Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Informácia o začatom správnom konaníVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Bartolomej Gábriš,  rok narodenia 1956, číslo zásielky: RE205944798SK

Mária Goralová, rok narodenia 1946, číslo zásielky: RE478266510SK

Ján Kotrlec, rok narodenia 1991, číslo zásielky: RE215895014SK

Ján Kotrlec, rok narodenia 1991, listová zásielka zo dňa 13. 03. 2019

Erika Hederváryová, rok narodenia 1967, číslo zásielky: RE448808150SK

Ružena Kakarová, rok narodenia 1984, listová zásielka zo dňa 07. 03. 2019

Janette Kaločaiová, rok narodenia 1971, listová zásielka zo dňa 07. 03. 2019

Alojz Búry, rok narodenia 1976, listová zásielka zo dňa 11. 03. 2019

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka.


 
 

Informácia o začatom správnom konaníVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:
Maroš Kakara, rok narodenia 1975, číslo zásielky: RE233316414SK
Vladimír Goral, rok narodenia 1992, číslo zásielky: RE546321835SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie „Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7“Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z,z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov),  oznamuje verejnosti, že dňa 01.03.2019 obdržalo od Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, oznámenie  o strategickom dokumente „Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7“  obstarávateľa tohto dokumentu Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica.


 
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 02/2019 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 02/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy / nájomných zmlúv na nájom nehnuteľného majetku mesta – nehnuteľností nachádzajúcich sa v Mestskom športovom areáli v Žarnovici.

Predmet nájmu:  nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Mestskom športovom areáli v Žarnovici (ďalej len „MŠA“) – pokladňa, tribúna, časť viacúčelovej stavby súp. č. 559  – terasa s boxami pre motocyklové preteky a časť nebytových priestorov nachádzajúcich na poschodí stavby, futbalové ihrisko, plochodrážny ovál, oplotenie MŠA, parkovisko, voľná plocha – prístupové cesty, chodníky a ostatné nezastavané pozemky v MŠA.

Účel nájmu: usporiadanie a realizácia motocyklových podujatí na plochej dráhe, t.j. pretekov plochodrážnych jazdcov na motocykloch (motorkách) v roku 2019.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:   do 20.03.2019 do 12:00 hodiny.


 
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 01/2019 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 01/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj pozemku, určenej parcely nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja:  pozemok  E KN parcela č. 565/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 694 m2, k. ú. Žarnovica.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:   do 20.03.2019 do 12:00 hodiny.


 
 

Oznámenie Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica ako dotknutá obec podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1zákona č. 24/2006 Z,z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov),  oznamuje verejnosti, že dňa 28.02.2019 obdržalo od Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Správu  o hodnotení strategického dokumentu spolu s konceptom „Koncept Územný plán mesta Žarnovica“  obstarávateľa tohto dokumentu Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica.


 
 

Verejná vyhláška „Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7“ Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica Vám oznamuje začatie prerokovania „Územného plánu mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7“. Oznámenie začatia prerokovania Územného plánu mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7, je zverejnené na webovom sídle Mesta Žarnovica, na úradnej tabuli Mesta Žarnovica a na Mestskom úrade, oddelení výstavby, investícií a ŽP v pracovaných dňoch a v úradných hodinách.

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k spracovanej územnoplánovacej dokumentácii v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia ) verejnej vyhlášky a  Územného plánu mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7, t.j. od 19.02.2019 do 20.03.2019 písomnou formou na Mestskom úrade v Žarnovici, v úradných hodinách.  


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje oznámenie o zásielke – Voľby do Európskeho parlamentu – informácia pre voliča.


 
 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka