Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Matica slovenská MO

znakMatica slovenská je historicky osvedčená, významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti.

Zákon NR SR č. 68/1997 Z.z.
v znení noviel č. 183/2000 Z.z. a 474/2005 Z.z.

Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zvelebení pracovať.
Stanovy Matice slovenskej zo 4. augusta 1863.

Matica slovenská sa jednoznačne hlási k plneniu úloh vyplývajúcich z Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prijatého na konferencii v Paríži 17. októbra 2003 organizácie UNESCO, ktorej je Slovenská republika členským štátom.

Zo Stanov Matice slovenskej schválených 17.9.2011 a účinných od 17.10.2011.
(Viac na web - stránke Matice slovenskej: www.matica.sk )

 

Miestny odbor Žarnovica

V publikácii „Dejiny ŽARNOVICE“, z roku 1992 je uvedené:
„Na založení miestneho odboru Matice slovenskej sa najviac zaslúžila miestna inteligencia. Vo svojej činnosti od svojho založenia roku 1920 sa odbor orientoval predovšetkým na odber a propagáciu slovenskej literatúry, časopisov, na prednáškovú a vzdelávaciu činnosť, rozvoj slovenského ľudového umenia a na ochranu národných pamiatok.“
V novodobej podobe miestny odbor vznikol 19. apríla 1990 a jeho predsedom bol PaedDr. Ján Gašparík. Následne bola viac rokov predsedníčkou Dagmar Bocianová. Po nej pôsobili v čele organizácie dvaja predsedovia. Súčasné vedenie, okrem dozorného výboru, bolo zvolené na Valnom zhromaždení (VZ) 9. októbra 2012 a opätovne zvolené na VZ dňa 24. januára 2013.

Jediná zmena vo vedení je od výročnej členskej schôdze, ktorá bola 21.januára 2016. Za Eriku Gulašovú, ktorá požiadala o uvoľnenie z výboru, bola na obdobie do najbližšieho VZ zvolená Elena Debnárová.

Terajší dozorný výbor bol zvolený na VZ 24. januára 2013.
Miestny odbor Matice slovenskej, je riadne zaregistrovaný v zmysle Hlavy V. bod 2, platných Stanov Matice slovenskej, schválených celoslovenským Snemom Matice slovenskej dňa 17.9.2011 v Martine, na Členskom ústredí Matice slovenskej v Martine a má pridelené
registračné číslo : 149

MO MS je v súlade so Stanovami Matice slovenskej právny subjekt a má ŠU SR pridelené identifikačné číslo (IČO) : 35660341.

Oficiálna adresa:

Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
ZŠ Fraňa Kráľa č. 838
966 81 Žarnovica


Vedenie odboru:

Predsedníčka : Mgr. Anna Benčatová
(Fraňa Kráľa 890/5,966 81 Žarnovica,mobil:0904961696,e-mail:annabencatova@centrum.sk)

Podpredsedníčka : Mária Balážová

Tajomník : Ing. Jozef Piecka– člen krajskej rady a Výboru MS
(Kľakovská 878/7, 966 81 Žarnovica, mobil: 0910950994)

Pokladníčka/hospodárka : Bc. Renáta Štefanková

Vedúca speváckej skupiny Prameň : Irma Danková
Člen zodpovedný za kultúru : Roland Hanus

Členka zodpovedná za šport : Elena Debnárová

 

Dozorný výbor:

Predsedníčka : Mgr. Darina Nikodémová
Členka : Anna Kašková
Členka : Katarína Šavoltová

 

Členstvo v Matici slovenskej
V súlade s Hlavou III. Stanov Matice slovenskej sa členom Matice slovenskej môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj občan iného štátu.
Riadnym členom Matice slovenskej sa stáva fyzická osoba na základe prihlášky. Záujemca o riadne členstvo podá prihlášku, čím vyjadrí súhlas so stanovami a s programom Matice slovenskej, príslušnému miestnemu odboru Matice slovenskej, v ktorého obvode má bydlisko alebo pracovisko. Záujemcovi vzniká riadne členstvo dňom schválenia vo výbore príslušného MO alebo rozhodnutím Členského ústredia, pričom členstvo mu vzniká dňom schválenia vo výbore odboru. Výšku členského určí výbor príslušného odboru.
„Základné zásady členského príspevku“ platné pre MO od 1.1.2013 boli schválené na zasadnutí výboru dňa 25.10.2012.
 


 
Zakl.zas.cl.prisp.MOMS.pdf(171 kB)Základné zásady členského príspevku
MOMS_prihl 2.doc(94.5 kB)Prihláška:
MOMS_prihl 2.pdf(135.8 kB)Prihláška:

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka