Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Stavebný úrad

Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

 

Ohlásenie stavebných úprav postačí vtedy, keď sa stavebnými úpravami nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení spôsob užívania stavby. Ohlásenie udržiavacích prác postačí vtedy, keď sa udržiavacími prácami neovplyvní stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, jej vzhľad.

 

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť Mestu Žarnovica, Mestskému úradu,  Oddeleniu výstavby, investícií a ŽP, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica (OVIaŽP MsÚ).   Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce  len na základe písomného oznámenia z OVIaŽP MsÚ, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

 

Potrebné doklady:

 • Tlačivo Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) s nasledovnými prílohami:
  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k stavbe
  • statický posudok (vypracovaný odborne spôsobilou osobou) - 2 x
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
  • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
  • vyjadrenie bytového spoločenstva, správcu bytového domu
  • pri realizovaní stavebných úprav a udržiavacích prác svojpomocou - Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavebných prác. Pri realizácii stavebných prác dodávateľsky – Výpiszo živnostenského listu dodávateľa.

 

Správny poplatok:  fyzická osoba:     10,00 eur

právnická osoba: 30,00 eur

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

F-93 Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou


 

 

Žiadosť o stavebné povolenie

 

Potrebné doklady:

 

 • žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo F-45)
 • stavebník (meno a priezvisko, resp. názov a adresa, pri právnickej osobe jej sídlo),
 • druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania),
 • parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností,
 • termín začatia stavby, termín ukončenia stavby,
 • rozpočtový náklad stavby,
 • údaje o spracovateľovi dokumentácie,
 • spôsob uskutočnenia stavby,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach,
 • zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi,
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností,
 • zoznam a adresy ostatných účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi,
 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • právoplatné územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia predpísané osobitnými predpismi (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane lesného pôdneho, vodného hospodárstva, o ochrane pamiatkového fondu, o ochrane ovzdušia, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny),
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu,
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v troch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobu, v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, rozsah projektovej dokumentácie podľa § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 • vyhlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (§46a stavebného zákona), ak ju bude sama pre seba uskutočňovať právnická alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Pri stavbách ostatných fyzických osôb vykonávaných svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby,
 • ďalšie doklady, pokiaľsi ich stavebný úrad vyžiadal.

 

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-45 Žiadosť o stavebné povolenie
 • F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou

 

 

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 

Potrebné doklady:

 

 • žiadosť o povolenie terénnych úprav (tlačivo F-49)
 • meno a priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,
 • druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav,
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, katastrálne územie s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
 • časový priebeh vykonávania terénnych úprav,
 • údaje o spracovateľovi dokumentácie (meno a priezvisko, adresa, dátum a číslo povolenia, resp. oprávnenia),
 • spôsob uskutočnenia (svojpomocne, zhotoviteľom, adresa zhotoviteľa),
 • zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
 • doklady, ktorými žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
 • doklady a stanoviská, prípadne rozhodnutia, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi,
 • doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania, pokiaľ sa vopred viedli,
 • dokumentácia v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje:
 • údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia a iných rozhodnutí nevyhnutných na povolenie terénnych úprav podľa osobitných predpisov, údaje o predpokladaných účinkoch terénnych úprav na okolie, technický opis postupu a spôsobu prác, údaje o násypných hmotách, o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich zhutňovania a povrchovej úprave,
 • situačný výkres podľa katastrálnej mapy zobrazujúci súčasný stav územia, na ktorom sa majú terénne úpravy vykonať s vyznačením pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych úprav, vrátane vyznačenia ochranných pásiem, chránených území a existujúcich stavieb a podzemných sietí technického vybavenia, podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja aj charakteristické rezy objasňujúce ich výškové usporiadanie,
 • vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometricképarametre určujúce v situačnom výkrese polohové a výškové umiestnenie jednoduchých a nepodstatných terénnych úprav.

 

- pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo   prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným spôsobom, môže stavebný úrad ako dokumentáciu prijať len stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres.

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 

 

Žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku

 

Potrebné doklady:

 

 • žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku (tlačivo F-42):
 • meno a priezvisko (názov PO), adresa bydliska (sídlo) navrhovateľa,
 • označenie a miesto stavby – časti stavby,
 • názov stavby podľa stavebného povolenia,
 • uviesť dátum a číslo stavebného povolenia a kým bolo stavebné povolenie vydané,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
 • údaje, či bude stavba užívaná ako prevádzkareň,
 • údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania,
 • názov a adresa budúceho užívateľa (ak je v dobe začatia konania známy)
 • pri stavbách, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti, doklad o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických prác (pri podzemných inžinierskych sieťach ešte pred zakrytím),
 • geometrický plán so zameraním novostavby na pozemku (aj prístavby) s adresným bodom podľa predpisov katastra nehnuteľností (tento doklad nie je potrebný v prípade, kedy nedochádza k zmene vonkajšieho ohraničenia stavby a pri drobných stavbách),
 • opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal.

 

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-42 Žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku

 

 


 

 

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do 20m2

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2

 

Potrebné doklady:

 • Tlačivo žiadosti podľa veľkosti reklamnej stavby s nasledujúcimi prílohami :
  • ak je žiadateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká – Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
  • dokumentácia reklamnej stavby obsahujúca návrh reklamnej stavby a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach na kópii z katastrálnej mapy
  • Technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jej inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia, statické posúdenie, ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jej napojenia na elektrické vedenie
  • náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia reklamnej stavby do priestoru a jej výtvarné riešenie
  • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali predpodaním žiadosti
  • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhovanú reklamnú stavbu (doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, kde bude umiestnená reklamná stavba - výpis z listu vlastníctva z Okresného úradu Žarnovica, katastrálneho odboru, nájomnú zmluvu)
  • kópiu z katastrálnej mapy
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
  • Vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Chrásteka 123, 965 01Žiar nad Hronom, Vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. SNPč. 123, 965 01 Žiar nad Hronom
  • vyjadrenie správcov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v záujmovom území (napr. Slovak Telekom, StPVS, SPP-Distribúcia, SSE-Distribúcia a pod.)

 

Poplatky : možnosť zaplatenia v hotovosti na oddelení výstavby, investícií a ŽP

  30,00 eur - pri ohlásení reklamnej stavby do 3m2

  60,00 eur - pri povolení reklamnej stavby od 3m2 do 20m2

150,00 eur - pri povolení reklamnej stavby väčšej ako 20m2

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (zákon č. 293/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon)
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

F-96A Ohlásenie reklamnej stavby do 3 m2

F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2

F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2


 

 

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby, jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby

 

Potrebné doklady:

 

 • žiadosť o ohlásenie zmeny v užívaní stavby (tlačivo F-47):
 • meno a priezvisko (názov PO), adresa bydliska (sídlo) navrhovateľa,
 • označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností,
 • číslo a dátum stavebného povolenia,
 • číslo a dátum kolaudačného rozhodnutia,
 • technický popis zmeny v užívaní stavby,
 • zdôvodnenie požadovanej zmeny, uviesť, či ohlásená zmena je alebo nie je spojená so stavebnou zmenou stavby, ak áno, uviesť druh a rozsah stavebných zmien,
 • dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby – 2x,
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (podľa potreby kópiu katastrálnej mapy),
 • kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali,
 • doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, a to podľa charakteru a rozsahu požadovanej zmeny,

 

- akákoľvek zmena môže byť vykonaná až na základe právoplatného rozhodnutia stavebného úradu.

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby, jej prevádzkovom zariadení v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby

 


 

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

 

Potrebné doklady:

 

 • návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia (tlačivo F-125)
 • meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa (navrhovateľov),
 • predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitie,
 • dôvod, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia,
 • výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými sa podstatne zmení vzhľad alebo odtokové pomery,
 • spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 • dotknuté ochranné pásma alebo ochranné územia,
 • zoznam právnických a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci konania, a ktorí sú navrhovateľovi známi,
 • druhy a parcelné čísla pozemkov s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi, ak boli obstarané pred podaním návrhu,
 • list vlastníctva,
 • kópiu katastrálnej mapy,
 • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že navrhovateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia predpísané osobitnými predpismi (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane lesného pôdneho, vodného hospodárstva, o ochrane pamiatkového fondu, o ochrane ovzdušia, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny),
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie, alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobu, rozsah projektovej dokumentácie podľa § 3 ods. 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 • ďalšie doklady, pokiaľsi ich stavebný úrad vyžiadal.

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-125 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

 


 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Potrebné doklady:

 

 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo F-39)
 • meno a priezvisko, resp. názov PO, adresa bydliska (sídlo PO),
 • označenie a miesto stavby,
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo zmeny stavby pred jej dokončením,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
 • údaje, či bude stavba užívaná ako prevádzkareň,
 • údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania,
 • názov a adresa budúceho užívateľa,
 • súpis uskutočnených zmien stavby od územného rozhodnutia a stavebného povolenia alebo overenej PD (zmeny stavby nahlásiť a červene zakresliť do schválenej PD),
 • geometrický plán so zameraním novostavby na pozemku (aj prístavby) s adresným bodom podľa predpisov katastra nehnuteľností (tento doklad nie je potrebný v prípade, kedy nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a pri drobných stavbách),
 • fotokópiu právoplatného stavebného povolenia, fotokópiu zmeny stavby pred dokončením, ak bolo takého rozhodnutie vydané,
 • fotokópie právoplatných rozhodnutí: povolenie na trvalé užívanie vodných stavieb (napr. ČOV, studne, prípojky inžinierskych sietí, atď.), povolenie na zriadenie vjazdov, povolenie na užívanie spevnených plôch a parkovísk, súhlas, resp. rozhodnutie na užívanie stavieb ZZO),
 • doklad o nepriepustnosti kanalizačnej nádrže – žumpy, ak stavba nie je napojená na verejnú kanalizáciu,
 • správu o východiskovej revízii – odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (prívod NN, vnútorná inštalácia a revízna správa bleskozvodu, výťahov),
 • správu o odbornej skúške plynového zariadenia (vnútorná plynoinštalácia budovy),
 • zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia,
 • zápis o napustení plynu a odvzdušnení plynovodu,
 • zápis o vykonaných skúškach inštalácii: vodovodnej inštalácie, kanalizácie a ÚK,
 • potvrdenie o preskúšaní komínov,
 • doklad o overení požadovaných vlastností výrobkov k nahliadnutiu – certifikáty použitých materiálov na stavbe,
 • stavebný denník k nahliadnutiu,
 • ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal,
 • energetický certifikát budovy vrátane energetického štítku podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovy

 


Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • F-41 Skúška vodotesnosti nádrže – žumpy – potvrdenie
 • F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií

 


 

 

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 

Potrebné doklady:

 

 • žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (tlačivo F-46)
 • meno a priezvisko, adresa žiadateľa (stavebníka),
 • údaje o stavbe, ktorej sa zmena týka (podľa katastra nehnuteľností),
 • údaje o stavebnom povolení,
 • uviesť vlastnícke alebo iné právo,
 • popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentácii,
 • dôvody navrhovaných zmien,
 • zoznam účastníkov konania, ktorých práv a právom chránených záujmov alebo povinností sa zmena dotýka,
 • údaje o dokumentácii,
 • ak došlo k zmene v osobe vlastníkov stavby oproti pôvodnej žiadosti, je potrebné preukázať vlastnícke právo a príslušný doklad pripojiť k žiadosti,
 • projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje:
 1. súhrnnú technickú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
 2. situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie,
 3. stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
 4. ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
 • doklady o prerokovaní s dotknutými orgánmi, ktorých záujmy sú zmenou dotknuté, pokiaľ sa také rokovania viedli.

 

- ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní,

 

- zmena stavby sa môže začať  až po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zmena stavby povoľuje, prípadne po predchádzajúcom súhlase stavebného úradu.

 

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

 

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá

 • F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 

Potrebné doklady:

 

 • žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (tlačivo F-98)
 • uviesť údaje o stavebnom povolení (správny orgán, ktorý ho vydal, číslo stavebného povolenia, deň vydania stavebného povolenia,
 • uviesť názov stavby,
 • uviesť meno a priezvisko, resp. názov a adresu stavebníka – žiadateľa),
 • údaje podľa katastra nehnuteľností (parcelné čísla, katastrálne územie),
 • uviesť , akým dňom uplynie platnosť stavebného povolenia,
 • dôvod predĺženia platnosti stavebného povolenia,
 • stavebné povolenie, u ktorého sa žiada predĺženie jeho platnosti.

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-98 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 

 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby alebo časti stavby

 

Potrebné doklady:

 

 • žiadosť o povolenie na odstránenie stavby alebo časti stavby (tlačivo F-44)
 • meno a priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby,
 • údaje o stavbe podľa katastra nehnuteľností (označenie stavby, súp. číslo, parcelné čísla),
 • vlastnícke alebo iné právo k stavbe,
 • spôsob odstránenia stavby alebo časti stavby,
 • údaje, ako sa naloží s vybúraným materiálom,
 • spôsob využitia pozemku po odstránení stavby alebo jej časti,
 • názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná,
 • meno a adresa odborného dozoru,
 • termín začatia asanačných prác, termín ukončenia asanačných prác,
 • údaje, či sa stavba odstráni použitím trhavín,
 • dôvody odstránenie stavby alebo časti stavby,
 • návrh na opatrenia na zabezpečenie susedných pozemkov alebo stavieb,
 • zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
 • doklad o vlastníctve predmetnej nehnuteľnosti (výpis z katastra nehnuteľnostíkópiu katastrálnej mapy predmetného územia),
 • technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemkov,
 • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
 • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby vopred dozvedeli,
 • pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej (kvalifikovanej) osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 • ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napr. meračskú alebo modelovú).


 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby alebo časti stavby
 • F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou

 

 

Ohlásenie drobnej stavby (plynovej, elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej) prípojky  na existujúce rozvodné siete

 

Drobnou stavbou sú aj prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete na kanalizácu

všetkých stavieb a pozemkov

 

Potrebné doklady:

 

 • Tlačivo Ohlásenie drobnej stavby (plynovej, elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej) prípojky na existujúce rozvodné siete s nasledovnými prílohami:
  • ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k pozemku a stavbe, na ktorých sa má ohlasovaná stavba /prípojka/ realizovať (napr.nájomná zmluva, dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou)
  • kópia z katastrálnej mapy /z katastra nehnuteľností/
  • projekt ohlasovanej prípojky vo dvoch vyhotoveniach
  • situačný výkres požadovanej prípojky musí byť vypracovaný na podklade z katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a odstupov od hraníc so susednými pozemkami vrátane stavieb na nich
  • vyjadrenie príslušnej organizácie podľa povahy ohlasovanej prípojky (napr. SPP  OZ Prievidza, SSE- Distribúcia a.s. Žilina, StVPS a.s.  OZ Žiar nad Hronom a pod.) k projektu plynofikácie, resp. inému projektu podľa ohlasovaného druhu prípojky
  • vyjadrenie resp. súhlasy správcov verejných inž.sietí, zariadení, ktoré môžu byť realizáciou ohlasovanej prípojky dotknuté. (napr. SSE, SPP, StVPS a pod.)

 

Správny poplatok: fyzická osoba:     10,00 eur

                                 právnická osoba: 30,00 eur

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá :

F-97 Ohlásenie drobnej stavby (plynovej, elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej) prípojky     na existujúce rozvodné siete

 


 

 

Ohlásenie drobnej stavby

 

Ohlásenie postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe.

 

Za drobné stavby sa považujú :

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 (samostatne stojace stavby pri hlavnej stavbe - napr. letné kuchyne, prístrešky, kôlne a pod.)
 • podzemné stavby (napr. žumpy, pivnice)
 • oplotenie pozemku
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete

 

Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na Oddelení výstavby, investícií a životného prostredia Mestského úradu v Žarnovici

Potrebné doklady:

 • tlačivo Ohlásenie drobnej stavby s nasledujúcimi prílohami:
  • list vlastníctva (výpis zo správy katastra), alebo iné právo k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou)
  • kópia z katastrálnej mapy zo správy katastra.
  • Situáciu – jednoduchý situačný výkres vypracovaný na podklade kópii               z katastrálnej mapy v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb.
  • stavebné riešenie stavby s jednoduchým technickým opisom uskutočnenia stavby – predložiť vo dvoch vyhotoveniach.
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia prípadne opatrenia dotknutých orgánov, ak ich predpisujú osobitné predpisy /napr. zákon o ochrane PPF- vyňatie pôdy, pri bazéne vyjadrenie StPVS a.s. a pod./
  • pri realizovaní drobnej stavby svojpomocou - Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. Pri realizácii drobnej stavby dodávateľsky - Výpis zo živnostenského listu dodávateľa.

 

Správny poplatok :    fyzická osoba: 10,00 eur

                                   právnická osoba: 30,00 eur

                  ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia:  80,00 eur

 

Odstránenie drobnej stavby 

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, postačí ohlásenie lehoty (písomné), do ktorej budú odstránené.

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá :

F-92 Ohlásenie drobnej stavby

                       F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou


 

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 

Potrebné doklady:

 

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo F-51)
 • meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa (navrhovateľov),
 • druh a stručný opis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje,
 • miesto stavby a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb a spôsob doterajšieho využitia pozemkov,
 • vlastnícke práva k pozemkom,
 • mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností,
 • navrhované napojenie na inžinierske siete,
 • list vlastníctva,
 • kópiu katastrálnej mapy,
 • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že navrhovateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia predpísané osobitnými predpismi (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane lesného pôdneho, vodného hospodárstva, o ochrane pamiatkového fondu, o ochrane ovzdušia, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny),
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie, alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobu, v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, rozsah projektovej dokumentácie podľa § 3 ods. 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 • ďalšie doklady, pokiaľsi ich stavebný úrad vyžiadal.

 

Správny poplatok: podľa platného sadzobníka o správnych poplatkov (v hotovosti sa uhrádza na stavebnom úrade)

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

 

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • Vyhláška MŠP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje:

                                   

Albín Mesiarik, tel. č.: 045/683 00 23, 0911 531 342, e-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Ing. Jozef Haviar, tel. č.: 045/683 00 27, 0911 531 342, e-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Ing.arch. Ján Kôpka, tel.č.: 045/683 00 27, 0911 531 343, e-mail: jan.kopka@zarnovica.eu  

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-51 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka