Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Klientske centrum

Všetko vybavíte na jednom mieste

Mestský úrad zriadil klientske centrum s cieľom komplexného vybavenia klienta na jednom mieste, aby bol klient vybavený pružne , bez zbytočných obmedzení a čakania.
Klienti majú túto možnosť počas každého dňa pracovného týždňa priamo v budove Mestského úradu v Žarnovici na Námestí SNP 33 v čase:

 

 Pondelok:   

7,00 

-

 15,00

 Utorok:

7,00 

-

 15,00

 Streda:

7,00 

-

 16,30

 Štvrtok:

nestránkový deň

 Piatok:

7,00 

-

 13,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka :
Odporúčame Vám navštíviť MsÚ počas stránkových hodín, nakoľko v nestránkový deň Vám
naši zamestnanci nebudú môcť byť plne k dispozícii.

V čase od 10.30 hod. do 11.30 hod. čerpajú zamestnanci MsÚ prestávku v práci v trvaní 30 minút.


 

Klientske centrum

Ing. Eva Šályová

Tel: 045/683 00 16

E-mail: eva.salyova@zarnovica.eu

Vedúci Klientskeho centra


 

Anna Prôčková

Tel: 045/683 00 19

E-mail: anna.prockova@zarnovica.eu

Referent pre iné miestne dane

E-mail rozhlas@zarnovica.eu je adresa, na ktorú môžu FO aj PO zasielať oznamy na vyhlásenie v mestskom rozhlase.


 

Bc. Jaroslav Muha

Tel: 045/683 00 19

E-mail: jaroslav.muha@zarnovica.eu

Odborný referent pre sociálne veci


 

PhDr. Alica Soukupová

Tel: 045/683 00 21

E-mail: alica.soukupova@zarnovica.eu

Matrikár a odborný referent evidencie obyvateľstva


 

Tatiana Kučerová

Tel: 045/683 00 21

E-mail: tatiana.kucerova@zarnovica.eu

Referent evidencie obyvateľov, zást.matrikára


 

Ing. Gabriela Kúšiková

Tel: 045/683 00 19

E-mail: gabriela.kusikova@zarnovica.eu

Odborný referent pre daň z nehnuteľnosti

 

Ľubomíra Tadianová

Tel: 045/683 00 19

E-mail: lubomira.tadianova@zarnovica.eu

Referent miestnych poplatkov za komunálny odpad


 

 

 

 

Referát miestneho poplatku za komunálny odpad

a) výkon správy poplatku za komunálny odpad podľa zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku a správe daní a poplatkov
b) evidencia poplatníkov za komunálny odpad
c) evidencia podaných ohlásení
d) evidencia a vyhotovovanie rozhodnutí v termíne podľa zákona
e) evidencia a vyrubovanie sankcií za nezaplatenie splatného poplatku a nepodanie priznania
v lehote podľa zákona
f) evidencia a poskytovanie úľav
g) spracovanie zoznamu dlžníkov
h) vyhľadávanie nových subjektov spadajúcich do agendy poplatkov
i) overovanie podkladov potrebných pre správne a úplné zistenie poplatkov
j) spoluprácu s exekútorskými úradmi
k) prihlasovanie poplatkových pohľadávok do iných exekučných vymáhaní
l) vyhotovovanie ročného výkazu o poplatkoch 
 

 

 

Referát evidencie pobytu občanov

a) vykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom SR na území mesta
b) vykonáva a vedie priebežnú aktualizáciu všetkých zmien osobných údajov
• zmena stavu,
• zmeny priezviska,
• zmeny trvalých a prechodných pobytov rámci mesta,
• zrušenie trvalého pobytu občanov,
• prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov,
• vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania,
• zaznamenáva zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR
c) vydáva
d) doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu,
e) potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
f) podáva správy o povesti občanov mesta na súd a iné štátne orgány podľa osobitných predpisov.
g) vybavuje agendu súpisných a orientačných čísel nehnuteľností

 

Matrika

a) vedie knihu manželstiev a knihu úmrtí,
b) vedie index zápisov do matričných kníh,
c) vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
d) zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
e) vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
f) plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
g) pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
h) povoľuje žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
i) povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
j) posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
k) prijíma oznámenia občana po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva potvrdenie,
m) vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
n) plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach, zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
o) pripravuje zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh,
p) overovanie fotokópií,
q) overovanie podpisov
r) vybavovanie výpisov z registra trestov
 

Referát dane z nehnuteľností

a) výkon správy dane z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona o správe daní (daňového poriadku)
b) evidenciu daňovníkov podľa zákona o miestnych daniach
c) evidenciu daňových priznaní, zmien vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
d) evidenciu a vyrubovanie dane v termíne podľa zákona
e) evidenciu a vyrubovanie sankčného úroku za nezaplatenie splatnej dane alebo splátky dane
f) evidenciu a vydávanie rozhodnutí v daňovom konaní
g) evidenciu a poskytovanie daňových úľav
h) vypracovanie návrhov VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na príslušné zdaňovacie obdobie
i) vydávanie potvrdení o daňovníkovi pre účely sociálne, poskytovanie dotácií a iné
j) spracovanie zoznamu daňových dlžníkov
k) poskytovanie údajov o daňovníkoch iným správcom dane a súdnym orgánom
l) vyhľadávanie nových daňových subjektov
m) overovanie daňových podkladov potrebných pre správne a úplné zistenie dane
n) daňová kontrola
o) evidovanie daní, daňových nedoplatkov a preplatkov
p) účtovanie úhrad dane podľa daňovníkov
q) spracovanie podkladov na daňové exekučné konania na vymáhanie daňových nedoplatkov
r) spoluprácu s exekútorskými úradmi
s) prihlasovanie daňových pohľadávok do iných exekučných vymáhaní
t) prihlasovanie daňových pohľadávok správcom konkurznej podstaty, krajským súdom
u) vyhotovovanie ročného štatistického výkazu o dani z nehnuteľnosti
v) zabezpečenie archivovania daňovej agendy podľa príslušných predpisov
 

Referát ostatných miestnych daní
a) výkon správy miestnych daní podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
b) evidencia daňovníkov podľa druhov miestnych daní podľa osobitných predpisov:
• daň za predajné automaty
• daň za psa
• daň za užívanie verejného priestranstva
• daň za nevýherné hracie prístroje
• daň za ubytovanie
c) evidencia podaných priznaní podľa jednotlivých druhov daní
d) evidencia a vyhotovovanie rozhodnutí v termíne podľa zákona
e) evidencia a vyrubovanie sankcií za nezaplatenie splatnej dane a nepodanie priznania v lehote podľa zákona
f) evidencia a poskytovanie úľav
g) spracovanie zoznamu dlžníkov
h) vyhľadávanie nových subjektov spadajúcich do agendy miestnych daní
i) overovanie podkladov potrebných pre správne a úplné zistenie daní
j) spoluprácu s exekútorskými úradmi
k) zabezpečuje vykonávanie daňových exekučných konaní na vymáhanie daňových nedoplatkov
l) prihlasovanie daňových pohľadávok do iných exekučných konaní
m) vyhotovovanie ročného výkazu o miestnych daniach
n) zabezpečenie archivovania súboru daňovníkov podľa druhov poplatkov

Iné:

- vydávanie rybárskych lístkov
- zabezpečuje vyhlasovanie v MsR
 

Referát služieb a obchodu

 

a) vykonáva kontrolu podnikateľov v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa osobitných predpisov
b) eviduje oznámenia o prevádzkovom čase v prevádzkarni /aj zdravotníckych prevádzok/ a kontroluje ich dodržiavanie
c) pripravuje stanoviská k žiadostiam o povolenie ambulantného predaja
d) vykonáva agendu povoľovania lotérií a iných hazardných hier
e) vykonáva evidenciu oznámení o povolení výnimky z otváracej doby
f) evidenciu a vydávanie osvedčení o súkromne hospodáriacich roľníkoch
g) evidenciu a vydávanie povolení na predaj na trhových miestach mesta
h) spracovávanie štatistických výkazov
i) vykonáva agendu povoľovania lotérií a iných hazardných hier
j) evidenciu a vydávanie rozhodnutí o povolení prevádzkovania výherných prístrojov na území mesta
k) vydávanie doplnkov a zmien k rozhodnutiam o povolení prevádzky výherných prístrojov 
 

Referát sociálny

a) kontroluje čerpanie rozpočtu v sociálnej oblasti
b) zabezpečuje podklady a podieľa sa na tvorbe sociálnej koncepcie mesta
c) pripravuje rozhodnutia v oblasti sociálnej

a) pripravuje rozhodnutia :
   • o povinnosti občana vrátiť jednorazovú dávku sociálnej pomoci alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila
   • o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré mesto zriadilo, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
   • o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré mesto zriadilo,
   • v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré mesto zriadilo ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
   • o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
   • o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
   • doporučuje poskytovanie prepravnej služby podľa platných zákonov,
b) zabezpečuje koordináciu činností subjektov pôsobiacich v meste vo veciach sociálnej pomoci,
c) overuje podmienky a pripravuje rozhodnutia
   • o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa zákonov a o úhrade za túto opatrovateľskú službu, na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia navrhuje rozsah opatrovateľskej služby na zabezpečenie
   • nevyhnutných životných nákladov, 
   • nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
   • kontaktu so spoločenským prostredím podľa zákona,
d) overuje dôvody, pre ktoré nemožno poskytovať alebo zabezpečiť osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť dieťaťa,
e) overuje podmienky na poskytnutie jednorazovej dávke sociálnej pomoci, a pripravuje rozhodnutia
f) eviduje, zabezpečuje korešpondenciu vo veciach žiadostí o poskytnutie sociálnej pôžičky, preveruje skutočnosti hmotnej núdze žiadateľa, navrhuje účel, výšku, lehotu splatnosti sociálnej pôžičky,
g) eviduje, zabezpečuje korešpondenciu vo veciach výkonu pestúnskej starostlivosti, navrhuje práva a povinnosti pestúna, deň začatia pestúnskej starostlivosti, miesto výkonu pestúnskej starostlivosti, výšku odmeny pestúna, preveruje výdavky spojené s údržbou a opravou zariadenia pestúnskej starostlivosti podľa zákona, vypracováva a eviduje zmluvy o výkone pestúnskej starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti, ktoré mesto zriadilo,
h) komplexne zabezpečuje a eviduje písomnú agendu, vypracováva, eviduje dohody vo veciach organizovania spoločného stravovania a overuje ostatné náležitosti podmienok spoločného stravovania,
i) odporúča poskytovanie prepravnej služby podľa platných zákonov,
j) vykonáva poradenstvo 
   » osamelému rodičovi
     • maloletého dieťaťa alebo s maloletým dieťaťom, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa alebo
     • osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenou stratou rodinného prostredia 
   » pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov,
k) navrhuje, vypracováva, eviduje dohody 
   » o úhrade za sociálnu službu, ktorú mesto poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré mesto zriadilo ako svoju organizačnú jednotku s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2, 
   » o počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré mesto zriadilo,
l) vyhľadáva, vedie evidenciu a zabezpečuje návrhy : 
   » na poskytnutie pomoci
     • maloletým v naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozené,
     • občanom pri zabezpečovaní prístrešia, 
   » na poskytnutie výchovnej starostlivosti rodinám, v ktorých je vážne ohrozená alebo vážne narušená výchova dieťaťa a vývoj dieťaťa, 
   » na obnovu rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny, 
   » súdu nariadenie ústavnej výchovy a zrušenie ústavnej výchovy, zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv, 
   » sociálnemu úradu zrušenie výchovných opatrení uložených sociálnym úradom, 
   » občanov vhodných na výkon náhradnej rodinnej starostlivosti a deti, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť,
m) spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo sociálnym úradom,
n) vyhľadáva a vedie evidenciu občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, a ktorým sa poskytuje sociálna pomoc,
o) oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých,
p) zabezpečuje agendu opatrovateľskej činnosti,
q) zabezpečuje inštitút osobitného príjemcu rodinných prídavkov


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka