Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Kancelária primátora

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

 

zabezpečuje rozvoj mesta

a) zabezpečuje stratégie regionálneho rozvoja
b) zabezpečuje programy sociálneho a hospodárskeho rozvoja
c) koordinuje spoluprácu právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja mesta
d) spracováva podklady na dokumentáciu rozvoja mesta a regiónu
e) spolupracuje na programoch a projektoch sociálneho a ekonomického rozvoja mesta
f) zabezpečuje, pripomienkuje a zosúlaďuje regionálne dokumenty na podmienky mesta
g) zastupuje mesto v rozvojových agentúrach a v iných inštitúciách, na základe poverenia primátora
h) zabezpečuje prípravu stanovísk, resp. vyjadruje sa k projektom podporujúcich regionálny rozvoj
i) koordinuje rozvojové aktivity právnických a fyzických osôb súvisiace so zámermi mesta
j) zabezpečuje medzinárodné styky, spoluprácu s partnerskými mestami a spoluprácu s inými medzinárodnými inštitúciami
k) zabezpečuje zastupovanie mesta v združeniach, v ktorých je mesto členom na základe poverenia primátora
l) zabezpečuje propagačné aktivity mesta súvisiace s rozvojom mesta – marketing
m) zabezpečuje vypracovanie programov cestovného ruchu
n) koordinuje spoluprácu právnických osôb vo veciach cestovného ruchu
o) zabezpečuje sledovanie príslušnej legislatívy a zabezpečuje právny servis pre ostatných zamestnancov v spolupráci s hlavným kontrolórom mesta
p) zabezpečuje a predkladá projekty pre získanie finančných prostriedkov z rozvojových a podporných fondov
q) aktívne sa podieľa na vytváraní vhodných podmienok pre získavanie investorov na územie mesta
r) vyhľadáva a navrhuje možnosti spolupráce mesta s organizáciami III. sektora

 

Referát registratúrneho poriadku

a) zabezpečuje prevádzku podateľne mestského úradu
b) vykonáva centrálnu evidenciu registratúrnych záznamov a styk s poštou
c) zabezpečuje spisovú agendu MsÚ, uloženie spisov, archiváciu, vyhľadávanie, vyradenie spisov
d) usmerňuje činnosť príručných registratúr

 

Referát ľudských zdrojov

a) návrh rozpočtu mzdových prostriedkov zamestnancov mesta a odmien členom orgánom mesta
b) v spolupráci so mzdovým účtovníkom spracúva prehľady a rozbory mesačného čerpania mzdových prostriedkov a plnenie rozpočtu podľa jednotlivých položiek
c) návrhy pre kolektívne vyjednávanie s odborovou organizáciou
d) podklady k pravidlám a návrhom na odmeny
e) organizačne zabezpečuje výberové konania voľných miest
f) komplexne vedie agendu v oblasti pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov mesta
a) v spolupráci so mzdovým účtovníkom vedie komplexnú agendu v oblasti sociálneho fondu
b) kontroluje dochádzku a spolu so mzdovým účtovníkom  preveruje nárok na čerpanie dovolenky zamestnancov mesta
c) eviduje uchádzačov o zamestnanie a písomnú agendu s nimi
d) zodpovedá za stanovenie platových náležitostí zamestnancov mesta
e) zodpovedá za dodržiavanie právnych zásad a noriem v oblasti hospodárenia s fondom pracovného času a prekážok v práci u zamestnancov mesta

 

Referát organizačný

a) organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva
b) kompletizáciu, prípravu a expedíciu materiálov pre poslancov mestského zastupiteľstva a členov mestskej rady
c) vedie evidenciu orgánov samosprávy mesta ( mestského zastupiteľstva, komisií )
d) kompletizáciu zbierok zákonov, VZN mesta a ich sprístupnenie občanom mesta
e) evidenciu vyhlásených VZN mesta a zabezpečenie ich vyhlásenia, zverejnenia občanom mesta, poslancom, zamestnancom mesta
f) evidenciu smerníc, príkazov a zásad vydaných primátorom mesta
g) evidenciu objednávok zasadacích miestností mestského úradu
h) vedie agendu materiálov z rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady
i) vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí MsZ,
j) zhotovovanie výpisov z uznesení MsZ
k) zhotovovanie zápisov z porád primátora mesta
l) vystavenie povolených výpisov z uznesení fyzickým osobám a organizáciám
m) zabezpečuje verejné hlasovanie občanov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
n) zabezpečuje voľby do orgánov samosprávy mesta a do NR SR, referendá
o) usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta

 

Referát informatiky

a) Získavanie, spracúvanie, využívanie, prezentovanie a poskytovanie informácií prostredníctvom výpočtovej techniky v organizačných útvaroch mestského úradu
b) koordinovanie tvorby a aktualizácia a prezentácia mesta a jeho organizačných útvarov v internetových stránok mesta
c) poskytovanie dát v digitálnej forme rôznym skupinám ( občania, organizácie ) na základe platných právnych a interných predpisov
d) zabezpečuje elektronickú komunikáciu MsÚ
e) vykonávanie publikačných a grafických prác pre potreby mestského úradu
f) zabezpečovanie aktualizácie VZN a ostatných predpisov mesta v digitálnej forme a ich aktualizáciu
g) komplexné zabezpečovanie ochrany a zálohovania údajov v počítačovej sieti

externe:
a) Inštaláciu a starostlivosť o bezproblémový chod počítačov na úrovni hardwaru a softwaru
b) starostlivosť o bezproblémový chod počítačovej siete (správa serverov, klientov)
c) zabezpečovanie výkonnosti počítačovej siete a jej prípadné vylepšovanie na úrovni hardwaru a softwaru
d) pravidelnú ochranu počítačov na vírusy
e) zaškoľovanie a pomoc ostatným užívateľom v bežných aplikačných programoch
f) zabezpečenie archivácie digitálnych produktov
g) zabezpečenie súčinnosti s referátom komunikácie s verejnosťou

 

Referát komunikácie s verejnosťou

a) zabezpečuje:
• vysielanie v mestskom rozhlase,
• oznamy o stratách a nálezoch,
• materiály k propagácii mesta,
• informovanie verejnosti o aktivitách v oblasti školstva, telesnej výchovy, mestskej kultúre a vzdelávania, prostredníctvom mestských novín, regionálnych médií a internetovej stránky mesta.

 

Referát obrany, CO, vojska, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

 

CO:


a) vypracúva, aktualizuje plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mesta a pripravuje informácie pre obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
b) koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami,
c) odborne pripravuje záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území mesta,
d) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany zriadeným mestom a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu mesta, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia
e) podľa potreby navrhuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy,
f) zabezpečuje úlohy informačného systému civilnej ochrany na území mesta a navrhuje poskytnutie nevyhnutnej a okamžitej pomoci v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu mesta a osobám nachádzajúcim sa na území mesta,
g) plánuje a odborne zabezpečuje evakuáciu osôb a navrhuje vytvorenie základných podmienok na poskytnutie núdzového ubytovania a stravovania postihnutých a evakuovaných osôb z iných obcí,
h) navrhuje a koordinuje jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva mesta a zabezpečuje ich akcieschopnosť,
i) zabezpečuje prípravu jednotiek civilnej ochrany mesta a v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním zabezpečuje prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
j) navrhuje vyhlásenie a odvolávanie mimoriadnej situácie a riadi prijatý režim života obyvateľstva na území mesta v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje primátora mesta,
k) vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnej vojenskej správe,
l) vedie vojenskú evidenciu,
m) koordinuje hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu,
n) komplexne pripravuje požiadavky na náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu
o) plní ďalšie úlohy stanovené funkcionármi mesta,

 

PO:

p) spolupracuje pri zabezpečovaní obecného (mestského) hasičského zboru, ak je v meste zriadený na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ( minimálne pri udržiavaní jeho akcieschopnosti a jeho materiálno-technického vybavenia),
q) spolupracuje s veliteľom pri zabezpečovaní odbornej prípravy obecného hasičského zboru,
r) spolupracuje pri vypracovávaní a vedení dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
s) spolupracuje pri zriaďovaní ohlasovne požiarovr,
t) spolupracuje pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti..
u) zabezpečuje dokumentáciu mesta na ochranu pred požiarmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo.
v) vypracováva rozhodnutia s návrhmi opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
w) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
x) určuje veliteľa zásahu

 

BOZP:


y) koordinuje vzdelávanie a činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov podľa ustanovení príslušných právnych predpisov

 

INÉ:


• zabezpečuje (externe) právne zastupovanie mesta v súdnych sporoch
• priebežne informuje zamestnancov mesta o podstatných náležitostiach s dopadom na činnosť mestského úradu v nových legislatívnych predpisoch uverejnených v Zbierke zákonov

externe vypracúva:
• stanoviská a posudzuje zmluvy, dohody pred podpisom zmluvných strán
• stanoviská k všeobecne záväzným nariadeniam mesta,
• spoločenské zmluvy pri vstupe mesta do spoločností,
• stanoviská k vnútorným organizačným a riadiacim aktom,
rieši a posudzuje:
• nároky oprávnených osôb voči mestu z právneho hľadiska,
• pracovno-právne vzťahy zamestnávateľa,


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka