Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady

 

Miestny poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady sa vyrubuje v zmysle zákona            č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

 

Poplatok za komunálne odpady sa platí za

 • činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
 • činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
 • triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť

výrobcov,

 • náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
 • náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

 

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do  30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

 • uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len ,,identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
 • uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 • ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

 

Zníženie a odpustenie poplatku

 

Mesto poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník preukáže hodnovernými dokladmi, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Žarnovica, a to:
a)    študentom VŠ a SŠ študujúcim v SR

b)    občanom pracujúcim v SR vysielaným do zahraničia v rôznych intervaloch

Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Žarnovica, a to na základe predloženia hodnoverných dokladov v nasledovnom rozsahu:

 • študentom študujúcim v zahraničí za celý školský rok,
 • občanom pracujúcim v SR mimo trvalého bydliska,
 • občanom prihláseným k trvalému pobytu v Žarnovici, ktorí sú prechodne prihlásení a trvalo bývajúci v inej obci,
 • občanom, ktorí sú umiestnení v zariadení poskytujúcom sociálnu starostlivosť pobytovou formou,
 • občanom, ktorí sú nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby, príp. trestu,
 • občanom dlhodobo žijúcim, resp. pracujúcim v zahraničí,
 • občanom vykonávajúcim dobrovoľnícku činnosť.

 

Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta na základe žiadosti poplatníka vyrubený poplatok znížiť rozhodnutím. Dôvod uplatnenia zníženia poplatku je poplatník povinný preukázať dokladom.

 

Zníženie poplatku a odpustenie poplatku podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti, v ktorej poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči Mestu Žarnovica ako správcovi dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka