Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Slovenský zväz technických športov

Miestna organizácia

Slovenského zväzu technických športov Žarnovica

 

Z HISTÓRIE

vlajkaSlovenský zväz technických športov (SZTŠ) je dobrovoľná, otvorená, nepolitická, samostatná organizácia. Ako členská organizácia Združenia technických a športových činností Slovenskej republiky je právnym nástupcom Zväzu pre spoluprácu s armádou. Jej sídlom je Nitra a pod súčasným názvom existuje od roku 1999, keď stanovy boli zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Prvé kroky pre vytvorenie SZTŠ v terajšom okrese Žarnovica urobili spoločne Ľubomír Kršjak (vtedajší starosta obce Rudno n. Hronom), Ing. Jozef Piecka zo Žarnovice a Milan Šinkovič z Rudna nad Hronom. Ing. J. Piecka bol následne zvolený za predsedu ZO Žarnovica a M. Šinkovič za predsedu ZO Rudno n. Hronom.

Základná organizácia Žarnovica vznikla v roku 2001 a oficiálne bola zaregistrovaná v „Registri SZTŠ“ dňa 22.5.2001 pod registračným číslom 24-003-1170. Vtedy mala 5 členov a začala postupne svoju činnosť. V ďalšom roku už mala takmer 20 členov a k 1.1.2015 bol stav 21 členov. Prevažná časť činnosti bola zameraná na športovú streľbu z krátkych i dlhých guľových zbraní. Všetky ZO SZTŠ organizované súťaže boli doslovne pod zástavou, ktorá je vlastne zástavou mesta Žarnovica so znakom SZTŠ a názvom Žarnovica. Strelecké súťaže organizované ZO SZTŠ Žarnovica boli organizované v spolupráci so Športovo-streleckým klubom Žarnovica na strelnici „Jamina“ v Rudne nad Hronom. Táto strelnica bola vlastne „domácou“, pretože v Žarnovici, ani nikde v blízkom okolí inej vhodnej strelnice niet. Členovia sa počas existencie ZO zúčastnili aj niekoľkých branných pretekov, ktorých boli spoluorganizátormi. Pravidelne sa zúčastňovali aj súťaží v stolnom tenise organizovaných pre strelcov. Základná organizácia Žarnovica bola aj pravidelným organizátorom regionálnych súťaží v kolkoch pre členov SZTŠ a SSZ (do roku 2008, pretože potom to už technický stav kolkárne v Žarnovici neumožňoval). Viacerí členovia dosahovali veľmi dobré výsledky v streleckých súťažiach konaných v rámci SZTŠ regiónu (okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom). Počas existencie Okresného zväzu (od r. 2002 do 2009), keď boli vyhodnocovaní najúspešnejší strelci SZTŠ regiónu, bol pravidelne medzi desiatkou najúspešnejších Anton Kukla st. a viackrát aj Ľubomír Budinský, ktorí obaja strieľajú tak puškové ako aj pištoľové disciplíny. V roku 2009 sa k úspešným tak v puškových ako aj pištoľových disciplínach svojimi výsledkami zaradil aj Pavel Ozank. K úspešným v pištoľových disciplínach patrili aj Peter Haring a za roky 2008 a 2009 i Igor Bohuš. V puškových disciplínach stabilné výkony dosahovali Milan Rakovský ako najstarší  (roč. 1933) člen.. Prvý úspech v streleckej súťaži dosiahla v roku 2007 Dominika Piecková.  V kolkárskych súťažiach strelcov opakovane dobré výsledky dosahovali Ivan Kunský, Ladislav Závalec i Jaroslav Krnáč.
Medzi ocenenými „ŠPORTOVEC MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2008“, na základe rozhodnutia Komisie kultúry, mládeže a športu pri MsZ Žarnovica, boli v športovej streľbe: Dominika Piecková (v kategórii žiačky), Peter Haring (v kategórii muži), Ľubomír Budinský (v kategórii seniori) a Anton Kukla st. (v kategórii veteráni). Za ďalší rok sa v rámci mesta športovci oceňovali bez rozdielu kategórií. Jediným oceneným „ŠPORTOVEC MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2009“ zo ZO SZTŠ bol Anton Kukla st., ktorý toto ocenenie získal aj za rok 2010. V ďalších rokoch sa už najlepší športovci mesta neoceňovali.

 

ZMENA


   Vzhľadom na skutočnosť, že viacero rokov pretrvával problém s komunikáciou s vedením SZTŠ v Nitre, čím vznikali niektoré neriešiteľné záležitosti, samozrejme aj ďalšie súvisiace okolnosti, vyústili nutne k rozhodnutiu organizačnej zmeny. Tá sa riešila na ročnej členskej hodnotiacej schôdzi 15.1.2016, pričom následne sa konala ustanovujúca členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského zväzu technických športov (ďalej len „MO SZTŠ“) Žarnovica. Na nej boli schválené Stanovy MO SZTŠ a na následnej výborovej i členskej schôdzi ďalšie záležitosti súvisiace s budúcou činnosťou. Samozrejme prijaté zmeny mohli byť právoplatné len dňom registrácie MO SZTŠ, ako nového právneho subjektu, na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V zmysle Stanov MO SZTŠ je MO SZTŠ (ďalej len „združenie“):

  1. dobrovoľné, otvorené, apolitické, budované a svojou činnosťou vyvíjajúcim sa na demokratických princípoch
  2. právnym nástupcom Základnej organizácie Slovenského zväzu technických športov Žarnovica, registrovaným v registri SZTŠ pod číslom: 24-003-1170, ako základný článok organizácie Slovenského zväzu technických športov
  3. samostatný právny subjekt
  4. právnickou osobou založenou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov v platnom znení, v súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“).

 

   V zmysle článku 4 Stanov:

Poslaním a hlavným cieľom združenia je:

  1. vytvárať podmienky pre rozvoj záujmovej športovej a technickej činnosti s cieľom uspokojovať záujmy občanov, zvlášť amatérskych a neorganizovaných športovcov, s osobitným zameraním na mládež
  2. všestranne podporovať rozvoj telesnej výchovya športu ako celku so zameraním na športovú streľbu a najmä na podporu športu detí a mládeže
  3. propagovať svoju činnosť a oboznamovať verejnosť so svojou činnosťou, získavať a umožňovať občanom, najmä mládeži, účasť na športovo-technických a telovýchovných aktivitách, zvlášť v súťažiach v športovej streľbe
  4. obhajovať záujmy členov združenia
  5. spolupracovať vo svojej činnosti so športovými a technickými organizáciami, so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami, iniciatívami a hnutiami, ktoré sa podieľajú na rozvoji telesnej kultúry, technického myslenia a zručnosti obyvateľstva
  6. podieľať sa na vytváraní ekonomickej, materiálnej a technickej základne pre športovú a technickú činnosť svojich členov, ako aj amatérskych a neorganizovaných športovcov, pričom v súlade so všeobecne platnými právnymi normami môže vykonávať hospodársku činnosť, nadobúdať majetok, hospodáriť s ním a zriaďovať hospodárske zariadenie.

 

Stanovy MO SZTŠ boli na MV SR bez akejkoľvek výhrady zaregistrované dňa 29.1.2016 pod číslom: VVS/1-900/90-48078 a tento deň je tak vlastne aj oficiálnym vznikom MO SZTŠ Žarnovica. Následne bolo Štatistickým úradom Slovenskej republiky pridelené identifikačné číslo (IČO): 50151495.

 

Sídlom MO SZTŠ Žarnovica je: Kľakovská 878/7, 966 81 Žarnovica.


Vedenie organizácie  (výkonný orgán združenia, ktorým je v zmysle Stanov MO SZTŠ výbor) : 


Predseda       : Ing. Jozef Piecka

(zvolený na členskej schôdzi dňa 15.1.2016 na 2-ročné obdobie a opätovne

11.1.2018 na ďalšie 2-ročné obdobie)
                         (Kľakovská 878/7, 966 81 Žarnovica, mobil : 0910 950 994)


Podpredseda : Ľubomír Budinský

(zvolený na členskej schôdzi dňa 15.1.2016 na 2-ročné obdobie a opätovne

11.1.2018 na ďalšie 2-ročné obdobie)


Člen výboru  : Anton Kukla st.

(zvolený na členskej schôdzi dňa 15.1.2016 na 2-ročné obdobie a 11.1.2018

na ďalšie 2-ročné obdobie)

 

 

Kontrolór      : Ing. Štefan Švihla

(zvolený na členskej schôdzi dňa 15.1.2016 na 3-ročné obdobie ako najvyšší

kontrolný orgán združenia)

 

 

Ku dňu 11.1.2018 mala MO SZTŠ Žarnovica 26 členov. Najmladším členom je Martin Haring z Hodruše-Hámrov (narodený v roku 1997) a najstarším Milan Rakovský zo Žiaru nad Hronom (narodený v roku 1933). Z členov je 17 s trvalým pobytom v Žarnovici (13 priamo z mesta a štyria z mestskej časti Žarnovická Huta), traja z obce Hodruša-Hámre, dvaja z mesta Žiar nad Hronom a po jednom z obcí: Podhorie, Lutila, Veľká Lehota a Horné Hámre. Tento fakt svedčí o skutočnosti, že organizácia má vlastne regionálnu pôsobnosť. Všetci jej členovia sa však na súťažiach prezentujú ako členovia MO SZTŠ Žarnovica a teda reprezentujú nielen svoju organizáciu, ale aj mesto Žarnovica. Účasti na súťažiach a najlepšie umiestnenia sú uvedené podľa jednotlivých kalendárnych rokov.

----------------------------------------------------------------------------------------

09.06. Žarnovická ľubovoľka – 14. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Víťazná trojica (zľava) Ľ. Budinský, K. Ihring a R. RepiskýĽubovoľná pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (4 členovia MO, 2 členovia MO i ŠSK)

2. Ľubomír Budinský, 3. Roman Repiský, 5. Stanislav Valach

Víťazná trojica (zľava) Ľ. Budinský, K. Ihring a R. Repiský

 

 

09.06. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK (Rudno n. Hronom)

 

 

 

Ľubovoľná pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (4 členovia MO, 2 členovia MO i ŠSK)

Súťažiaci v M-MO SZTŠ a ŠSK (zľava) R. Repiský, Ľ. Budinský, S. Valach, I. Bohuš, A. Kukla, J. Repiský a P. Žarnovičan1. Ľubomír Budinský, 2. Roman Repiský, 3. Stanislav Valach, 4. Igor Bohuš, 5. Anton Kukla

Súťažiaci v M-MO SZTŠ a ŠSK (zľava) R. Repiský, Ľ. Budinský, S. Valach, I. Bohuš, A. Kukla, J. Repiský a P. Žarnovičan

 

 

 

16.06. Memoriál Alexandra Híleka – 10. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Účastníci súťaže, ktorú namiesto ŠSK Nová Baňa zorganizovala MO SZTŠ a ŠSK ŽarnovicaMalokalibrová pištoľ 40 rán, bez rozdielu kategórií (5 členovia MO, 1 člen MO i ŠSK)

5. Stanislav Valach

Účastníci súťaže, ktorú namiesto ŠSK Nová Baňa zorganizovala MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica

 


 
Vlajka.pdf(105.3 kB)Vlajka
Podmienky clenstva.pdf(120.3 kB)Podmienky členstva
Clenske.pdf(120.3 kB)Členské
Prihlaska za clena.pdf(239.2 kB)Prihláška za člena
Kriteria hodnotenia.pdf(124.4 kB)Kritéria hodnotenia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka