Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Výstavba, investície a životné prostredie

ODDELENIE VÝSTAVBY, INVESTÍCIÍ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Referát životného prostredia

a)zabezpečuje činnosti mesta na úseku
- odpadového hospodárstva
- ovzdušia
- ochrany vôd
- zelene
b) na úseku odpadového hospodárstva:-vypracúva Program odpadového hospodárstva mesta-vytvára a aktualizuje akčný plán odpadového hospodárstva mesta
-zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta – zabezpečuje nakladanie s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov (šatstvo a textílie, jedléoleje a tuky,použité prenosnébatériea  akumulátory a automobilové batériea  akumulátory,elektroodpadz  domácností,BRO zozáhrad a parkov, odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov)
- zabezpečuje výkon VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
c) na úseku ovzdušia :- vydáva súhlas a kontroluje povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia-prijíma oznámenia údajov o spotrebe palív a surovín potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
d) na úseku ochrany vôd:- zabezpečuje výkon VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta
- povoľuje vodné stavby/domové studne/ u  fyzických osôb a odber podzemných vôd zo studní,   vydáva povolenia /kolaudačné rozhodnutia/ na uvedenie vodných stavieb /studní/ do trvalého užívania - prevádzky
e) na úseku zelene zabezpečuje:
- výkon správy vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- vydávanie nevyhnutných opatrení vlastníkovi /správcovi, nájomcovi/ pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, alebo vydanie rozhodnutia o jej vyrúbaní
- vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín za hranicami zastavaného územia mesta mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhradya energetických porastov na poľnohospodárskej pôde- v súhlase na výrub dreviny ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady
- vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu– zabezpečuje výkon VZN o ochrane drevín a o vydávaní súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov na území mesta- zabezpečuje výkon VZN o starostlivosti o zeleň na území mesta– v  zmysle zákona   č. 220/2004  Z.z. o  ochrane   a   využívaní  poľnohospodárskej pôdy  a  o  zmene  zákona č. 245/2003 Z.z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  upozorňuje občanov na pravidelné udržiavanie pozemkov  v nezaburinenom stave včasným odstraňovaním burín a kosením tráv                                                                                                                                                                                                                         

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

zabezpečuje činnosti mesta ako Stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku kde mesto:

a) vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút podľa Stavebného zákona, ako aj podľa osobitných predpisov
- vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
- nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
- rozhoduje o vyprataní stavby
- nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe 
- prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie
- rozhoduje  o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom

b) vykonáva kontrolnú činnosť:
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 
c) vedie evidenciu:
- vedie evidenciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu                

d) oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu  drobnej  stavby,  stavebnej  úpravy  alebo  udržiavacím prácam nemá námietky alebo mu určí, že  ohlásenú  drobnú  stavbu,  stavebnú úpravu  alebo  udržiavacie  práce  možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
 

Referát dopravy a pozemných komunikácií

a) vykonáva miestnu  štátnu  správu  vo  veciach  miestnych  a účelových komunikácií  /MK/    v cestnej  doprave
v zmysle Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
b) určuje so súhlasom  okresného  dopravného inšpektorátu  /ODI/  použitie  dopravných  značiek  a  dopravných                          zariadení na MK
c) povoľuje so súhlasom ODI vyhradené parkoviská v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
d) povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony MK
e) povoľuje zriadenie vjazdov z MK na susedné nehnuteľnosti
f) povoľuje zvláštne užívanie miestnych komunikácií /rozkopávky/
g) ukladá nevyhnutné opatrenie na odvrátenie ohrozenia MK, premávky na nich a zaťaženia ich údržby /poškodzovanie, znečisťovanie/
h) ukladá pokuty právnickej alebo fyzickej osobe za porušenie cestného zákona alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti

v zmysle Zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
i) vykonáva obhliadky stavu MK
j) dáva súhlas k umiestneniu autobusovej zastávky v meste
k) mesto zabezpečuje údržbu MK a preberá práce objednané mestom na týchto MK

Zabezpečuje činnosti mesta ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, kde mesto:


a) vedie konania podľa stavebného a cestného zákona
- vedie stavebné konanie
- vydáva stavebné povolenie
- vydáva povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením
- vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
- vedie kolaudačné konanie
- vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie
- nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe
- prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie

b) vedie evidenciu povolení na úseku cestnej dopravy 

Referát prípravy investičných akcií, realizácie investičných akcií mesta a dozoru investora

a) podieľa sa na vytváraní a aktualizácii koncepcie investičnej výstavby mesta
b) zabezpečuje prípravu, realizáciu a vykonáva dozor investičnej výstavby, ktorej investorom je mesto, odovzdáva do evidencie majetku ukončené akcie na základe protokolu
c) vydáva záväzné stanoviská k projektom stavieb na území mesta
d) vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste
e) zabezpečuje   výstavbu  miestnych  komunikácií,  verejných  priestranstiev,  kultúrnych,  športových  a  ďalších mestských  zariadení,  udržiavacie  a rekonštrukčné  práce  na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach a pamätihodnostiach mesta
f) vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta                       g) vydáva vyjadrenia pre územnoplánovaciu informáciu                                                                                                             h) vydáva vyjadrenia k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, resp. zmene druhu pozemku  

Referát územného rozvoja, územného plánu a architektúry

a) podieľa sa na spracovávaní a  plnení  programov  mesta  zameraných na miestny, regionálny a nadregionálny rozvoj
b) spolupracuje  s oddelením  ekonomickým  a  vnútornej  správy   pri  príprave  rozhodnutí o  predchádzajúcom súhlase k uzatvoreniu a výpovedi zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa osobitného predpisu
c) spolupracuje pri príprave návrhov  vo  veciach  dlhodobého nájmu, kúpy a predaja nehnuteľností a stanovísk k prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
d) eviduje a poskytuje oprávneným  osobám  na  nahliadnutie  územnoplánovaciu informáciu,  územnoplánovaciu dokumentáciu a súvisiace informácie a podklady
e)  zabezpečuje riadne uloženie schváleného územného plánu, územnoplánovacej dokumentácie a všetky podklady k nej, ako aj doklady o prípadných zmenách a doplnkoch na mestskom úrade
f) spolupracuje s orgánmi štátnej správy v zmysle platných predpisov
g) poskytuje súčinnosť pri príprave záväzných stanovísk mesta k umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb na území mesta


 

Referát Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

a) informuje občanov o možnostiach podpory z prostriedkov ŠFRB
b) overuje a v prípade potreby zabezpečuje úplnosť náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania
c) preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory zo ŠFRB
d) vyznačuje overenie úplnosti náležitostí podľa zákona ŠFRB

e) predkladá overenú žiadosť ŠFRB
f)  kontroluje plnenie zmluvných podmienok pri poskytnutí podpory zo ŠFRB
g) vedie evidenciu podaných žiadostí, evidenciu zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB

h) eviduje žiadosti v programe ŠFRB – elektronické podávanie žiadostí

i)  kontroluje faktúry a spracováva ich v programe ŠFRB a zasiela na úhradu ŚFRB

j)  odsúhlasuje zmenu materiálov na stavbe


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka