Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rating mesta

Mesto Žarnovica v roku 2004 uzatvorilo zmluvu o spracovaní ratingového hodnotenia so Slovenskou ratingovou agentúrou, a.s. so sídlom v Piešťanoch. Na jej základe Slovenská ratingová agentúra v roku 2005 mestu Žarnovica priradila a v roku 2006 potvrdila nasledovné ratingové hodnotenie:

• Dlhodobý korunový rating BB (stabilný výhľad)
• Dlhodobý devízový rating BB (stabilný výhľad)
• Krátkodobý rating S3

Mestu Žarnovica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách BB (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo Mestu Žarnovica priradené ratingové hodnotenie BB - (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Žarnovica je S3, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB.


 

Rok 2005

Mesto Žarnovica je okresným mestom nachádzajúcim sa v strednej časti Slovenska. Počtom obyvateľom 6,5 tis. patrí k menším mestám SR. Priemyselnú základňu v meste reprezentujú najmä podnikateľské subjekty zaoberajúce sa drevospracujúcou výrobou a produkciou hliníkových komponentov. Miera nezamestnanosti v okrese Žarnovica dosahuje viac ako 18,22%.

Mesto Žarnovica schválilo v minulom roku svoj základný strategický dokument – Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja mesta. Nakoľko jednou z problémových oblastí v meste je vysoká miera nezamestnanosti, strategickým cieľom mesta je podpora podnikania a zvýšenia zamestnanosti v meste. Ďalšou významnou prioritou je rozšírenie a dobudovanie infraštruktúry a realizácia projektov v oblasti sociálnej a kultúrnej.

Finančné hospodárenie mesta bolo v rokoch 2002-2004 ukončené prebytkom, výška prebytku za rok 2004 dosiahla 1,9 mil. Sk. Finančná situácia mesta je determinovaná skutočnosťou, že rozhodujúci objem príjmov mesta je závislý od prostriedkov prerozdeľovaných zo ŠR. Mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti s výnimkou záväzkov voči podnikom v konkurzoch. Zadlženosť mesta je pri úrovni 19 % akceptovateľná, ukazovatele nových rozpočtových pravidiel dosahujú bezpečné hodnoty.

Agentúra pozitívne hodnotí kontrolnú činnosť vykonávanú zo strany hlavnej kontrolórky. Vykonanými kontrolami a následne prijatými opatreniami boli odstránené aj nedostatky systémového charakteru.


Október 2005


 

Rok 2006

Mesto má záujem o spracovanie, resp. aktualizácie základných strategických dokumentov. V rámci spracovania dokumentácie sa plánuje najmä spracovanie nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a aktualizácia územného plánu. Základným zameraním mesta je aj naďalej vytváranie podmienok pre príchod investorov a vytvorenie nových pracovných miest, čím by sa posilnila aj kúpyschopnosť obyvateľstva a ekonomická sila podnikateľských subjektov podnikajúcich na území mesta. Do konca roka 2006 by mala začať s novou výrobou spoločnosť operujúca v oblasti spracovania hliníka, pripravujú sa aj výroby v rámci odvetví spracovateľského priemyslu.

Na hospodárenie mesta v roku 2005 pozitívne vplývala fiškálna decentralizácia, ktorá sa prejavila posilnením bežných príjmov mesta. Výsledkom hospodárenia mesta za rok 2005 bol prebytok vo výške 8,7 mil. Sk. Mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti (s výnimkou úhrad voči podnikom v konkurzoch, pri ktorých mesto čaká na výzvy od správcov konkurzných podstát). V oblasti cash flow mesto nepociťuje napätie a disproporcie v časovom okamihu tvorby zdrojov a ich potreby. Zadlženosť mesta je nízka na úrovni 17 % k bežným príjmom predchádzajúceho roku a svedčí o obozretnom prístupe mesta pri prijímaní úverov.

Vzhľadom na obmedzené možnosti tvorby kapitálových príjmov mesta, agentúra vidí možnosti financovania rozvoja mesta hlavne v čerpaní nenávratných zdrojov poskytovaných z EÚ fondov. Agentúra preto odporúča aktívnejšie sa zapájať do procesu podávania žiadostí o financovanie rozvojových projektov mesta z EÚ fondov.

Agentúra pozitívne hodnotí zvýšenú starostlivosť vedenia mesta o pohľadávky a kroky, ktoré sú uplatňované mestom v procese starostlivosti o pohľadávky a pri komunikácii s dlžníkmi. Využívaním zabezpečovacích inštitútov mesto posilňuje svoje postavenie ako veriteľa.


November 2006


 

Rok 2007

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. potvrdzuje mestu Žarnovica nasledovné ratingové hodnotenie:

Dlhodobý korunový rating BB (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BB - (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S3

Mestu Žarnovica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách BB (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo Mestu Žarnovica priradené ratingové hodnotenie BB – (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Žarnovica je S3, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB.

Zdôvodnenie:

- V súvislosti so svojim ďalším rozvojom mesto Žarnovica pristúpilo k aktualizácii strategických dokumentov. Financovanie projektu aktualizácie strategických dokumentov mesto zabezpečilo z nenávratných zdrojov. Finálnymi výstupmi budú Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica a aktualizovaný dokument Územného plánu mesta Žarnovica.

- Výsledkom hospodárenia mesta Žarnovica za rok 2006 bol prebytok hospodárenia vo výške 6,6 mil. Sk. pri celkových dosiahnutých príjmoch 89,226 mil. Sk a výdavkoch 82,625 mil. Sk. Mesto v priebehu roka 2006 zabezpečilo plynulé uhrádzanie svojich záväzkov. K 31.12.2006 a k 30.9.2007 evidovalo záväzky po lehote splatnosti len z dôvodu postupného vysporiadavania záväzkov a pohľadávok voči jednej právnickej osobe.

- Úverová zadlženosť mesta je nízka. Mesto k ultimu roka 2006 dodržiavalo obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia, keď hodnota ukazovateľa zadlženosť k bežným prímom za rok 2006 bola 11,03 %-ná, pomer dlhovej služby k bežným prímom bol 3,37 %-ný. Prístup mesta k čerpaniu nových úverov vníma agentúra ako konzervatívny. Mesto si tak vytvára rezervu pre financovanie svojich investičných zámerov v budúcnosti, a zároveň úverové zdroje sa môžu stať prostriedkami na kofinancovanie projektov realizovaných z nenávratných zdrojov financovania.

- Mesto doteraz nemalo vytvorené podmienky na realizovanie investícií rozsiahlejšieho charakteru z vlastných zdrojov. Mesto preto predpokladá, že činnosťou projektového manažéra, ktorý sa sústreďuje na sledovanie výziev a spracovanie žiadostí o čerpanie, sa budú nenávratné zdroje poskytované z EÚ fondov a ďalších grantových schém podieľať významným spôsobom na realizácii rozvojových aktivít mesta.


 

Rok 2008

V závere roka 2008 Mesto Žarnovica už štvrtýkrát podstúpilo ratingové hodnotenie, ktoré vykonala renomovaná ratingová agentúra EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.. Na základe záverečného výroku tejto agentúry s radosťou oznamujeme žarnovickej verejnosti, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 2005, 2006 a 2007 sa rating mesta prvýkrát zvýšil.
Mestu Žarnovica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách BB + (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo Mestu Žarnovica priradené ratingové hodnotenie BB (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Žarnovica je S3, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB+.

Zdôvodnenie agentúry bolo nasledovné:

 V roku 2008 Mesto Žarnovica zavŕšilo proces spracovania základného strategického dokumentu mesta Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žarnovica na obdobie až do roku 2013. Nový, systémový prístup riešenia rozvojových oblastí mesta vyústil v roku 2008 do spracovania niekoľkých koncepčných dokumentov dlhodobého charakteru - Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Mesta Žarnovica v rokoch 2008 – 2013, Koncepcie odpadového hospodárstva mesta a Koncepcie rozvoja informačného systému Mesta Žarnovica.

 Mesto postupne realizuje jeden zo svojich prioritných zámerov, ktorým je podpora riešenia nezamestnanosti v meste ako aj vytváranie podmienok pre nových investorov. V procese príprav územia sa nachádza lokalita v katastri mesta, v ktorej mesto plánuje vybudovať priemyselný park.

 Výsledkom hospodárenia Mesta Žarnovica za rok 2007 bol prebytok hospodárenia
vo výške 14,5 mil. Sk. Celkové príjmy mesta v roku 2007 tvorili 108,3 mil. Sk a výdavky 93,8 mil. Sk. Úverová zadlženosť mesta je aj naďalej nízka. Mesto k ultimu roka 2007 dodržiavalo obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia. Hodnota ukazovateľa zadlženosť k bežným príjmom za rok 2007 dosiahla úroveň 13,08 % (zákonný limit je 60 %), pomer dlhovej služby k bežným príjmom bol 2,9 %-ný. V roku 2008 mesto nečerpalo žiadny nový úver. Predpokladaná hodnota ukazovateľa zadlženosť k bežným príjmom za rok 2008 klesla na 9,43 %.

 Mesto sa aktívne zapája do procesu získavania nenávratných finančných prostriedkov z rôznych grantových schém. Dotačné zdroje mesto plánuje využiť na realizáciu investícií rozsiahlejšieho charakteru. Jedným z takýchto projektov by mal byť aj projekt, ktorý prispeje k zvýšeniu úrovne informatizácie v meste.

 Ratingové hodnotenie prebiehalo v čase globálnej finančnej a ekonomickej krízy. Vzhľadom na vývoj na trhu zamestnanosti je pravdepodobné, že objem daní z príjmov fyzických osôb prerozdeľovaný samosprávam, v budúcom roku klesne. Mesto je v prijímaní cudzích zdrojov opatrné a výška zadlženosti mesta je nízka. Preto ani určitý výpadok v tvorbe vlastných zdrojov by nemal ovplyvniť schopnosť mesta plniť si svoje záväzky.

 

Ing.Judita Džadoňová, prednostka MsÚ
 


 

Rok 2011

Rating_2011.pdf(121.3 kB)Rating_2011.pdf

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka