Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

 

Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť za účelom pripojenia na miestnu komunikáciu vydáva Mesto Žarnovica na základe písomnej žiadosti.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – rozkopávky s nasledujúcimi prílohami:
 • projekt riešenia vjazdu zo stavebného a dopravného hľadiska, spolu s technickým popisom vjazdu v dvoch vyhotoveniach
 • doklad ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovaný vjazd (napr. Zmluva s Mestom Žarnovica)
 • vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Chrásteka 123, Žiar nad Hronom

 

Po odsúhlasení použitia dočasného dopravného značenia Okresným riaditeľstvom PZ Okresný dopravný inšpektorát Žiar nad Hronom je povinnosťou stavebníka (žiadateľa), požiadať mesto Žarnovica o určenie použitia dočasného dopravného značenia. 

 

Správny poplatok: 30,00 eur (možnosť zaplatenia v hotovosti na MsÚ oddelení výstavby, investícií a ŽP v Žarnovici, resp. prevodným príkazom na účet mesta IBAN : SK72 0200 0000 0000 1482 4422)

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Budete potrebovať tlačivo:

F-211 Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť


 

 

Žiadosť o stavebné povolenie

 

 

Potrebné doklady:

 • žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo F-212)
 • stavebník (meno a priezvisko, resp. názov a adresa, pri právnickej osobe jej sídlo),
 • druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania),
 • parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností,
 • termín začatia stavby, termín ukončenia stavby,
 • rozpočtový náklad stavby,
 • údaje o spracovateľovi dokumentácie,
 • spôsob uskutočnenia stavby,
 • zhotoviteľa stavby
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a dopravnom riešení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach,
 • zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi,
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností,
 • zoznam a adresy ostatných účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi,
 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • právoplatné územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia predpísané osobitnými predpismi (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane lesného pôdneho, vodného hospodárstva, o ochrane pamiatkového fondu, o ochrane ovzdušia, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny),
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu,
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v troch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobu, v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, rozsah projektovej dokumentácie podľa § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 • vyhlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (§46a stavebného zákona), ak ju bude sama pre seba uskutočňovať právnická alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Pri stavbách ostatných fyzických osôb vykonávaných svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby,
 • stanovisko miestne príslušného stavebného úradu v zmysle § 120 ods.2 stavebného zákona
 • ďalšie doklady, pokiaľ si ich stavebný úrad vyžiadal.

 

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

 

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

                                   

 

Budete potrebovať tlačivo:

 • F-212 Žiadosť o stavebné povolenie na dopravné stavby
 • F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou

 


 

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)

 

Povolenie rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev za účelom uloženia, resp. opravy podzemného vedenia situovaného v miestnej komunikácii, chodníku, verejnom priestranstve vydáva Mesto Žarnovica na základe písomnej žiadosti.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva – rozkopávky s nasledujúcimi prílohami:
 • situácia vedenia trasy rozkopávky na kópii katastrálnej mapy so zakótovanímrozmerov trasy rozkopávky – 2x
 • stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
 • zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom

      dotknutého pozemku (napr. mestom Žarnovica)

 • vyjadrenie OR PZ ODI Žiar nad Hronom k použitiu dočasného dopravného

      značenia

Po odsúhlasení použitia dočasného dopravného značenia Okresným riaditeľstvom PZ Okresný dopravný inšpektorát Žiar nad Hronom je povinnosťou stavebníka (žiadateľa), požiadať mesto Žarnovica o určenie použitia dočasného dopravného značenia. 

 

Správny poplatok: 80,00 eur (možnosť zaplatenia v hotovosti na MsÚ oddelení výstavby, investícií a ŽP v Žarnovici, resp. prevodným príkazom na účet mesta IBAN :   SK72 0200 0000 0000 1482 4422)

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Budete potrebovať tlačivo:

F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva 

         (rozkopávka)

 


 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Potrebné doklady:

 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo F-213)
 • meno a priezvisko, resp. názov PO, adresa bydliska (sídlo PO),
 • označenie a miesto stavby,
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo zmeny stavby pred jej dokončením,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
 • údaje, či bude stavba užívaná ako trvalá alebo dočasná,
 • názov a adresa budúceho užívateľa,
 • súpis uskutočnených zmien stavby od územného rozhodnutia a stavebného povolenia alebo overenej PD (zmeny stavby nahlásiť a červene zakresliť do schválenej PD),
 • geometrický plán so zameraním novostavby na pozemku podľa predpisov katastra nehnuteľností,
 • fotokópiu právoplatného stavebného povolenia, fotokópiu zmeny stavby pred dokončením, ak bolo takého rozhodnutie vydané,
 • fotokópie právoplatných rozhodnutí: povolenie na trvalé užívanie vodných stavieb (napr. ORL, prípojky inžinierskych sietí atď.),
 • doklad o overení požadovaných vlastností výrobkov k nahliadnutiu – certifikáty použitých materiálov na stavbe,
 • stavebný denník k nahliadnutiu,
 • ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal,


Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

Budete potrebovať tlačivo:

 • F-213 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na dopravné stavby

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka