Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Ekonomika

Referát účtovníctva

Vedenie a spracovávanie účtovníctva Mesta Žarnovica. Účtovanie podľa výpisov z bankových účtov, sumarizácia účtovníctva o pokladničné účtovné evidencie, o účtovné podklady z evidencie došlých faktúr a evidencie odoslaných faktúr,  o účtovanie odpisov,  prírastkov a úbytkov z evidencie majetku. Zaúčtovanie miezd a podkladov doručených z  jednotlivých organizačných útvarov MsÚ. 

Vedenie evidencie došlých faktúr, spracovanie podkladov  k zaúčtovaniu finančných operácií podľa evidencie došlých faktúr,  vyhotovovanie platobných príkazov.

Účtovanie o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe pohľadávok a záväzkov, o výsledku hospodárenia.  

Spracovávanie štvrťročných a ročných účtovných závierok.

Spracovanie konsolidačnej účtovnej závierky.

Spracovanie vzájomných vzťahov.

Vyhotovovanie účtovných a finančných výkazov a poskytovanie informácií o rozpočtových príjmoch a výdavkoch, stavoch na účtoch, doplnkových údajoch, súvahe (hmotnom a nehmotnom majetku, finančnom majetku, pohľadávkach a záväzkoch), výnosoch a nákladoch, zisku a strate z podnikateľskej činnosti, o členení prírastku a úbytku aktív a pasív, o štruktúre a splatnosti dlhu.

Kontrola účtovných výkazov rozpočtových organizácií zriadených mestom, sumarizácia účtovných výkazov rozpočtových organizácií do účtovných výkazov mesta.

Vyhotovovanie štatistických výkazov.

Vyhotovenie vyúčtovania stavebného úradu.

Referát mzdového účtovníctva

Spracovávanie mzdovej agendy volených funkcionárov mesta, zamestnancov mestského úradu, matričného úradu, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, príslušníkov mestskej polície, účastníkov volieb, referenda a pod.

Spracovávanie agendy súvisiacej so zdravotným poistením a s poistením v pôsobnosti sociálnej poisťovne.

Spracovávanie agendy na zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Vyhotovovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, daňový úrad, poisťovne pre doplnkové dôchodkové poisťovne, poskytovanie údajov pre vyplácanie dávok  sociálného poistenia.

Vykonávanie  zrážok zo mzdy.

Vyhotovovanie potvrdení  o príjme zamestnancov ( pôžičky, ÚPSVaR a pod.)

Vyhotovovanie prehľadov miezd.

Vyhotovovanie štatistických výkazov.

Vyhotovanie  a evidencia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Prihlasovanie a odhlasovanie volených funkcionárov mesta, zamestnancov mestského úradu, matričného úradu, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, zamestnancov na základe dôhôd a členov volebných komisií pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne. Vyhotovovanie štatistických výkazov.

Zabezpečovanie pokladničnej služby a spracovávanie pokladničnej účtovnej evidencie pre hlavnú a podnikateľskú činnosť.

Zabezpečovanie platobného styku s bankami.

 

Referát školstva

Spracovávanie mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom.

Spracovávanie agendy súvisiacej so zdravotným poistením a s poistením v pôsobnosti sociálnej poisťovne.

Vyhotovovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, daňový úrad, poisťovne pre doplnkové dôchodkové poisťovne, poskytovanie údajov pre vyplácanie príspevku počas práceneschopnosti.

Spracovávanie agendy na zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Vyhotovovanie prehľadov miezd, potvrdení pre zamestnancov ( o príjme a pod.)

Kompletné spracovanie personálnej agendy riaditeľov škôl a školských zariadení Mesta Žarnovica

Spracovávanie personálnej agendy zamestnancov rozpočtovej organizácie MŠ na Ul. A. Sládkoviča v Žarnovici.

Spracovávanie personálnej agendy zamestnancov ZUŠ, CVČ a ZŠ  v spolupráci s riaditeľmi RO.

Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov rozpočtovej organizácie MŠ na Ul. A. Sládkoviča pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, poisťovne pre doplnkové dôchodkové poisťovne, vyhotovovanie výkazov, poskytovanie údajov pre vyplácanie rodinných prídavkov a príspevku počas práceneschopnosti.

Spolupráca pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov ZUŠ, CVČ a  ZŠ pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, úrad práce a sociálnych vecí, poisťovne pre doplnkové dôchodkové poisťovne, vyhotovovanie výkazov, poskytovanie údajov pre vyplácanie rodinných prídavkov a príspevku počas práceneschopnosti.

Vyhotovovanie štatistických výkazov a ekonomických výkazov za mesto.

Vyhotovovanie ekonomických výkazov za mesto.

Rozpočet škôl a školských zariadení, tvorba, vyhodnocovanie.

Metodika, usmerňovanie škôl a školských zariadení v personálnej, mzdovej, rozpočtovej agende, zmeny v legislatíve a pod.

Zabezpečovanie výkonu štátnej správy na úseku školstva.

 

Referát správy majetku mesta

Zabezpečovanie, spravovanie a aktualizovanie operátov evidencie nehnuteľností (súpis parciel,  LV). Vedenie prehľadu o územnom obvode mesta, evidencia katastrálnych máp.

Poskytovanie podkladov potrebných k investičným zámerom mesta.

Zabezpečovanie majetkovoprávneho vysporiadania majetku mesta.

Evidovanie a vybavovanie žiadostí o prevody a užívanie nehnuteľného majetku mesta a zriaďovanie vecných bremien.

Príprava materiálov súvisiacich s agendou referátu pre orgány mesta.

Spracovávanie zmlúv a zabezpečovanie úkonov spojených s prevodmi a užívaním  nehnuteľného majetku.

Evidencia a vymáhanie úhrad spojených s prevodmi a užívaním  mestských  nehnuteľností.

Spracovávanie vyjadrení podľa par.63 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov k vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním.

Príjem platieb do pokladne.

Referát agendy nájomných bytov

Sledovanie nákladov spojených s užívaním bytu a úhrady faktúr od dodávateľov služieb spojených s bývaním vo všetkých bytoch, ktoré mesto spravuje.

Účtovné vedenie platieb jednotlivých vlastníkov bytov, prípadne nebytových priestorov  v bytovom dome a ich prípadné vymáhanie tak, aby neboli ohrozené plnenia spojené s užívaním bytov ale ani s údržbou a opravami spoločných zariadení a častí domu.

Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov, prípadne nebytových priestorov, ich  porovnanie s uhradenými zálohami a vysporiadanie preplatkov či nedoplatkov do 31.5. bežného roka za predchádzajúci rok. 

Úprava ročných nákladov spojených s užívaním bytu a ich mesačný rozpis podľa predpisu nájomného

Výpočet mesačných predpisov preddavkov úhrad za nájomné, vedenie evidenčných listov nájomných bytov.

Vedenie výkazníctva, štatistiky

Uplatňovanie dotácií k cenám tepelnej energie, ak budú poskytované.

Komunikácia (ústna a písomná) s domovými dôverníkmi, s nájomníkmi a so záujemcami o byty.

Vedenie evidencie nájomníkov.

Dohľad nad hospodárnym čerpaním fondu oprav nájomných bytov.

Vedenie záujemcov o mestské nájomné byty

Dohľad nad využívaním nájomných bytov nájomníkmi v zmysle nájomných zmlúv

Príprava podkladov pre rozpočítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie za bytový dom 1525 a 1526 pre TECHEM spol. s r. o.

Príjem platieb do pokladne.

 

Referát rozpočtu

Zostavovanie rozpočtu mesta, programového rozpočtu mesta, vyhodnocovanie plnenia a čerpania rozpočtu, vypracovanie rozpočtových opatrení, výročnej správy.

Metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v ekonomickej oblasti.

Zabezpečovanie obeh účtovných dokladov  v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zabezpečovanie styku s bankovými ústavmi, sledovanie stavu na účtoch, vybavovanie úverov a pôžičiek.

Koordinácia vykonávania základnej finančnej kontroly.

Vyúčtovanie preneseného výkonu štátnej správa a poskytnutých dotácií.

Spolupráca s kontrolórmi, audítormi, exekútormi a inými subjektami pri hodnotení a kontrolovaní mestského úradu.

 

 

V Žarnovici, 05.04.2018


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka