Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Športovo-strelecký klub

Športovo-strelecký klub ŽarnovicaSSZ.jpg


Športovo-strelecký klub (ŠSK) je základným článkom organizačnej výstavby Slovenského streleckého zväzu (SSZ).
SSZ je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca športových strelcov a ostatných záujemcov o športovo-streleckú činnosť. Sídlom SSZ je Bratislava. SSZ najmä riadi a organizuje športovú streľbu a napomáha jej v Slovenskej republiky.
(Viac na oficiálnej stránke SSZ: www.shooting.sk)
 

Ľubomír Budinský

 

Anton Kukla

  

Dvojica najúspešnejších členov Športovo-streleckého klubu ZC-352 Žarnovica - Anton Kukla st. (vľavo) a Ľubomír Budinský.

 

 

 

 

ŠSK ZC 352 ŽARNOVICA

bol oficiálne zaevidovaný SSZ v Bratislave dňa 7. mája 2002. Práve preto, že SSZ má výsadné postavenie v športovej streľbe na Slovensku, bolo potrebné vytvoriť aj základný článok v meste Žarnovica. Od vzniku bol spoluorganizátorom streleckých súťaží usporadúvaných ZO SZTŠ Žarnovica (v súčasnosti MO SZTŠ Žarnovica) na strelnici „Jamina“ v Rudne nad Hronom. Piati jeho členovia sú aj členmi MO SZTŠ Žarnovica. Pravidelne sa zúčastňujú streleckých súťaží organizovaných najmä v okrese Žarnovica. Pri súťažiach spolupracujú aj so Športovo-streleckým klubom v Rudne nad Hronom a od roku 2009 výraznejšie aj so Streleckým športovým klubom Banská Štiavnica. 
   Najúspešnejším členom ŠSK Žarnovica je tak v puškových ako aj pištoľových disciplínach Anton Kukla st., ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov klubu a je súčasne aj jeho vekovo najstarším členom. Druhým najúspešnejším členom klubu v súťažiach je Ľubomír Budinský.  Ing. Jozef Piecka, v súčasnosti ako jediný v rámci regiónu (okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom), má do roku 2021 platnú licenciu rozhodcu športovej streľby I. triedy (A-215) na disciplíny puškové, pištoľové, bežiaci terč a situačnú streľbu. Licenciu rozhodcu športovej streľby môže mať len člen SSZ.

   Za vysokú aktivitu, za úspechy dosiahnuté v rozvoji SSZ, vo výchove, výcviku, športovej a inej činnosti môže SSZ udeľovať jednotlivcom i kolektívom zväzové vyznamenania, čestné tituly a iné ocenenia a navrhovať udelenie obdobných ocenení inými príslušnými orgánmi. Vyznamenania sa spravidla udeľujú pri významných osobných jubileách, mimoriadnych športových úspechoch a dejinných krokoch v živote SSZ, ako je krajská konferencia či samotný zjazd SSZ. Návrh na udelenie vyznamenania môže podať ktorýkoľvek organizačný článok SSZ, alebo jeho člen, ale aj iná osoba. Udelené vyznamenania sú registrované. Samotné vyznamenanie má názov „Za prácu pre SSZ“ a má postupnosť: Bronzová medaila, Strieborná medaila a Zlatá medaila. Najvyšším vyznamenaním je Zlatý terč.

   Prvým členom ŠSK Žarnovica ocenený vyznamenaním bol Anton Kukla st. V roku 2010 mu SSZ, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 65. rokov, udelil Bronzovú medailu. Rovnaké vyznamenania udelil SSZ Ľubomírovi Budinskému a Ing. Jozefovi Pieckovi. Ocenenia im boli odovzdané na krajskej konferencii, ktorá bola 30. septembra 2012 vo Zvolenskej Slatine, v rámci príprav na V. zjazd SSZ. V roku 2015 bolo, pri príležitosti životného jubilea – 60. rokov, rovnaké ocenenie udelené Ing. Jozefovi Gocníkovi.

   Taktiež v roku 2015 bolo, pri príležitosti životného jubilea – 70. rokov, udelené vyznamenanie „Strieborná medaila“ Antonovi Kuklovi. V rámci príprav na VI. zjazd SSZ boli „Za prácu pre SSZ“ vyznamenaní dvaja členovia a to Ľubomír Budinský a Ing. Jozef Piecka. Ocenenia im mali byť slávnostne odovzdané 25. septembra 2016 na krajskej konferencii vo Víglaši, ale z dôvodu účasti na plánovanej súťaži im boli odovzdané až dodatočne.

ocenenieocenenieocenenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocenenie

Ing. J. Gocník (bronzová), A. Kukla, Ľ. Budinský a Ing. J. Piecka (všetko strieborné)

 

 

 

 

 

 

 

Vedenie klubu : 

Predseda : Ing. Jozef Piecka 
(Kľakovská 878/7, 966 81 Žarnovica, mobil: 0910 950 994)

Podpredseda :  Ľubomír Budinský 

Člen výboru :  Anton Kukla, st. 

 

Kontrolór :  Ing. Jozef Gocník


Takéto vedenie bolo na 4-ročné obdobie zvolené na výročnej členskej schôdzi,  ktorá sa konala 24. júla 2016.
   Členská schôdza je najvyšším orgánom ŠSK a sa schádza podľa potreby. Členská schôdza schvaľuje aj výšku klubového príspevku, ktorý bol pre ďalšie obdobie stanovený v sume 2,- € a to bez rozdielu veku. Člen však platí ročne aj príspevok SSZ. Ten je stanovený v minimálnej výške takto:
15 € - všetci členovia SSZ (okrem mládeže a dôchodcov od 71 rokov veku)
2 € - mládež do 16-teho roku, vrátane a bez poplatku za členský preukaz

2 € - dôchodcovia 71 a viac roční

Poplatok za členský preukaz pre nového člena je 2,- €.
   Tieto čiastky sa v plnej miere odvádzajú na účet SSZ.


   Členom SSZ sa môže stať uchádzač, ktorý splní podmienky stanovené v Stanovách. Na vznik členstva v SSZ nie je právny nárok. Podmienky pre vstup do SSZ musia byť pre všetkých uchádzačov rovnaké.

   Podmienky a postup prijatia za člena SSZ upravujú Stanovy a osobitný predpis SSZ (registračný poriadok) schválený výkonným výborom SSZ.

   Členstvo v SSZ je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 15 rokov. Osoba mladšia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so Stanovami SSZ. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom SSZ so súhlasom svojho zákonného zástupcu. 

   Členom SSZ sa stane osoba (v zmysle Stanov) prostredníctvom športovo – streleckého klubu (ŠSK).

   Člen SSZ môže byť členom iba prostredníctvom jedného ŠSK. Prestup do iného klubu, alebo hosťovanie za iný klub upravuje Prestupový poriadok SSZ.

(Zo Stanov SSZ)


   ŠSK Žarnovica je vedený v registri právnických osôb v športe prostredníctvom národného športového zväzu – SSZ.

   ŠSK Žarnovica organizuje súťaže hlavne v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského zväzu technických športov Žarnovica. Ďalšie informácie na webovej stránke mesta Žarnovica: www.zarnovica.sk (Návštevník/voľný čas – Športové organizácie a združenia  – Slovenský zväz technických športov).
 


 
Clenovia ZC-352 (18).pdf(379 kB)Členovia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka