Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Politika kvality

POLITIKA KVALITY MESTSKÉHO ÚRADU V ŽARNOVICI

Poslanie úradu:
• vytvárať priaznivé podmienky pre všestranný trvaloudržateľný rozvoj mesta,
• efektívne poskytovať kvalitné služby všetkým svojim zákazníkom (občanom, poslancom, podnikateľom, občianskym združeniam, orgánom verejnej správy a všetkým iným zainteresovaným stranám) a napĺňať tak ich zákonné nároky
• starať sa o majetok mesta, hospodárne nakladať s ním ako aj so všetkými zdrojmi

Vízia úradu:
Ambíciou úradu je stať sa modernou verejnoprávnou inštitúciou, ktorá s využitím moderných princípov riadenia a s využitím informačno-komunikačných technológií efektívne poskytuje pre svojich zákazníkov služby a plní poslanie úradu.

K splneniu svojho poslania a vízie, úrad zadefinoval nasledujúce strategické ciele:
1. trvale zlepšovať výkonnosť mestského úradu a to implementáciou modelu CAF 2006 do systému riadenia
2. zlepšovať internú a externú komunikáciu úradu
3. plánovať a zabezpečovať zdroje potrebné pre fungovanie procesov a trvale zvyšovať výkonnosť procesov
4. rozhodovať na základe analýzy príslušných údajov a faktov a v súlade s platnými právnymi a inými predpismi
5. vytvárať podmienky pre zvyšovanie úrovne všetkých stupňov vzdelávania na území mesta Žarnovica (materské školy, základná škola, základná umelecká škola)
6. uplatňovať takú politiku bývania, poskytovať takú ponuku sociálnych služieb, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít, možností na využitie voľného času, ktoré prispejú k atraktivite mesta Žarnovica
7. zvyšovať odborný rast, profesionalitu a spokojnosť zamestnancov využívaním ich osobného potenciálu
8. separovať vyprodukovaný odpad, znižovať spotrebu energií napr. aj využívaním obnoviteľných zdrojov energií a tým skvalitňovať životné prostredie

Od zamestnancov úradu sa očakáva plnenie nasledujúcich zásad:
• cieľom mojej práce je dodržiavanie zákonnosti ako aj spokojnosť zákazníka a výsledkami svojej práce prispievam k budovaniu imidžu mestského úradu
• zákazníkom je pre mňa nielen klient, pre ktorého pracujem, ale aj môj spolupracovník, ktorému výsledky mojej práce odovzdávam
• od svojho dodávateľa nekompromisne vyžadujem plnenie jeho záväzkov, ktoré sú nevyhnutné pre výslednú kvalitu mojej práce, pričom za dodávateľa považujem aj spolupracovníka, na ktorého prácu nadväzujem
• aktívne pristupujem ku riešeniu problémov
• viem, že i malé zlepšenia môžu prispieť ku celkovej kvalite
• predchádzam chybám dôslednou sebakontrolou a nepokračujem v chybne začatej práci
• hospodárne nakladám s majetkom mesta ako aj so všetkými mne zverenými hodnotami

 

V Žarnovici, 01.03.2009

 

 

Ing. Judita Džadoňová                             Kamil Danko
prednostka MsÚ Žarnovica                    primátor mesta
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka