Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška „Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7“ Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica Vám oznamuje začatie prerokovania „Územného plánu mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7“. Oznámenie začatia prerokovania Územného plánu mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7, je zverejnené na webovom sídle Mesta Žarnovica, na úradnej tabuli Mesta Žarnovica a na Mestskom úrade, oddelení výstavby, investícií a ŽP v pracovaných dňoch a v úradných hodinách.

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k spracovanej územnoplánovacej dokumentácii v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia ) verejnej vyhlášky a  Územného plánu mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7, t.j. od 19.02.2019 do 20.03.2019 písomnou formou na Mestskom úrade v Žarnovici, v úradných hodinách.  


 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov Oznámenie o dobrovoľnej dražbe dražobníka Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02  Bratislava - Staré Mesto.


 
 

Oznam o konaní MsZ s návrhom programuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje návrh programu mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20. februára 2019 o 15.00 hodine v obradnej sieni Dolného kaštieľa. 

Súbor na stiahnutie MsZ_oznam.pdf MsZ_oznam.pdf (115.9 kB)

 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:
Jana Šípová, rok narodenia 1971, číslo zásielky: OA089260667SK
Jozef Greguš, rok narodenia 1963, číslo zásielky: OA061808290SK
Martina Malá, rok narodenia 1992, číslo zásielky: OA078988729SK
že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o zámere Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z,t, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov),  oznamuje verejnosti, že dňa 13.02.2019 obdržalo od Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, zámer navrhovanej činnosti „Budova pre obchod a služby“ navrhovateľa QUIX s.r.o., Ladislava Osvalda 1256/3, 966 81 Žarnovica.


 
 

Oznámenie o výrube drevín Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


 
 

Ponuka predaja poľnohospodárskej pôdyVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Danky Witkovej. Vedený na LV č. 2227, register: C KN, parc. č. 527 o výmere 8211 m2, orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Revištské Podzámčie.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje oznámenie o zásielke – Voľby do Európskeho parlamentu – informácia pre voliča.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Miroslav Šarkőzi, rok narodenia 1977, číslo zásielky: RE205936227SK

Oliver Šarkőzi, rok narodenia 1973, číslo zásielky: RE205936261SK

Jozef Pukan, rok narodenia 1960, číslo zásielky: RE278854427SK

Constantin Ciprian Zuzu, rok narodenia 1978, číslo zásielky: OA049224715SK

Július Bobiš, rok narodenia 1972, obyčajná zásielka zo dňa 04.02.2019

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka.


 
 

Návrh VZN č. 02/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mestaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č. 369/2090 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení, predkladá návrh VZN č. 02/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.


 
 

Návrh Rozpočtového opatrenia č.03/2019Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č. 369/2090 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, predkladá návrh Rozpočtového opatrenia č.03/2019.


 
 

Návrh Rozpočtového opatrenia č.02/2019.Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č. 369/2090 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení, predkladá návrh Rozpočtového opatrenia č.02/2019.


 
 

Návrh VZN č.01/2019 O rozpočtových pravidlách Mesta ŽarnovicaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č. 369/2090 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení, predkladá návrh VZN  č.01/2019 O rozpočtových pravidlách  Mesta Žarnovica.


 
 

Návrh Doplnku č.4 k VZN č.3/2014Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje návrh  Doplnku č.4 k VZN č.3/2014 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica.


 
 

Koncept Územného plánu mesta ŽarnovicaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica Vám oznamuje začatie prerokovania  Konceptu „Územného plánu mesta Žarnovica“. Oznámenie začatia prerokovania Konceptu Územného plánu verejnou vyhláškou  je zverejnené na webovej stránke mesta Žarnovica, na úradnej tabuli mesta Žarnovica a na Mestskom úrade v Žarnovici oddelení výstavby, investícií  a životného prostredia  v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod.

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k pripravovanej územnoplánovacej dokumentácií v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia) verejnej  vyhlášky a konceptu, t.j. od 28.01.2019 do 26.02.2019 písomnou formou na Mestskom  úrade v Žarnovici v úradných hodinách.

Súbor na stiahnutie zarnovica_dopA.pdf zarnovica_dopA.pdf (3.9 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_dopB.pdf zarnovica_dopB.pdf (3.9 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_katA.pdf zarnovica_katA.pdf (6.1 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_katB.pdf zarnovica_katB.pdf (6.1 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_komA.pdf zarnovica_komA.pdf (5.5 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_komB.pdf zarnovica_komB.pdf (5.7 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_opA.pdf zarnovica_opA.pdf (7 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_opB.pdf zarnovica_opB.pdf (7 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_ppA.pdf zarnovica_ppA.pdf (6.5 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_ppB.pdf zarnovica_ppB.pdf (6.5 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_sir.pdf zarnovica_sir.pdf (19.5 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_tieA.pdf zarnovica_tieA.pdf (3.2 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_tieB.pdf zarnovica_tieB.pdf (3.2 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_tivA.pdf zarnovica_tivA.pdf (3.6 MB)
Súbor na stiahnutie zarnovica_tivB.pdf zarnovica_tivB.pdf (3.6 MB)

 
 

Zámer previesť – predať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Ide o zverejnenie zámeru previesť – predať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

Číslo spisu: OE/2296/2019

Predmet prevodu – predaja: pozemok v katastrálnom území Žarnovica, časť E KN parcely č. 927/2, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-250/18 ako C KN parcela č. 106/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 5 m2 a novovytvorená C KN parcela č. 106/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 6 m2.


 
 

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka