Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

poskytovanie opatrovateľskej služby (OS) v domácnosti občanov

Opatrovateľská služba
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhradu za opatrovateľskú službu upravuje VZN č. 15/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb v znení novelizácií.
Opatrovateľská služba - je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v meste Žarnovica, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej II. a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Opatrovateľská služba - je poskytovaná na základe zmluvy poskytovateľa s prijímateľom, ku ktorej je potrebné priložiť rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva Mesto Žarnovica po podaní písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskym nálezom.
Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod.

 

Tlačivá o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné si osobne vyžiadať v klientskom centre MsÚ

Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti klienta do 31.8.2012 je stanovená vo výške 0,80 €/ hod. a od 1.9.2012 vo výške 1,50€ / hod.

Poskytovanie opatrovateľskej služby bezodkladne.
 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 8 ods. 6 zákona obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

 

Doba vybavenia
do 30 dní 
 

Odľahčovacia služba
Mesto Žarnovica poskytuje alebo zabezpečuje odľahčovaciu službu fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu nasledovne:
- odľahčovacia služba je poskytovaná, príp. zabezpečovaná formou terénnej sociálnej služby,
- odľahčovacia služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:30 hod. počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nemôže opatrovanie vykonávať, najviac však 30 dní v kalendárnom roku.
 

Úhrada za poskytovanie odľahčovacej služby:
v čase od 7,00 hod. do 15.30 hod sa stanovuje vo výške úhrady za opatrovateľskú službu
v čase od 15,30 hod. do 22.00 hod sa stanovuje vo výške 1,5 násobku sumy úhrady určenej za opatrovateľskú službu
v čase od 22,00 hod. do 7.00 hod sa stanovuje vo výške 1,8 násobku sumy úhrady určenej za opatrovateľskú službu
 

Žiadosť o sprostredkovanie alebo poskytovanie odľahčovacej služby žiadateľ podáva min. 15 dní pred začatím poskytovania odľahčovacej služby.
 

Doba vybavenia
do 15 dní
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka