Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Vnútorná správa

Riadi , plánuje, organizuje a kontroluje činnosť zamestnancov oddelenia vnútornej správy

Zostavuje návrh programového rozpočtu prostriedkov potrebných pre činnosť oddelenia a pravidelne

vyhodnocuje čerpanie a plnenie tohoto rozpočtu.

Zodpovedá za efektívnu činnosť oddelenia a za dodržiavanie právnych predpisov platných pre túto oblasť.

Spolupracuje pri tvorbe a implementovaní strategických dokumentov mesta /UPD, PHSR a iných.

Zodpovedá za logistiku MsÚ a za obstarávanie rôznych tovarov, prác a služieb potrebných pre chod a

vybavenie úradu a MsP (ako zákaziek s nízkymi hodnotami) v zmysle platnej internej smernice na verejné

obstarávanie.

Zabezpečuje centrálnu evidenciu dokumentácie verejného obstarávania MsÚ.

Zabezpečuje stravovanie zamestnancov.

Zabezpečuje technický dozor menších stavieb a opráv.

zodpovedá za vykonávanie údržby, opráv a revízií zariadení a energetických rozvodov, rôznych sietí apod.

Zodpovedá za opravu a údržbu mestského mobiliáru (vrátane detských ihrísk), dopravného značenia, mestského

Rozhlasu.

Preberá práce vykonané zmluvnými dodávateľmi služieb alebo stavebných prác a kontroluje fakturácie.

Vedie evidenciu objednaných a prebratých prác.

Spravuje digitálnu technickú mapu mesta a GIS.

Zodpovedá za zverejňovanie príslušných účtovných dokladov a zmlúv podľa zákona o slobodnom prístupe

k informáciám.

Zabezpečuje krízové riadenie úradu, havarijné plány, BOZP a OPP.

Zabezpečovanie prevádzky budov a stavieb mesta v správe mestského úradu. Vedenie evidencie (pasportov). Zabezpečovanie údržby a opráv majetku mesta v správe mestského úradu, revízií elektroinštalácií, bleskozvodov, plynových kotolní.
Navrhovanie rekonštrukcií, stredných a generálnych opráv.
Zabezpečovanie prevádzky telefónnej siete a reprografickej techniky, prevádzky a hospodárneho využívania motorových vozidiel, sledovanie spotreby pohonných hmôt.
Zabezpečovanie dodávok energií a komunikačných služieb pre budovy v správe mestského úradu. Kontrola a odpisovanie stavov meračov energií v budovách patriacich k oddielu 01 podľa funkčnej klasifikácie.
Obstarávanie a vedenie skladovej evidencie kancelárskych potrieb a materiálov, hygienických potrieb.
Vedenie evidencie pečiatok.

Referát správy majetku mesta

Zabezpečuje evidenciu majetku a starostlivosť o majetok mesta – vrátane budov vo vlastníctve mesta.

Zodpovedá za autoprevádzku úradu, funkčnosť kancelárskej techniky.

Zodpovedá za poistenie majetku mesta.

Zodpovedá za funkčnosť a technický stav informačného a orientačného systému v meste.

V spolupráci s MsPS Žarnovica s.r.o. dbá o bezporuchové fungovanie verejného osvetlenia /vrátane vianočnej

výzdoby/.

Spolupracuje s MsPS Žarnovica s.r.o. a MOS pri zabezpečovaní údržby /vrátane zimnej údržby/ mestskej zelene,

mestských komunikácií /vrátane chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev/, rigolov, cestných vpustí a

súvisiacej vegetácie.

V spolupráci s OVIŽP a MsPS Žarnovica s.r.o. a v prípade potreby aj s inými partnermi zabezpečuje práce

súvisiace s ochranou, ozdravovaním a výrubom drevín.

Spracovávanie evidencie majetku mesta v správe mestského úradu, inventarizácia a likvidácia majetku, sumarizovanie prírastkov a úbytkov, odpisovanie majetku, spracovávanie agendy inventarizačných komisií pri inventarizácii a likvidácii majetku mesta v správe mestského úradu.

Vodič, údržbár

Vedenie motorových vozidiel. Bežná údržba motorových vozidiel.
Vykonávanie údržbárskych prác na majetku mesta v správe mestského úradu.
Vykonávanie údržbárskych prác na majetku mesta v správe školských zariadení (MŠ, ZŠS), klubu dôchodcov a pod.

 

Upratovačka, kurička

Zabezpečovanie čistoty a poriadku vo všetkých priestoroch budovy mestského úradu a v obradnej sieni. Starostlivosť o kvetinovú výzdobu. Po skončení pracovnej činnosti kontrola zabezpečenia budovy proti neoprávnenému vstupu do budovy.
Dopĺňanie zásobníkov s hygienickými potrebami.
Zabezpečovanie obsluhy plynovej kotolne.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka