozrejme, že sa pridala aj podstatná časť prítomných.

Jubilantky (zľava) A. Mašíčková, A. Benčatová, E. Debnárová, E. Rajnohová, H.  Mesiariková, O. Reginová a M. VajglováNa tohtoročných Dňoch mesta Žarnovica, okrem samotného stánku MO a vystúpenia speváckej skupiny Prameň, výrazne pomohol aj člen MO Rudolf Hula, ktorý pomáhal pri razení žarnovických dukátov a následne bezplatne opravil aj prípravok na ďalšie razenie. Za od vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. J. Piecku prevzal písomné poďakovanie a vecný darček.

Každá organizácia by si mala vážiť najmä dobrovoľnú prácu svojich členov, a dať im to na vedomie je možné aj prostredníctvom ocenení. MO MS Žarnovica to už robí pravidelne niekoľko rokov, a výnimkou nebol ani tento. MO MS udelil Diplom „Za prácu v miestnom odbore“ Jánovi Hajnovičovi st., Mariane Ľuptákovej, Kataríne Šavoltovej, Ing. Márii Števkovej a Marte Vozárovej. Ocenenia spoločne s ružou odovzdala predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová a tajomník MO Ing. J. Piecka.

M. Ľuptáková a J. Hajnovič počas odovzdávania ocenení MONa návrh MO udelila KR MS Banskobystrického kraja „Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS“ Pamätný list Anne Mištíkovej. Ocenenie jej odovzdal člen KR MS Ing. J. Piecka a predsedníčka MO ružu.

Člen Výboru MS a tajomník MS ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD., spoločne s členom Výboru MS Ing. Jozefom Pieckom potom odovzdali ocenenia podpísané predsedom MS JUDr. Mariánom Gešperom. Konkrétne Cena predsedu MS – Pamätný list bola udelená:

Barbore Barancovej a Mgr. Ingrid Káčerovej „Pri príležitosti životnéhKR MS ocenená A. Mištíkováo jubilea“, Eve Moravčíkovej „Pri príležitosti životného jubilea a 20-ročného členstva v MS“, Emílii Rajnohovej „Za dlhoročné udržiavanie, rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby a pri príležitosti životného jubilea“, Mgr. Anne Benčatovej, Ing. Jurajovi Benčatovi, Elene Debnárovej, Anne Mašíčkovej, Anne Rybárovej, Márii Sedliakovej a Márii Vajglovej „Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS a pri príležitosti životného jubilea“. Následne rovnaké ocenenie „Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS a pri príležitosti životného jubilea“ i Medailu predsedu MS „Za aktívnu činnosť v matičnom hnutí a pri príležitosti životného jubilea“ od tajomníka MS prevzal Ing. Jozef Piecka

V zmysle „Zásad pre udeľovanie ocenení v MS“, na návrh MO MS, Výbor MS schválil Mestu Žarnovica ocenenie, a to Bronzovú cenu MS „Za trvalú podporu matičnej činnosti“.

V. Komora, K. Danko a J. Piecka po odovzdaní Bronzovej ceny MS mestuToto najvyššie, na Matičnom večeri odovzdané ocenenie, od člena Výboru MS Ing. J. Piecku a člena Výboru MS a tajomníka MS ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD., prevzal primátor mesta Kamil Danko, ako štatutár mesta.

K prítomným sa krátko prihovoril tajomník MS. V úvode poďakoval za pozvania a odovzdal osobný pozdrav predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera. Potom poďakoval členom, zvlášť oceneným, za pestrú činnosť MO a zaželal, aby takáto pokračovala aj v ďalšom období.

Z vystúpenia FS HájK. Danko v príhovore o.i. uviedol, že je rád, že môže byť členom takého kolektívu ako je MS, poďakoval za ocenenie mestu a zdôraznil, že toto ocenenie bude mať dôstojné miesto v sieni v zrekonštruovanom kaštieli.

Nasledovalo krátke pásmo piesní speváckej skupiny Prameň. Záverečnou časťou bolo takmer hodinové vystúpenie Folklórneho súboru Háj z Novej Bane pod vedením Mgr. Kataríny Búryovej, v ktorom na husle hrala aj Žarnovičanka Ing. Dáša Garajová. Tento súbor má síce „len“ 5-ročnú históriu, ale vystúpenie bolo na úrovni profesionálov. O spokojnosti prítomných svedčil potlesk nielen počas vystúpenia, ale aj záverečný standing ovation. Celkom na záver, takmer dvojhodinového programu Matičného večera, si pod taktovkou Speváckej skupiny Prameň, v sprievode FS Háj, všetci zaspievali Hymnu MS, čo dodalo na dôstojnosti tohto matičného podujatia.

Z vystúpenia FS HájNemožno nespomenúť skutočnosť, že vstupné na podujatie, ktoré sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej a s finančnou podporou Mesta Žarnovica, bolo síce dobrovoľné, ale jeho účastníci naň prispeli finančnou čiastkou 156,20 €. I pri približne rovnakej účasti to bolo o 50% viac ako pred rokom. Za to im patrí vďaka.

Snáď ešte celkom na záver treba dodať, že záznam z podujatia robila Matičná TV i TV Panoráma Žarnovica, a tak sa o ňom isto dozvie skutočne široká verejnosť.

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

Foto: Juraj Maďar st.

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka