Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Informácia o začatom správnom konaníVytlačiť
 

Mesto Žarnovica podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


 
 

Doplnok č.1 k VZN č. 5/2010 o podmienkach držania psov na území mesta ŽarnovicaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje Doplnok č.1 k VZN č. 5/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Žarnovica.


 
 

VZN č. 3/2018 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty v meste Žarnovica Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty v meste Žarnovica.
 


 
 

VZN č. 2/2018 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica.


 
 

VZN č. 1/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žarnovica Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žarnovica.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Anton Vlačuha, rok narodenia 1973, číslo zásielky:  RE205911698SK

Bartolomej Gábriš, rok narodenia 1956, číslo zásielky: OA078813121SK

Jarmila Paštinská, rok narodenia 1989, číslo zásielky:  OA070055859SK

Juraj Kováč, rok narodenia 1990, číslo zásielky: OA025134082SK

Juraj Kováč, rok narodenia 1990, listová zásielka zo dňa 02.11.2018

Marcel Hrubý , rok narodenia 1991, listová zásielka zo dňa 02.11.2018

Michal Kováč, rok narodenia 1988, číslo zásielky: OA070056094SK

Juraj Gašpar, rok narodenia 1973, číslo zásielky: OA070056032SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka.


 
 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov Sáry Volentierovej. Vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Žarnovica, nachádzajúcich sa v okrese Žarnovica, obci Žarnovica, katastrálnom území Žarnovica, a to:

- parcela registra “E“ parc. č. 213/11 o výmere 2410 m2, orná pôda, zapísanom na LV č. 2721;

- parcela registra “E“ parc. č. 213/14 o výmere 3308 m2, orná pôda, zapísanom na LV č. 2721;

- parcela registra “E“ parc. č. 213/16 o výmere 3702 m2, trvalé trávne porasty, zapísanom na LV č.     2721;

- parcela registra “E“ parc. č. 219 o výmere 11399 m2, trvalé trávne porasty, zapísanom na LV č. 2721;

- parcela registra “E“ parc. č. 214/14 o výmere 4538 m2 trvalé trávne porasty, zapísanom na LV č.     2728;

- parcela registra “E“ parc. č. 214/15 o výmere 3277 m2, orná pôda, zapísanom na LV č. 2728;

- parcela registra “E“ parc. č. 214/23 o výmere 9916 m2, orná pôda, zapísanom na LV č. 2728.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Karol Kamody, rok narodenia 1965, číslo zásielky:  RE205909306SK

Ján Michalek, rok narodenia 1974, číslo zásielky:  UC273255523SK

Constantin Ciprian Zuzu, rok narodenia 1978, číslo zásielky: UC273255585K

Anton Vlačuha, rok narodenia 1973, číslo zásielky: OA078805978SK

Zdena Šarkőziová, rok narodenia 1972, číslo zásielky: OA070055289SK

Ján Škopec, rok narodenia 1959, číslo zásielky: UC248951080SK

Mária Kováčová, rok narodenia 1976, číslo zásielky: OA070055213SK

Vladislav Majdan, rok narodenia 1979, listová zásielka zo dňa 29. 10. 2018

Zdenek Šíp, rok narodenia 1969, listová zásielka zo dňa 29. 10. 2018

Ivan Ingeli, rok narodenia 1963, listová zásielka zo dňa 29. 10. 2018


 
 

Verejná vyhláška Zberné surovinyVytlačiť
 

Mesto Žarnovica ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z,t, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov),  oznamuje verejnosti, že dňa 29.10.2018 obdržalo od Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : „Zariadenie na zber odpadov Žarnovica – rozšírenie zoznamu odpadov“ navrhovateľa Zberné Suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3,   010 01 Žilina.

Súbor na stiahnutie Oznamenie.pdf Oznamenie.pdf (191.3 kB)

 
 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka