Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:
Anton Vlačuha, rok narodenia 1973, číslo zásielky: SK003334008SK
Zdenek Šíp, rok narodenia 1969, číslo zásielky: RE724852727SK
že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.

 


 
 

Návrh RO č. 9/2019 Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica predkladá v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. Návrh RO č. 9/2019.


 
 

Záverečné stanovisko k územnému plánu Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z,t, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov),  zverejňuje  „Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – „Územný plán mesta Žarnovica“ obstarávateľa Mesto Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica.


 
 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2009 o podmienkach prideľovania bytov Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2009 o podmienkach prideľovania bytov.


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta – pozemok do nájmu, eventuálne do výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta – pozemok do nájmu, eventuálne do výpožičky  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

Číslo spisu: OE/3809/2019

Predmet výpožičky: pozemok, časť z C KN parc. č. 2251/4, v k. ú. Žarnovica, konkrétne plocha o rozmeroch 22,5 m x 59,5 m, t.j. o výmere 1 336 m2, ktorá je využívaná ako verejné priestranstvo na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici, v priestore medzi chodníkom popri budove ZŠ súpisné číslo 838 (Fraňa Kráľa č. 17) a oploteným areálom 13. triednej ZŠ súpisné číslo 1064.

Nájomca / požičiavateľ: STEFANI n.o., so sídlom: Žarnovická Huta 66, 966 81  Žarnovica, SR, IČO: 45 743 517.

Účel nájmu / výpožičky:  zriadenie - vybudovanie a prevádzkovanie „Chill out zóny“, t.j. verejne prístupnej zóny na trávenie voľného času a priestoru na oddych.


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta – nebytové priestory do výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta – nebytové priestory do výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

Číslo spisu: OE/3808/2019

Predmet výpožičky: nebytové priestory o podlahovej ploche 520,35 m2 a spoločne využívané nebytové priestory o podlahovej ploche 120,16 m2 v budove súpisné číslo: 261 , kultúrny dom, na pozemku C KN parc. č. 1398/1, v k. ú Žarnovica, Dolná ul. 25.

Požičiavateľ: Základná umelecká škola, Dolná 25, 966 81  Žarnovica, SR, IČO: 37 833 804.

Účel výpožičky:  sídlo školy, zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základnej umeleckej školy a s tým súvisiacich činností.


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta – pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta – pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

Číslo spisu: OE/3670/2019

Predmet nájmu: pozemok, časť z C KN parc. č. 1479/12, v k. ú. Žarnovica - miesto medzi miestnou komunikáciou na Dolnej ulici v Žarnovici a brehovou čiarou Kľakovského potoka, v blízkosti  cesty II/428 (oproti predajni „Obuv Blichár“) o výmere 39 m2.

Žiadateľ (budúci nájomca): Martin Rejnič – IMAX, IČO: 32 749 686, Beniakova 402/5, 949 01  Nitra, SR.

Účel nájmu:  usporiadanie právneho vzťahu k pozemku zastavenému dočasnou stavbou: „Spojené predajné stánky“, ktorá pozostáva z troch navzájom spojených stánkov s cieľom ďalšieho užívania a prevádzkovania dočasnej stavby.


 
 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2007 k ÚPN SÚ Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2007 k ÚPN SÚ Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 1/2007 k Zmenám a doplnkom k ÚPN – SÚ Žarnovica, doplnok č. 5, Úplné znenie doplnkov  č. 4 – 5.


 
 

Návrh Doplnku č.1 k VZN č. 2/2018Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žarnovica č.2/2018 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica.  


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Alžbeta Rusnáková, rok narodenia 1960, obyčajná zásielka zo dňa 04.06.2019
Veronika Krištofová, rok narodenia 1989, číslo zásielky: OA040184126SK
Erika Hederváryová, rok narodenia 1967, číslo zásielky: SK003264430SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Návrh VZN č. 3/2019Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica.


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Vytlačiť
 

V súlade s ust. §18f ods. 1 písm. b) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 pred jeho prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve.


 
 

Oznam - zaburinenie pozemkov Vytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.


 
 

Zverejnenie návrhu o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §35, ods.2 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, návrh na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 12.02.2019, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“


 
 

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka