Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Doplnok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1/2011

Schválené: 19.2.2013

Vyhlásené: 20.2.2013

Účinnosť: 7.3.2013

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu:

DOPLNOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 1/2011 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a plochách na území mesta Žarnovica
 

1. V Čl.2 ods.5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie :
„c) zaparkované motorové vozidlo sťažovalo vykonanie údržby miestnych komunikácií“
 

2. V Čl.2 ods. 6 písmeno a) sa na konci pripájajú tieto slová :
„alebo sťažuje vykonávanie údržby miestnych komunikácií“
 

3. V Čl.4 ods.1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie :
„c) motorové vozidlo parkuje tak, že sťažuje vykonanie údržby miestnych komunikácií“
 

4. Na tomto Doplnku č.1 k VZN č. 1/2011 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 19. februára 2013 uznesením č. 25/2013 . Doplnok nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.
 

 

Kamil Danko primátor mesta

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka