Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Ktorým sa urcuje postup pri poskytovaní financných príspevkov mestom Žarnovica na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Schválené: 25.9.2006

Vyhlásené: 27.9.2006

Účinnosť: 12.10.2006

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŽARNOVICA Č. 06/2006
ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Žarnovica na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mesto Žarnovica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie /.


PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Čl. 1


Týmto VZN sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov, a to:
a) príspevku na dopravu,
b) príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
c) príspevku na tvorbu úspor,
d) príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV

Čl. 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova mesto Žarnovica môže poskytnúť (§ 64 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z.z. ) príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele .
2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Žarnovica a dieťa musí mať na území mesta obvyklý pobyt a zdržiavalo sa na území mesta najmenej 1 rok pred umiestením do detského domova,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o životnom minime), nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
d) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.
3. Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú:
a) kompenzačné príspevky,
b) príspevok za bezvládnosť,
c) štipendiá,
d) príspevok na bývanie,
e) príspevok na zdravotnú starostlivosť,
f) príspevok pre tehotnú ženu,
g) aktivačný príspevok,
h) ochranný príspevok,
i) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.
4. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova vydá na obdobie ½ roka na základe žiadosti ( príloha č. 1 ) oprávneného žiadateľa primátor mesta Žarnovica.
5. Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží prostredníctvom MsÚ žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.
6. Príspevok sa poskytne oprávnenému do výšky cestovného lístku prostriedkom hromadnej dopravy pre aktuálny počet osôb (max. 2) zo Žarnovice do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, po predložení cestovných lístkov a predložení písomného dokladu z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o uskutočnení návštevy dieťaťa.
7. Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, najskôr mesiac pred uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku.
8. Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.


Čl. 3
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov
rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa

1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§ 73 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005 ).
3. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Žarnovica,
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Žarnovica a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov.
4. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe projektu ( príloha č. 2 ) predloženého oprávneným žiadateľom po posúdení účelnosti odborným referentom na úseku sociálnych vecí a vedúcim odd. výstavby a životného prostredia a na ich odporúčanie rozhodne primátor mesta Žarnovica.
5. Predložený projekt musí zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby sa o dieťa do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol žiadateľ osobne starať o jeho výchovu v rodinnom prostredí.
6. Oprávnený žiadateľ požiada mesto Žarnovica prostredníctvom MsÚ o poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu.
7. Mesto Žarnovica poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom v hotovosti. Finančná čiastka sa poskytuje najviac do výšky jednej dvanástiny z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§ 73 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005 ), ktorú mesto žiadateľovi poskytne až po predložení dokladov na MsÚ o použití poskytnutej finančnej čiastky, prípadne vystaví objednávku a zaplatí faktúru za poskytnuté tovary a služby na zabezpečenie úpravy rodinných pomerov v zmysle schváleného projektu.
8. Vyššiu finančnú čiastku, so súhlasom primátora mesta, možno poskytnúť iba vtedy, ak bola v schválenom projekte takáto čiastka vyčlenená.
9. Príjemca, ktorý použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.
10. Ak oprávnený žiadateľ do ½ roka nepredloží projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov alebo predložený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky na skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov môže na návrh odborného referent na úseku sociálnych vecí primátor mesta Žarnovica rozhodnúť o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.

Čl. 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa predošlého článku tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, mesto poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku definovanú v čl. 3 ods. 1. a ako príspevok na tvorbu úspor.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove (§ 73 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005 Z.z. ) .
3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a vedie.
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti rozhodne na návrh odborného referenta na úseku sociálnych vecí primátor mesta Žarnovica.

Čl. 5
Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom

3. V zmysle § 88 ods. 3 môže mesto poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.
4. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výšky akreditovanému subjektu, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne uznesením MZ mesta Žarnovica individuálne, na základe predloženej žiadosti príslušným subjektom, najneskôr do 27. apríla.
5. Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do 15. januára predchádzajúceho roku podať žiadosť prostredníctvom MsÚ o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok.
6. Žiadosť musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
b) doklad o akreditácii,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu,
e) požadovanú výška finančného príspevku,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu.
5. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 citovaného zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiadať o finančný príspevok v zmysle VZN č. 01/2005 pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žarnovica, príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom Žarnovica.


TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 6
Spoločné ustanovenia

1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
2. Mesto Žarnovica si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si mesto vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.
3. Na tomto VZN mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 25.09.2006.
4. Toto VZN mesta nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

PhDr. Dušan Gréger
primátor mesta

Vyvesené: 27.09.2006
Nadobúda účinnosť: 12.10.2006


________________________________________

Prílohy:
Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu
Príloha č. 2 – Vzor tlačiva na vypracovanie projektu na úpravu a obnovu rodinných pomerov ...


Príloha č. 1
Ž I A D O S Ť
o poskytnutie príspevku na dopravu v zmysle VZN č. 06/2006, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Žarnovica na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––
Podané dňa:

....................................... ....................................... ........................................................................
Meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo

.......................................... ...............................................................................
stav bydlisko / trvalé /

.......................................... priemerný 6 mes. príjem/čistý/..............................................
zamestnávateľ prídavok na dieťa .....................................................
rod. príspevok.......................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/ ......................................................
poberám podporu v nezamestnanosti.......................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR:................................................................................
- príspevok na zdravotnú starostlivosť............................
- ochranný príspevok......................................................
- aktivačný príspevok......................................................
- príspevok na bývanie....................................................
- príspevok pre tehotnú ženu...........................................

......................................................... .............................................................................
Meno a priezvisko partnera rodné číslo
/manžel, manželka, druh/

.......................................... priemerný 6 mes. príjem/čistý/ ..........................................
zamestnávateľ prídavok na dieťa ....................................................
rod. príspevok .............................................................
poberám dôchodok / druh, výška / ................................................................................
podporu v nezamestnanosti ...........................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR:.............................................................................
- príspevok na zdravotnú starostlivosť............................
- ochranný príspevok ......................................................
- aktivačný príspevok......................................................
- príspevok na bývanie....................................................
- príspevok pre tehotnú ženu...........................................
výživné na deti..............................................Sk Číslo rozsudku:..............................................
Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko: dátum nar. adresa detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--
1..................................................................
2..................................................................
3..................................................................
4..................................................................
5..................................................................

Ďalšie osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko Dátum narodenia Vzťah k žiadateľovi Príjem
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bytové pomery / aký byt užívate, výška nájomného /
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Mám – nemám dlh na nájomnom, ak áno akú sumu:

Zdôvodnenie žiadosti:

Výpočet sociálnej odkázanosti / vyplní úrad/
odkázanosť príjem

počet členov
rodiny
Mzdy

životné
minimum
dávky v hmotnej
núdzi

diétne
stravovanie
prídavok na
dieťa

ZŤP –S
rodičovský
príspevok

S p o l u :

podpora v
nezamestnanosti


Výživné

S p o l u :

Do príjmov nebolo zarátané ......................................................................
Údaje overil a výpočet uskutočnil ..............................................................................................
P o z n á m k a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehlasujem, že nevykonávam žiadnu živnosť, ani nemám iný príjem. Uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som povinný /á/ vrátiť.V Žarnovici dňa :............................... ...............................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy žiadosti:
- Písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa
- Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti
- Relevantné doklady o výške príjmu
- U nezamestnaných doklad o evidencii na ÚPSVaR resp. doklad o starostlivosti o dieťa do 5 rokov
Príloha č.2
Projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov1. Žiadateľ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu):
2. Partner žiadateľa – manžel/ka, druh/družka (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu):
3. Adresa žiadateľa na doručovanie pošty:
4. Stručný popis projektu:

5. Miesto a dátum realizácie:
6. Požadovaná výška príspevku od mesta v Sk:
7. Výška spoluúčasti žiadateľa v Sk:
8. Celkové náklady na projekt v Sk:POPIS PROJEKTU:

Ciele projektu (Aké ciele chcete realizáciou projektu dosiahnuť):

Vytvoriť vhodné rodinné prostredie, aby sa dieťa mohlo vrátiť do osobnej starostlivosti rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.


Rozpis prác nevyhnutných pre realizáciu projektu:


Rozpis materiálu nevyhnutného pre realizáciu projektu:


Rozpis iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu:ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov v projekte):

Výdavky (na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt)
/ Položka: Suma v Sk:


SPOLU VÝDAVKY:

ZDROJE FINANCOVANIA: (Predpokladané príjmy na projekt - odkiaľ zabezpečíte financie na realizáciu projektu)

Spolufinancovanie:
- vlastné zdroje:
- iné:
Sk
Sk
Dotácia od mesta Žarnovica Sk
SPOLU PRÍJMY: Sk


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podpis žiadateľa
Povinné prílohy:

- Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti
- Stanovisko k účelnosti poskytnutia finančných prostriedkov vypracované v zmysle § 65 ods. 3 zákona č. 305/2005 Oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žarnovici

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka