Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2019Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica ako správca miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prináša prehľad povinností, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. januára 2019:

     Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku od 1.1.2019 upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žarnovica č. 5/2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 (ďalej len VZN mesta Žarnovica č. 5/2018).

     Aj v roku 2019 je v platnosti spoločné „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. V prípade zmien daňovej povinnosti oproti minulému obdobiu stačí podať „čiastkové priznanie“ k príslušnej dani, v ktorom daňovník uvedie len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný podať „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.

1) Daň z nehnuteľností v roku 2019

Do 31. januára 2019 je povinný podať mestu Žarnovica priznanie:

 • daňovník, ktorý sa stal v roku 2018 vlastníkom nehnuteľností (t.j. pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome),
 • daňovník, u ktorého v roku 2018 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (t.j. k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru v bytovom dome),
 • daňovník, u ktorého nastali v roku 2018 zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome,
 • daňovník, u ktorého došlo v roku 2018 k zmene druhu pozemku,
 • daňovník, u ktorého došlo v roku 2018 k zmene účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome,
 • daňovník, u ktorého v roku 2018 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome,
 • daňovník, u ktorého nastali v priebehu roka 2018 iné zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností na rok 2019.

     Priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru 2019. Daňovník na tlačive uvedie okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrubenie dane, daň si už nemusí v priznaní sám vypočítavať.

      Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ alebo dedič stal vlastníkom nehnuteľností.

      Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie  podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podá jeden z manželov.

      V zmysle VZN mesta Žarnovica č. 5/2018 správca dane poskytne zníženie dane z nehnuteľností:

- občanom starším ako 70 rokov vo výške 50 % z dane zo stavieb na bývanie a z dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a tiež z dane z garáží, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu – toto zníženie bude uznané občanom automaticky,

 - držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 50 % z dane zo stavieb na bývanie a z dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a tiež z dane z garáží, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,

 - občanom v hmotnej núdzi vo výške 50 % z dane zo stavieb na bývanie a z dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností si daňovník uplatní priamo na tlačive „Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane“,  ktoré je súčasťou daňového priznania, na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr do 31. januára 2019. Inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

 

2) Daň za psa v roku 2019

Priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive podáva vlastník, resp. držiteľ psa:

 • pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
 • pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom, resp. držiteľom psa.

     Ak má daňovník psa priznaného v predošlom období, na rok 2019 nemusí podávať priznanie. Naďalej ostáva v platnosti, že  daň za jedného psa držaného v rodinnom dome v meste Žarnovica a v mestských častiach v Lukavici, v Revištskom Podzámčí a v Žarnovickej Hute sa neplatí. Daň za psa sa bude aj v roku 2019 platiť až na základe spoločného rozhodnutia spolu s daňou z nehnuteľností.

 

3) Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane poučenia na jeho vyplnenie nájdete na internetovej stránke mesta Žarnovica www.zarnovica.sk (tlačivá na stiahnutie - dane) alebo si ho môžete vyzdvihnúť priamo na MsÚ v klientskom centre.

 

     Daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubí mesto Žarnovica na rok 2019 jedným spoločným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. V rozhodnutí bude uvedená výška vyrubenej dane za každý druh miestnej dane, splatnosť dane a variabilný symbol pre úhradu dane. O spôsobe doručenia rozhodnutí do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov budeme občanov včas informovať.

 

4) V zmysle VZN mesta Žarnovica č. 5/2018, ktoré upravuje aj podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žarnovica na kalendárny rok 2019, je poplatník povinný mestu oznámiť všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie poplatku za komunálne odpady podľa stavu k 1. januáru bežného roka. V prípade, že si už oznamovaciu povinnosť splnil, je povinný mestu oznámiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku do 30 dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali.

     Poplatok za drobný stavebný odpad už nie je súčasťou rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a bude sa platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na zbernom dvore v areáli MsPS Žarnovica, s.r.o., pričom zaplatí  za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu v hotovosti priamo na zbernom dvore, a to 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov.

     Mesto poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Žarnovica na základe predloženia hodnoverných dokladov stanovených vo VZN č. 5/2018 v článku 26 ods. 1, a to v nasledovných prípadoch:

 • študentom VŠ a SŠ študujúcim v SR mimo trvalého bydliska sa poskytne zníženie50 %,
 • občanom pracujúcim v SR vysielaným do zahraničia v rôznych intervaloch sa poskytne zníženie 50 %.

     Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Žarnovica  na základe predloženia hodnoverných dokladov stanovených vo VZN         č. 5/2018 v článku 26 ods. 2,  a to v nasledovných prípadoch:

 • študentom študujúcim v zahraničí za celý školský rok (t.j. za10 mesiacov),
 • občanom pracujúcim v SR mimo trvalého bydliska,
 • občanom prihláseným k trvalému pobytu v Žarnovici, ktorí sú prechodne prihlásení a trvalo bývajúciv inej obci, ktorej platia poplatok za odpady,
 • občanom, ktorí sú umiestnení v zariadení poskytujúcom sociálnu a zdravotnú starostlivosť pobytovou formou,
 • občanom, ktorí sú v nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby, príp. trestu,
 • občanom dlhodobo žijúcim, resp. pracujúcim v zahraničí,
 • občanom vykonávajúcim dobrovoľnícku činnosť v prospech mesta na podporu plnenia jeho úloh v zmysle platnej legislatívy za obdobie vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

 

Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta na základe písomnej žiadosti poplatníka predloženej správcovi poplatku najneskôr do 31. marca 2019 vyrubený poplatok znížiť rozhodnutím. Dôvod uplatnenia zníženia poplatku je poplatník povinný preukázať hodnoverným dokladom.

     Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti, v ktorej poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Žarnovica ako správcovi dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

     Tlačivá „Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a žiadosť o zníženie poplatku nájdete na internetovej stránke mesta Žarnovica www.zarnovica.sk (tlačivá na stiahnutie – dane) alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo na MsÚ v klientskom centre.

  

Klientske centrum MsÚ


 
 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka