Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Zmeny a doplnky k aktualizovanej ÚPD k 1.8.2002,doplnok c. 4, Záväzná časť – Regulatívy a limity územného rozvoja a zoznam verejnoprospešných stavieb

Schválené: 25.8.2003

Vyhlásené: 26.8.2003

Účinnosť: 9.9.2003

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŽARNOVICA č. 7/2003
o ÚPN – O Žarnovica, Zmeny a doplnky k aktualizovanej ÚPD k 1.8.2002,
doplnok č. 4, Záväzná časť – Regulatívy a limity územného rozvoja a zoznam
verejnoprospešných staviebMesto Žarnovica podľa par. 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o územnom pláne obce – mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky k aktualizovanej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD ) k 1.8.2002, doplnok č.4 – Záväzná časť, Regulatívy a limity územného rozvoja a zoznam verejnoprospešných stavieb.

I. ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 1

Návrh doposiaľ spracovanej a schválenej ÚPD ako aj ÚPN – O Žarnovica doplnok č. 4 s regulatívami funkčného usporiadania plôch a regulatívami funkčného a priestorového využitia stavu v území tvorí základný dokument územného rozvoja v celom katastrálnom území mesta Žarnovica.

§ 2

Vypracovanú dokumentáciu, jej zmeny a doplnky schvaľuje a za realizáciu zodpovedá Mestské zastupiteľstvo Žarnovica.

§ 3

Kontrolu, návrhy na zmeny a doplnky vykonáva Mestské zastupiteľstvo prostredníctvom menovanej komisie v zložení: štátny zástupca, členovia stavebnej komisie, autor územno - plánovacej dokumentácie.

§ 4

Kontrola realizácie územnoplánovacej dokumentácie, jej hodnotenie a hodnotenie podnetov na zmeny a doplnky bude predkladané Mestskému zastupiteľstvu minimálne 1x do roka.

II. ČASŤ
Regulatívy a limity územného rozvoja
Všeobecná časť

§ 5

Regulatívy územného rozvoja stanovuje základnú funkciu navrhovaných a stavových plôch,
prístupnosť odchýliek od základnej funkcie. Regulatív územného rozvoja stanovuje zásady priestorového usporiadania navrhovaných plôch a prípustnosť zmien v území. Limity územného rozvoja stanovujú toleranciu využitia územia z hľadiska únosnosti zaťaženia jednotlivých plôch.


Všeobecné regulatívy

§ 6

ÚPN – O Žarnovica pozostáva v súčasnosti zo 6 okrskov ležiacich v zastavanom území mesta (staré mesto, sídlisko, šport, priemysel...) a miestnych administratívnych častí . Revištské Podzámčie (okrsok. č. 7), Lukavica (okrsok č. 8) a Žarnovická Huta (okrsok č.9).


§ 7

Centrálna časť v hraniciach zastavaného územia predstavuje zónu bývania, zónu športu a rekreácie a zónu výroby :
a) Zónu bývania tvoria rodinné domy, bytové domy, občianska vybavenosť, technická vybavenosť, zeleň a doprava
b) Zónu športu a rekreácie tvorí súčasný športový areál a novo navrhovaný areál voľného času.
c) Zónu výroby tvorí súčasný priemyselný areál príslušných podnikov, ich objekty a zariadenia ako i uvažovaná plocha pre priemyselný park.

§ 8

Miestne administratívne časti predstavujú:
Žarnovická Huta – zónu bývania, poľnohospodárskej výroby
Lukavica – zónu vidieckeho bývania, rekreačného rozptýleného osídlenia, chalupníctva - Prôsne,
budúca lokalita rekreácie okolo vrtu termálneho prameňa.
Revištské Podzámčie, Malé Podzámčie – zónu vidieckeho bývania, rekreačného rozptýleného osídlenia v krajinnom priestore.
- 2 -

§ 9
Záväzné regulatívy a limity

V ÚPN – O Žarnovica doplnok č. 4, sú zdokumentované požiadavky vyplývajúce z VÚC Banskobystrického kraja, RÚSES, KURS 2001, aktualizovanej ÚPD mesta Žarnovica ako záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania a využívania územia. Tieto sú vyšpecifikované ako všeobecného tak i konkrétneho charakteru (označené indexom R2).
1. Ide o nasledovné regulatívy a limity:
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
- Vytvárať podmienky na prioritný funkčný a priestorový rozvoj centier osídlenia podľa ich hierarchizácie (VÚC)
- Podporovať rozvoj ťažísk osídlenia nadregionálneho a celoštátneho významu : lučenecko- rimavsko-sobotské, zvolensko – detvianské a žiarsko – žarnovické osídlenie (VÚC)
- Rozvíjať ťažisko osídlenia regionálneho a lokálneho významu medzi nimi aj žarnovicko – novobanské osídlenie (VÚC)
- Vytvárať územno – technické podmienky na rozvoj osídlenia v priestoroch hlavných sídelných rozvojových osí: pohronskej (Levice – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno) (VÚC)
- Rozvíjať sídelné centrá regionálneho významu: Banská Štiavnica, Krupina, Detva, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Žarnovica s vybavenosťou zodpovedajúcou pôsobnosti v priestore ich regiónu (VÚC)
- Zabezpečiť rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sieť ako i konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia Slovenskej republiky. (KURS)
- Podporovať rozvoj centier štvrtej skupiny, kde patrí aj Žarnovica (KURS)
- Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali rovnocenné prostredie voči urbárnym priestorom a dosiahnuť, tak skĺbenie vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života (KURS)

R1 - Novú výstavbu v centrálnej časti ako i okrajových častiach realizovať za podmienok dodržania vysokého architektonického výrazu, požadovanej technickej a hygienickej úrovne
R2 - Centrálnu časť mesta riešiť ako pešiu zónu prepojenú na hlavné smery pešieho pohybu (centrum – bývanie –pracovisko – šport)
R3 - V jadre mesta rozvíjať občiansku vybavenosť polyfunkčne s možnosťou zapojenia obchodných aktivít s pešou zónou pri použití maximálnej hladiny troch podlaží
R4 - Novú bytovú výstavbu IBV Prašivá, Za mostom (Pod lipou) , pod Luhom realizovať len za podmienok dodržania vysokej architektonickej, technickej a hygienickej úrovne
R5 - V lokalite Parkan ponechať územnú rezervu pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť
- Asanáciu prestárleho domového fondu prevádzať uvážene bez vplyvu na okolitú zástavbu
- Modernizáciu a rekonštrukciu vytypovaných objektov prevádzať na vysokej architektonickej úrovni (opravy fasád, striech, oplotení a pod. prevádzať citlivo a uvážene)
- Uplatňovať objekty so šikmými strechami s využitím obytného podkrovia
R6 - Pri novej výstavbe dodržať stanovenú uličnú čiaru, potrebné vzdialenosti a odstupy v zmysle novely Stavebného zákona a príslušných vyhlášok.

2. V oblasti hospodárstva

- Vytvárať územno - technické predpoklady na rozvoj hospodárskych aktivít v územní, prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde miera nezamestnanosti presahuje 20% (VÚC)

R7 - Pri rozvoji priemyslu podporovať princíp rekonštrukcie, sanácie a intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón, areálov a plôch, prípadne objektov. (VÚC)
- Zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním územia výkonnou komunikačnou a technickou infraštrukúrou (KURS)
- Podporovať malé a stredné podnikanie a skvalitňovať infraštruktúru komunikačných systémov (KURS)
- Podporovať budovanie rôznych typov priemyselných parkov vo všetkých regiónoch SR na základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov (KURS)
- Pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z možností využívania predovšetkým miestnych surovín.

3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

-Utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídiel, budovaním rekreačných zón sídelných útvarov (VÚC)
- Systematicky zvyšovať rozsah a kvalitu služieb v jestvujúcich a novo navrhovaných turistických lokalitách letnej a zimnej turistiky a rekreácie (VÚC)
- Rozvíjať podmienky na rekreáciu a turistiku v plnom súlade so záujmami ochrany prírody a prírodných zdrojov, preorientovať ťažisko rekreácie z voľnej krajiny do obcí s potrebným potencionálom aktivít a vybavenosti (VÚC)
- 3 –

R8 - Podporovať vodnú turistickú trasu pozdĺž rieky Hron
R9 - Vytvoriť podmienky pre rozvoj turistiky a rekreácie okolo vrtu termálneho prameňa v Lukavici
- Podporovať letnú turistiku vodáckych športov v R. Podzámčí
R10 - Vybudovať areál zdravia a voľného času v lokalite nad Muchovým vŕškom

4. Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

- Rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka a chránený areál (VÚC)
- Zabezpečiť aby žiaden zo subjektov hospodáriacich na území vedome či nevedome nepoškodzoval alebo neničil ekologicky najvýznamnejšie časti územia tvoriace kostru ekologickej stability.
-
Ide o : a - Krajinný priestor Revištské Podzámčie
b - Priestor CHKO Štiavnické vrchy
- Ekologicky významné krajinné prvky nepodliehajúce osobitnej ochrane (lesné komplexy, plošné a líniové útvary krajinnej zelene, verejnej zelene v intraviláne, sady a záhrady, trvalé trávne porasty, vodné plochy a toky.
- Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability (VÚC)
- Územie biokoridoru Hrona navrhuje RÚSES okresu Žiar nad Hronom zaradiť pod legislatívnu ochranu z dôvodu jeho genofondového významu, preto je potrebné ho vyhlásiť za chránené územie
- Zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, realizovať vodné toky a ich brehové územia s cieľom obnoviť integritu a existenčné podmienky pre akvatickú a semiakvatickú biotu vodných systémov (KURS)
- Biokoridor Kľakovského potoka vyhlásiť za chránené územie (aspoň jeho biologicky cennejšie, zachovalejšie časti) v súlade s návrhmi ochrany RÚSES okresu Žiar nad Hronom
R11 - V prípade požiadavky na realizáciu priemyselného areálu v blízkosti mokrade bude potrebné tu vykonať biologický prieskum zameraný na identifikáciu biologickej hodnoty mokrade. Na základe výsledkov prieskumu bude potrebné stanoviť limity pre výstavbu (napr. vzdialenosť, ovplyvnenie vodného režimu) a navrhnúť opatrenia na elimináciu resp. zmiernenie nežiadúcich vplyvov.
R12 - Odstránenú pobrežnú drevinovú vegetáciu Hrona nahradiť novou výsadbou z miestnych druhov drevín (jelša, vŕby) na ploche medzi Hronom a navrhovanými plochami vodnej nádrže a priemyselných prevádzok v lokalite Pod lipou
R13 - V lokalite Pod lipou a Pod Hrbom vysadiť izolačnú zeleň.
R14 - Pri budovaní priemyselnej prevádzky v lokalite Na Lieskovci rešpektovať a zachovať pobrežnú drevinovú vegetáciu Kľakovského potoka v terajšom rozsahu a nezasahovať do toku žiadnymi úpravami. V prípade potreby
budovania ochranných protipovodňových hrádzí je potrebné umiestniť ich z vonkajšej strany porastu, aby tento zostal neporušený
- Nevysádzať pri frekventovaných cestách ovocné stromy z dôvodu možnej nadnormatívnej kontaminácie ovocia


5. V oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrnych pamiatok


- Rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránené najcennejšie objekty a súbory zaradené alebo navrhované zaradiť do kategórie MPR, PR, PR ľudových stavieb, pamiatkových zón, NKP, chrániť ich a využívať v súlade so zákonom NR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti (VÚC)
- Prispôsobiť ďalšie využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie (VÚC)
- Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma (KURS)
- Zachovať územia miest a obcí kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časť rozptýleného osídlenia (KURS)
- Zachovať tradičnú zástavbu ako kultúrne dedičstvo našich predkov v štýle pôvodnej zástavby (hlavne v Žarnovici, Lukavici, Revištskom Podzámčí) a objekty udržiavať modernizáciou alebo rekonštrukciou
- Zachovať pôvodný charakter uličnej zástavby s využitím prízemia a podkrovia
R15 - Zachovať pamiatkové objekty, dbať o ich ochranu a údržbu
- Stanoviť zásady pre činnosť v ochrannom pásme pamiatok v spolupráci s pamiatkovým ústavom
R16 - Stanoviť náplň využitia Horného kaštieľa v Žarnovici a zrúcanín hradu v Revištskom Podzámčí
- Skalnú stenu Gremenica podľa potreby sanovať proti rozpadu


6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

- Vybudovať novú trasu a rekonštruovať pôvodnú trasu cesty I/65 (E571) v úseku hranica Nitrianskeho kraja - Žiar nad Hronom (Šášovské Podhradie) VÚC)
R17 - Do roku 2003 dobudovať obchvat preložky cesta I/65 (E571) na R 22,5/80,100 v zmysle predprojektovej a realizačnej dokumentácie
R18 - Vybudovať novú trasu cesty II/512 v úseku Žarnovica – križovatka I/65 – Breziny (VÚC)
- Pri trasovaní preložky štátnej cesty II/512 dodržať dostatočnú vzdialenosť od obytných objektov v intraviláne z titulu nepriaznivých účinkov hluku na obytné prostredie
- Rekonštruovať ostatné cesty II. triedy a cestu III/06518 Žarnovica –Banská Štiavnica s vybudovaním obchvatov (VÚC)
- Rešpektovať ochranné pásma ciest I., II. a III. triedy.
- Pri lokalizácii autobusovej stanice rešpektovať prevádzkovo – funkčné vzťahy nového dopravného systému.
- Dobudovať komunikácie vnútorného a vonkajšieho dopravného okruhu s prepojením na štátnu cestu I/65 a cestu II/428.
- Pri budovaní vnútorného dopravného okruhu dbať na existujúce dopravné komunikácie a budúcu pešiu zónu v jadre mesta.

- 4 –

- Pri budovaní ostatných mestských komunikácií a obslužných chodníkov dbať na prevádzkové a technické parametre vyplývajúce z projektovej dokumentácie, umožňujúce zásah požiarnych a zdravotníckych vozidiel
- Vybudovať chodníky popri komunikáciách, kde tieto doteraz neboli.
- Pri budovaní autobusových zastávok dbať na rozšírené chodníky pre peších a dochádzkovú vzdialenosť k zastávkam.
R19 - Pri budovaní záchytných parkovísk vychádzať z usporiadania statickej dopravy v zmysle vypracovanej ÚPD.
R20 - Pri realizácii mostov v Žarnovici (smer Lukavica) a Žarnovickej Hute dbať aby boli čo najmenšie zásahy do prírodného prostredia.
- Dbať o dobudovanie chýbajúcich chodníkov v miestach nadmerného pohybu osôb v CMZ.
- Nové kapacity vybavenosti podmieniť budovaním parkovacích plôch na vlastnom pozemku.
- V lokalite Pod Hrbom rešpektovať trasu navrhovanej účelovej komunikácie P6/50,30 pre uvažovaný priemyselný park.
- Rešpektovať výhľadové zámery zaradenia súčasnej železničnej trate do kategórie medzinárodnej v smere Bratislava – Zvolen- Lučenec ako i budúcej trate AGTC (Nové Zámky – Zvolen – Košice) (KURS).


7. V oblasti rozvoja a nadradenej technickej infraštruktúry

Vodné hospodárstvo

1. Povrchové vody

R21 - Rekonštrukcia vybudovanej úpravy v úseku 0,00 – 2,00 km na Kľakovskom potoku
R22 - Vybudovanie technického hydroenergetického zariadenia na rieke Hron – hate Žarnovica
- Okrut s parametrami : - max. kóta hladiny zásobného objemu 213,6 m n.m.
- prietok Qa = 93,0 m3.s-1
- max. spád 4,31 m
- min. spád 3,38 m
- priemerná ročná výroba 9,039 GWh
R23 - Dodržiavať ochranné pásmo okolo Kľakovského potoka a Hrona minimálne 10 m

2. Zásobovanie pitnou vodou

- Zabezpečiť pre mesto Žarnovica Qmax = 27,5 l . s-1
R24 - Vybudovať prívodné potrubie DN 200 v dĺžke 1680 m z uvažovanej vodovodnej vetvy ŽŽB do navrhovaného distribučného vodojemu 2 x 1000 m3
R25 - Vybudovať distribučný vodojem 2 x 1000 m3 s max. hl. 315 m n. m.
- Vybudovať prepojovacie potrubie z distribučného vodojemu do jestvujúceho vodojemu 2 x 150 m3 s max. hl. 292,5 m n. m.
- Vybudovať prepojovacie potrubie z distribučného vodojemu do jestvujúceho vodojemu
2 x 650 m3 s max. hl. 292,5 m n. m.
R26 - Vybudovať vodojem 2 x 650 m3 s max. hl. 292,5 m n. m. v časti Pod Luhom
- Vybudovať prepojovacie DN 300 dĺ. 1000m z navrhovaného vodojemu 2 x 650 m3 v časti Pod Luhom do jestvujúceho vodojemu 2 x 150 m3 max. hl. 292,5 m n. m.
- Vybudovať zásobné potrubie DN 200 dĺ. 835 m z vodojemu 2 x 650 m3 s max. hl.292,5 m n. m. v časti Pod Luhom do spotrebiska
R27 - Vybudovať vodojem Žarnovická Huta 150 m3 s max. hl. 292,5 m n. m.
- Vybudovať prívodné potrubie DN 200 do vodojemu Žarnovická Huta 150 m3
R28 - V navrhovaných urbanizovaných plochách je potrebné dobudovať rozvodnú vodovodnú
sieť DN 100 a zokruhovať s prepojením na jestvujúci vodovod
R29 - Rekonštrukcia prívodného potrubia Žarnovického SKV zo zdrojov Veľké Pole - Píla
R30 - Rekonštrukcia rozvodnej siete v úseku štátnej cesty Bystrickej ulice ( cca 600 m ) a v časti Drevená dedina

3. Minerálne a termálne pramene

- Vybudovať v časti Lukavica rekreačný areál s kúpaliskom v blízkosti vrtu LKC 4, pričom sa uvažuje s návštevnosťou 80 návštevníkov za deň

4. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

R31 - Vybudovanie kanalizačného zberača v dĺžke 450 m, čerpacej stanice, cez ktoré sa bude prečerpávať odpadová voda z časti sídliska do verejnej kanalizácie so zaústením do ČOV
R32 - Vybudovať kanalizačný zberač na odvádzanie splaškových vôd na ľavej strane Kľakovského potoka v dĺžke 3500 m
R33 - Vybudovať prepojovacie kanalizačné potrubie v dĺžke 500 m, ktoré napojí jestvujúcu kanalizáciu v správe mesta na pravej Kľakovského potoka do verejnej v správe StVS
R34 - V navrhovanej urbanizovanej ploche Pod Lipou vybudovať splaškovú kanalizáciu ukončenú v ČOV situovanej v blízkosti objektov firmy Montované domy na ľavej strane rieky Hron s vyústením do rieky Hron
R35 - V navrhovanej priemyselnej časti Na Lieskovci a Pod Hrbom vybudovať kanalizáciu a ČOV na odvádzanie priemyselných vôd
R36 - Vybudovať splaškovú kanalizáciu v časti Pod Luhom z IBV s napojením na jestvujúcu kanalizáciu správe StVS Žiar nad Hronom
R37 - Vybudovať v časti Lukavica splaškovú kanalizáciu ukončenú v samotnej ČOV s vyústením do rieky Hron
R38 - Doporučujeme hydraulické posúdenie jestvujúcej kanalizácie v ulici Slobody. V prípade hydraulického preťaženia je potrebná rekonštrukcia kanalizácie v tejto časti.

Zásobovanie elektrickou energiou

R39 - Rezervovať priestor na výhľadovú realizáciu ťažkého 110kV dvojitého vedenia v smere Tlmače – Kozárovce – Horná Ždaňa – SLOVALCO a.s. pre alternatívne zásobovanie závodu SLOVALCO a.s. (VÚC)
R40 - Dodržať stanovené ochranné pásma liniek vysokého napätia (VVN, VN) 400kV – 25m, 110 kV – 15m, 22 kV – 10m.
- Dodržať stanovené ochranné pásma do transformátorových staníc 110/22kV – 35m, 22/0,4kV – 10m.

Zásobovanie plynom a teplom

- 5 -

- V priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, teplovodov a produktovodov (VÚC)
R41 - Dodržiavať stanovené ochranné pásma plynu (VVTL, VTL, STL)

Telekomunikácie

- Rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov (VÚC)
R42 - Rešpektovať objekty a podzemné vedenie liniek diaľkových káblov spojov. Príslušné zásahy a predpoklady realizovať po dohode s ich správcami podľa upresnenej prípravnej a PD
- Pokračovať v rekonštrukcii starých slaboprúdových rozvodov a budovaním nových pre novo navrhovanú zástavbu

8. V oblasti sociálnej infraštruktúry

- Pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadňovať charakter demografickej, sociálnej a ekonomickej štruktúry územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov stredných škôl a učilíšť (VÚC)
- V oblasti zdravotníctva vytvárať územno - technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne preorientovať na prevenciu na včasnú diagnostiku závažných ochorení (VÚC)
- Rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb podľa potrieb okresov paralelne s podielom občanov sociálne odkázaných na pomoc v dôchodkovom veku (VÚC)
R43 - Vybudovať dom s opatrovateľskou službou o kapacite 20 b.j.

9. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

R44 - Pri rozvoji priemyslu podporovať princíp rekonštrukcie sanácie a intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón, areálov, plôch, prípadne i objektov (VÚC)
R45 - Využiť os údolia Kľakovského potoka na pešie prechádzkové trasy v sprievodnej zeleni tohto prírodného prvku (Aktualizácia ÚPN-SÚ)
R46 - Maximálne zachovať prirodzenú sprievodnú zeleň rieky Hron a u plánovaných preložiek rieky dotvoriť existujúci systém zelene (Aktualizácia ÚPN-SÚ)
- Využiť vodný tok Kľakovského potoka na obohatenie životného prostredia, nedovoliť nevhodné regulačné úpravy a dotvoriť sprievodnú zeleň (Aktualizácia ÚPN-SÚ)
- V prípade požiadavky na vybudovanie priemyselných prevádzok v lokalitách „Pod lipou a Pod Hrbom“ v dostatočnom predstihu posúdiť ich predpokladané vplyvy na životné prostredie podľa Zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
R47 - V lokalite Pod lipou a Pod Hrbom umiestniť len prevádzku s nezávadnou výrobou, ktorá nebude zhoršovať zaťaženie územia škodlivinami a ktorá nebude ohrozovať kvalitu podzemnej vody.
R48 - V lokalite Na Lieskovci umiestniť len prevádzku s nezávadnou výrobou, ktorá nebude zhoršovať zaťaženie územia škodlivinami a ktorá nebude ohrozovať kvalitu vody v Kľakovskom potoku
- Povoľovať malé výrobné prevádzky súkromných podnikov len za predpokladu splnenia stanovených podmienok ohľadne vplyvu prevádzok na životné a obytné prostredie
- Jednotlivé priemyselné areály v lokalite Pod Hrbom umiestňovať postupne v smere od Žarnovice, pričom ich hranice bude najvhodnejšie viesť kolmo na cestu, ktorá bude zabezpečovať dopravný prístup. Výroba by nemala mať nároky na priame železničné napojenie, ktoré by tu bolo ťažko realizovateľné
- Je nevyhnutné zachovať prístup ku kameňolomu, ktorý bude pravdepodobne využívaný na ťažbu materiálu pre výstavbu preložky cesty I/65
- Sanovať skládky odpadov ohrozujúcich životné prostredie (VÚC)
R49 - Zabezpečiť rekultiváciu ekologicky závadných plôch (devastované plochy, divoké skládky odpadu a pod.)
- Kameňolom je nevyhnutné rekultivovať, najvodnejšia je postupná rekultivácia. V priestore lomu neumiestňovať po ukončení ani počas ťažby skládku odpadu
- Prehodnotiť plošné využívanie a estetický vzhľad výrobných prevádzok (absencia vyhradenej zelene, chýbajúce nefunkčné oplotenie, trávne neúžitky, odpad a pod.) a následne realizovať príslušné opatrenia
- Zabezpečiť hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a sledovať bakteriologickú a fyzikálnochemickú kvalitu vody z existujúcich vodných zdrojov
- Dobudovať splaškovú kanalizáciu vedenú do ČOV
- Vybaviť žumpami všetky objekty rozptýleného osídlenia a rekreačného bývania v miestnych častiach tam, kde nie je ešte jednotná kanalizácia
R50 - Realizovať navrhované dopravné obchvaty, čím by sa výrazne zlepšila čistota ovzdušia a hlukové pomery mesta a celého KÚ
- Dodržiavať všetky stanovené a vyhlásené ochranné pásma

a Regulatívy a opatrenia vzťahujúce sa na „Krajinný priestor Revištské Podzámčie (č.65)
- Dodržiavať stavebný uzáver mimo intravilán obce
- Vylúčiť výrub rozptýlenej a krovinatej zelene na hradnom návrší a na hrádzi rybníka
- Zákaz ťažby nerastných surovín a znečisťovania odpadmi
- Uvažované zásahy konzultovať s orgánmi ŠOP

b CHKO Štiavnické vrchy
- Rešpektovať hranicu CHKO Štiavnické vrchy
- Všetky zásahy a činnosť v tomto území konzultovať s orgánmi štátnej ochrany prírody

c Priestor bývalej skládky odpadu v Žarnovici (č.81)
- Rekultivovať územie a zamedziť ďalšiemu znečisťovaniu tohto priestoru

Vymedzenie zastavaného územia

Zastavané územie Žarnovica a miestnych administratívnych častí Revištské Podzámčie, Lukavica a Žarnovická Huta je vymedzené vonkajšou hranicou zastavaného územia k 1. 1. 1990 ako i hranicou skutočne zastavaného územia obce.

Limity únosnosti územia
- 6 -

§ 10

1. Únosnosť katastrálneho územia:

Etapa Plocha v ha Obyvatelia Hustota ob/ha Limit hustoty
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stav k 31.12.2001 3040 6509 2,141
Návrh 3040 6889 2,266 2,5ob/ha
2. Limit únosnosti pre novú bytovú výstavbu:

Forma zástavby Plocha pozemku m2/dom Limit podlažnosti
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Optimum 600 – 900m2/dom 1 - 2
IBV
Maximum od 500m2/dom 3

3. Limit podlažnosti

Forma a lokalita zástavby Plocha Limit podlažnosti
(Hustota)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IBV 400 – 600m/dom 2
HBV 6
CMZ 3
Rozptýlené osídlenie 0,45 – 0,75 ob/ha 1 - 2III. ČASŤ

§ 11

Zoznam verejnoprospešných stavieb

vyplývajúcich z doposiaľ schválenej ÚPD (ÚPN – SÚ, ÚPN – Z, ÚPN – CMZ, doplnkov č. 1, 2, 3) ako i návrhu ÚPN – O Žarnovica – doplnok č. 4.
Kapitola je spracovaná v zmysle novely stavebného zákona z roku 2000, vyhlášky Zb. zákonov č. 263/1998 a č. 55/2001

Ide o nasledovné verejnoprospešné stavby:

A. Stavby a objekty občianskej vybavenosti


V tejto časti sú uvedené všetky stavby a objekty spĺňajúce kritéria verejnoprospešnosti vzhľadom na predpokladaný rozvoj mesta – bez ohľadu na to, kedy ekonomická situácia spoločnosti mesta umožní ich realizáciu. Ich kapacity a lokality budú upresnené pred realizáciou. Sú tu zaradené len tie stavby a objekty, ktoré neboli doteraz realizované (napríklad dostavby, nové objekty a pod.). Spoločne je uvádzaná vyššia, nadzákladná a základná občianska vybavenosť.


1) Občianska vybavenosť

V1 - Obchodná vybavenosť – nákupné stredisko
V2 - Infostánok
V3 - Zhromažďovacie námestie
V4 - Dobudovanie cintorína
V5 - 32 triedna ZŠ
V6 - Polyfunkčný objek pre sociálne účely
V7 - Rozšírenie existujúceho kultúrneho domu o spoločenskú sálu
V8 - Dobudovanie prírodného amfiteátra v Revištskom Podzámčí
V9 - Dom s opatrovateľskou službou
V10 - Obvodové zdravotné stredisko + lekáreň


2. Športovo – rekreačné stavby a zariadenia

V11 - Detský športový areál (sídlisko)
V12 - Dobudovanie športového areálu pri futbalovom ihrisku (tenisové kurty, viacúčelová krytá hala pre cca 500 návštevníkov
V13 - Areál zdravia a voľného času v lokalite pod Muchovým vŕškom
V14 - Rekreačný areál okolo termálneho vrtu v Lukavici

B. Stavby a pozemky pre bytovú výstavbu

- Zahustiť výstavbu HBV sídliska o objekt „C“.
- Verejné inžinierske siete k plánovanej výstavbe


- 7 -

C. Stavby technickej infraštruktúry


1. Dopravné stavby a zariadenia

V15 - Cesta I/65 (E571) v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Žiar nad Hronom (Šášovské Podhradie), nová trasa a rekonštrukcia pôvodnej trasy (kategória C 22,5/80, 100, vo výhľade R 22,5/80,100. (VÚC)
V16 - Cesta II/512 v úseku Žarnovica – križovatka I/65 – Breziny, nová trasa (C9,5/70,80) (VÚC)
V17 - Ostatné cesty II. triedy a cesta III/06518 Žarnovica – Banská Štiavnica, rekonštrukcia s vybudovaním obchvatov sídel (kat. C9,5/70,80), poradie a časový horizont podľa vývoja intenzity dopravy (VÚC)
V18 - Vybudovanie rozšírenia cesty I/65 (E571) a obchvatu o nový jazdný pruh na R 22,5/80,100 v zmysle realizačnej dokumentácie
V19 - Vybudovanie komunikácií vonkajšieho dopravného okruhu
- Prepojenie ul. Slobody, Kukučína s ul. Partizánskou
- Prepojenie sídliska na cestu II/428
V20 - Vybudovanie komunikácií vnútorného dopravného okruhu
- Prepojenie týchto ciest riešiť vylúčením terajšej nevyhovujúcej dopravy v CMZ
- Vybudovať komunikáciu popri kultúrnom dome a tak priamo napojiť na cestu II/428
V21 - Vybudovať ostatné mestské obslužné komunikácie a obslužné chodníky podľa potrieb postupu výstavby – upresnené v prípravnej a PD.
V22 - Rekonštrukcia mosta na Kľakovskom potoku v Žarnovickej Hute podľa upresnenej prípravnej a PD
V23 - Výstavba mostu V Žarnovickej Hute
- Vybudovanie účelovej komunikácie P6/50(30) v lokalite Pod Hrbom
- Miestne komunikácie a chodníky za účelom vybudovanie následnej zástavby IBV
V24 - Vybudovanie pešej zóny v centrálnej časti mesta
- Chýbajúce chodníky v miestach nadmerného pohybu osôb v CMZ, sídliska, KBV podľa upresnenej dokumentácie
- Vybudovanie chýbajúcich autobusových zástavok popri kumunikáciach s rozšírenými chodníkmi pre peších
V25 - Budovanie verejných záchytných parkovísk a ostatných verejných parkovacích plôch
V26 - Vybudovať chodníky popri komunikáciách, kde tieto doteraz neboli
V27 - Modernizácia južného ťahu železničnej dopravy v celej dĺžke Nové Zámky – Levice – Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – Košice s prestavbou podľa Európskej
dohody (AGTC), navrhovaná min. rýchlosť v roku 2005 je 80 – 100 km.h Výhľadovo 120 km.h ,elektrifikácia a zdvojkoľajnenie južného ťahu v celej dĺžke do roku 2015 (VÚC)
- Zvýšenie výkonnosti železničnej trate – zdvojkoľajnenie a elektrifikácia „Žarnovica – Kozárovce“ – na základe upresnenej projektovej dokumentácie

2. Vodohospdárske stavby

2.1. Povrchové vody

V28 - Rekonštrukcia vybudovanej úpravy v úseku 0,00 - 2,00 km na Kľakovskom potoku
V29 - Hať Žarnovica - Okrut na rieke Hron

2.2. Zásobovanie pitnou vodou

V30 - Prívodné potrubie DN 200 v dĺžke 1680 m z uvažovanej vodovodnej vetvy ŽŽB do navrhovaného distribučného vodojemu 2 x 1000 m3
V31 - Distribučný vodojem 2 x 1000 m3 s max. hl.315,00 m n.m.
- Prepojovacie potrubie z distribučného vodojemu do jestvujúceho vodojemu 2 x 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Prepojovacie potrubie z distribučného vodojemu do jestvujúceho vodojemu 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
V32 - Vodojem 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m v časti Pod Luhom
- Prepojovacie potrubie DN 300 dĺ. 1000 m z navrhovaného vodojemu 2 x 650 m3 v časti Pod Luhom do jestvujúceho vodojemu 2 x 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Zásobné potrubie DN 200 dĺ.835 m z vodojemu 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m v časti Pod luhom do spotrebiska
V33 - Vodojem Žarnovická Huta 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Prívodné potrubie DN 200 do vodojemu Žarnovická Huta 150 m3
- Rozvodná vodovodná sieť DN 100, zokruhovaná na jestvujúci vodovod
V34 - Rekonštrukcia prívodného potrubia Žarnovického SKV zo zdrojov Veľké Pole – Píla
V35 - Rekonštrukcia rozvodnej vodovodnej siete v úseku štátnej cesty Bystrickej ulice (cca 600m) a v časti Drevená dedina


2.3. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd


V36 - Kanalizačný zberač v dĺžke 450 m a čerpacia stanica
V37 - kanalizačný zberač na odvádzanie splaškových vôd na ľavej strane Kľakovského potoka v dĺžke 3500 m
V38 - Prepojovacie kanalizačné potrubie v dĺžke 500 m, ktoré napojí jestvujúcu kanalizáciu v správe mesta Žarnovica na pravej stane Kľakovského potoka do verejnej kanalizácie v správe StVaK
V39 - V navrhovanej urbanizovanej ploche Pod Lipou splašková kanalizácia ukončená v ČOV situovanej v blízkosti objektov firmy Montované domy na ľavej strane rieky Hron s vyústením do rieky Hron
V40 - V navrhovanej priemyselnej časti Na Lieskovci a Pod Hrbom kanalizácia a ČOV na odvádzanie a likvidovanie priemyselných vôd
V41 - Splašková kanalizácia v časti Pod Luhom z IBV s napojením na jestvujúcu kanalizáciu v správe StVaK Žiar nad Hronom
V42 - V časti Lukavica splašková kanalizácia ukončená v samostatnej ČOV s vyústením do rieky Hron
V43 - Rekonštrukcia kanalizácie v ulici Slobody v prípade hydraulického preťaženia jestvujúcej kanalizácie

3. Energetické stavby a zariadenia

Zásobovanie energetickou energiou

- 8 –

V44 - Realizácia ťažkého 110kV dvojitého vedenia v smere Tlmače – Kozárovce – Horná Ždaňa SLOVALCO a.s.
- Prebudovanie jestvujúcich stožiarových transformátorových staníc pre uvažované IBV – SEVER (Pod Luhom), IBV – Parkan, a občiansku vybavenosť v centrálnej časti mesta
V45 - Vybudovanie stožiarovej transformátorovej stanice vrátane vzdušnej prípojky pre IBV – Pod Lipou a rekreačný areál Lukavica
- Vybudovanie káblových prípojok nn pre navrhovaný rekreačný areál Lukavica, IBV Pod Lipou, IBV – Parkan, IBV Sever
V46 - Vybudovanie 22 kV vzdušného vedenia pre uvažovaný rozvoj priemyslu v lokalite Pod Lipou, Na Lieskovci a Pod Hrbom

Zásobovanie plynom

- Plynofikácia obcí Žarnovica – Brehy, Hrabičov, Ostrý Grúň, Župkov, Horné Hámre, Kľak, Orovica, Rudno nad Hronom a Voznica (VÚC)
- Pokračovanie s plynofikáciou Žarnovice a jej pridružených administratívnych častí
- Regulačné stanice plynu z vysokého tlaku na stredný tlak (VTL/STL) a stredného tlaku na nízky tlak (STL/NTL) medzi jednotlivými rozvodmi plynu v meste – v objektovej sústave podľa upresnenej prípravnej a PD

Telekomunikácie

V47 - Objekty nadradenej telekomunikačnej siete v objektovej sústave podľa upresnenej prípravnej a PD
- Objekty telekomunikačnej siete a káblovej televízie v objektovej sústave podľa upresnenej prípravnej a PD

D. Ekologické stavby a stavby skvalitňujúce životné prostredie

1. Odpadové hospodárstvo


- Regionálna skládka komunálneho odpadu pre okres Žarnovica (VÚC)
- Skládka pevného (resp. triedeného) komunálneho odpadu s upresnením lokalít v prípravnej a PD
V48 - Priemyselná kanalizácia na Lieskovci a Pod Hrbom


2. Ochrana prírody a tvorba krajiny, zeleň


V49 - Výsadba odstránenej drevinnej vegetácie pozdĺž toku Hron
V50 - Výsadba izolačnej zelene pri budúcich priemyselných areáloch v lokalite Pod lipou a Pod Hrbom.
V51 - Dobudovanie izolačnej a vyhradenej zelene okolo existujúcich a novo navrhovaných priemyselných a výrobných areálov
V52 - Vybudovanie krajinnej zelene pozdĺž komunikácií
V53 - Vybudovanie parkov v centrálnej časti mesta ako i v ostatnom riešenom území
V54 - Čistenie Kľakovského potoka, budovanie balustrád a výsadba chýbajúcej zeleneIV.ČASŤ

§ 12

Záverečné ustanovenia

1. Do podkladov ÚPD mesta, grafickej časti a textovej časti môže laická, odborná verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány štátnej správy, právnické osoby a drobný podnikatelia a živnostníci nahliadnuť v úradných hodinách na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby a životného prostredia.

2. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žarnovici
dňa 25.8 2003, uznesením č. 113 /03 MsZ.V Žarnovici 25.8.2003
PhDr. Dušan Gréger
primátor mesta

Vyvesené : 26.08.2003
Nadobúda účinnosť : 09.09.2003

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka