Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenieVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §58a, ods.3 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 04.09.2019, týkajúce sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  stavebného povolenia na stavbu:

„PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“

 


 
 

Oznámenie výrub drevín Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


 
 

Zverejnenie návrhu Rozpočtového opatrenia č. 11/2019Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica predkladá v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. Návrh RO č. 11/2019


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Číslo spisu: OE/3802/2019

Predmet nájmu: pozemok, časť C KN parc. č. 2251/226, v k. ú. Žarnovica - miesto o rozmeroch 2,5 m x 5,5 m, t.j. o výmere 13,75 m2, v blízkosti bytového domu súp. č. 876, na ulici Fraňa Kráľa č. vchodu 57.

Účel nájmu: zriadenie a užívanie odstavnej plochy pre motorové vozidlo.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Juraj Kováč, rok narodenia 1966,  číslo zásielky: OA109057844SK

Andrej Šimko, rok narodenia 1972, číslo zásielky: OA099160703SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o dražbeVytlačiť
 

Oznámenie o dražbe č. 072/2019

Mesto Žarnovica zverejňuje v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov Oznámenie o dražbe č. 072/2019 dražobníka AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 01  Bratislava.


 
 

Zverejnenie návrhu o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončení Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 stavebného zákona v súlade s ust. § 61, ods. 12 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, kópiu žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením zo dňa 7.8.2019, od stavebníka: spol. Neuman Aluminium Industries s.r.o., Bystrická 1608, 966 81 Žarnovica (IČO: 48 163 031), v zastúpení žiadateľa Ing. František Víťazka, majiteľ firmy STAVIT, inž.-arch. služby, Ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na vydanie povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením pod názvom stavby:

„Výrobné priestory firmy PWG a výrobné priestory firmy Neuman v Žarnovici – Zmena stavby pred dokončením“ – Výrobná hala – rozšírenie

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 01    Výrobná hala – rozšírenie

PS 01     Výrobné zariadenie

PS 02     Prevádzková rozvod stlačeného vzduchu

PS 03     Prevádzkový rozvod silnoprúdu

povolenej v existujúcom výrobnom areáli stavebníka na ulici Bystrickej v Žarnovici (v objektoch bývalého závodu Preglejka Žarnovica) vo výrobných priestoroch firmy PWG súp. č. 657, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica na pozemku podľa C-KN parc. č. 1877/1 a súp. č. 1108, na parc. č. 1877/2, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. Nakladacia rampa sa nachádza na pozemku podľa C-KN parc. č. 1876/48 vo vlastníctve stavebníka, časť STL prípojky v spojovacej chodbe sa nachádzajúcej na pozemku podľa C-KN parc. č. 1877/5 vo vlastníctve stavebníka Neuman Aluminium Industries s.r.o., Bystrická 1608, 966 81 Žarnovica.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Žarnovici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f)  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 03.07.2019  trvalý pobyt občanovi: Andrej Kečkéš, nar. 11.04.1998. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Žarnovica.


 
 

Zverejnenie návrhu o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §35, ods.2 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, návrh na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 12.02.2019, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka