Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

Anton Vlačuha, rok narodenia 1973,

že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka číslo: OA024829786SK


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Jozef Šesták, rok narodenia 1965, číslo zásielky: UC293750849SK

Erika Hederváryová, rok narodenia 1967 , číslo zásielky: UC293750985SK 

Jana Šípová, rok narodenia 1971, číslo zásielky: UC293751209SK

Štefan Krištof, rok narodenia 1955, číslo zásielky: UC273247221SK

Mário Ducho, rok narodenia 1974, číslo zásielky: OA024941989SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka.

 


 
 

Verejná vyhláška - doručenie zásielkyVytlačiť
 

Mesto Žarnovica vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou:
Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Žarnovici, Námestie SNP číslo 33, 966 81 Žarnovica.


 
 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Terézie Repiskej. Vedený na LV č. 836, a to na pozemku - parcele registra "E" parc. č. 1275/1 o výmere 3534 m2 ,orná pôda, umiestnenie pozemku 2 a parc. č. 1289 o výmere 4776 m2, trvalé trávnaté pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Žarnovica, obci Žarnovica, okrese Žarnovica.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUS, Žarnovica Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Žarnovici s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2018.

Všetky informácie o výberovom konaní, kvalifikačnom predpoklade, kritériách a požiadavkách na uchádzača a požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť do výberového konania, nájdete zverejnené na webovom sídle Mesta Žarnovica.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovaným dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 28.08.2018  na adresu Mestský úrad, Námestie SNP 33, Žarnovica.

 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti Daňového úradu Banská Bystrica (101452804/2018) pre adresáta: Vladimír Goral, pobyt Mesto Žarnovica.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Marián Kotlár, rok narodenia 1977, číslo zásielky: UC263948953SK

Danica Doložická, rok narodenia 1969 , číslo zásielky: UC273245835SK 

Karol Kamody, rok narodenia 1965, číslo zásielky: UC273396353SK

Anton Urminský, rok narodenia 1971 , číslo zásielky: UC273396438SK

Mário Ducho, rok narodenia 1974, číslo zásielky: OA024934529SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.

Súbor na stiahnutie Oznamenie_obcania.pdf Oznamenie_obcania.pdf (92 kB)

 
 

Stavebné povolenie Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica formou verejnej vyhlášky oznamuje vydanie stavebného povolenia 3607/2018 SP-16/2018, zo dňa 18.07.2018, na líniovú stavbu: „10397 – Žarnovica - Lukavica: Zahustenie TS, Lukavica_3“ v katastrálnom území Žarnovica, miestna časť Lukavica. Toto stavebné povolenie sa doručuje verejnou vyhláškou aj podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.


 
 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Oľgy Sabovej. Vedený na LV č. 2761, a to na pozemku - parcele registra "C" parc. č. 2419 o výmere 2728 m2,orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žarnovica, obci Žarnovica, okrese Žarnovica.


 
 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Oľgy Oslancovej. Vedený na LV č. 2761, a to na pozemku - parcele registra "C" parc. č. 2419 o výmere 2728 m2,orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žarnovica, obci Žarnovica, okrese Žarnovica.


 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách oznámenie o dobrovoľnej dražbe dražobníka SAN & DRUM INVEST s.r.o. Dunajská 4, 811 08 Bratislava.

 


 
 

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 04/2018 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 04/2018 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj určeného pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja:  pozemok C KN parc. č. 538/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 324 m2, k. ú. Žarnovica.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 15.08.2018 do 12:00 hodiny.


 
 

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 03/2018 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 03/2018 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj určeného pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja:  pozemok C KN parc. č. 833/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 343 m2, k. ú. Žarnovica.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 15.08.2018 do 12:00 hodiny.


 
 

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 02/2018 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 02/2018 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj pozemku (súbor určených parciel) v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja:  pozemok C KN parc. č.: 420/2, 421/2, 421/4, 422/1, 422/2, 471/1, 471/7 a 471/8, spolu o výmere 2 010 m2, k. ú. Žarnovica.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 15.08.2018 do 12:00 hodiny.


 
 

Starostlivosť o poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky - upozornenieVytlačiť
 

Mesto Žarnovica uverejňuje nasledovný oznam  Okresného  úradu  Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, ktorý bol Mestu Žarnovica doručený  dňa 09.04.2018.


 
 

dnes je: 14.8.2018

meniny má: Mojmír

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka