Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Odpadové hospodárstvo

plagátplagát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápojové kartóny

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri výrobe paliet.

Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty v drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Nápojový kartón má teda po recyklácii široké využitie:

 • stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.

 

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža vzduch.

 

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov.

Z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok.

Ďalšie ukážky recyklátov z nápojových kartónov:

Envipak - nápojové kartóny

Envipak - nápojové kartóny

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Zberné miesto na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) sa nachádza    na  konci  ulice  Slobody  v Žarnovici. BRKO zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) ako je tráva, lístie, konáre  zo stromov a  kríkov   je  možné   na  zbernom  mieste   odovzdať  osobne  na  vlastné náklady  v  období  od začiatku marca do konca novembra to :

každý piatok v čase  od 7.00 do 13.00 hod  a

každú sobotu v čase  od 10:00 do 16:00 hod.

Za uloženie BRKO na zbernom mieste občan neplatí.

Zber BRKO zo súkromných záhrad sa v meste organizuje 2x ročne spoločne s jarným a jesenným upratovaním.                                  

 

ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJA

Opotrebovaný (použitý) kuchynský olej je možné v meste Žarnovica odovzdávať v PET fľašiach do plastovej zbernej nádoby umiestnenej :

na Mestskom trhovisku, ul. Slobody a to

v pracovných dňoch v čase od 6.00 hod. do 14.00 hod.

Zároveň žiadame občanov, ktorí budú triediť opotrebovaný (použitý) kuchynský olej,  naplnené PET fľaše pevne uzavreli, aby nedošlo k znečisteniu priestoru zberného kontajnera.

Do zberného kontajnera nepatria motorové oleje, ropné produkty a iný komunálny odpad !!!

 

ZBER ŠATSTVA, OBUVI A TEXTÍLIÍ

 

Použité šatstvo, obuv a textílie je možné v meste Žarnovica odovzdávať do zberných nádob, ktoré sú umiestnené na týchto miestach :

 

 • Fraňa Kráľa:         oproti novinovému stánku pri zberných nádobách

                                      na triedený odpad  a   

                                 pri bytovom dome súp.č. 867 oproti detskému        

                                 ihrisku

 

 • Kľakovská:             pri Základnej škole – I. stupeň

 

 • Mierová:                 pri bytovom dome súp.č. 832 pri zberných nádobách                  na triedený zber   

 

 • Nová:                      nad výrezom pri zberných nádobách na triedený   

odpad

 

 • Slobody:                   križovatka  do záhradkárskej osady pri 1100 l zbernej       

nádobe

 • Sandrická                smerom na Voznicu pri zastávke

 

Žarnovická Huta:   pri pohostinstve „PUB U RAKA“          

 

 

KAM S OJAZDENÝMI PNEUMATIKAMI?

 

Odpadové pneumatiky v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a ozmene a doplnení niektorých zákonov nepatria do komunálneho odpadu, ani v tom prípade, že pochádzajú od občana.

 

Mesto Žarnovica si preto dovoľuje upozorniť na povinnosť konečného používateľa pneumatík, odovzdať použité pneumatiky distribútorom pneumatík.  Odpadové pneumatiky  je možné odovzdať BEZPLATNE v pneuservise, autoservise, v predajni pneumatík, ktoré sú označené ako „Miesto spätného odberu pneumatík“. Spätný zber sa vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru či služieb, ako aj  bez ohľadu  na značku pneumatík.

 

Zoznam zberných miest na použité – ojazdené  pneumatiky nájdete na webovom sídle neziskovej spoločnosti Eltma – www.eltma.sk. Zadaním adresy si zobrazíte najbližšie zberné miesto Eltma. Občania bez obáv môžu do týchto zberných miest  odovzdávať použité pneumatiky, pretože tieto miesta majú zvoz garantovaný. Občania môžu odovzdať nielen ojazdené pneumatiky, ale aj staršie pneumatiky, ktoré skladujú          vo svojich garážach.

Aj v našom meste Žarnovica sa nachádzajú štyri zberné miesta zaregistrované v OZV Eltma, kde možno ojazdené pneumatiky bezplatne odovzdať. Adresy týchto zberných miest nájdete už na vyššie uvedenom  webovom sídle spoločnosti Eltma.

 

ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor sa nachádza v priestoroch MsPS Žarnovica, s.r.o., Partizánska 1043/84, Žarnovica.

 

Prevádzkový čas Zberného dvora :

 • v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 6:00 do 14:00 hod.
 • v stredu od 6.00 hod. do 16.30 hod. :

 

Na Zbernom dvore možno bezplatne odovzdať:

 

 • papier a lepenku
 • plasty
 • kovy, kompozitné obaly – tetrapaky
 • šatstvo a textílie
 • elektroodpady z domácností :  kompletné bez chýbajúcich častí!

 patria sem:      veľké domáce spotrebiče:  chladničky,  mrazničky,   práčky,    sporáky

a rúry  na pečenie,  umývačky riadu,  mikrovlnné rúry  a pod.,

malé domáce spotrebiče: napr. vysávače, žehličky,   hriankovače, fritézy, kávovary a pod.,                                    

osobné  počítače,   tlačiarne,   vreckové   a   stolové   kalkulačky a pod.,

spotrebnú  elektroniku:  televízory,  videokamery,  rádiá

žiarivky, vŕtačky,  pílky,   šijacie stroje,  elektronické  hračky

 

 

Množstvový zber drobného stavebného odpadu na Zbernom dvore

 

Pôvodca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý odovzdá tento odpad na Zberný dvor Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. (MsPS Žarnovica s.r.o.), zaplatí                 za odvážené množstvo DSO  poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   na kalendárny rok 2017. 

 

ZBER ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici oznamuje občanom mesta na možnosť odovzdávať celoročne ďalšie zložky komunálneho odpadu a to: ELEKTROODPADY Z DOMÁCNOSTÍ na zbernom dvore MsPS Žarnovica, s.r.o., Partizánska 84,
v pondelok, utorok, vo štvrtok a piatok v čase od 6.00 hod. do 14.00 hod.
a v stredu v predĺžených hodinách od 6.00 hod. do 16.30 hod.
Medzi elektroodpady z domácností, ktoré môžu občania odovzdať na zberný dvor patria:

veľké domáce spotrebiče: napr. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky a rúry na pečenie, umývačky riadu, mikrovlnné rúry
malé domáce spotrebiče: napr. vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, kávovary
osobné počítače, tlačiarne, vreckové a stolové kalkulačky
spotrebnú elektroniku: televízory, videokamery, rádiá
žiarivky, vŕtačky, pílky šijacie stroje, elektronické hračky

Upozorňujeme občanov, aby elektroodpady z domácností odovzdávali
kompletné bez chýbajúcich častí!

 

ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJA

Opotrebovaný (použitý) kuchynský olej je možné v meste Žarnovica odovzdávať v PET fľašiach do plastovej zbernej nádoby umiestnenej :

na Mestskom trhovisku, ul. Slobody a to

v pracovných dňoch v čase od 6.00 hod. do 14.00 hod.

Zároveň žiadame občanov, ktorí budú triediť opotrebovaný (použitý) kuchynský olej,  naplnené PET fľaše pevne uzavreli, aby nedošlo k znečisteniu priestoru zberného kontajnera.

Do zberného kontajnera nepatria motorové oleje, ropné produkty a iný komunálny odpad !!!

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Zber drobného stavebného odpadu (DSO) sa uskutočňuje formou množstvového zberu.

Pôvodca (obyvateľ mesta Žarnovica) DSO odovzdá na Zberný dvor Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o., na Partizánskej ul. č. 1043/84 v Žarnovici (MsPS Žarnovica s.r.o.) a zároveň za odvážené množstvo DSO zaplatí poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018. 

 

Pri väčšom množstve DSO si služby súvisiace s odvozom a zneškodnením alebo zhodnotením môže pôvodca odpadu objednať u MsPS Žarnovica s.r.o.. Doklad o odvoze DSO je jeho pôvodca povinný uchovať.         

 

NOVÝ SYSTÉM

ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU V ROKU 2019

 

JARNÉ UPRATOVANIE

05.04. – 08.04. – Lukavica, Rev. Podzámčie, Žarnovická Huta

          12.04. – 15.04. – Žarnovica

         

JESENNÉ UPRATOVANIE

03.10. – 05.10. – Lukavica, Rev.Podzámčie, Žarnovická Huta

10.10. – 12.10. – Žarnovica

 

Jarné a jesenné upratovanie v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy)

V mestských častiach – Žarnovická Huta, Lukavica a Revištské Podzámčie bude zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu – konárov z opiľovania stromov 

v dňoch 05.04. – 08.04.2019

v dňoch 03.10. – 05.10.2019 (štvrtok až sobota)

 

V meste Žarnovica bude zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu – konárov z opiľovania stromov

v dňoch 12.04. – 15.04.2019

v dňoch 10.10. – 12.10.2019 (štvrtok až sobota)

 

Objemný odpad a konáre z opiľovania stromov je potrebné uložiť pred brány rodinných domov na miesto pri zberných nádobách na komunálny odpad.

V posledný deň jesenného upratovania (v sobotu)  je potrebné  uložiť objemný odpad  a konáre z orezávania stromov pred brány svojich rodinných domov najneskôr do 17.00 hod.!

 

Občania mesta a mestských častí bývajúci na nedostupných miestach uložia objemný odpad a konáre z orezávania stromov na miesta k 1100 l zberným nádobám, do ktorých odovzdávajú zmesový komunálny odpad.

 

 

Medzi objemný odpad, ktorý sa bude zbierať patrí :  postele, skrine, sedačky, matrace, koberce, parkety a pod., ako aj sanita (napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné).  Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

Konáre z opiľovania stromov  zo záhrad rodinných domov je potrebné na odvoz upraviť tak, aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia s ním. Konáre je potrebné postrihať na menšie (max 1 m dlhé) kusy a zviazať do zväzkov alebo uložiť na kôpky, pričom hmotnosť jedného zväzku by  nemala presiahnuť 25 kilogramov. Nepatrí sem tráva, lístie, burina zo záhrad v akejkoľvek forme! 

Upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané pred brány rodinných domov ukladať  drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad,

nebezpečný odpad – tento nebude odvezený !!!

 

Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta je možné odovzdať na Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., ul. Partizánska  Žarnovica za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. Elektroodpad možno bezplatne odovzdať tiež na zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. po celý rok. Pneumatiky možno odovzdať do autorizovaných pneuservisov.

Jarné a jesenné upratovanie v komplexnej bytovej výstavbe                 – na sídlisku

Zber   objemného odpadu na sídlisku bude

v dňoch 12.04. – 15.04.2019 v čase od 12.00 hod. do 22.00 hod.

v dňoch 10.10. – 12.10.2019 v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.

Objemný odpad budú obyvatelia bytových domov ukladať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na piatich stanovištiach po dva kontajnery:

 1. ul. Fraňa Kráľa – križovatka pri Základnej škole Fraňa Kráľa
 2. ul. Fraňa Kráľa -križovatka pri verejnom detskom ihrisku
 3. Kľakovská – miesto medzi bytovkami súp.č. 882 a súp.č. 881
 4. Kľakovská – priestranstvo pri bytovom dome súp.č. 876
 5. Mierová –priestranstvo pri bytovom dome súp.č. 828 (pri vjazde ku garážam)

Kontajnery budú vždy na noc odvezené zo zberných stanovíšť. Zakazuje sa ukladať objemný odpad na zberné stanovištia mimo veľkokapacitných kontajnerov a na iné verejné priestranstvá v sídliskovej časti mesta. Ten, kto takto neoprávnene umiestni objemný odpad,  v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta sa dopúšťa  priestupku.  

Zberné stanovištia budú počas jarného a jesenného  upratovania monitorované zamestnancami Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., hliadkami Mestskej polície                        ako aj kamerovým systémom!

Medzi objemný odpad, ktorý sa bude zbierať patrí :  postele, skrine, sedačky, matrace, koberce, parkety a pod., ako aj sanita (napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné).  Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Je zakázané ukladať konáre, trávu, lístie na priestranstvo pri veľkokapacitné kontajnery.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané do veľkokapacitných kontajnerov ukladať  drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad,

 nebezpečný odpad – tento nebude odvezený !!!

 

Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta je možné odovzdať na Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., ul. Partizánska  Žarnovica za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. Elektroodpad možno bezplatne odovzdať tiež na zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. po celý rok. Pneumatiky možno odovzdať do autorizovaných pneuservisov.

 

 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROKU 2019

 

30. marec (sobota) a 28. september (sobota)

 

Nebezpečný odpad je potrebné v týchto dňoch doniesť na tieto zberné miesta:

 

Mesto Žarnovica :

ulice:

Fraňa Kráľa (pri Základnej škole)                                                                8.00 –  9.00  hod.

L. Osvalda   (križovatka pri Dennom centre seniorov)                                   9.10 – 10.10 hod.

Partizánska (pri bývalom mlyne)                                                                 10.20 – 11.20 hod.

Bystrická (križovatka ku Materskej škole)                                                  11.30 – 12.30 hod.

 

Mestské časti:

Na tieto stanovištia treba priniesť nebezpečný odpad v čase do 12.00 hod.

 

Žarnovická Huta – stanovište pri pohostinstve „PUB U RAKA“

 

Rev. Podzámčie – I.  stanovište – Horná časť pri reštaurácii „Pod Hradom“

                              II. stanovište – Dolná časť na mieste veľkokapacitného kontajnera

 

Lukavica – stanovište : námestie pri kaplnke

 

Zbierajú sa nasledovné druhy odpadu :

 

1.  batérie a akumulátory -   počas celého roka ich môžete odovzdávať aj v predajniach,  ktoré takýto tovar predávajú,

2.   opotrebované oleje,  olejové filtre a tuky (nie jedlé oleje a tuky),

3.   žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

4. vyradené elektrické a  elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky ( napr. televízory, rádia, chladničky a pod.), môžete odovzdať aj v predajniach elektrospotrebičov pri  kúpe nových elektrospotrebičov (tzv. spätným odberom – systémom kus za kus) alebo na zberný dvor Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o.,

5.   zvyšky farieb, obaly z farieb silno znečistené,

6.   rozpúšťadlá,

7.   kyseliny,

8.   olejom znečistené textílie, tonery

 

Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený                vo vhodnom obale a riadne označený.

 

ZVOZ ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Zmesový komunálny odpad zo 110 l zberných nádob sa  odváža podľa zvozového plánu MsPS Žarnovica s.r.o. (tento ostáva nezmenený) 1-krát TÝŽDENNE, t.j. 1-krát          za 7 dní :

 

PONDELOK – Žarnovica „Veľká časť“ (ul. Na Ležiskách, A. Kmeťa, Hviezdoslavova, Tehelná, Kpt. Nálepku, Nad mlynom, Tatranská, Pivovarská, Obrancov mieru, Partizánska, Nám. SNP, Hronská, Februárová, Železničná, Nová, Na Gremenici, Ľ. Štúra, P. Jilemnického, Fr. Hečku, Bystrická – časť od križovatky smer Žiar nad Hronom) a  Revištské Podzámčie.

 

UTOROK – Žarnovica „Malá časť“ (ul. L. Osvalda, Májová, M. Kukučína, Slobody,  A. Sládkoviča, Fr. Kráľa, Mierová, Dolná, Potočná, Sandrická, Bystrická – časť od križovatky smer Nová Baňa ) a Žarnovická Huta.

 

ŠTVRTOK – Lukavica

 

Zmesový komunálny odpad z 1100 l kontajnerov sa odváža podľa zvozového plánu  MsPS Žarnovica  s.r.o.  2-krát TÝŽDENNE

 

PONDELOK  a  ŠTVRTOK

(bytové domy  – ul. Kľakovská, Fraňa Kráľa, Mierová, objekt  trhoviska, cintorín)

 

Kľakovská ul. – súp. č. 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 891, 892

 

ul. Fraňa Kráľa – súp. č. 866, 867, 868, 872, 873, 874,  840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 890, 883, 1039, 1525, 1526  a 1616

 

Mierová ul. – súp. č. 828, 831, 832, 833

 

Pre občanov v rodinných domoch, ktoré sú vzdialené od prístupových komunikácií a nie je možné odtiaľ zvážať odpad zo 110 l zberných nádob (nedostupné miesta, ktoré sú špecifikované vo všeobecnom záväznom nariadení Mesta Žarnovica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), sú zriadené uzamykateľné 1100 l kontajnery (na dostupnom mieste pre zvoz), kde sú povinní svoj odpad z domácností ukladať.

 

Zmesový  komunálny  odpad  od  právnických  osôb  a  FO – podnikateľov,  t.j.  zmesový komunálny odpad   zo 110 l  zberných   nádob a  z  1100 l  kontajnerov             sa odváža   podľa  zvozového plánu MsPS Žarnovica s.r.o. 1-krát TÝŽDENNE, t.j. 1x za sedem dní :

 

PONDELOK

(právnické subjekty, fyzické osoby – podnikatelia)

 

ZBER ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV ZBIERANÝCH SPOLU S OBALMI

 

 

 1. Odpady z papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných obalov na báze lepenky (tetrapaky) sa triediaa ukladajú dofarebne rozlíšených kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na určených stanovištiach a do farebne rozlíšených plastových vriec.

 

 1. Obyvatelia bytových domov v sídlisku ukladajú vytriedené zložky do farebne rozlíšených kontajnerov

a)      modrý kontajner          -          papier, lepenka (vrátane odpadov z obalov) 

b)      zelený kontajner           -          sklo (vrátane odpadov z obalov) 

c)      žltý kontajner               -          plasty (vrátane odpadov z obalov) 

 d)      červený kontajner         -          kovy, viacvrstvové kombinované kombinované      

                                                          obaly na báze lepenky  (tetrapaky) (vrátane)

 

 1.  

a)      modré plast. vrece       -          papier, lepenka (vrátane odpadov z obalov) 

b)      zelené plast. vrece        -          sklo (vrátane odpadov z obalov) 

c)      žlté plast. vrece            -          plasty (vrátane odpadov z obalov) 

 d)      červené vrece               -          kovy, viacvrstvové kombinované kombinované      

                                                          obaly na báze lepenky  (tetrapaky) (vrátane)

 

 1. Zber triedených zložiek komunálneho odpadu zo sídliskovej časti mesta, z verejných priestranstiev, od obyvateľovrodinných domov, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov vykonáva MsPS Žarnovica s.r.o. v zmysle schváleného Zberového kalendára.

 

 1. Jednotlivé zložky komunálneho odpadu :

PAPIER  - patria sem  : noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

Nepatria sem: plastové obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, silne znečistený alebo  mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Obaly z papiera väčších rozmerov musia byť poskladané a uložené do nádob tak, aby zaberali čo najmenej objemu zbernej nádoby

 

PLASTY –  patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Obaly z plastov (napr. PET fľaše) je potrebné stláčať a zmenšovať ich objem, aby zaberali čo najmenej objemu zbernej nádoby.

 

SKLO – patria sem:   sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo,  časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky silne znečistené sklá zeminou, farbami a pod.

 

KOVY -  patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, plechovky z nápojov, kompótov, z hotových jedál kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

 

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (TETRAPAKY) – patria sem:  viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

 

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

 

ZBEROVÝ KALENDÁR PRE MESTO ŽARNOVICA

 V ROKU  2019

 

Zber triedeného odpadu 1x mesačne od rodinných domov:

 

Veľká časť : Zber triedeného odpadu – Na Ležiskách, A. Kmeťa, Hviezdoslavova, Tehelná, Kpt. Nálepku, Nad mlynom, Tatranská, Pivovarská, Obrancov mieru, Partizánska, Nám. SNP, Hronská, Februárová, Železničná, Nová,    Na Gremenici, P. Jilemnického, Ľ. Štúra, Fr. Hečku a časť ul. Bystrickej, Rev. Podzámčie, Lukavica

9. január, 6. február, 6. marec, 10. apríl, 15. máj, 5. jún, 10. júl, 7. august, 4. september, 9. október, 6. november, 4. december

 

 

Malá časť :       Zber triedeného odpadu –  Májová, M. Kukučína, Slobody, L. Osvalda,          A. Sládkoviča, Fraňa Kráľa, Mierová, Dolná, Potočná, Sandrická, Bystrická, Žarnovická Huta  

10. január, 7. február, 7. marec, 11. apríl, 16. máj, 6. jún, 11. júl, 8. august, 5. september, 10. október, 7. november, 5. december

 

Zber triedeného odpadu – sídlisková časť a verejné priestranstvo  - 2x mesačne              

                                             (podľa potreby)

 

 

Zvoz nebezpečného odpadu  -  30. marec a 28. september

 

Zber objemného odpadu -   Lukavica, Rev. Podzámčie, Žarnovická Huta

5. apríl – 8. apríl  a  4. október – 7. október

 

 

Zber objemného odpadu  -  Žarnovica

12. apríl – 15. apríl  a  11. október – 14. október

 

 

tel. kontakt: Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. 045/681 21 54 

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o úrovni  vytriedenia  komunálneho odpadu

 

             Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica,  v zmysle § 4, ods. 6 zákona    č. 329/2018 Z.z. zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 na území mesta Žarnovica nasledovne:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Žarnovica bola v roku 2018 :

 

43,65 %


 
Zberovy_kalendar_2019_text.pdf(203.9 kB)Zberový kalendár 2019
Zberovy_kalendar_ 2019_Zarnovica.xls(28 kB)Zberový kalendár 2019 - tabuľka
Zber_drobny_stavebny_odpad.pdf(24.4 kB)Zber drobný stavebný odpad
Zber_nebezpecny_odpad.pdf(28.8 kB)Zber nebezpečného odpadu
Zber_objemny_odpad.pdf(29.3 kB)Zber objemného odpadu
Zber_satstvo.pdf(379.1 kB)Zber šatstva
Obrazok_info_o_pneumatikach.pdf(64.2 kB)Pneumatiky
Kam_s_ojazdenymi_pneumatikami.pdf(97.5 kB)Kam s ojazdenými pneumatikami
Jarne_upratovanie_2017.pdf(4.5 MB)Jarné upratovanie 2017
Zberny_dvor.pdf(26.5 kB)Zberný dvor
Zber_jedly_olej.pdf(34.3 kB)Zber jedlého oleja
Zber_drobny_stavebny_odpad.pdf(24.3 kB)Zberný dvor - stavebný odpad
Zber_BRKO.pdf(30.3 kB)Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Zvoz_zmesovy_komunalny_odpad.pdf(29.1 kB)Zvoz zmesového komunálneho odpadu

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka