Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Rozhodnutie - „ Budova pre obchod a služby“ QUIX s.r.o. Vytlačiť
 

Dňa 23.4.2019  bolo Mestu Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica doručené  Okresným úradom Žarnovica, odborom starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Rozhodnutie zo zisťovacieho konania  č. OU-ZC-OSZP-2019/000437-25 zo dňa 23.04.2019 navrhovanej činnosti „ Budova pre obchod a služby“ QUIX s.r.o. Ladislava Osvalda 1256/3, 966 81 Žarnovica.


 
 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 Vytlačiť
 

MsÚ Žarnovica predkladá Správu o plnení cieľov a opatrení KPSS Mesta Žarnovica za rok 2018. Pripomienky, návrhy a podnety zo strany prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb a ostatnej verejnosti môžete do 29.4.2019 doniesť osobne do Klientskeho centra MsÚ Žarnovica alebo zaslať na email: jaroslav.muha@zarnovica.eu.


 
 

Program odpadového hospodárstva mesta ŽarnovicaVytlačiť
 

Program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica na roky 2016 – 2020 je vypracovaný podľa POH Banskobystrického kraja na roky 2016 -2020, ktorý bol vyhlásený Vyhláškou OÚ BB č. 1/2018 z 21.11.2018 a schválený Uznesením MsZ č. 67/2019 zo dňa 10.04.2019.


 
 

Oznam o konaní MsZ s návrhom programu Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje návrh programu mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 o 15.00 hodine v obradnej sieni Dolného kaštieľa. 

Súbor na stiahnutie MsZ_oznam.pdf MsZ_oznam.pdf (138.4 kB)

 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

Martina Malá, rok narodenia 1992, číslo zásielky: OA108923026SK

Danica Doložická, rok narodenia 1969, číslo zásielky: OA025092674SK

Veronika Vlačuhová, rok narodenia 1974, číslo zásielky: SK 002309333SK

                                                                   číslo zásielky: SK 002309347SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.

 


 
 

Verejná vyhláška „Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV“Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica vydalo dňa 15.13.2019 formou verejnej vyhlášky, pod číslom 2277/2019 ÚR 01/2019, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby:  „Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV“  v katastrálnom území Žarnovica. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby, investícii a životného prostredia v pondelok, utorok, stredu a piatok v čase úradných hodín.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Erik Sitár,  rok narodenia 1986, číslo zásielky: OA121607916SK

Lukáš Goral, rok narodenia 1994, číslo zásielky: OA108966755SK/1, číslo zásielky: RE478267492SK

Vladimír Goral, rok narodenia 1992, číslo zásielky: OA108966755SK/2

Dominika Goralová, rok narodenia 2000, číslo zásielky: OA108966755SK/3

Jana Šipová, rok narodenia 1971, číslo zásielky: RE224932846SK

Martina Malá, rok narodenia 1992, číslo zásielky: OA108920577SK

Stanislav Šarközi, rok narodenia 1995, číslo zásielky: OA099515980SK

Vladimír Goral, rok narodenia 1973, číslo zásielky: OA046412833SK

Lukáš Goral, rok narodenia 1999, číslo zásielky: OA099515772SK

Bartolomej Gábriš, rok narodenia 1956, číslo zásielky: OA108966741SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 6/2019 Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica predkladá v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. Návrh RO č. 6/2019.


 
 

Návrh Záverečného účtu Mesta Žarnovica za rok 2018Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. predkladá na verejnú diskusiu Návrh Záverečného účtu Mesta Žarnovica za rok 2018.


 
 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 02/2019 Vytlačiť
 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 02/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy / nájomných zmlúv na nájom nehnuteľného majetku mesta – nehnuteľností nachádzajúcich sa v Mestskom športovom areáli v Žarnovici (ďalej len „MŠA“) výlučne za účelom usporiadania a realizácie motocyklových podujatí na plochej dráhe, t.j. za účelom organizovania pretekov plochodrážnych jazdcov na motocykloch v roku 2019. (Číslo spisu: OE/2471/2019)


 
 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 01/2019 Vytlačiť
 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 01/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj pozemku, určenej parcely, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788,  v registri „E“ parciel evidovaných na mape určeného operátu ako parcela č. 565/12, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 694 m2.  (Číslo spisu: OE/2449/2019)


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana – Erik Boháč.

Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (1.2 MB)

 
 

Zverejnenie návrhu o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §35, ods.2 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, návrh na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 12.02.2019, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“


 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov Oznámenie o dobrovoľnej dražbe dražobníka Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec.


 
 

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka