Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Informácia o zámere realizácie projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste ŽarnovicaVytlačiť
 

Na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, vyhlasuje mesto Žarnovica zámer vybudovať CIZS.

 

Zámer vybudovania CIZS je založený primárne s cieľom zabezpečiť poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a za účelom zlepšenia dostupnosti, efektivity a kvality zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti. Účelom je poskytnutie priestorov a vybavenia pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. sociálnych služieb, v rámci ktorého bude poskytovaná zdravotná starostlivosť a iné služby. Integrita a právna subjektivita jednotlivých poskytovateľov služieb pôsobiacich v CIZS ostáva zachovaná.

 

V rámci realizácie projektu bude vytvorené CIZS prostredníctvom:

 

rekonštrukcie existujúceho zdravotníckeho zariadenia v meste Žarnovica

obstaraním materiálno-technického vybavenia

čiastočným obstaraním zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

vybudovaním IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

zabezpečením plnej bezbariérovosti objektu

zabezpečením zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy.

Vzhľadom na cieľ a charakter služieb budúceho CIZS môže mesto v zmysle Metodiky pre realizáciu a fungovanie CIZS integrovať nasledovné zložky zdravotnej starostlivosti:

 

1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku

lekári poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku

1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku

1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

lekár poskytujúci špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku

2 lekári poskytujúci špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

odberové pracovisko

stacionár

liečebná rehabilitácia

zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore

komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy

ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ

Sociálne služby

odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku

sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity a pod.

Na základe vyššie uvedeného si týmto mesto Žarnovica dovoľuje osloviť všetkých poskytovateľov vo vyššie uvedených druhoch ambulantnej zdravotnej starostlivosti s možnosťou zaradiť sa do CIZS.

 

Potenciálni záujemcovia o zaradenie sa do CIZS musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

 

poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast musí spĺňať nasledovné podmienky

poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom lekára, ktorý pôsobí v oprávnenej spádovej oblasti minimálne dva roky. Podmienka dlhodobého pôsobenia v oprávnenej spádovej oblasti sa vzťahuje na osobu lekára, nie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tzn. aj v prípade, ak lekár v posledných dvoch rokoch zmenil formu, akou vykonáva povolanie lekára (napr. založil s. r. o.), podmienka minimálne dvojročného pôsobenia v regióne sa posudzuje bez ohľadu na túto zmenu. Zároveň má poskytovateľ v oprávnenej spádovej oblasti kmeň pacientov.

poskytovateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v danom odbore so všetkými zdravotnými poisťovňami

ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami


 

poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je špecialista – gynekológ, stomatológ a poskytovateľ poskytujúci inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť je povinný spĺňať nasledovné podmienky:

prioritne musí ísť o špecialistu, ktorý už v oprávnenej spádovej oblasti zdravotnú starostlivosť poskytuje;

ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami

Ďalšou požiadavkou na potenciálnych záujemcov pre zaradenie sa do CIZS je minimálne personálne zabezpečenie prevádzky:

 

všeobecnej ambulancie pre dospelých

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 1,

sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1

všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria 1,

setra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 1

gynekologickej ambulancie

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo 1,

pôrodná asistentka 1) alebo pôrodná asistentka so špecializáciou pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 1

ambulancie zubného lekára

zubný lekár 1

sestra 1

ambulancie špecialistov

lekár z príslušného odboru 1

sestra s príslušnou špecializáciou 1

V prípade ďalších otázok resp. záujmu o podrobnejšie informácie zo strany lekárov, alebo poskytovateľov sociálnych služieb k projektu CIZS je nutné kontaktovať Ing. Ivanu Kupčiovú, odborného pracovníka verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov, 045/683 00 24, ivana.kupciova@zarnovica.sk alebo Ing. Branislava Arpáša, konzultanta EUFC SK s.r.o., +421 915 967 055, branislav.arpas@eufc.sk, ktorý poskytne záujemcom detailnejšie informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu CIZS zo strany potenciálnych záujemcov o pôsobenie v CIZS, si Vás dovoľujeme požiadať o prejavenie záujmu najneskôr do 25.05.2018 formou e-mailu na adresu ivana.kupciova@zarnovica.eu.

 


 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka