Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Mesto Žarnovica

História mesta

dek. obrazokZ archeologického hľadiska sa oblasť Žarnovice a jej okolia zdá byť málo preskúmaná. Ani hlboké sondy pri budovaní sídliska v meste nepriniesli žiadne údaje, ktoré by vniesli novšie poznatky do jeho dávnej minulosti.

Meno Žarnovica je slovanského pôvodu a súvisí s výrobou žarnovov. Doteraz sa ale nepodarilo nájsť doklady, ktoré by túto výrobu potvrdili. Množstvo dokladov však svedčí o výrobe mlynských kameňov v Novej Bani, Hliníku nad Hronom a v Starej Kremničke. Vynára sa otázka, kde treba hľadať pôvodný kameňolom v okolí Žarnovice. Za pôvodný lom, ktorý pravdepodobne dal meno Žarnovici môžeme považovať polohu v strede Koženého vrchu, kde sú ryolity svetlosivej farby. V strede úbočia je množstvo ryolitového odpadu a našli sa tam aj Žarnovy v štádiu opracovania. Tento lom je neďaleko osady Polc.
Ešte jedno miesto sa ponúka pri určovaní pôvodného lomu. Je to návršie pomenované Skalka po ľavej strane Kľakovského potoka.

Žarnovy vyrobené na mletie rudy sa vyvážali do banských mlynov. Tie, ktoré boli určené na mletie obilia mali svoje odbytištia určené v Žiarskej kotline, alebo sa dopravovali po Hrone do nížinatej oblasti štátu.Písomná zmienka o Žarnovici je z roku 1332, keď sa v zozname pápežských desiatkov spomína Žarnovický farár Fridrich z kostola svätého Mikuláša, ktorý z ročného dôchodku jednej hrivny platil pápežský desiatok 6 grošov. Tento rok považujeme za rok založenia Žarnovice i jej kostola.

Prvým významným aktom, ktorý určil význam Žarnovice bolo prenesenie mýta z Voznice do Žarnovice. Tento akt vykonal levický kastelán v roku 1343.

V tomto období patrila Žarnovica pod správu Revištského panstva. Až v 11.júla 1479 sa rozhodli kráľovskí manželia darovať hrad Revište kráľovskému pokladníkovi Urbanovi z Veľkej Lúče s prímenom Dóci.

Urban Dóci dal asi v rokoch 1480-1485 postaviť v Žarnovici trojposchodový neskorogotický zámok bez veže, ktorí bol v čase pokoja rezidenciou Dóciovcov. Na administratívne účely bol vhodnejší ako Revištský zámok a bol blízko k mýtu na Hrone, ktoré bolo denným zdrojom príjmov. Roku 1647 zomiera Ladislav Dóci a o rok neskôr aj Melichor. Nimi vymiera mužská vetva rodiny Dóciovcov.
Po vymretí Dóciovcov sa o Revištské panstvo začala zaujímať aj Dvorská komora vo Viedni a to najmä kvôli veľkému lesnému bohatstvu, ktoré bolo potrebné na banskú prevádzku. Od roku 1662 prešlo Revištské panstvo do správy banskoštiavnickej komory. Počas povstania Imricha Tökölyho sídlila na Revištskom hrade posádka nemeckých žoldnierov. Zle platení žoldnieri vydali v roku 1677 hrad bez boja Tökölyho vojakom, ktorí ho vyplienili a vypálili. Hrad dala banskoštiavnická komora opraviť a slúžil ešte do roku 1792, keď vyhorel od úderu blesku.

V 18. storočí nastali na Revištskom panstve, najmä v Žarnovici výrazné zmeny. Boli otvorené huty, postavený pivovar, otvorená Dedičná štôlňa Jozefa II. vo Voznici a napokon aj zrušené nevoľníctvo. V tomto období zmenila Žarnovica svoj charakter z prevažne poľnohospodárskej výroby do výroby hutníckej, baníckej, ale aj do rozvoja remesiel a iných výrobných činností.

Významným medzníkom v živote Žarnovice bol rok 1876. Popri ešte jestvujúcom pivovare a hutníckej výrobe v Žarnovickej Hute vyrástol na ľavom breho Hrona v smere cesty na Dolné Hámre ďalší priemyselný podnik - parná píla. Jej prvým majiteľom bol lesný úrad.

Dňa 9. septembra 1890 odsúhlasila mestská rada príspevok 10 000 forintov na výstavbu železničnej trate Levice - Hronská Dúbrava. Prvý vlak prišiel do Žarnovice 30 novembra 1896.
Roku 1908 sa v žarnovickom pivovare posledný raz varilo pivo. Majiteľ zlievárne vo Vyhniach Kachelmann požiadal z konkurenčných dôvodov ministerstvo, aby obecný pivovar v Žarnovici zrušilo, čo sa aj stalo a výroba piva prešla zo Žarnovice do Vyhieň.

Krutú daň prvej svetovej vojne zaplatila aj Žarnovica. 26 Žarnovičanov v nej položilo svoje životy a 40 mužov sa vrátilo ťažko zdravotne poškodených.

 


 

Geografia

Mesto Žarnovica leží v kotline troch pohorí - Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec a Vtáčnik. Cez kataster tohto mesta preteká rieka Hron, do ktorej sa z jednej strany vlieva Kľakovský potok a z druhej strany Hodrušský potok.Námestie

Historicky k Žarnovici patria aj časti:

Revištské Podzámčie, Žarnovická Huta, Lukavica

Územie mesta Žarnovica je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie mesta :

Žarnovica 874 001

Žarnovická Huta 874 019

Revištské Podzámčie 852 091

Celková výmera územia mesta (m2) 30 398 850

Nadmorská výška (m) 252

Žarnovická Huta

  V roku 1739 banskoštiavnická kráľovská komora na hranici žarnovického a horno-hámorského chotára otvorila 12 hutníckych pecí na spracovanie rúd striebra a olova. Huty pracovali do roku 1873, kedy boli pre neprosperitu zatvorené. Obec sa pripojila k Žarnovici ako jej časť.

Sv. Florián - patrón obyvateľov   Kostolík v obci
Socha sv. Floriána

 V roku 1739 banskoštiavnická kráľovská komora na hranici žarnovického a horno-hámorského chotára otvorila 12 hutníckych pecí na spracovanie rúd striebra a olova. Huty pracovali do roku 1873, kedy boli pre neprosperitu zatvorené. Obec sa pripojila k Žarnovici ako jej časť.

Kostol v Žarnovici

 

Revištské Podzámčie

Kaplnka P. Márie LurdskejKaplnka P. Márie Lurdskej

Ak zohľadňujeme skutočnosť, že kedysi človek postupoval z juhu na sever, po pravom brehu Hrona, prišiel pešo, alebo koňom pod strmú skalu brala, kde sa Hron povyše dnešnej obce pod hradom priamo dotýka. To bola práve priechodne neprekonateľná prírodná prekážka. Tu sa potom človek usídlil pri vtoku potoka do Hrona. Miesto svojou polohou malo takto dôležitý význam na ceste Pohroním.
Osídlenie v tejto kamennej kotline so strmými úbočiami bolo ale zriedkavé, pretože pri domoch nebolo zvyšnej pôdy ani záhradky. Ľudia sa živili lovom, chovom dobytka, služobníctvom a obrábali pôdu popri Hrone. Mimo úzkej doliny nebola panstvom výstavba povolená, preto prichádza k ďalšiemu osídľovaniu popri druhom potoku a vzniká druhá časť obce - Dolné Podzámčie. Pôda bola získaná klčovaním lesa. Takto bola v 15. a 16 storočí celá lesná "terasa  nad rybníkom kultivovaná na pasienky a ornú pôdu.
I napriek vzrastu obce sa hospodársko-plitickým strediskom stala pre svoju priazmivú polohu Žarnovica ako mestečko a miesto mýta, remesiel, cechov, mlynov, pekární, pivovaru, trhov, jarmokov, kostola, školy a neskoršie aj notariátu. Od roku 1896 má obec železničnú stanicu vo Bzenici (predtým v Hronskej Dúbrave) a poštu v Žarnovici (predtým v Banskej Štiavnici). Veriaci si v roku 1895 vybudovali kaplnku P. Márii Lurdskej a vytvorili peňažný fond. Kúpili aj zástavu.
Socialistické premeny postihli obec najcitlivejšie v odlive mladých ľudí najmä do Žarnovice. Ide obzvlášť o časť lazov. Dnes sú mnohé domy prázdne, iné slúžia ako chalupy, ďalšie sa rozpadávajú.

Hrad

HradHrad bol strediskom veľkého feudálneho panstva. O jeho postavení v 13. storočí niet istých dokumentov. Istotu máme až od roku 1331. Meno má podľa potoka Revištka, ktorý pod ním tečie. Za stáročia menil vlastníkov i vzhľad. Bol postavený v neskorogotickom slohu, hradby však boli renesančné. Mal štyri veže a bol pokrytý šindľami. Na druhom nádvorí bola studňa. Hradná kaplnka slúžila panstvu pre rodinné a náboženské účely. Viackrát bol vyrabovaný Turkami a naposledy Tokolyho povstalcami, v čase protihabsburských povstaní nemeckými cisárskymi žoldniermi vypálený. Napokon v roku 1792 vyhorel po zásahu bleskom.

Rybník

Rybník

Revištský rybník patrí k najstarším a najväčším na Slovensku. Jeho výmera je 22 hektárov. Pôvodne to bola bezodtoková oblasť, ktorú v 16. storočí Dóciovci menili na rybník. V 17. storočí ho panstvo vysadilo dubmi. Dnešnú podobu získal rybník úpravou v 30.rokoch 20 storočia a stal sa samostatnou rybnou jednotkou. Mal aj dva menšie rybníky pre postupný chovný rast rýb. Hlavným chovateľským druhom sú kapre všetkých troch druhov. Ročný výlov predstavuje vyše 10 000 kg rýb. Okrem rýb je hniezdiskom, trvalým i prechodným rôzneho druhu vtáctva i labutí. Je súčasťou chráneného územia.

 

Lukavica

   Kostol v LukaviciOsada vznikla postupne pravdepodobne ako osada hodrušských baníkov. Samostatnou nikdy nebola a aj cirkevne patrila k Žarnovici, s ktorou bola spojená kompou. V druhej polovici 19 storočia tu bol postavený lanový most, ktorý v roku 1907 Hron odniesol. Navrátilo sa ku kompe, ktorú neskôr vystiredala lavica.
Školská budova v Lukavici je z roku 1912 a kostolík z roku 1950. V chotári tejto časti mesta je aj teplý prameň.

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka