Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

2019

ZÁKLADNÝ PLÁN NA ROK 2019
P.č.NázovTermín
01.Výročná členská schôdzajanuár (24)
02.Fašiangový sprievod v maskách marec (5)
03.Vynášanie Morenymarec (21)
04.Spomienka na oslobodenie mesta – účasť delegáciemarec (29)
05.Jarná matičná vychádzka do okoliaapríl (6)
06.Stavanie Mája – účasť speváckej skupiny Prameňapríl (30)
07.Spomienka na Deň víťazstva – účasť delegáciemáj (7)
08.Matičné kolky – súťaž členov MOmáj (11)
09.Kolkárske majstrovstvá BBSK matičiarovmáj (18)
10.Športová súťaž pre detimáj (29)
11.Národný výstup na Sitno – účasť speváckej skupiny Prameňjúl (14)
12.Hontianska paráda (Hrušov) - zájazdaugust (17)
13.Spomienka na výročie SNP – účasť delegácieaugust (28)
14.Dni mesta – účasť speváckej skupiny Prameňseptember (6-7)
15.Matičný večeroktóber (20)

Schválený uznesením č. II/8 VČS konanej dňa 24.01.2019

 

Na výročnej členskej schôdzi zhodnotili aj bohatú činnosť

Časť účastníkov VČSS rozdielom jediného dňa, presne po roku, od minulej výročnej členskej schôdzi (VČS) sa 24. januára žarnovickí matičiari opäť stretli na VČS. Tá bola v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa. No a skutočne bolo čo hodnotiť.

Z poverenia výboru miestneho odboru (MO) aj tentoraz rokovanie otvoril a viedol tajomník Ing. Jozef Piecka. Zvlášť privítal primátora mesta Kamila Danka a jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú, tentoraz už oboch ako riadnych členov MO. Po schválení programu, pracovných komisií a overovateľa zápisnice predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová predniesla, opäť formou premietania fotografií a so sprievodným slovom, správu o činnosti. Doplnil ju ešte tajomník MO. Tento bod bol opäť časovo najdlhším, čo svedčí o bohatej činnosti. Vychádzali síce z až 18-bodového základného plánu, ale činnosť bola ešte rozsiahlejšia. MO bol organizátorom Fašiangového sprievodu, Jarnej matičnej prechádzky, zorganizoval pre členov súťaž v kolkoch, zájazd na folklórny festival do Východnej, zájazd na Ústrednú vatru zvrchovanosti do Kremnických baní, Matičný večer, spomienku pri príležitosti 82. výročia úmrtia I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy Karola Bieleka. Prameňáčky si spoločne, a veľmi úspešne, zaspievala so sólistami Donského kozáckeho chóru, spievali pri stavaní májov priamo v meste i všetkých mestských častiach, účinkovali na Národnom výstupe na Sitno, na Dňoch mesta, no i na ďalšej približne tridsiatke podujatí. V spolupráci so ZŠ na Ul. F. Kráľa zorganizovali už tradičné Vynášanie Moreny, či beh pre žiakov I. stupňa, ktorého sa zúčastnilo až 97 chlapcov a dievčat, čo bol nový rekord. Matičiari mali zastúpenie na spomienke na oslobodenie mesta, Dňa víťazstva, SNP, či spoluorganizovaní Vatry k SNP. Družstvo MO hralo v predchádzajúcom ročníku, celkom úspešne reprezentuje aj v aktuálnom ročníku Mestskej kolkárskej ligy, pätica členov sa zúčastnila a aj finančne prispela v 24-hodinovom stolnotenisovom maratóne, atď. Výbor MO pracoval v zložení zvolenom na Valnom zhromaždení v januári 2014, žiaľ v II. polovici sa zo zdravotných dôvodov členstva vzdala Mgr. Melánia Ceizelová a od augusta sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastňovať činnosti podpredsedníčka Mária Balážová. Tajomník doplnil skutočnosť o členskej základni. K 31.12.2017 mal MO 94 členov. Na výborovej schôdzi 16. januára 2018 prijali nových päť členov a ku konaniu minuloročnej VČS mal MO 99 členov. Jedným z bodov plánu na minulý rok bolo dosiahnuť 105 členov. Od VČS do konca minulého roka prijali spolu ďalších 14 členov. Počas celého roka 2018 prijali tak spolu až 19 nových členov, čo je najviac v novodobej histórii MO. Len v jŠtvorica z tohtoročných jubilantiek (zľava) I. Danková, K. Šavoltová, Ing. M. Števková a Ing. A. Kazimírováedinom prípade bolo členstvo ukončené a k 31.12.2018 mal MO spolu 112 členov. Takýto bol aj stav ku konaniu VČS. Znamená to, že plán dosiahnuť k 31.12.2018 105 členov tak nielen splnili, ale až o 7 členov aj prekročili. 19 nových členov prijatých v minulom roku je vlastne takmer 17% súčasného počtu členov. Aj to svedčí o bohatej činnosti MO, pretože záujem o členstvo je práve na základe konania konkrétnych podujatí.

Zo správy o hospodárení prednesenej hospodárkou Bc. Renátou Štefankovou i následnej správy dozorného výboru, ktorú predniesla jeho predsedníčka Mgr. Darina Nikodémová, bolo zrejmé, že MO nakladal s finančnými prostriedkami hospodárne a v súlade s platnými uzneseniami. Jediným zisteným nedostatkom bolo odvedenie vyššej sumy za členské MS, čo však bude zohľadnené pri úhrade v tomto roku. Treba však zdôrazniť, že činnosť mohla byť v podstatnej miere realizovaná hlavne vďaka finančnému príspevku mesta v sume 1400,- €. Na Matičný večer bola v sume 200,- € poskytnutá dotácia z MS.

Predsedajúci uviedol, že MO pokračuje v uctení si svojich členov, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú významných okrúhlych životných jubileí, písomným blahoželaním a menším darčekom a to na dvakrát. Na VČS tým čo majú jubileum v I. polroku a na Matičnom večeri tým čo oslávia jubileum v II. polroku. Predsedníčka a tajomník potom odovzdali blahoželanie a darček štvorici prítomných zo sedmičky „prvopolročných“ jubilantov (50, 55, 60, 65, 70, 75 a 80-ročných). Jubilantmi, vlastne jubilantkami sú: Ing. Alena Kazimírová, Katarína Šavoltová, Ing. Mária Chovancová, Ing. Mária Števková, Mariana Ľuptáková, Aurélia Gontková a Irma Danková. Prítomné Prameňáčky, žiaľ bez nemocnej harmonikárky Marty Staňovej, im následne zaspievali „Živijo“.

Plán na tento rok, ktorý je 100. výročím oživotvorenia MS, predniesol tajomník. Tentoraz je 15-bodový. Oproti minulému roku je tam novým napríklad bod zorganizovať Matičné majstrovstvá MS v kolkoch, a to dňa 18. mája v Žarnovici, no a tentoraz by namiesto Východnej mal byť zájazd do Hrušova na Hontiansku parádu. Realizácia plánu ani tentoraz nebude možná bez finančného príspevku mesta. Podľa toho bol predložený aj vyrovnaný plán rozpočtu. Na základe správy mandátovej komisie bolo zrejmé, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, ktorí môžu právoplatne prijať rozhodnutia. Bolo prítomných 68 členov, čo je 60,71% a 28 sa vopred ospravedlnilo z dôvodov zdravotných, či pracovných.

Družstvo reprezentujúce MO v aktuálnom ročníku mestskej kolkárskej ligy (zľava) : Ivan Kunský, Roland Hanus, Ladislav (Michal) Závalec, Marián Sedliak, Jaroslav Krnáč, Martina Thonhauserová, Adriána Thonhauserová a Ing. Jozef PieckaNásledne predseda návrhovo-volebnej komisie Ján Hajnovič predniesol návrh na doplňovaciu voľby do výboru MO. Navrhnutý bol Roland Hanus, ktorý je členom MS, konkrétne MO v Žarnovici, od obnovenia jeho činnosti a to v roku 1990. Je teda jedným zo štvorice členstvom najstarších členov MO a za činnosť bol viackrát ocenený, napríklad v roku 2016 Bronzovou cenou MS. R. Hanus nemal námietky a uviedol, že to bude preňho výzva na ďalšiu, ešte aktívnejšiu, činnosť v MS. Prítomní členovia ho potom jednomyseľne zvolili za člena výboru MO na dobu do skončenia tohto volebného obdobia.

Do diskusie sa ako prvý prihlásil primátor mesta Kamil Danko. Podrobnejšie informoval o viacerých mestom realizovaných projektoch v minulom roku i plánovaných na ďalšie obdobie. Vyjadril radosť, že je členom MS, poďakoval za činnosť MO a zaželal všetkým najmä dobré zdravie. Menovite zaželal čo najskoršie vyzdravenie nemocným členkám Mgr. Melánii Ceizelovej, Márii Balážovej a Marte Staňovej. Potom tajomník informoval o výzve MS o možnosti predložiť žiadosť na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019, možnosti zakúpiť si polokošeľu MO MS, a poskytnutí CD speváckej skupiny Prameň členom MO, ktorí sú členmi od roku 2015 a skôr.

Predposledným bodom bolo prijatie uznesenia. Návrh prednesený predsedom návrhovo-volebnej komisie bol schválený bez akejkoľvek pripomienky. Aj to svedčí, že VČS i materiály na ňu boli pripravené dôkladne.

Oficiálnym záverom, tentoraz približne hodinu a pol trvajúceho, rokovania žarnovických matičiarov bola Hymna MS, ktorú si zaspievali všetci prítomní členovia.

Neoficiálnym ukončením VČS bolo občerstvenie. Aj tentoraz to bolo vo forme chleba s bravčovou masťou a cibuľou i dvoch druhov čaju.

Aj uvedené skutočnosti sú snáď presvedčivým dôkazom o mimoriadne aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici. Ten aj v budúcnosti rád uvíta vo svojich radoch ďalších záujemcov.

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

Foto autor a R. Fúska

------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

21. januára sa v Obradnej sieni Mesta Žarnovica konalo okresné kolo 26. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Zorganizoval ho Centrum voľného času Žarnovica v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Žarnovica.

Zúčastnilo sa ho 12 žiakov 2.-7. ročníka ZŠ, ktorí súťažili v troch kategóriách. V I. (2. a 3. ročník) zvíťazila Alžbeta Danišová, v II. (4. a 5. ročník) Natália Paučeková a v III. Paulína Valachovičová (všetky zo ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa). Tieto postúpili na krajské kolo.

Bolo to vlastne po prvýkrát čo sa na tejto súťaži podieľal MO MS Žarnovica.

Mgr. Iveta Obrtlíková, riaditeľka CVČ Žarnovica

--------------------------------------------------------------------------------------------

BALALAJKA 2019

Vo vestibule návštevníkov vítali PrameňáčkyPo minuloročnom úspešnom programe sólistov Donského kozáckeho chóru z Rostova na Done, vystupujúcich pod názvom VOLNIJ DON, Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica zabezpečilo týchto umelcov opätovne. Tentoraz to bolo pod názvom BALALAJKA 2019 a vystúpenie bolo presne po roku, teda 14. februára. No a oproti minulému roku pribudli ešte dve umelkyne – speváčky z vyše 430 tisícového mesta Ivanovo, ktoré je severovýchodne od Moskvy. Koncert v Žarnovici zavŕšil vlastne polovicu zo 40 tohtoročných vystúpení na Slovensku, pričom to počas ostatných 8 rokov bolo už po desiaty krát. Táto skutočnosť zaujala aj Slovenskú televíziu, teda RTVS, a čas pred vystúpením využila na rozhovory. No a „natočili“ si aj časť programu.

Keď spoločne spievali aj PrameňáčkyTen začal krátko po 17-tej hodine, keď predtým návštevníkov vo vestibule vítala ľudovými pesničkami Spevácka skupina Prameň pod vedením Irmy Dankovej, pričom nemocnú harmonikárku Martu Staňovú zastúpil Pavel Staňo zo Breznice. Aj tentoraz na pódiu, krásnym slovanským zvykom chlebom a soľou, privítala vedúca Prameňa Irma Danková. No a ako to už na Slovensku býva, doplnením privítania, bol za kalíšťok domácej, ktorú „podával“ technicko-organizačný pracovník oddelenia Ing. Lukáš Koky.

Asi v polovici programu účinkujúci vyzvali, aby na pódium prišli zaspievať aj Prameňáčky. Tie, tentoraz „oslabené“ o stálu harmonikárku, zaspievali len pred pódiom. Bola to známa Riabinuška i Dumala, dumala, dumala lajka... Po niekoľkých tónoch ich prišli podporiť J. Kulabuchov, G. Polovinka i P. Dolgopjatova. Prameňáčky si tak opäť, i keď len krátko, zaspievali so zahraničnými umelcami.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

-----------------------------------------------------------------------------------------------

FAŠIANGY V ŽARNOVICI

Sprievod popri Kľakovskom potokuFašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40-dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

Žarnovickí matičiari tradíciu neporušili ani tentoraz. Na posledný deň pred Popolcovou stredou, teda tentoraz na utorok 5. marca, zorganizovali fašiangový sprievod v maskách. Tentoraz prialo aj príjemné, už jarné počasie, a tak sa predpokladala aj početná účasť. Menšie skupinky účastníkov, z toho aj niekoľko mamičiek s deťmi, sa stretli pred kultúrnym domom. Presne o 15-tej Fašiangová kuchyňa pred DC Seniorovhodine živá hudba pod vedením Jaroslava Repiského zo Župkova zahrala úvodnú fašiangovú pesničku a „nástupom“ Prameňáčok prezlečených za kuchárky, aj s originálnym kotlíkom, bol vlastne sprievod kompletný. Žiaľ tentoraz chýbali, možno z dôvodu prázdnin, či chrípkového obdobia, najmä deti a mladšie rodiny. Z oficiálnych organizácií sa, okrem matičiarov, vlastne zúčastnili len z n.o. Stefani. Po privítaní tajomníkom Miestneho odboru Matice slovenskej Ing. Jozefom Pieckom „vyrazili“ na plánovanú trasu. Rovnako ako po predchádzajúce roky, hudobníkov viezol voz, aby sa im lepšie hralo i spievalo. Počas sprievodu ho však využili aj deti s mamičkami. Trasa bola tentoraz oproti minulým rokom asi o tretinu kratšia, čím organizátori vyšli v ústrety pripomienkam, že najmä pre deti bola Predsedníčka MO MS – ako ježko počas tanca pred DC Seniorovdlhá. Maskovaní, no vo väčšej časti „nemaskovaní“ fašiangovníci sa premiestnili popri Kľakovskom potoku a časti Ulici slobody. Zastavili sa pri Dennom centre Žarnov. Predseda Rady DC Ján Hajnovič st., už tradične, na ražeň nastokol slaninu a členky DC účastníkov bohato pohostili tekutinou, aby im lepšie kráčalo a hudobníkom lepšie hralo. Samozrejme nasledovala tancovačka snáď všetkých prítomných. Ďalšia trasa viedla popri hasičskej zbrojnici na Ul. Fr. Kráľa, kde bola ďalšia zastávka pri novej bytovke oproti cintorínu. Fašiangovníci potom pokračovali po Kľakovskej ulici na Ul. Fr. Kráľa popri verejnom detskom ihrisku, „kotolni“ na Mierovú ulicu. Tu „kucháPovoz využili najmä deti s mamičkamirky“ dostali do kotlíka tekuté pohostenie. Asi po hodine sa približne šesťdesiatka fašiangovníkov „dostala“ späť pred kultúrny dom. V jeho vestibule už čakalo, pre toto podujatie, typické občerstvenie – šišky s lekvárom a sladký čas. To bolo tentoraz určené prednostne pre maskovaných účastníkov. V spoločenskej sále kultúrneho domu ešte nasledovalo ocenenie naj-masiek. Keďže tentoraz „skutočných“ masiek nebolo veľa, nebolo ťažké ich vyhodnotiť, najmä čo sa týka dospelých. Za organizátorov tak urobila vopred určená dvojica, ktorú tvorili tajomník MO Ing. J. Piecka a hospodárka MO Bc. R. Štefanková. Z detí ocenenie (vo forme taštičky so sladkosťami), bez učenia poradia, zíObčerstvenieskali „Policajt“ (Maťko Puškanin), „Kuchárik“ (Oliverko Okuliar) a „Labuť“ (Natálka Vodnáková). Džúsikom však ocenili aj všetkých ďalších šesť detských masiek. Z dospelých boli (obdobne) ocenení: „Ježkovský pár“ (predsedníčka MO Mgr. Anna Balážová a členka výboru E. Debnárová), „Tajomná dvojica“ (Slavo Vallo a Branislav Pažítka), ktorá reprezentovala Stefani n.o. a „Fašiangová kuchyňa“ (Spevácka skupina Prameň v počte 9 členiek, pod vedením Irmy Dankovej).

V mene organizátora patrí vďaka všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili, zvlášť všetkým tým, ktorí mali masky. Samozrejme, že vďaka patrí aj Mestu Žarnovica, keďže podujatie bolo realizované s jeho finančnou podporou ako aj bezplatným zapožičaním priestorov kultúrneho domu a pomoci dvoch zamestnancov oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ. No a za zabezpečenie bezpečného doprovodu patrí poďakovanie Ocenené maskypríslušníkom mestskej polície, ktorí to vzhľadom na niektorých motorizovaných účastníkov veru nemali ľahké.

I napriek tomu, že aj tentoraz bola menšia účasť ako organizátori očakávali, podujatie splnilo svoj účel. MO MS mieni v tejto peknej tradícii pokračovať, veď si ju treba skutočne udržať nielen v dedinách. No a najbližšia Popolcová streda bude 26. februára 2020 a termín budúcoročného fašiangu v Žarnovici je 25. február 2020.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

--------------------------------------------------------------------------------------------

VYNIESLI MORENU A VYPUSTILI BALÓN ŠŤASTIA

 Začiatok sprievodu  Je to už skutočne tradícia, že Základná škola na Ul. F. Kráľa a Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici spoločne organizujú podujatie pod názvom „Vynášanie Moreny“. Tú začala, žiaľ už nebohá učiteľka ZŠ i dlhoročná členka výboru MO MS, Mgr. Melánia Ceizelová. Inak tomu nebolo ani teraz a podujatie bolo naplánované na 21. marca, teda na deň po oficiálnom prvom jarnom dni. A tentoraz bolo aj skutočne krásne, veru už jarné počasie.

 Čelo sprievodu  Na tento deň sa pripravili zodpovedne. V dostatočnom časovom predstihu si žiaci I. stupňa,  v školskom klube detí, pod vedením Mgr. Dariny Nikodémovej a Radomíry Pacalajovej (obe členky MO MS) a  za pomoci  svojich vychovávateliek Kataríny Šavoltovej a Aleny Necpálovej (obe členky MO MS Žarnovica) vyrobili Morenu i veniec. Všetci žiaci I. stupňa ZŠ Žarnovica (11 tried, teda spolu viac ako 200 žiakov v ten deň prítomných v škole), pod vedením svojich triednych učiteliek, krátko takmer presne pred 10.00 hod. začali sprievod, v čele s Morenou, od ZŠ na Kľakovskej ulici. Predtým si však ešte zopakovali pesničky, ktoré si nacvičili pod vedením Mgr. D. Nikodémovej a R. Pacalajovej, a aj v niektorých triedach pod vedením svojich triednych učiteliek. Všetci sa potom disciplinovane presunuli k parčíku na Ulici Zastavenie v parčíku na Ul. A. SládkovičaAndreja Sládkoviča kde si zaspievali niekoľko pesničiek, aby sa pripravili na konečný odchod Moreny na Námestí SNP. Tam ich, okrem niekoľko náhodných okoloidúcich, čakalo aj 60 detí z MŠ spolu s riaditeľkou Oľgou Zmorajovou a ďalšími učiteľkami. Na Námestí SNP sa žiaci, pod vedením vychovávateľky R. Pacalajovej a pomoci Mgr. D. Nikodémovej, so symbolom zimy, či bohyne smrti, alebo akéhosi ohyzdného stvorenia, rozlúčili ľudovými pesničkami. Zaspievali napríklad :“Morena, Morena, obi si kolená. Prichystáme ťa, odejeme ťa, zapálime ťa, zhodíme ťa, vo vode ťa utopíme, takto ťa odprevadíme.“, či: „Krásna, krásna, kde si húsky pásla? Niže pánskej lúčky, stratila papučky“, no i „Slnce, slnce, poď na naše líca, dáme Ti vajíčka. Rozlúčka na Nám. SNPOtvoríme vráta, dáme Ti kus zlata.“ Za to dostali „pozdrav“ od zástupkyne primátora Ing. Aleny Kazimírovej v podobe sladkostí. Na najbližšom oblúkovom moste Radomíra Pacalajová, spoločne s triednou učiteľkou III.B Mgr. Danou Čiernou, Morenu podpálili a hodili do Kľakovského potoka. Bolo to aj za spevu: „Jarou vonia vzduch, slnečný je deň. Vtáci spievajú, jar už prišla sem. Dnes je krásny deň, veselo je nám, Slnko svieti, jar už prišla k nám.“ Oproti predchádzajúcim rokom si Morenu „uctili“ aj následným hodením venca do Kľakovského potoka. Snáď aj tento tradičný rituál vynášania, ktorý trval asi 30 minút, „prispel“ k definitívnemu odchodu zimy a následného jarného počasia nielen Posledné chvíle Morenyv Žarnovici. No a trošku „moderny“, ako spojenie tradičných ľudových zvykov so súčasnosťou, bola skutočnosť, že v mene všetkých účastníkov R. Pacalajová a Mgr. D. Čierna spoločne vypustili balón šťastia. Ten bol však súčasne aj pozdravom do neba nebohej Mgr. M. Ceizelovej.

    Aj tentoraz sa teda v Žarnovici úspešne podarilo zrealizovať nielen jeden zo starých ľudových zvykov, ale „prepojiť“ ho aj so súčasnosťou. Bolo to skutočne nielen vďaka celkovým počtom približne 280 účastníkov, čo je rovnaká účasť ako pred rokom.

 Vypustený balón šťastia  Za ústretovosť pri príprave i úspešnej realizácie podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým učiteľkám I. stupňa. Osobitné poďakovanie, aj za prípravu, patrí tentoraz hlavnej organizátorke R. Pacalajovej. A podujatím jeho účastníci dali aj úctu Mgr. M.  Ceizelovej, iniciátorke  i dlhoročnej hlavnej organizátorke tohto krásneho podujatia.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

-----------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 74. výročie oslobodenia Žarnovice

 Ing. Moniky Šmondrkovej delegácia MO MS (zľava) J. Brigantová, Mgr. A. Benčatová, Rudolf Adamov a Ľubomír Kubačka pred položením venca k pamätníku.  V piatok 29. marca uplynulo už 74 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou. Túto významnú udalosť sme si pripomenuli presne v tento deň o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníkom na Námestí SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tentoraz ju tvorila štvorica Mgr. Anna Benčatová – predsedníčka, Jana Brigantová, Rudolf Adamov a Ľubomír Kubačka – členovia. Pamiatku obetí II. svetovej vojny, i tých čo oslobodili Žarnovicu, si delegácia MO MS uctila položením venca k pamätníku na Nám. SNP.

Na fotografii Ing. Moniky Šmondrkovej delegácia MO MS (zľava) J. Brigantová, Mgr. A. Benčatová, Rudolf Adamov a Ľubomír Kubačka pred položením venca k pamätníku.

 

 Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jarná matičná prechádzka preložená

Na sobotu 6. apríla popoludní bola naplánovaná Jarná matičná prechádzka do mestskej časti Žarnovická Huta. Mala byť po trase ZŠ Ul. F. Kráľa – Kalvária – Rajčianka – Žarnovická Huta – Muchov vŕšok – ul. Slobody – Ul. F. Kráľa.

Z dôvodu nepriaznivého počasia bolo toto podujatie preložené na jeseň. Namiesto jarnej tak bude jesenná prechádzka, pričom trasa bude tá istá.

J.P.

------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAMEŇÁČKY AJ TENTORAZ PRI STAVANÍ MÁJOV

 

Tradícia stavania sa dodržuje aj v Žarnovici. Aj tentoraz sa stavali v podvečer mesiaca lásky, teda v utorok 30. mája. Žiaľ, rovnako ako pred rokom, neprialo počasie. Niekoľko minút pred 16. hodinou, deti zo súboru Prvosienka i ženy zo speváckej skupiny Prameň, vyzdobili zelený vrcholec pripraveného mája v parčíku na Ul. A. Sládkoviča pestrofarebnými stužkami. A to už popŕchalo a nasledoval dážď.

Zdobenie vrcholca

Chlapi zo žarnovického Dobrovoľného zboru postavili máj rekordne rýchlo, pričom im spevom pomohli Prameňáčky pod vedením Irmy Dankovej s hidobným sprievodom Marty Staňovej. Za vedenie mesta hasičom poďakoval vedúci OKMŠ MsÚ Ing. Jozef Piecka, ktorý im odovzdal aj zaslúžený „proviant“. Hoci pršalo, pod postaveným májom sa roztancovali Prvosienky a zaspievali Prameňáčky, no práve pre nepriaznivé počasie bol program predčasne ukončený. Okrem tohto „centrálneho“ mája sa však máje stavali aj v jednotlivých mestských častiach a všade účinkovali aj Prameňáčky, tentoraz v počte 12 členiek.Prameňáčky pod centrálnym májom

V Revištskom Podzámčí bolo stavanie naplánované na 17.15 hod., no samozrejme, že ho postavili už o niečo skôr. Už pod postaveným májom, najmä počas zapálenia vatry, náladu pesničkami spríjemňovali Prameňáčky. Aj tu stavanie znepríjemňoval dážď. Ako už tradične všetkých prítomných pohostili sladkými i slanými dobrotami, ktoré napiekli domáci, i tekutinami. V roli hostiteľky bola aj poslankyňa MsZ za túto časť Ing. Daniela Repiská.Pod májom a pred vatrou v Revištskom Podzámčí

V Žarnovickej Hute začali so stavaním tradične podľa plánu, teda o 18.15 hod. Medzi stavajúcimi „mládencami“ bol aj poslanec Ján Udička. Samozrejme aj tu stavajúcich pesničkami podporovali Prameňáčky a našťastie už nepršalo. Aj tu stavajúcich i prítomných občerstvili osúchovníkmi i tekutinami.

 

 


 

 

Takmer presne podľa plánu, teda o 19.15 hod. začali máj stavať v časti Lukavica. Bola prítomná aj poslankyňa MsZ za túto časť Mária Hricová,Spev pred novou bytovkou v Žarnovickej Hute no a tradične aj niekoľko členov DC seniorov Žarnov. Aj tu Prameňáčky pesničkami pomohli pri stavaní a vylepšovali náladu prítomných, síce nie za dažďa, ale už chladnejšieho večera. Samozrejme ani tu nechýbalo „suché“ i tekuté občerstvenie. Oficiálne stavanie mája v tejto časti skončilo krátko pred 20. hodinou. No a tým sa vlastne stavanie májov v Žarnovici ukončilo.

 


Prameňáčky pri KD v Lukavici

I napriek tomu, že opäťneprialo počasie, možno konštatovať, že stavanie májov bolo úspešné. Aj tentoraz môže skutočnosť, že k tomu podstatnou mierou prispeli aj ženy speváckej skupiny Prameň.

 

 Text a foto : Ing. Jozef Piecka

 

Pripomenuli sme si 74. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe

 

   74. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe si krajiny EÚ pripomínajú 8. mája. Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý je štátnym sviatkom aj v Slovenskej republike, sme si v Žarnovici pripomenuli o deň skôr, teda v utorok 7.mája o 12.30 hod.

   Delegácia MO MS (zľava) E. Debnárová, Ľ. Kubačka, Mgr. A. Benčatová a I. Danková pred položením kytice.Spomienka začala reláciou v mestskom rozhlase a pokračovala položením vencov a kytíc pri pomníku SNP  na Námestí SNP. Ako už tradične, pamiatku obetí si uctila aj delegácia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tentoraz ju tvorila štvorica v zložení predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, členka výboru a vedúca Speváckej skupiny Prameň Irma Danková, členka výboru Elena Debnárová a člen Ľubomír Kubačka.

   Spomienka na Deň víťazstva na fašizmom v Žarnovici bola oficiálne ukončená štátnou hymnou Slovenskej republiky.

Text a foto : Ing. Jozef Piecka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATIČNÉ KOLKY

Pod týmto názvom, takmer presne po roku, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici súťaž pre svojich členov. Tá sa konala v sobotu 11. mája na kolkárskej štvordráhe mestského športového areálu v štyroch kategóriách. Oproti predchádzajúcemu roku, okrem toho, že sa nekonala cez týždeň, mala aj ďalšiu zmenu. Nesúťažilo sa len do plných, ale 40 hodov združených (20 do plných a 20 dorážka). Tentoraz sa zapojilo 27 členov, čo je síce oproti minulému roku o dvoch menej, ale medzi súťažiacimi bola napríklad zástupkyňa primátora mesta Ing. Alena Kazimírová, či predseda Rady Denného centra seniorov Ján Hajnovič, predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko i predseda Volejbalového oddielu MTK Tatran Žarnovica Ing. Jozef Šavolt (všetci členovia MO MS). Rovnako súťažila aj predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová. No a časť súťaže bol osobnou účasťou podporiť aj primátor mesta Kamil Danko, taktiež člen MO MS.

Jedenásť z dvanástich ocenených súťažiacich (zľava) J. Piecka, L. Závalec, M. Pavlíková, M. Piecka, A. Thonhauserová, M. Sedliak, H. Mesiariková, M. Thonhauserová, A. Rybárová, M. Thonhauser a K. ŠavoltováV kategórii ženy 59-ročné a mladšie súťažilo sedem. Výkonom 141 kolov zvíťazila 18-ročná Adriana Thonhauserová, pred mamou Martinou, ktorá zvalila 136 kolov. Tretia skončila Katarína Šavoltová so 132 kolmi.

V kategórii ženy 60-ročné a staršie súťažili len štyri. 113 kolov zvalila a zvíťazila Marta Pavlíková. Druhá bola Helena Mesiariková s 95 a tretia Anna Rybárová s 88 kolmi.

V kategórii muži 59-roční a mladší súťažili piati. Výkonom 178 kolom presvedčivo zvíťazil Maroš Thonhauser. Nielenže to bol najlepší výkon súťaže, ale aj nový rekord dráhy. Na 2. mieste skončil Marián Sedliak so 130 a tretí bol Michal Piecka so 116.

Najviac súťažiacich bolo v kategórii muži 60-roční a starší a to až deväť. Výkonom 128 kolov zvíťazil Ladislav Závalec. Len o jediný kolík menej mal Jozef Piecka a skončil druhý. Na 3. mieste, so 122 kolmi, bol Ivan Kunský.

Tieto trojice boli ocenené športovými pohármi. Vecnou cenou, ktorú venovala i osobne odovzdala zástupkyňa primátora mesta, bol ocenený najlepší výkon súťaže a prevzal ju M. Thonhauser.

Hlavným rozhodcom súťaže bol predseda Kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslav Fúska st. Najúspešnejšie trojice si „vyslúžili“ aj nomináciu na Majstrovstvá kraja MS, ktoré boli v Žarnovici 18. mája, ale tam sa súťažilo na 60 hodov združených. Vzhľadom na rôzne okolnosti, vrátane práva organizátora na väčší počet súťažiacich, bola nakoniec na túto súťaž konečná nominácia trošku odlišná s možnosťou účasti aj ďalších členov.

Podujatie, ktoré trvalo viac ako tri hodiny, bolo realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica. Vďaka za bezplatné poskytnutie štvordráhy patrí Kolkárskemu oddielu Žarnovica.

Ing. J. Piecka, Foto : S. Fúsková

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MATIČNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA V KOLKOCH

Po úvodnom privítaní (zľava) M. Bábelová, A. Smutná, J. Pastoráková, A. Kazimírová, P. Pastorák a M. HanuskaZnelkou Matice slovenskej, presne o 10.00 hod., v sobotu 18.mája, v kolkárni Mestského športového areálu v Žarnovici oficiálne začali Krajské majstrovstvá Banskobystrického kraja Matice slovenskej. Z poverenia KR ich zorganizoval Miestny odbor Žarnovica.

V úvode riaditeľ súťaže Ing. Jozef Piecka, člen KR a tajomník MO, zvlášť privítal hostí. Boli to: I. podpredseda MS, člen KR a súčasne predseda MO Zvolenská Slatina Mgr. Marek Hanuska, členka KR a predsedníčka MO Detva Ing. Anna Smutná a členovia MO Fiľakovo Magda Bábelová, Jana Pastoráková a Peter Pastorák. Zástupkyňa primátora mesta Žarnovice Ing. Alena Kazimírová, ktorá je tiež členkou MO a taktiež následne súťažila, im odovzdala prezentačné materiály mesta a taktiež všetkých osobne privítala. Predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, ktorá sa následne starala o pohostenie, hosťom ešte odovzdala Pamätný list.

Ako prvé súťažili (zľava) M. Bábelová (Fiľakovo), A. Kazimírová (Žarnovica), A. Smutná (Detva) a K. Šavoltová (Žarnovica)Potom už všetkých 22 účastníkov (z toho 17 domácich) mohlo postupne nastúpil na štvordráhu a bojovať o čo najlepší výsledok. Muži i ženy, v dvoch vekových kategóriách, súťažili na 60 hodov združených. Po takmer štyroch hodinách mohol hlavný rozhodca a súčasne predseda Kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslav Fúska st., vyhlásiť výsledky.

V kategórii ženy 59-ročné a mladšie súťažilo sedem. Výsledkom 267 kolov suverénne zvíťazila Magdaléna Bábelová z Fiľaková. Druhá bola Adriána Thonhauserová s 236 a tretia Martina Thonhauserová (obe Žarnovica) s 213 kolmi.

V kategórie žien 60-ročných a starších súťažilo päť. Poradie : 1. Jana Pastoráková (Fiľakovo) 245, 2. Marta Pavlíková 170, 3. Anna Rybárová (obe Žarnovica) 163 kolov.

Mužov bolo prihlásených spolu 11, ale jeden sa ospravedlnil, tak v oboch vekových kategóriách súťažili po piati.

Na dráhach reprezentantky MO Žarnovica (zľava) Bc. R. Štefanková, A. Thonhauserová, M. Thonhauserová a E. DebnárováZ mužov 59-ročných a mladších jasne zvíťazil Maroš Thonhauser s 259 kolmi. Druhý bol Marián Sedliak s 218 a tretí Jaroslav Krnáč (všetci Žarnovica) so 194.

U mužov 60-ročných a starších bolo poradie: 1. Ivan Kunský 219, 2. Ing. Jozef Piecka (obaja Žarnovica) 205, 3. Peter Pastorák (Fiľakovo) 204 kolov.

Týmto najúspešnejším trojiciam športové poháre odovzdala zástupkyňa primátora mesta Ing. A. Kazimírová. Tá odovzdala aj zvláštnu cenu (za najlepší výkon mužov) M. Thonhauserovi a riaditeľ súťaže rovnako zvláštnu cenu (za najlepší výkon žien) M. Bábelovej. Cenu venovanú I. podpredsedom MS organizátori odovzdali rodine Thonhauserovej, ktorá v tejto súťaži mala až troch rodinných príslušníkov.

Podujati, ktoré skončilo Hymnou MS, bolo realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica.

Text a foto: Ing. J. Piecka

 

Športová súťaž pre deti

Športová súťaž pre detí, ktorá bola plánovaná k MDD na 29. mája pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“, sa v tomto termíne konať nemohla z dôvodu nepriaznivého počasia a tak sme ju preložili na 5. júna. Žiaľ v tento deň sa opäť konať nemohla z rovnakého dôvodu a preložili sme ju na 12. júna. V tento deň, v plánovanom čase, však silný dážď jej konaniu opäť zabránil. Nový termín tak bol určený až na 18. septembra. V dňoch od 16. do 22. septembra sa uskutoční Európsky týždeň mobility a tak podujatie bude jeho súčasťou. Súťažiť však budú môcť nielen žiaci I. stupňa (1.-4. ročník), ale po prvýkrát aj žiaci 5. ročníka.

J.P.

 


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka