Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2019Vytlačiť
 

Mestský úrad v Žarnovici ako správca dane oznamuje, že rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2019 si môžu občania prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v priestoroch klientskeho centra (na prízemí úradu), a to v termíne:

 

 

v pracovných dňoch od 29. apríla 2019 (t.j. pondelok)

do 3. mája 2019 (t.j. piatok)

v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.

a

●  v sobotu dňa 4. mája 2019

 v čase od 7.00 hod. do 11.00 hod.

 

V tomto termíne a čase, t.j. aj počas predĺžených úradných hodín, v nestránkový deň a v sobotu, môžu občania navštíviť klientske centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň  bez ďalšieho čakania zaplatiť dane a poplatok. Dane a poplatky môžu občania zaplatiť aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu priamo v klientskom centre.

Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, t.j. len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia, po predložení občianskeho preukazu. Túto povinnosť nám ukladá zákon o správe daní (daňový poriadok). Doručenie rozhodnutia do vlastných rúk daňovníka musí byť preukázateľné, t.j. daňovník musí uviesť na rozhodnutí vlastnoručný podpis spolu s dátumom prevzatia. Tieto dve skutočnosti sú dôležité pre posúdenie začatia plynutia lehoty na podanie odvolania voči rozhodnutiu, ako aj pre posúdenie právoplatnosti a účinnosti rozhodnutia.

Výnimku pri doručení do vlastných rúk nemôžeme urobiť ani v prípade, keď rozhodnutie žiada za daňovníka prevziať iná osoba napr. v prípade manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo, či v prípade keď sa daňovník zdržiava v zahraničí.

Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá predloží správcovi dane splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia podpísané daňovníkom.

V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka,  doručíme ho daňovníkovi poštou, resp. zamestnancom mesta.

Daň za psa bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností jedným spoločným rozhodnutím.

Splatnosť vyrubenej dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady je uvedená priamo na rozhodnutí a je stanovená nasledovne:

Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to

I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a

II. splátka do 30. septembra 2019.

Poplatok za komunálne odpady vyrubený fyzickej osobe je splatný za rovnakých podmienok ako sú stanovené pri dani z nehnuteľností.

Dane a poplatky je možné uhradiť naraz aj v prípade stanovenia splátok.

Dane a poplatky môžu občania zaplatiť priamo v klientskom centre, a to buď v hotovosti do pokladne pri platbách do 300,- eur alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu alebo tiež prevodom z účtu v banke alebo prostredníctvom internetbankingu. Bezhotovostnú úhradu daní môžu občania realizovať tiež vkladom na bankový účet mestského úradu. Údaje potrebné pre takúto bezhotovostnú platbu, t.j. číslo účtu, konštantný symbol, variabilný symbol a špecifický symbol, sú uvedené priamo na rozhodnutí a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu každej platby.

Bližšie informácie ohľadom odovzdávania rozhodnutí a platenia daní a poplatkov je možné získať priamo v klientskom centre MsÚ Žarnovica alebo na tel. č. 045/6830016, 045/6830019, 0911 532 345.

 

Klientske centrum, MsÚ Žarnovica


 
 

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka