Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 03/2019 Vytlačiť
 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 03/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – stavby a pozemkov nachádzajúcich sa v meste Žarnovica, okres Žarnovica, kraj Banskobystrický, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, ako:

stavba súpisné číslo 721, budova CVČ, ktorá sa nachádza na pozemku C KN parcela č. 1342

pozemky evidované v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 1342, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 120 m2 a parcela č. 1343/1, druh pozemku: záhrada, o výmere 450 m2.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

Vladimír Máček,  rok narodenia 1985, že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená obyčajná listová zásielka zo dňa 10.07.2019


 
 

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 04/2019 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 04/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku mesta – pozemku nachádzajúceho sa na Námestí SNP v Žarnovici za účelom zriadenia (vybudovania) a užívania odstavných plôch.

Predmet nájmu: nehnuteľný majetok mesta – pozemok nachádzajúci sa v meste Žarnovica, okres Žarnovica, kraj Banskobystrický, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností  pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 1339/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 64 m2.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 02.08.2019 do 12:00 hodiny.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Žarnovici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f)  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 03.07.2019  trvalý pobyt občanovi: Andrej Kečkéš, nar. 11.04.1998. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Žarnovica.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Vladimír Goral, rok narodenia 1992, číslo zásielky: RE724864875SK

Erik Sitár, rok narodenia 1986, číslo zásielky: OA142313719SK

Marcel Bonk, rok narodenia 1981, číslo zásielky: SK003874745SK

Andrej Šimko, rok narodenia 1972, číslo zásielky: OA161451854SK

Ján Mrenica, rok narodenia 1983, číslo zásielky: OA161462945SK

Michal Kováč, rok narodenia 1988, obyčajná zásielka zo dňa 03.07.2019

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

 Ohlasovňa pobytu v Žarnovici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f)  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 03.07.2019  trvalý pobyt občanovi: Tibor Barborík, nar. 05.03.1962. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Žarnovica.

 


 
 

Oznámenie o výrubeVytlačiť
 

Mesto Žarnovica oznamuje verejnosti, že dňa 25.06.2019 od spoločnosti Marián Zauška – PLATAN, Pribinova 10/A, 960 01 Zvolen,  bola doručené oznámenie   o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia č. 430, ktoré sa nachádza v k.ú. Žarnovica, ako  aj výzva všetkým vlastníkom (správcom, nájomcom)  nehnuteľností, cez ktoré prechádza toto elektrické vedenie, nakoľko bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia, aby v termíne do 24.07.2019 vykonali odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov....


 
 

Oznam - zaburinenie pozemkov Vytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.


 
 

Zverejnenie návrhu o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §35, ods.2 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, návrh na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 12.02.2019, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“


 
 

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka