Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Návraty

------------------------------------------------------------------------------

Rok 2007 bol sumarizačný a koncepčný

Čo nevidieť uplynú už štyri roky od chvíle, kedy sa do kresla primátora Žarnovice posadil Kamil Danko, predtým prednosta Obvodného úradu v Žiari nad Hronom. Prichádza čas bilancovania a odpočtu. A tak sa dnes spolu vraciame do roku 2007, kedy sa na mestskom úrade začala písať nová história.
Ťažký začiatok
Na prvé dni a týždne vo funkcii primátora ešte aj s odstupom času spomína ako na nočnú moru. Očakával, že nastúpi do rozbehnutého vlaku, no našiel len odstavený vagón. „Našiel som úrad, ktorý vo svojej organizačnej štruktúre nemohol byť schopný realizovať rozvojové úlohy rozsiahlejšieho charakteru. Tým pádom ani jeho zamestnanci nemohli pracovať koncepčne, zmysluplne, ich pracovné zmluvy boli neprehľadné, akoby všetci robili všetko a nikto nerobil nič. Veci sa riešili náhodne a na úrade som nenašiel žiadne serióznejšie dokumenty, na ktorých by sa dalo stavať. Jediným dobrým materiálom bola koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva... Priznám sa, že v tých začiatkoch som svoje rozhodnutie kandidovať na primátora mesta neraz oľutoval,“ hovorí otvorene.
A tak namiesto plnenia konkrétnych úloh zo svojho volebného programu sa v prvom roku musel venovať sfunkčneniu úradu a absentujúcim strategickým dokumentom mesta. „Ako prvý dokument sme nanovo vypracovali plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len plán). Pôvodný bol v praxi nepoužiteľný. V podstate len konštatoval, že niečo treba robiť, ale už nie ako, kedy a za koľko. Chýbala mu najpodstatnejšia časť – akčný plán,“ pokračuje.
V novom pláne sú v prvom rade premietnuté požiadavky obyvateľov, ktoré uviedli v zrealizovanom prieskume. Z neho najviac rezonovala potreba rekonštrukcie miestnych komunikácií, oprava chodníkov a výstavba nových, výstavba obchodného reťazca, bytová výstavba, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, úprava verejných priestranstiev a množstvo ďalších. Plán na 124 stranách poskytuje ucelený pohľad na súčasný stav mesta a jeho reálne potreby, ktorých realizáciu rieši akčný plán. Vypracovaný dokument zároveň určuje strategické ciele a rozvojové priority mesta až do roku 2013.
„Pri tvorbe tohto plánu ma prekvapilo, že sa v ňom rad radom postupne ocitli skoro všetky úlohy z môjho volebného programu. Až vtedy som pochopil, prečo som dostal od voličov takú masívnu podporu. Jednoducho som sa „trafil“ do problémov, ktoré trápili ich aj mňa,“ podotkol medzi rečou. To ho však ešte väčšmi zaväzuje, aby svoje predvolebné sľuby aj splnil.
Riešenia do budúcnosti
Popri tvorbe plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a následných koncepcií, ako aj aktualizácii územného plánu mesta, sa na úrade realizoval personálny audit a audit optimalizácie procesov. Na základe ich výsledkov došlo na úrade k niektorým organizačným i personálnym zmenám. Vytvárali sa nové oddelenia a nové pozície, ako napríklad kancelária primátora mesta s projektových oddelením, niektoré miesta sa rušili. Zmenami prešiel aj rad interných smerníc.
Postupne sa začali realizovať vo všetkých oblastiach následné kroky spojené s optimalizáciou vynakladania finančných prostriedkov . „Vlastne sme sa pripravovali na reštrukturalizáciu výdavkov v oblastiach predškolskej výchovy, nakladania s odpadmi, či urbanistického vývoja mesta. Zároveň sme začali pripravovať projekty, na ktorých realizáciu by sme mohli čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Išlo o rekonštrukciu školských zariadení, centrálnej mestskej zóny a začali sme si pripravovať nejaké východiska pre zavedenie systému do nakladania s odpadmi,“ hovorí primátor. „Rok 2007 bol vlastne taký sumarizačný a koncepčný. Nejaké veľmi veľké investície sme nehľadali, neriešili, priznám sa, skorej sme pripravovali nejaké zmysluplné riešenia do budúcna.“
Racionalizačné opatrenia
Aby mesto mohlo naakumulovať zdroje na riešenie najpálčivejších problémov, muselo urobiť aj nepopulárne kroky. „Racionalizačné opatrenia sa dotkli predškolskej výchovy, kde bola zrušená jedna materská škola, i príspevkových organizácií, ktoré sme pretransformovali na spoločnosti s ručením obmedzeným. Nakoniec sme ich zlúčili a dnes máme len jeden mestský podnik služieb, ktorý je transparentný a ktorý je po niekoľkých rokoch znovu ziskový,“ pokračuje. Vďaka týmto opatreniam sa mestu podarilo naakumulovať dostatok zdrojov, ktoré investovalo v prvom rade do miestnych komunikácií, parkovacích miest, ale aj do zhodnocovania mestského majetku.
„Cez všetky nepríjemné konfrontácie a komplikované rokovania s občianskou verejnosťou pri uplatňovaní racionalizačných opatrení, išlo o dobré veci. V takejto štruktúre by sme mohli prežiť aj tie menej priaznivé obdobia bez toho, aby sme ohrozili funkčnosť mestských zariadení,“ uzavrel túto tému.
Viacúčelové ihrisko
Mestu Žarnovica sa v roku 2007 podarilo získať dotáciu z verejných prostriedkov na podporu projektu viacúčelového ihriska. Vďaka týmto prostriedkom sa v priestoroch športového areálu Základnej školy na Ul. Fraňa Kráľa vybudovalo ihrisko s možnosťou využitia pre futbal, basketbal a volejbal, ktoré zhotoviteľ odovzdal mestu na konci novembra 2007.
„Okrem toho sme museli bezodkladne naakumulovať zdroje na riešenie havarijného stavu školskej jedálne v ZŠ, lebo hrozilo jej zatvorenie z hygienických dôvodov,“ dodal primátor.
V budúcom čísle sa spolu s primátorom vrátime do roku 2008, kedy už aj obyvatelia pocítili zmenu vo vedení mesta.


Alena Bartóková 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2008 bol zameraný najmä na sanovanie restov z minulosti

Po prvom roku primátorovania mal Kamil Danko podrobne zmapované všetky problémy, ktoré Žarnovičanov dlhodobo trápili. Ich odstránenie sa popri príprave nových projektov stalo prioritou roka 2008.


Miestne komunikácie
Ich stav bol mierne povedané v dezolátnom stave, niektoré ani po rokoch od zastavania územia neboli vybudované. „Úplne nová ulica sa vybudovala v Žarnovickej Hute, opravili sa miestne komunikácie v Revištskom Podzámčí, na sídlisku pri Jednote, opravami prešli ulice Štúrová, Sládkovičova, Fraňa Kráľa od pošty po cintorín, Slobody, Májová, Železničná, Pod kopcom, ale aj chodníky na Partizánskej ulici i Nad Mlynom,“ vymenúva primátor časť ulíc, ktoré boli v najhoršom stave. Ich rekonštrukcia si vyžiadala takmer 4,5 milióna korún z rozpočtu mesta. Zároveň sa začali riešiť problémy so statickou dopravou, hlavne v sídliskovej časti, kedy na Ul. Fraňa Kráľa pribudlo nové parkovisko s 22 parkovacími miestami a rozšírením existujúcich parkovísk sme vybudovali ďalších cez 80 parkovacích miest.
„V tej dobe sme začali pripravovať aj projekt, ktorý by v budúcnosti skvalitnil dynamickú i statickú dopravu, ako aj mostné konštrukcie v centrálnej mestskej zóne a, samozrejme, pripravovali sme sa na výstavbu ďalších parkovacích miest, budovanie chodníkov a rekonštrukciu komunikácií v ďalšom období,“ uzatvára tému primátor.


Rekonštrukcia základnej školy
„Najpodstatnejším problémom na riešenie v roku 2008 bol však havarijný stav pôvodnej budovy základnej školy,“ pokračuje primátor. Na jej rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu bol vypracovaný projekt, ktorým sa mesto uchádzalo o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. Ako už všetci vieme, projekt za viac ako 48 mil. Sk bol úspešný a dnes sa práce na rekonštrukcii hlavnej budovy školy dostávajú do záverečnej fázy. Ak sa nič nepredvídané nestane, od septembra by sa mali žiaci učiť už vo vynovených priestoroch.
 

Teplo pre sídlisko
V roku 2008 začalo vedenie mesta intenzívne riešiť aj otázku centrálneho zdroja a rozvodu tepla na sídlisku, ktorého cena sa z roka na rok zvyšovala. „Od začiatku nám bolo jasné, že sa musí zmeniť palivová základňa a drahý plyn nahradiť lacnejšou drevnou štiepkou,“ pokračuje primátor. Keďže s niečím takým nemali žiadne skúsenosti, mestským zastupiteľstvom menovaná komisia jednoznačne odporučila, aby si mesto hľadalo strategického partnera, ktorý by nielen zrealizoval modernizáciu energetického zariadenia, ale v ďalších rokoch by ho aj prevádzkoval. „Z viacerých možných partnerov sme sa nakoniec rozhodli pre spoluprácu s firmou Intech, ktorá ponúkla jednoznačne najlepšie riešenie a garancie. Výsledkom má byť nielen zníženie ceny tepla a technicky zhodnotené zariadenie, ale aj koniec závislosti na jednom médiu,“ má na mysli plynovú krízu, kedy bola ohrozená výroba tepla z tohto média. Celá rekonštrukcia by mala byť dokončená ešte v tomto roku.
 

Bytová výstavba netradičnou formou
Vo verejnom prieskume označili občania Žarnovice za jednu z priorít výstavbu nových bytov. „V Žarnovici sa za posledných 15 rokov vybudovalo len 12 nových bytov, čo je žalostne málo. Preto sme začali intenzívne pracovať na tom, ako zabezpečiť otázku rozvoja bývania. Nakoniec sme sa rozhodli pre netradičnú formu. Ako prví v celom banskobystrickom kraji sme byty postavili formou podpísania zmluvy o budúcich zmluvách, kde sa dodávateľ zaviazal, že byty postaví na vlastné náklady a ak bude mesto s nimi spokojné, odkúpi ich z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva výstavby,“ hovorí primátor.
„Takže vlastne nás tieto byty nič nestáli, akurát sa mesto zaviazalo, že vybuduje spevnené plochy – parkoviská a prístupovú cestu k bytovkám. Nemuseli sme na vlastné náklady riešiť prípravu pozemku, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu ani inžinierske siete. Všetko bolo v cene bytov.“ Nové bytovky so 48 bytmi v celkovej hodnote 78 mil. Sk mesto odovzdalo prvým užívateľom na konci minulého roka.


Pre oddych, šport a relax
V uplynulých rokoch sa na okraj záujmu kompetentných dostali aj detské ihriská, športoviská a zriadenia pre oddych detí a mládeže. „Len do doplnenia hracích zostáv na detských ihriskách v sídliskovej časti a v Lukavici sme investovali 350 tisíc korún, pre starších sa vybudovalo viacúčelové ihrisko s umelou trávou za viac ako 2 milióny korún, vyriešili sme aj požiadavku kúpaliska. Vlastné zdroje na výstavbu nového sme nemali, tak sme sa dohodli so strednou odbornou školou, ktorá síce kúpalisko vo svojom areáli mala, ale nebola ho schopná prevádzkovať. Dohodli sme sa na príspevku a od roku 2008 toto kúpalisko slúži všetkým občanom mesta,“ pokračuje primátor. V roku 2008 mesto tiež získalo dotácie na obnovu športových zariadení. „Do rekonštrukcií nehnuteľností na štadióne sme v tom roku investovali takmer milión korún,“ dodal.


Zdravotná starostlivosť
Ako dochádzalo k útlmu a nakoniec k uzatvoreniu novobanskej nemocnice, otázka rozšírenia špecializovaných lekárskych ambulancií v Žarnovici sa stávala čoraz naliehavejšou. „Postupne, ako sme stíhali pripravovať priestory v zdravotníckom zariadení, sme sem pritiahli viacero špecialistov. Oproti minulosti sa ich počet viac ako zdvojnásobil. Občania majú k dispozícii gynekologickú, kožnú, psychiatrickú, chirurgickú, očnú, krčnú, alergiologickú, internú, urologickú i neurologickú ambulanciu, funguje tu diabetická poradňa,“ vymenúva primátor okrem obvodných a stomatologických ambulancií. Jediné, čo doteraz nie je doriešené, je rehabilitácia, na ktorej sa v súčasnosti pracuje. Špecialisti sem prichádzajú minimálne raz za týždeň.


Pre bezpečnosť a poriadok
Porušovanie základných noriem správania sa na verejnosti i poškodzovanie súkromného a verejného majetku dospelo do takého štádia, že bolo nevyhnutné hľadať nejaké efektívne riešenie. A tak rozhodnutím mestského zastupiteľstva bola v roku 2008 v Žarnovici opätovne zriadená mestská polícia. „Nebolo to vôbec jednoduché. Borili sme sa s legislatívou i
personálnym obsadením, prerábaním garáží na nové priestory mestskej polície. Len aby sa rozbehla jej činnosť, sme investovali viac ako 1,5 mil. Sk. Pravdepodobne sme boli jediným okresným mestom na Slovensku, ktoré mestskú políciu nemalo,“ hovorí primátor. „Ideálne by bolo, keby sme mohli túto činnosť zabezpečovať nepretržite, žiaľ finančné možnosti mesta to neumožňujú.“


Pre pohodlie občanov
Kým v minulosti občania mesta kvôli úplným maličkostiam museli obehnúť celý mestský úrad a dlhodobo vyčkávať, kým sa dostanú na rad, od roku 2008 si vybavia všetky potrebné veci na jednom mieste. „Zriadili sme klientske centrum, kde sme sústredili najviac vyhľadávané agendy. Dnes poskytuje širokú škálu služieb od miestnych poplatkov až po sociálne záležitosti,“ hovorí primátor s tým, že vybudovanie centra vrátane jeho vybavenia výpočtovou technikou si vyžiadalo takmer 700-tisícovú investíciu.
 

Neevidovaný majetok
Okolo pol milióna korún muselo mesto neplánovane investovať do identifikácie a navedenia svojho majetku do takého právneho stavu, aby sa mohlo uchádzať o príspevky z európskych fondov. „Bolo to veľmi zložité, ale nevyhnutné. Veľká časť majetku nebola správne (alebo vôbec) evidovaná, napríklad na sídlisku nebola zmapovaná polovica ciest a pozemky sa viedli ako trvalo trávnaté plochy,“ vysvetľuje. Najviac ho mrzí, že peniaze vynaložené na riešenie restov z minulosti sa mohli použiť na niečo nové.


Sociálna starostlivosť, seniori a príspevky
V roku 2008 zrealizovalo mesto projekt opatrovateľskej služby, na ktorý získalo grant viac ako milión korún. Účastníci absolvovaním opatrovateľského kurzu získali kvalifikačnú spôsobilosť na opatrovanie, potvrdenú certifikátom platným u nás i v zahraničí. V tom istom roku sa zriadila aj prepravná služba pre starších a imobilnejších občanov, tzv. sociálny taxík.
„V tom čase sme začali prispievať aj neziskovej organizácii Samaritánka, na obyvateľov Žarnovice, ktorí boli umiestnení v tomto zariadení. V roku 2008 sme Samaritánke prispeli sumou 350 tisíc korún,“ pokračuje primátor. „Tiež sa nám podarilo začať prispievať na zintenzívnenie činnosti všetkých občianskych združení v meste, aj športových klubov. Kým v minulosti príspevky pre ich činnosť predstavovali okolo milióna korún, my im od roku 2008 prispievame sumou cez 2,5 mil. Sk. Vďaka tomu začali oveľa intenzívnejšie pracovať, ich činnosť sa výrazne skvalitnila.“
V tom roku sa začalo aj s rekonštrukciou denného centra seniorov, od strechy, cez výmenu okien, obnovu fasády, až po úpravu interiéru.


Obchodný reťazec
Okrem už spomenutého sa mesto zaoberalo aj otázkou výstavby obchodného reťazca, ktorá u obyvateľov dlhodobo rezonovala. Mesto pripravilo variantné riešenia, ktoré sa však nepodarili dotiahnuť do finále, lebo nedisponovalo takými pozemkami, ktoré by mohlo ponúknuť. Nakoniec sa aj to vyriešilo a hoci z pohľadu primátora nejde o ideálnu lokalitu, rešpektuje prianie obyvateľov. S výstavbou obchodného reťazca sa začína v týchto dňoch.


A ešte mnoho iného
Tých aktivít a riešení v roku 2008 bolo naozaj neskutočne veľa. Mesto ako žiadateľ vypracovalo a podalo sedem projektov, prostredníctvom ktorých sa uchádzalo o nenávratné finančné prostriedky z rôznych zdrojov. Z nich úspešných bolo päť.
V roku 2008 sa tiež začalo s pravidelnou údržbou verejnej zelene, najmä stromovej. Postupne sa revitalizuje na celom území mesta.
Primátor za veľmi dôležitú považuje informovanosť občanov. „V prvom rade sme sfunkčnili mestský rozhlas v dvoch mestských častiach, kde ľudia žili bez akýchkoľvek informácií. Následne sme skvalitnili webovú stránku mesta, kde sú umiestnené všetky informácie, tlačivá, formuláre i samotný Žarnovický mesačník, ktorý pravidelne prináša informácie z diania v meste. Okrem toho som od začiatku môjho volebného obdobia trval na tom, aby boli verejnosti sprístupnené rokovania mestského zastupiteľstva. Aby všetci boli informovaní o činnosti poslancov a aby vedeli, na čom sa pracuje. Autentické záznamy z rokovaní sú pravidelne odvysielané v TV Panorama a následne archivované tak, aby boli hocikedy k dispozícii,“ hovorí primátor, ktorý sa v minulosti stretol so zneužitím schválených uznesení. „Boli len písomne zaznamenané v čo najstručnejšej podobe a bez akýchkoľvek pripomienok poslancov. Takže sa mohli chápať viacerými spôsobmi. Súčasné záznamy sú nespochybniteľné. A ja môžem s kľudným svedomím spávať, pretože všetky veci realizujem tak, ako boli schválené,“ dodal s úsmevom primátor.
 

Alena Bartóková
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2009 sa do občianskej vybavenosti investovali takmer tri milióny eur


Rok 2009 sa začínal na Slovensku prechodom na novú menu. Mesto Žarnovica sa naň pripravilo v dostatočnom predstihu a zvládlo ho bez najmenších ťažkostí. Viacej starostí so sebou priniesla finančná kríza, ktorá sa prejavila vo výpadku rozpočtových príjmov. Napriek tomu sa v meste realizovali takmer všetky naplánované investície. My sa vraciame len k tým významnejším.
Pokračovali v začatom
„V roku 2009 sme pokračovali v rekonštrukcii ciest a chodníkov v meste. V prvom rade sme dobudovali nové komunikácie k rodinným domom a postupne sme dokončili aj rekonštrukciu povrchov ciest a chodníkov, ktoré boli v najhoršom stave. Celkove sme na výstavbu a údržbu miestnych komunikácií, ako aj na vybudovanie nových parkovacích miest vyčlenili z rozpočtu mesta 261 tisíc eur,“ informuje primátor mesta Kamil Danko o investíciách v roku 2009.
V roku 2009 pokračovali aj práce na dokončení, skolaudovaní a odovzdaní 48 nájomných bytov. Zároveň sa pred novými bytovkami vybudovali spevnené parkovacie miesta a všetky potrebné inžinierske siete. Náklady na výstavbu nových bytov predstavovali takmer 2,6 milióna eur.
„Tiež sme pokračovali aj v budovaní športovísk a detských ihrísk. Vyše 50-tisíc eur sa investovalo do vybudovania nového detského ihriska v sídliskovej časti, ktoré sme odovzdali do užívania začiatkom tohtoročných prázdnin. Na jeho dokončenie sme použili prostriedky zo štátnej dotácie, o ktorú sme sa úspešne uchádzali,“ pokračuje s tým, že práve čakanie na dotáciu oddialilo pôvodný termín sprístupnenia ihriska.
Rekonštrukcia základnej školy
Po náročnom administratívnom procese sa v roku 2009 začalo s rozsiahlou rekonštrukciou základnej školy. Aj keď jej začiatok bol naplánovaný na začiatok prázdnin, kvôli nepredvídaným problémom sa s ňou začalo až začiatkom školského roka. „Na jednej strane nám ušiel čas prázdnin, kedy sa mohli zrealizovať práce bez narušenia vyučovania, no na druhej strane sme tento čas využili na dôkladnú prípravu, ako celú rekonštrukciu zvládnuť z hľadiska bezpečnosti a udržania kvality vyučovacieho procesu,“ vysvetľuje primátor.
Keďže nešlo len o nejaké kozmetické úpravy, ale o komplexnú obnovu prístavby a hlavnej budovy školy s predpokladanými nákladmi za viac ako 1,5 milióna eur, výsledkom prázdninovej prípravy bolo rozhodnutie o postupnom uvoľnení oboch budov. To si okrem iného vyžiadalo aj presťahovanie vyučovania žiakov prvého stupňa do priestorov strednej odbornej školy.
„Podľa harmonogramu máme na realizáciu tohto projektu k dispozícii až jeden a pol roka, ale aj vzhľadom na to, že sme uvoľnením budov prispeli k nerušenému priebehu prác to vyzerá, že celá rekonštrukcia aj so záverečnými platbami by mohla byť zrealizovaná do konca októbra,“ dodal spokojne s tým, že takéto veľké projekty sa bežne realizujú aj dva roky.
Okrem toho, že vynovená škola sa stane vzdelávacou inštitúciou nielen pre školopovinných žiakov, bezbariérové prízemie a prvé poschodie umožní aj integráciu zdravotne postihnutých detí medzi zdravých rovesníkov.
Príprava projektov
V roku 2009 sa mesto začalo pripravovať aj na podanie projektu v oblasti odpadového hospodárstva, ktorý by mal okrem iného doriešiť aj povinnú separáciu a likvidovanie piatich zložiek komunálneho odpadu. Ešte v tom istom roku v predstihu vybudovalo samostatný zberný dvor na biologicky rozložiteľný odpad. Len pre úplnosť uvádzame, že ide o odpad, ktorý je schopný rozložiť sa voľne v prírode a patria sem zvyšky z potravy, odpady vznikajúce pri údržbe verejnej zelene, seno, burina, odrezky stromov a kríkov, zvyšky zo zberu úrody a pod.
„Z biologicky rozložiteľného odpadu bezozvyšku likvidujeme drevný odpad, ktorý sa spracováva na drevnú štiepku. Tú používa Žarnovická energetická na výrobu tepla, vďaka čomu túto surovinu nemusíme skládkovať,“ pokračuje primátor.
V súčasnosti je projekt odpadového hospodárstva už vypracovaný a odovzdaný riadiacemu orgánu ministerstva životného prostredia na schválenie, s jeho realizáciou sa ráta až na budúci rok. „Ak budeme s projektom úspešní, môžeme na jeho realizáciu získať nenávratný finančný príspevok až 1,103 milióna eur,“ dodal primátor.
Okrem toho bola vypracovaná kompletná projektová dokumentácia na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny. „Investovali sme do nej približne 20 tisíc eur. Následne sme projekt odovzdali na schválenie a dnes sa už aj realizuje. Celkove sme len v roku 2009 do budovania infraštruktúry a občianskej vybavenosti investovali 2,850 milióna eur,“ konkretizuje sumu, aká ešte do občianskej vybavenosti v meste nebola investovaná.
Ďalšie riešenia
„Okrem spomenutého sme v roku 2009 museli tiež pripravovať a hľadať riešenia pre výstavbu obchodného reťazca, ktorého sa Žarnovičania dlhodobo domáhali. Nakoniec bolo rozhodnuté a mestským zastupiteľstvom potvrdené, že sa pre výstavbu Tesca uvoľnia mestské pozemky pri bývalom okresnom úrade,“ pokračuje. Následne však bolo potrebné hľadať náhradné priestory pre mestské trhovisko, ktoré stálo práve na týchto pozemkoch. Tie sa našli na Ul. májovej. V súčasnosti sa už výstavba nového trhoviska dokončieva a pred mesiacom sa konečne začali aj práce na výstavbe Tesca.
V roku 2009 prvé ovocie priniesla aj transformácia mestských podnikov a ich následné zlúčenie do jedného mestského podniku služieb. Ten nielenže vykázal zisk, ale dokázal zrealizovať za nezmenený finančný objem väčší rozsah prác.
Vlani sa na sídlisku začalo aj s rekonštrukciou centrálneho zdroja tepla, ktorá v tomto roku pokračuje výmenou tepelných rozvodov a inštaláciou kompaktných odovzdávacích staníc. Zmena palivovej základne sa prejavila už v tomto roku v znížení ceny tepla. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do začiatku vykurovacej sezóny. Následne by sa mali urobiť terénne úpravy - výsadba drevín, zatrávnenie pozemkov a uvedenie chodníkov a ciest do pôvodného stavu.


Alena Bartóková
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2010 poznačili povodne a pretrvávajúca hospodárska kríza


V tomto roku má len málo miest a obcí dôvod na optimizmus. Krátenie podielových daní, ktoré sú najvýznamnejším zdrojom príjmov samospráv a nečakané povodne spravili mnohým škrt cez rozpočet, Žarnovicu nevynímajúc. Ako potvrdil primátor mesta Kamil Danko, obe tieto skutočnosti spôsobili k dnešnému dňu prepad v rozpočte takmer 430-tisíc eur. Ale poďme po poriadku.
Najväčšie projekty
Ako hovorí primátor mesta, na tento rok sa pripravovali už vlani ako na najťažší a finančne najnáročnejší z celého volebného obdobia. „Čakala nás realizácia našich najväčších projektov, na ktoré sme získali finančné prostriedky z eurofondov, a to rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny a dokončenie rekonštrukcie základnej školy. Okrem toho sme si naplánovali dokončenie výstavby detského ihriska, realizáciu projektu kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti a verejného poriadku v meste, dokončenie rekonštrukcie zdravotného strediska, výstavbu nového mestského trhoviska, vypracovanie projektu v oblasti odpadového hospodárstva, či opravy ďalších ciest a chodníkov“ vymenúva primátor najdôležitejšie investície tohto roka.
Centrálna mestská zóna
Po rozkopaní sídliska pri výmene tepelných rozvodov teraz najviac život občanov strpčuje rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny, ktorá na niekoľko mesiacov obmedzí pohyb peších i motoristov priamo v strede mesta. Ako už vieme, kvôli zdĺhavému posudzovaniu projektu riadiacim orgánom sa musel odložiť termín začiatku rekonštrukcie a vypracovať nový harmonogram prác. „Ten sa nám nielenže darí dodržiavať, ale dokonca sme v predstihu,“ informuje primátor. „Našťastie pri tejto rekonštrukcii ministerstvo akceptuje aj skrátené lehoty a dokonca aj kumuláciu jednotlivých platieb. Takže ak to počasie dovolí a práce sa vykonajú rýchlejšie, nebude problém vystaviť vyššie fakturácie.“ To je obrovskou výhodou, lebo pri projektoch realizovaných z eurofondov platia prísne pravidlá, kedy sa nedá nič urýchliť ani spomaliť.
„Uvidíme, ako si s prácami poradí dodávateľ, ale vyzerá to tak, že minimálne pravá strana brehu Kľakovského potoka bude určite kompletne dokončená aj so všetkými prvkami a mostnými objektmi ešte v tomto roku. No a čo sa týka ľavej strany, tak do začiatku zimnej údržby musí byť zabezpečená minimálne prekládka štátnej cesty a vyriešená organizácia dopravy. Ak to už počasie nedovolí, doplňujúce prvky ako je mestský mobiliár, zeleň a pod. sa zrealizujú v budúcom roku,“ povedal.
Ďalšie investície
V súčasnosti vrcholí rekonštrukcia základnej školy, kde sa len v tomto roku preinvestovalo viac ako milión eur, dokončilo sa verejné detské ihrisko, začali a v tomto roku by sa mali ukončiť aj práce na budovaní monitorovacieho kamerového systému, kde celkové náklady predstavujú takmer 20-tisíc eur. V tomto roku bol vypracovaný a podaný na schválenie projekt z oblasti odpadového hospodárstva, s realizáciou ktorého sa ráta v budúcom roku a v týchto dňoch sa dáva do užívania nové mestské trhovisko. Okrem toho sa v tomto roku už dokončila rekonštrukcia zdravotného strediska, pohyb nastal aj v športovom areáli, kde sa vyriešila kanalizácia. Zároveň sa pripravuje rekonštrukcia starej budovy a ak to finančná situácia dovolí, možno sa podarí ešte v tomto roku zrekonštruovať kolkáreň. Na vymenovanie drobnejších investícií ani niet priestoru. Ale ešte stojí za zmienku, že napriek všetkým negatívnym okolnostiam sa v tomto roku len do opráv miestnych komunikácií a výstavby parkovísk investovalo 113-tisíc eur.
Kritická situácia
Všetky investície mesto zabezpečuje aj za takej kritickej finančnej situácii, v akej ešte po prechode množstva kompetencií zo štátu nebolo. „Keby sme si v priaznivejších rokoch nevytvárali rezervy, tak by sme dnešnú situáciu aj v súvislosti s povodňovými škodami, nezvládli. Tie momentálne predstavujú 180-tisíc eur na odstránenie najväčších škôd, ďalších 50-tisíc budeme ešte potrebovať na odstránenie škôd menšieho rozsahu. No a keď k tomu pripočítam výpadok na príjmoch v objeme takmer 200-tisíc eur, dostaneme sa k číslu, ktoré je skutočne alarmujúce,“ poukazuje na súčasnú situáciu. „Útechou je, že vláda deklarovala nahradenie výpadku v príjmoch ešte v tomto roku. Určite to však nebude v plnej výške. Ak sa tak stane, sumu pravdepodobne vrátime do rezerv a použijeme ju v budúcom roku.“
Zhodnotenie
Keď sa dnes prejdete po meste, vidíte chodníky tam, kde nikdy neboli, počujete rozhlas, kde ho nikdy nebolo počuť, stretnete mestských policajtov, ktorých ste tu v minulosti nemohli stretnúť, zaparkujete auto tam, kde to predtým nebolo možné. Vidíte zrekonštruované mestské budovy, funkčné detské a športové ihriská, nové bytovky, pod oknami vyrastá nové nákupné centrum. Informácie sa k vám dostávajú zo všetkých strán, nič nie je tajné. Deti sa učia v moderných priestoroch, seniori sa tiež nemusia hanbiť za centrum, kde sa schádzajú.
„Jediné, čo sa mi za štyri roky nepodarilo zrealizovať nie preto, že by som nechcel, ale preto, že sa to nedalo reálne ovplyvniť, bol rozvoj nových pracovných miest. Viacero rokovaní s potenciálnymi investormi stroskotalo na dôsledkoch hospodárskej krízy. Dokonca sme odpredali 4-hektárový pozemok, no firma, ktorá na ňom plánovala vybudovať drevársku fabriku a dokonca už mala vybavené aj stavebné povolenie na jej výstavbu, je dnes v likvidácii. Nebyť vplyvu hospodárskej krízy aj na náš región, tak sme sa mohli veľmi výrazne posunúť dopredu aj v tejto oblasti. Toto pre mňa zostáva ako ďalšia výzva do budúceho volebného obdobia,“ dodal primátor.


Alena Bartóková
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka