Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Postavenie, úlohy a rozsah kontrolnej činnosti

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra ako aj rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Hlavný kontrolór plní najmä tieto úlohy:
a/ vykonáva
• kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktoré mesto užíva podľa osobitných predpisov,
• kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
• kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
• kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
• kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
• kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a
• kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
b/ predkladá
• mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
• správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
c/ vypracúva
• odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
d/ spolupracuje
• so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
e/ vybavuje
• sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
f/ je povinný
• vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
• na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi,
g/ zúčastňuje sa
• na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom,
h/ je oprávnený
• nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa §18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

3. Kontrolnej činnosti podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha:
• mestský úrad,
• rozpočtové organizácie zriadené mestom a to:
- ZŠ Ul. F. Kráľa č. 838, Žarnovica
- CVČ Nám. SNP č. 24, Žarnovica
- ZUŠ Ul. dolná č. 25, Zarnovica
- MŠ Ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica,
• právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
• poslanca,
• primátora,
• člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
• iného zamestnanca mesta
• podľa osobitného zákona.
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka