Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Výberové konanie Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúci Oddelenia vnútornej správy MsÚ Žarnovica

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • pracovné skúsenosti - v oblastiach predmetu činnosti: evidencia majetku (vrátane jeho inventarizácie, vyradenia a likvidácie); údržba, opravy a revízie majetku; poistenie majetku; údržba zelene, komunikácií, verejného osvetlenia a pod.
 • znalosť legislatívy platnej pre predmet činnosti
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni /minimálne Word, Excel, GIS/
 • vodičský preukaz sk. „B“
 • manažérske, organizačné a komunikačnéschopnosti
 • zodpovednosť, rozhodnosť, orientácia na ciele, zmysel pre tímovú prácu, odolnosť voči stresu

 

Požadované doklady: *

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením poštovej adresy, telefonického a mailového kontaktu na uchádzača
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • motivačný list
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace predloží len úspešný uchádzač)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

* nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na nezaradenie uchádzača do výberového konania

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Žarnovici, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie – OVS - neotvárať“ najneskôr do 18.júna 2018. Rozhodujúcim je dátum uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky Mestského úradu v Žarnovici.

Termín a miesto výberového konania sa uchádzačom oznámi najmenej 7 dní pred jeho konaním. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov a má právo podľa § 5 ods.8 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásiť nové výberové konanie.

 

Predpokladaný termín nástupu je najneskôr 01.08.2018.

Tarifný plat zamestnanca je v zmysle NV SR č. 359/2017 Z.z. od 549,50 eur do 787,00 eur (brutto). K tomuto platu môžu byť priznané odmeny a príplatky v zmysle platnej legislatívy.

 

V Žarnovici, 29.05.2018

 

 

 

 Kamil Danko

primátor mesta, v.r.


 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka