Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácie o možnosti podania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

 

Anonymným oznámením sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá oznámenie podáva.

 

Za zamestnávateľov mesto Žarnovica a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica plní úlohy podľa zákona č. 54/2019 Z.z. zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór mesta Žarnovica.

 

Oznámenia podané zamestnancami MsÚ Žarnovica a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica je možné podať:

Písomne - priamo hlavnému kontrolórovi ako zodpovednej osobe alebo v zalepenej obálke poštou. Obálka bude opatrená adresou: Mestský úrad Žarnovica, hlavná kontrolórka, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica a označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“.

Ústne - ústnou formou sa podáva oznámenie priamo hlavnému kontrolórovi, ktorý o prijatí oznámenia vyhotoví záznam.

Elektronickou poštou - Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu: kontrolor@zarnovica.eu a to v elektronickom dokumente opatrenom heslom, ktoré oznamovateľ zašle zodpovednej osobe formou SMS správy na služobné telefónne číslo: 0911532341. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

 

Prílohu oznámení môžu tvoriť dôkazné prostriedky predložené oznamovateľom.

Informácie pre zamestnancov o vnútornom systéme preverovania oznámení sú sprístupnené nasledovne:

MsÚ a MsP Žarnovica:

V elektronickej podobe v sieťovom úložisku MsÚ, priečinok Kancelária primátora, v priečinku Organizačné smernice,

V písomnej podobe v evidencii vnútorných predpisov MsÚ Žarnovica vedenej Kanceláriou primatora.

ZUŠ – v písomnej podobe v evidencii vnútorných predpisov rozpočtovej organizácie vedenej riaditeľom ZUŠ,

MŠ - v písomnej podobe v evidencii vnútorných predpisov rozpočtovej organizácie vedenej riaditeľom MŠ,

CVČ - v písomnej podobe v evidencii vnútorných predpisov rozpočtovej organizácie vedenej riaditeľom CVČ,

ZŠ - v písomnej podobe, v evidencii vnútorných predpisov rozpočtovej organizácie vedenej kanceláriou riaditeľa ZŠ.

Osobné údaje oznamovateľa v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a vnútornými smernicami na spracúvanie osobných údajov v MsÚ a MsP Žarnovica.

 

 

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka