Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Zverejnenie návrhu o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončení Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 stavebného zákona v súlade s ust. § 61, ods. 12 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, kópiu žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením zo dňa 7.8.2019, od stavebníka: spol. Neuman Aluminium Industries s.r.o., Bystrická 1608, 966 81 Žarnovica (IČO: 48 163 031), v zastúpení žiadateľa Ing. František Víťazka, majiteľ firmy STAVIT, inž.-arch. služby, Ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na vydanie povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením pod názvom stavby:

„Výrobné priestory firmy PWG a výrobné priestory firmy Neuman v Žarnovici – Zmena stavby pred dokončením“ – Výrobná hala – rozšírenie

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 01    Výrobná hala – rozšírenie

PS 01     Výrobné zariadenie

PS 02     Prevádzková rozvod stlačeného vzduchu

PS 03     Prevádzkový rozvod silnoprúdu

povolenej v existujúcom výrobnom areáli stavebníka na ulici Bystrickej v Žarnovici (v objektoch bývalého závodu Preglejka Žarnovica) vo výrobných priestoroch firmy PWG súp. č. 657, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica na pozemku podľa C-KN parc. č. 1877/1 a súp. č. 1108, na parc. č. 1877/2, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. Nakladacia rampa sa nachádza na pozemku podľa C-KN parc. č. 1876/48 vo vlastníctve stavebníka, časť STL prípojky v spojovacej chodbe sa nachádzajúcej na pozemku podľa C-KN parc. č. 1877/5 vo vlastníctve stavebníka Neuman Aluminium Industries s.r.o., Bystrická 1608, 966 81 Žarnovica.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

 Karol Svitek, rok narodenia 1987, číslo zásielky: RE517250377SK

Marcel Hederváry, rok narodenia 1997, číslo zásielky: OA099525474SK

Zuzana Gašparová, rok narodenia 1964,  číslo zásielky: SK004724526SK

Vladimír Goral, rok narodenia 1992, číslo zásielky: OA123173639SK

Dávid Vlačuha, rok narodenia 1998, číslo zásielky: RE747742490SK

Ján Mrenica, rok narodenia 1983, číslo zásielky: RE747742954SK

Ján Michalek, rok narodenia 1974, obyčajná zásielka, dňa 08.08.2019

Ján Michalek, rok narodenia 1974, číslo zásielky: OA109053122SK

Jozef Šesták, rok narodenia 1965, číslo zásielky: OA079017623SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi: Veronika Vlačuhová, rok narodenia 1974, že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka číslo: OA099525616SK


 
 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 04/2019Vytlačiť
 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 04/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku mesta – pozemku nachádzajúceho sa na Námestí SNP v Žarnovici za účelom zriadenia (vybudovania) a užívania odstavných plôch. Predmet nájmu: C KN parcela č. 1339/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 64 m2, k.ú. Žarnovica.


 
 

Verejná vyhláška Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti Daňového úradu Banská Bystrica

 (101854772/2019) pre adresáta: Štefan Danko, pobyt Mesto Žarnovica


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Michal Kováč, rok narodenia 1988, obyčajná zásielka zo dňa 06.08.2019

Matúš Kováč, rok narodenia 1991, číslo zásielky: OA099524575SK

Andrej Kečkeš, rok narodenia 1998,  číslo zásielky: OA140082822SK

Mária Goralová, rok narodenia 1946, číslo zásielky: RE747740383SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Rozsah hodnotenia - Energy Edge ZC s.r.o.Vytlačiť
 

Mestu Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica bol Okresným úradom Žarnovica, odborom ochrany životného prostredia doručený  rozsah hodnotenia určený podľa § 30 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pre hodnotenie vplyvov  navrhovanej činnosti : „ Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja „ , ktorej navrhovateľom  je spoločnosť  Energy Edge ZC s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava.

Verejnosť môže svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia predložiť do  19.08.2019 príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica.


 
 

Zverejnenie návrhu o začatí územného konania Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje návrh o začatí územného konania na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Budova pre obchod a služby" č.sp. 4149/2019 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Žarnovici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f)  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 03.07.2019  trvalý pobyt občanovi: Andrej Kečkéš, nar. 11.04.1998. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Žarnovica.


 
 

Oznam - zaburinenie pozemkov Vytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.


 
 

Zverejnenie návrhu o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §35, ods.2 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, návrh na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 12.02.2019, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“


 
 

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka