Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová BaňaVytlačiť
 

Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.  552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

 

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.7.2018

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná  a  pedagogická  spôsobilosť  požadovaná  na  stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  o zmene  a doplnení  niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú  kvalifikačné  predpoklady a osobitné  kvalifikačné  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 •  vykonanie 1. atestácie podľa zákona 317/2009 Z.z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

 

Iné predpoklady:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

Vítané predpoklady:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,
 • znalosť pracovnoprávnych predpisov,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, práca s internetom a i.),
 • ochota vysokého pracovného nasadenia.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o pedagogickej praxi,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac),
 • koncepcia rozvoja Materskej školy v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín a miesto podania žiadostí :

 termín ukončenia podávania prihlášok je 21.5.2018 do 15.30 hod.,

 • prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad v Novej Bani, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola – NEOTVÁRAŤ“ s menom, adresou a telefonickým kontaktom na odosielateľa,
 • za deň doručenia sa bude považovať deň uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky Mestského úradu v Novej Bani.

 

Termín a miesto výberového konania:

 • Termín a miesto výberového konania sa oznámiprihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti na výberovom konaní, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka