Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

dotácie

Dotácie
Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení výnos MPSVR SR z 5. decembra č. 29775/2007-ii/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Podľa predmetného výnosu možno poskytovať aj dotácie na stravu, školské potreby deťom, ktoré navštevujú predškolské zariadenia alebo školu a žijú v rodinách, ktorým sa poskytujú dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.
 

Dotácie na stravu
 

Dotáciu na stravu možno poskytovať žiadateľovi dotácie na zabezpečenie stravy pre deti v predškolskom zariadení a pre deti v základnej škole a špeciálnej základnej škole (ďalej len škola).

Za stravu sa na účely dotácie na stravu považuje poskytovanie obeda a iného jedla.

• Dotáciu na stravu možno poskytovať žiadateľovi
o na všetky deti, ktoré navštevujú školu, v ktorej je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,
o individuálne na dieťa, ktoré navštevuje školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima
• Dotáciu na stravu možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo školu a ktorému rodič prispieva na stravu sumou od 0,03 € do 0,17 € na každé odobraté jedlo.

 

Kto môže byť žiadateľom

Žiadateľom môže byť
• zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu
• obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo
• občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.


Výška dotácie

• Na stravu možno poskytnúť dotáciu najviac vo výške 1 € na jeden stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania, a to najviac
o 1 € na obed,
o 0,34 € na iné jedlo.

Dotácia na stravu sa môže poskytovať preddavkovo mesačne, a to do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci kalendárny mesiac.


Dotácie na školské potreby
 

Dotáciu na školské potreby možno poskytovať žiadateľovi dotácie na zabezpečenie školských potrieb.

Za školské potreby sa na účely dotácie na školské potreby považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení.

• Dotáciu na školské potreby možno poskytovať žiadateľovi
o na všetky detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenie posledný rok pred nástupom do školy alebo ktoré navštevujú školu, v ktorých je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky alebo
o individuálne na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie posledný rok pred nástupom do školy alebo školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 

Kto môže byť žiadateľom

Žiadateľom môže byť
• zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu
• obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo
• občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.

 


Výška dotácie

• Na školské potreby je dotácia najviac 33,19 € na dieťa v rozpočtovom roku, spravidla 50 % na každý školský polrok.

Dotácia na školské potreby sa môže poskytovať preddavkovo polročne, a to do 25. februára na druhý polrok školského roka a do 25. septembra na prvý polrok školského roka.


Ako rodič požiada o posúdenie príjmu

Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.

• Informácie rodičovi poskytne zriaďovateľ školy, úrad alebo škola.
• Zriaďovateľ alebo škola poskytne tlačivo „Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi“ a „Formulár na posúdenie príjmu“.
• Rodič predloží vyplnený Formulár na posúdenie príjmu a príjmy za posledných šesť mesiacov príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
• Rodič predkladá príjem pri podaní žiadosti do 10. dňa v kalendárnom mesiaci po predložení vyhlásenia a následne do 10. augusta.
• Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten, ktorý je príslušný podľa trvalého pobytu dieťaťa, zašle tento úrad „Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi“ a „Formulár na posúdenie príjmu“ s priloženými dokladmi o príjme spoločne posudzovaných osôb na posúdenie príjmu úradu príslušnému na poskytnutie dotácie.

O poskytnutí dotácie informuje rodiča zriaďovateľ.


Posúdenie príjmu podľa životného minima

Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácia, je najviac vo výške životného minima pre spoločne posudzované osoby.o

Sumy životného minima platné od 1.7.2017:
199,09 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu
139,16 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
91,06 € pre nezaopatrené dieťa

Započítavanie príjmov:
príjem rodičov – otec, matka,
príjem nezaopatrených detí,
príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)

Za príjem sa považuje:
o čistý príjem zo závislej činnosti,
o príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
o dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď),
o prídavok na dieťa,
o daňový bonus,
o zaopatrovací príspevok,
o rodičovský príspevok,
o výživné,
o dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
o peňažný príspevok za opatrovanie,
o dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
o iné
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka