Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

K zmenám a doplnkom k ÚPN – SÚ Žarnovica, doplnok č. 5, Úplné znenie doplnkov č.4 -5, Záväzná časť, Regulatívy a limity územného rozvoja a zoznam verejnoprospešných stavieb

Schválené: 24.4.2007

Vyhlásené: 25.4.2007

Účinnosť: 10.5.2007

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŽARNOVICA
č. 1/2007
k Zmenám a doplnkom k ÚPN – SÚ Žarnovica, doplnok č. 5,
Úplné znenie doplnkov č.4 -5
Záväzná časť
Regulatívy a limity územného rozvoja a zoznam
verejnoprospešných staviebMesto Žarnovica podľa par. 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o územnom pláne obce – mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky k ÚPN - SÚ, doplnok č.5 – Záväzná časť, Regulatívy a limity územného rozvoja a zoznam verejnoprospešných stavieb.

I. ČASŤ


Základné ustanovenia

§ 1

Návrh doposiaľ schváleného ÚPN – SÚ Žarnovica a aktualizovanej ÚPD s doplnkami č. 1 - 5 s regulatívmi funkčného usporiadania plôch a regulatívmi funkčného a priestorového využitia stavu v území tvorí základný dokument územného rozvoja v celom katastrálnom území mesta Žarnovica, Žarnovická Huta a Revištské Podzámčie.

§ 2

Vypracovanú dokumentáciu, jej zmeny a doplnky schvaľuje a za realizáciu zodpovedá Mestské zastupiteľstvo Žarnovica.

§ 3

Kontrolu, návrhy na zmeny a doplnky vykonáva Mestské zastupiteľstvo prostredníctvom menovanej komisie v zložení: poslanec MsZ, členovia stavebnej komisie, autor územnoplánovacej dokumentácie.

§ 4

Kontrola realizácie územnoplánovacej dokumentácie, jej hodnotenie a hodnotenie podnetov na zmeny a doplnky bude predkladané Mestskému zastupiteľstvu minimálne 1x za 4 roky.


- 2 -


II. ČASŤ
Regulatívy a limity územného rozvoja

Všeobecná časť

§ 5

Regulatív územného rozvoja stanovuje základnú funkciu navrhovaných a stavových plôch, prístupnosť odchyliek od základnej funkcie. Regulatív územného rozvoja stanovuje zásady priestorového usporiadania navrhovaných plôch a prípustnosť zmien v území. Limity územného rozvoja stanovujú toleranciu využitia územia z hľadiska únosnosti zaťaženia jednotlivých plôch.
§ 6

ÚPN – SÚ Žarnovica pozostáva v súčasnosti z 5 obvodov ležiacich v zastavanom území mesta (staré mesto, sídlisko, šport, priemysel...) a miestnych administratívnych častí Revištské Podzámčie (obvod č. 6), Lukavica (obvod č. 7) a Žarnovická Huta (obvod č.8).


§ 7


Centrálna časť v hraniciach zastavaného územia predstavuje obytné územie, územie športu a rekreácie, výrobné územie a zmiešané územie.
a) Obytné územie tvoria rodinné domy a k nim prislúchajúce zariadenie ako občianska vybavenosť, dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská
b) Územie športu a rekreácie tvorí súčasný športový areál a novonavrhované plochy pre rekreáciu a voľný čas
c) Územie výroby tvorí súčasný priemyselný areál príslušných podnikov, ich objekty a zariadenia ako i nové plochy miestneho priemyslu a uvažovaná plocha pre priemyselný park

Zmiešané územie tvoria plochy určené na občiansku vybavenosť, stavby slúžiace prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a zariadenia turistického ruchu.


§ 8


Miestne administratívne časti predstavujú:
Žarnovická Huta – územie bývania, poľnohospodárskej výroby,- 3 -Lukavica - územie vidieckého bývania, rekreačného rozptýleného osídlenia, (chalupníctva
- Prôsne), budúca lokalita rekreácie okolo vrtu termálneho prameňa
Revištské - Podzámčie, Malé Podzámčie – územie vidieckého bývania, rozptýleného
osídlenia v krajinnom priestore a športovo rekreačného využitia


§ 9


Všeobecné regulatívy


- Obec / mesto podľa § 14 ods. 1 pamiatkového zákona vytvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na jej území
- Doporučuje sa aby bola vedená evidencia pamätihodností obce/mesta v zmysle § 14 ods. 4 pamiatkového zákona
- Evidované pamätihodnosti – plochu zástavby a objekty užívať primeraným spôsobom, udržiavať v dobrom stavebno – technickom stave, zachovať a chrániť
- Uplatňovať zásady „Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Žarnovica“, ktorá je v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre programovacie obdobie 2004 – 2013

Záväzné regulatívy a limity


V záväznej časti úplného znenia doplnkov k schválenému ÚPN – SÚ Žarnovica sú vyšpecifikované regulatívy a limity vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ako i riešených doplnkov. Tieto sú vyšpecifikované ako všeobecného tak i konkrétneho charakteru (označené indexom R). Ide o nasledovné regulatívy a limity:

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
- Vytvárať podmienky na prioritný funkčný a priestorový rozvoj centier
osídlenia podľa ich hierarchizácie (VÚC)
- Podporovať rozvoj ťažísk osídlenia nadregionálneho a celoštátneho
významu : lučeneckorimavskosobotské, zvolensko – detvianske a žiarsko –
žarnovické osídlenie (VÚC)
- Rozvíjať ťažisko osídlenia regionálneho a lokálneho významu medzi nimi aj
žarnovicko – novobanské osídlenie (VÚC)

- 4 -
- Vytvárať územno - technické podmienky na rozvoj osídlenia v priestoroch
hlavných sídelných rozvojových osí: pohronskej (Levice – Žarnovica – Žiar nad
Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno) (VÚC)
- Rozvíjať sídelné centrá regionálneho významu: Banská Štiavnica, Krupina, Detva,
Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Žarnovica s vybavenosťou zodpovedajúcou pôsobnosti
v priestore ich regiónu (VÚC)
- Zabezpečiť rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného
a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sieť ako i konzistenciu
a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia Slovenskej republiky.
(KURS)
- Podporovať rozvoj centier štvrtej skupiny, kde patrí aj Žarnovica (KURS)
- Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám,
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí,
moderných informačných technológií tak aby vidiecke priestory vytvárali
rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života (KURS)
R1 - Novú výstavbu v centrálnej časti ako i okrajových častiach realizovať za podmienok
dodržania vysokého architektonického výrazu, požadovanej technickej a hygienickej
úrovne
R2 - Centrálnu časť mesta riešiť ako pešiu zónu prepojenú na hlavné smery pešieho
pohybu (centrum – bývanie – pracovisko – šport)
R3 - V jadre mesta rozvíjať občiansku vybavenosť polyfunkčne s možnosťou zapojenia
obchodných aktivít s pešou zónou pri použití maximálnej hladiny troch podlaží
R4 - Novú bytovú výstavbu IBV Prašivá, Za mostom (Pod Lipou) , Pod Luhom realizovať
len za podmienok dodržania vysokej architektonickej, technickej a hygienickej
úrovne
R5 - V lokalite Parkan ponechať územnú rezervu pre bytovú výstavbu a občiansku
vybavenosť
- Asanáciu prestárleho domového fondu prevádzať uvážene bez vplyvu na okolitú
zástavbu
- Modernizáciu a rekonštrukciu vytypovaných objektov prevádzať na vysokej
architektonickej úrovni (opravy fasád, striech, oplotení a pod. prevádzať citlivo
a uvážene)
- Uplatňovať objekty so šikmými strechami s využitím obytného podkrovia
R6 - Pri novej výstavbe dodržať stanovenú uličnú čiaru, potrebné vzdialenosti a odstupy
v zmysle novely Stavebného zákona a príslušných vyhlášok.

Regulatívy priestorového a funkčného využívania územia

- Podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno – historických a urbanisticko – architektonických daností (VZN ZČ VÚC)
- Zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov (VZN ZČ VÚC)
- 5 -
- Pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie
možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie
vidieckeho priestoru (VZN ZČ VÚC)
- Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám
podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí tak, aby
vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie
s urbánnym prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia
s požiadavkami na moderný spôsob života (VZN ZČ VÚC)
R51 - Novú bytovú výstavbu ( nájomné byty Nemecké lúky, IBV Prašivá, IBV Sklad
guľatiny, IBV Farská záhrada ) realizovať za podmienok dodržania vysokého
architektonického výrazu, technickej a hygienickej úrovne.
R52 - Pri realizácii novej IBV preferovať používanie stavebných materiálov z dostupných
zdrojov typických pre tento región.
R53 - Pri výstavbe dodržiavať vysokú architektonickú úroveň, stanovenú uličnú čiaru,
potrebné vzdialenosti a odstupy v zmysle Stavebného zákona a príslušných vyhlášok.
R54 - Pri navrhovaných a funkčne zmiešaných plochách uplatniť dostatok priestoru pre
zástavbu, dopravné plochy, technickú infraštruktúru a zeleň tak, aby boli vytvorené
funkčné a priestorovo homogénne jednotky.
- Pri návrhu nových plôch a objektov vychádzať z daných kompozičných osí tak, aby
nebola narušená výšková hladina a silueta mesta v zmysle stanovených limitov
únosnosti územia.
- Pri návrhu nových plôch a objektov zabezpečiť prístup pre telesne postihnuté osoby
tak, aby novovzniknuté objekty, nákupné centrá, funkčne zmiešané objekty, dopravné
plochy mali bezbariérový prístup.

Regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

R55 - Novonavrhovanú občiansku vybavenosť lokalizovať na hlavné smery pohybu
(centrálna časť – pracovisko – bývanie – šport – rekreácia)
- Občiansku vybavenosť ( obchodné aktivity, administratíva, kultúra)rozvíjať vo
väzbe na dopravu a pohyb peších návštevníkov
R56 - Nové objekty občianskej vybavenosti realizovať na vysokej architektonickej,
technickej a hygienickej úrovni.2. V oblasti hospodárstva


- Vytvárať územno – technické predpoklady na rozvoj hospodárskych aktivít v územní,
prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde miera
nezamestnanosti presahuje 20% (VÚC)- 6 -


R7 - Pri rozvoji priemyslu podporovať princíp rekonštrukcie, sanácie a intenzifikácie
využívania existujúcich priemyselných zón, areálov a plôch, prípadne objektov.
(VÚC)
- Zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie
dobudovaním územia výkonnou komunikačnou a technickou infraštrukúrou (KURS)
- Podporovať malé a stredné podnikanie a skvalitňovať infraštruktúru komunikačných
systémov (KURS)
- Podporovať budovanie rôznych typov priemyselných parkov vo všetkých regiónoch
SR na základe zhodnotenia ich externých a interných lokolizačných faktorov
(KURS)
- Pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z možností využívania predovšetkým
miestnych surovín.
- V chránených územiach zavádzať osobitnú sústavu hospodárenia (chránené
územia podľa § 17 ods. 1 pís. c), d), e), f) a § 27 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny, ochranné pásma vodných zdrojov, ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd (VZN ZČ VÚC)
- Revitalizovať územia existujúcich priemyselných areálov, (VZN ZČ VÚC)


3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky


- Utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídiel,
budovaním rekreačných zón sídelných útvarov (VÚC)
- Systematicky zvyšovať rozsah a kvalitu služieb v jestvujúcich a novonavrhovaných
turistických lokalitách letnej a zimnej turistiky a rekreácie (VÚC)
- Rozvíjať podmienky na rekreáciu a turistiku v plnom súlade so záujmami ochrany
prírody a prírodných zdrojov, preorientovať ťažisko rekreácie z voľnej krajiny do
obcí s potrebným potencionálom aktivít a vybavenosti (VÚC)
R8 - Podporovať vodnú turistickú trasu pozdĺž rieky Hron
R9 - Vytvoriť podmienky pre rozvoj turistiky a rekreácie okolo vrtu termálneho prameňa
v Lukavici
- Podporovať letnú turistiku vodáckych športov v R. Podzámčí
R10 - Vybudovať areál zdravia a voľného času v lokalite nad Muchovým vŕškom
- 7 -
4. Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania
prírodných zdrojov, ochrany a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability
vrátane plôch zelene


- Rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých
vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný
park, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka a chránený areál (VÚC)
- Zabezpečiť aby žiaden zo subjektov hospodáriacich na území vedome či nevedome
nepoškodzoval alebo neničil ekologicky najvýznamnejšie časti územia tvoriace
kostru ekologickej stability
Ide o : a - Krajinný priestor Revištské Podzámčie
b - Priestor CHKO Štiavnické vrchy
- Ekologicky významné krajinné prvky nepodliehajúce osobitnej ochrane (lesné
komplexy, plošné a líniové útvary krajinnej zelene, verejnej zelene v intraviláne,
sady a záhrady, trvalé trávne porasty, vodné plochy a toky.
- Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability (VÚC)
- Územie biokoridoru Hrona navrhuje RÚSES okresu Žiar nad Hronom zaradiť pod
legislatívnu ochranu z dôvodu jeho genofondového významu, preto je potrebné ho
vyhlásiť za chránené územie
- Zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, realizovať vodné toky
a ich brehové územia s cieľom obnoviť integritu a existenčné podmienky pre
akvatickú a semiakvatickú biotu vodných systémov (KURS)
- Biokoridor Kľakovského potoka vyhlásiť za chránené územie (aspoň jeho biologicky
cennejšie, zachovalejšie časti) v súlade s návrhmi ochrany RÚSES okresu Žiar nad
Hronom
R11 - V prípade požiadavky na realizáciu priemyselného areálu v blízkosti mokrade bude
potrebné tu vykonať biologický prieskum zameraný na identifikáciu biologickej
hodnoty mokrade. Na základe výsledkov prieskumu bude potrebné stanoviť limity
pre výstavbu (napr. vzdialenosť, ovplyvnenie vodného režimu) a navrhnúť opatrenia
na elimináciu resp. zmienenie nežiadúcich vplyvov.
R12 - Odstránenú pobrežnú drevinovú vegetáciu Hrona nahradiť novou výsadbou
z miestnych druhov drevín (jelša, vŕby) na ploche medzi Hronom a navrhovanými
plochami vodnej nádrže a priemyselných prevádzok v lokalite Pod Lipou
R13 - V lokalite Pod Lipou a Pod Hrbom vysadiť izolačnú zeleň.
R14 - Pri budovaní priemyselnej prevádzky v lokalite Na Lieskovci rešpektovať a zachovať
pobrežnú drevinovú vegetáciu Kľakovského potoka v terajšom rozsahu
a nezasahovať do toku žiadnymi úpravami. V prípade potreby budovania ochranných
protipovodňových hrádzí je potrebné umiestniť ich z vonkajšej strany porastu, aby
tento zostal neporušený
- Nevysádzať pri frekventovaných cestách ovocné stromy z dôvodu možnej
nadnormatívnej kontaminácie ovocia


- 8 -5. V oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrnych pamiatok


- Rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránené najcennejšie objekty a súbory zaradené alebo navrhované zaradiť do kategórie MPR, PR, PR ľudových stavieb, pamiatkových zón, NKP, chrániť ich a využívať v súlade so zákonom NR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti (VÚC)
- Prispôsobiť ďalšie využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie (VÚC)
- Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma (KURS)
- Zachovať územia miest a obcí kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časť rozptýleného osídlenia (KURS)
- Zachovať tradičnú zástavbu ako kultúrne dedičstvo našich predkov v štýle pôvodnej zástavby (hlavne v Žarnovici, Lukavici, Revištskom Podzámčí) a objekty udržiavať modernizáciou alebo rekonštrukciou
- Zachovať pôvodný charakter uličnej zástavby s využitím prízemia a podkrovia
R15 - Zachovať pamiatkové objekty, dbať o ich ochranu a údržbu
- Stanoviť zásady pre činnosť v ochrannom pásme pamiatok v spolupráci s pamiatkovým ústavom
R16 - Stanoviť náplň využitia Horného kaštieľa v Žarnovici a zrúcanín hradu v Revištskom Podzámčí
- Skalnú stenu Gremenica podľa potreby sanovať proti rozpadu
- Utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, pamiatkových území a ich ochranných pásiem v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Obdobne utvárať podmienky pre ochranu pamätihodností miest a obcí a spolupracovať s orgánmi samosprávy miest a obcí v rámci kraja (VZN ZČ VÚC)
- Vytvárať podmienky pre ochranu a obnovu objektov pamiatkového fondu vo voľnej krajine (objektov hradov, kaštieľov a ich ruiny) pri zachovaní ich pamiatkových hodnôt ako súhrnu významných historických, krajinných, spoločenských, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt. Obdobne vytvoriť podmienky pre obnovu pamätihodností miest a obcí vo voľnej krajine v rámci kraja (VZN ZČ VÚC)
- Národné kultúrne pamiatky, archeologické náleziská a evidované pamätihodnosti zachovať a chrániť v súlade so záujmom a princípmi pamiatkovej ochrany zakotvenými v zákone NRSR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
- Zachovať dominatu hradu Revište ako akcentu pamiatky v krajinnom priestore
- 9 -


- Zachovať urbanizmus a parceláciu vidieckej zástavby v k.ú. Revištské Podzámčie
- Prehodnocovať vhodnosť materiálového a farebného riešenia najmä krytín okolitej zástavby NKP – hradu, paláca. Na krytinu použiť škridľovú krytinu (keramická), cementovo – vláknitú krytinu, v prípade plechovej vylúčiť lesklé odrazové, prípadne netradičné farebné riešenia
- Informovať stavebníka / investora že je povinný si od príslušného krajského pamiatkového úradu v každom stupni územného a stavebného konania vyžiadať konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti
- V prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca ohlásiť nález príslušnému krajskému pamiatkovému úradu

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

- Vybudovať novú trasu a rekonštruovať pôvodnú trasu cesty I/65 (E571) v úseku hranica Nitrianskeho kraja - Žiar nad Hronom (Šášovské Podhradie) VÚC)
R17 - Do roku 2003 dobudovať obchvat preložky cesta I/65 (E571) na R 22,5/80,100 v zmysle predprojektovej a realizačnej dokumentácie
R18 - Vybudovať novú trasu cesty II/512 v úseku Žarnovica – križovatka I/65 – Breziny (VÚC)
- Pri trasovaní preložky štátnej cesty II/512 dodržať dostatočnú vzdialenosť od obytných objektov v intraviláne z titulu nepriaznivých účinkov hluku na obytné prostredie
- Rekonštruovať ostatné cesty II. triedy a cestu III/06518 Žarnovica –Banská Štiavnica s vybudovaním obchvatov (VÚC)
- Rešpektovať ochranné pásma ciest I., II. a III. triedy
- Pri lokalizácii autobusovej stanice rešpektovať prevádzkovo – funkčné vzťahy nového dopravného systému
- Dobudovať komunikácie vnútorného a vonkajšieho dopravného okruhu
prepojením na štátnu cestu I/65 a cestu II/428
- Pri budovaní vnútorného dopravného okruhu dbať na existujúce dopravné
komunikácie a budúcu pešiu zónu v jadre mesta
- Pri budovaní ostatných mestských komunikácií a obslužných chodníkov dbať na prevádzkové a technické parametre vyplývajúce z projektovej dokumentácie, umožňujúce zásah požiarnych a zdravotníckych vozidiel
- Vybudovať chodníky popri komunikáciách, kde tieto doteraz neboli.
- Pri budovaní autobusových zastávok dbať na rozšírené chodníky pre peších a dochádzkovú vzdialenosť k zastávkam
R19 - Pri budovaní záchytných parkovísk vychádzať z usporiadania statickej dopravy v zmysle vypracovanej ÚPD
R20 - Pri realizácii mostov v Žarnovici (smer Lukavica) a Žarnovickej Hute dbať aby boli čo najmenšie zásahy do prírodného prostredia

- 10 -


- Dbať o dobudovanie chýbajúcich chodníkov v miestach nadmerného pohybu osôb v CMZ
- Nové kapacity vybavenosti podmieniť budovaním parkovacích plôch na vlastnom pozemku
- V lokalite Pod Hrbom rešpektovať trasu navrhovanej účelovej komunikácie P6/50,30 pre uvažovaný priemyselný park
- Rešpektovať výhľadové zámery zaradenia súčasnej železničnej trate do kategórie medzinárodnej v smere Bratislava – Zvolen- Lučenec ako i budúcej trate AGTC (Nové Zámky – Zvolen – Košice) (KURS)
- Modernizovať železničnú trať TINA Nové Zámky/Palárikovo – Levice – Zvolen –
Lučenec – Košice – v celej dĺžke ťahu na území Banskobystrického kraja
s postupnou elektrifikáciou a zdvojkoľajnením trate (VZN ZČ VÚC)
- Vybudovať novú rýchlostnú cestu R1 v ťahu E58 v úseku Rudno nad Hronom–
Žarnovica – Žiar nad Hronom – Šášovské Podhradie (x I/65) (VZN ZČ VÚC)
- Vybudovať súbežnú cestu s R1 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Žarnovica –
Žiar nad Hronom – Zvolen – Budča – Kováčová (x I/69) pre dopravu vylúčenú
z R1 (VZN ZČ VÚC)
- Úseky, kde nová trasa R1 opúšťa trasy pôvodných ciest I/65, I/50 a I/69
rekonštruovať a využiť pre trasu súbežnej cesty s R1 (VZN ZČ VÚC)
R57 - Dobudovanie I. etapy rýchlostnej cesty R1 (E 571) Žarnovica - Šášovské
Podhradie
R58 - Rezervovať koridor pre preložku št. cesty II / 512 a dodržať dostatočnú
vzdialenosť od obytných objektov
R59 - Rešpektovať ochranné pásma ciest I , II a III triedy a železnice
- Dobudovať komunikácie vnútorného a vonkajšieho dopravného okruhu
R60 - Cestu III / 06516 Žarnovica – Revišské Podzámčie navrhnúť s výhľadom na
rozvoj rekreácie a športu v Revišskom Podzámčí
R61 - Na ceste II / 428 uvažovať s napojením budúcich lokalít Z2 a Z3 na dopravnú sieť
R62 - Pri budovaní nových mestských komunikácií a obslužných chodníkov dbať na
technické parametre vyplývajúce z projektovej dokumentácie, umožňujúce zásah
požiarnych a zdravotníckych vozidiel
R63 - Pri budovaní nových autobusových zastávok dbať na rozšírené chodníky pre
peších a dochádzkovú vzdialenosť k zastávkam
- Rešpektovať technické požiadavky pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
R64 - Nové kapacity obč. vybavenosti, plochy pre výrobu*, rekreáciu a šport podmieniť
budovaním dostatočných parkovacích plôch
- Pred budúcimi obchodnými zariadeniami budovať dostatok parkovacích plôch
v zmysle platných STN
- Pri projektovaní dbať na bezkolízny pohyb vozidiel s návštevníkmi.
- Pri objektoch IBV uplatňovať odstavovanie a garážovanie vozidiel na vlastnom
pozemku

- 11 -

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

Vodné hospodárstvo

1. Povrchové vody

R21 - Rekonštrukcia vybudovanej úpravy v úseku 0,00 - 2,00 km na Kľakovskom potoku
R22 - Vybudovanie technického hydroenergetického zariadenia na rieke Hron - hate Žarnovica - Okrut s parametrami:
- max. kóta hladiny zásobného objemu 213,6 m n.m.
- prietok Q a = 93,0 m3.s-1
- max. spád 4,31 m
- min. spád 3,38 m
- priemerná ročná výroba 9,039 GWh
R23 - Dodržať ochranné pásmo okolo Kľakovského potoka a Hrona min. 10m


2. Zásobovanie pitnou vodou

- Zabezpečiť pre mesto Žarnovica Qmax = 27,5 l.s-1
R24 - Vybudovať prívodné potrubie DN 200 z uvažovanej vodovodnej vetvy ŽŽB do navrhovaného distribučného vodojemu 2 x 1000 m3
R25 - Vybudovať distribučný vodojem 2 x 1000 m3 s max. hl.315,00 m n.m.
- Vybudovať prepojovacie potrubie z distribučného vodojemu do jestvujúceho vodojemu 2 x 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Vybudovať prepojovacie potrubie z distribučného vodojemu do jestvujúceho vodojemu 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
R26 - Vybudovať vodojem 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m v časti Pod Luhom
- Vybudovať prepojovacie potrubie DN 300 dĺ. 1000 m z navrhovaného vodojemu 2 x 650 m3 v časti Pod Luhom do jestvujúceho vodojemu 2 x 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Vybudovať zásobné potrubie DN 200 dĺ.835 m z vodojemu 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m v časti Pod luhom do spotrebiska
R27 - Vybudovať vodojem Žarnovická Huta 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Vybudovať prívodné potrubie DN 200 do vodojemu Žarnovická Huta 150 m3
R28 - V navrhovaných urbanizovaných plochách je potrebné dobudovať rozvodnú vodovodnú sieť DN 100 a zokruhovať s prepojením na jestvujúci vodovod
R29 - Rekonštrukcia prívodného potrubia Žarnovického SKV zo zdrojov Veľké Pole – Píla
R30 - Rekonštrukcia rozvodnej vodovodnej siete v úseku štátnej cesty Bystrickej ulice a v časti Drevená dedina
- Realizovať prepojenie Západoslovenskej vodnej sústavy so Stredoslovenskou vodárenskou sústavou cez skupinové vodovody Gabčíkovo a Žiar nad Hronom – Žarnovica – Hronský Beňadik (zdroje Gabčíkovo a VN Turček ) ( VZN ZČ VÚC)

- 12 -

- V PHO 2. stupňa podľa rozhodnutia v časti c. PHO 2. stupňa vonkajšie bod 2. je možné realizovať výstavbu obytných budov, závodov a parkovísk len so súhlasom vodohospodárskeho orgánu
- Zabezpečiť pre navrhované lokality max. dennú potrebu vody Qmax:
D1 Nemecké lúky Qmax = 0,38 l.s-1
D2 Pod stráňou Qmax = 0,13 l.s-1
D3 Nová ČOV Qmax = 0,004 l.s-1
D5 Revištské Podzámčie Qmax = 0,47 l.s-1
Z1 Prašivá Qmax = 0,6 l.s-1
Z2 Sklad guľatín Qmax = 0,45 l.s-1
Z3 Bývalý areál Preglejky Qmax = 0,33 l.s-1
Z4 Farská záhrada Qmax = 0,04 l.s-1
R65 - v lokalite D1 Nemecké lúky vybudovať vodovod DN 100
R66 - v lokalite D2 Pod stráňou vybudovať prívodné potrubie DN 200 z VDJ Pod luhom 2 x 650 m3
R67 - v lokalite D5 Revištské Podzámčie vybudovať výtlačné potrubie z DVZ do VDJ 650 m3 v časti Malé Podzámčie, VDJ 650 m3 s max. hladinou 365.00 m n.m. a zásobné potrubie DN 100
R68 - v lokalite Z1 Prašivá vybudovať vodovod DN 100
R69 - v lokalite Z2 Sklad guľatín vybudovať vodovod DN 100
R70 - v lokalite Z3 Bývalý areál Preglejky vybudovať vodovod DN 100
R71 - v lokalite Z4 Farská záhrada vybudovať vodovod DN 100

3. Minerálne a termálne vody
- Vybudovať v časti Lukavica rekreačný areál s kúpaliskom v blízkosti vrtu LKC – 4, pričom sa uvažuje s návštevnosťou 80 návštevníkov za deň
4. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
R31 - Vybudovanie kanalizačného zberača a čerpacej stanice, cez ktoré sa bude prečerpávať odpadová voda z časti sídliska do verejnej kanalizácie so zaústením do ČOV
R32 - Vybudovať kanalizačný zberač na odvádzanie splaškových vôd na ľavej strane Kľakovského potoka
R33 - Vybudovať odľahčovaciu komoru a prepojovacie kanalizačné potrubie, ktoré napojí jestvujúcu kanalizáciu v správe mesta Žarnovica na pravej stane Kľakovského potoka do verejnej kanalizácie v správe StVaK
R34 - V navrhovanej urbanizovanej ploche Pod Lipou vybudovať splaškovú kanalizáciu ukončenú v ČOV situovanej v blízkosti objektov firmy Montované domy na ľavej strane rieky Hron s vyústením do rieky Hron
R35 - V navrhovanej priemyselnej časti Na Lieskovci vybudovať kanalizáciu a ČOV na odvádzanie a likvidovanie priemyselných vôd, splaškové vody sú riešené v regulatíve R14, dažďové vody vyústiť do miestnych tokov
R36 - Vybudovať splaškovú kanalizáciu v časti Pod Luhom z IBV s napojením na jestvujúcu kanalizáciu v správe StVaK Žiar nad Hronom- 13 -


R37 - Vybudovať v časti Lukavica splaškovú kanalizáciu ukončenú v samostatnej ČOV s vyústením do rieky Hron
R38 - Doporučujeme hydraulické posúdenie jestvujúcej kanalizácie v ulici Slobody.
V prípade hydraulického preťaženia je potrebná rekonštrukcia kanalizácie v tejto
časti.
R72 - v lokalite D1 Nemecké lúky vybudovať splaškovú kanalizáciu so zaústením do
vlastnej MB ČOV s kapacitou Q24= 0,27 l.s-1
R73 - v lokalite D2 Pod stráňou vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300
s napojením na jestvujúcu kanalizáciu „H“.V prípade napojenia na zberač „H“,
ktorý nie je napojený na ČOV navrhujeme v riešenom území vybudovať
samostatnú ČOV, ktorá by zabezpečila príslušné ustanovenia zákona. V časti
územia, ktorá negravituje k zberaču „H“ vybudovať čerpaciu stanicu a výtlačné
potrubie v dĺžke 450 m s napojením na navrhovanú splaškovú kanalizáciu DN 300.
Alternatívou pre toto územie je samostatná MB ČOV.
R74 - v lokalite D3 Nová ČOV vybudovať nový areál ČOV
R75 - v lokalite D5 Revištské Podzámčie vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300
s napojením na samostatnú MB ČOV s kapacitou Q24= 0,34 l.s-1
R76 - v lokalite Z1 Prašivá vybudovať kanalizáciu DN 300
R77 - v lokalite Z2 Sklad guľatín vybudovať kanalizáciu DN 300
R78 - lokalite Z3 Bývalý areál Preglejky vybudovať kanalizáciu DN 300
- Podporovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu
zastavaných území miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery
v povodiach vodných tokov v súlade s ekologickými limitmi využívania územia
a ochrany prírody v súlade s Programom protipovodňovej ochrany Slovenska do
roku 2010 a Protipovodňovými plánmi miest a obcí (VZN ZČ VÚC)
- Zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov a zamedziť v ňom
výstavbu a iné činnosti, ktoré zvyšujú riziko povodňového ohrozenia (VZN ZČ
VÚC)
- V lokalite Revištské Podzámčie vykonávať pravidelnú údržbu o opravu inundačnej
hrádze ako technického opatrenia pred povodňami na úrovne Q100 a určiť jej
správcu a prevádzkovateľa
- Do priestoru medzi tok Hrona a zemnú hrádzu umiestňovať len objekty bez pevného základu. Ďalšie objekty povolené vodohospodárskym orgánom situovať za vzdušnú stranu zemnej hrádze s ich výškovým osadením nad úroveň Q100


4. Zásobovanie elektrickou energiou


R39 - Rezervovať priestor na výhľadovú realizáciu ťažkého 110kV dvojitého vedenia v smere Tlmače – Kozárovce – Horná Ždaňa – SLOVALCO a.s. pre alternatívne zásobovanie závodu SLOVALCO a.s. (VÚC)
R40 - Dodržať stanovené ochranné pásma liniek vysokého napätia (VVN, VN) 400kV – 25m, 110 kV – 15m, 22 kV – 10m
- Dodržať stavovené ochranné pásma do transformátorových staníc 110/22kV – 35m, 22/0,4kV – 10m


- 14 -


- Pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia
používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4
a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) (VZN ZČ VÚC)
R79 - Dodržať stanovené ochranné pásma liniek vysokého napätia
- 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú stranu
- 110 kV vzdušné vedenie – 15 m od krajného vodiča na každú stranu
- 400 kV vzdušné vedenie – 25 m od krajného vodiča na každú stranu
- Prevodová transformátorová stanica 110/22 kV – 35 m od oplotenia objektu
- Dodržať stanovené ochranné pásma od transformátorových staníc :
stožiarová transformátorová stanica – 10 m od konštrukcie transformátorovej
stanice

5. Zásobovanie plynom a teplom

- V priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, teplovodov a produktovodov (VÚC)
R41 - Dodržiavať stanovené ochranné pásma plynu
- Podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie ( biomasy,
slnečnej, veternej a geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových zdrojov
k systémovej energetike s uprednostnením sídiel bez prerspektívy zásobovania
zemným plynom (VZN ZČ VÚC)
- Rešpektovať stanovené ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich a
novonavrhovaných plynovodov, teplovodov a produktovodov v zmysle zákona č.
657/2004 Z.z.
R80 - Dodržiavať stanovené ochranné pásma plynu ( VVTL, VTL, STL, NTL )

6. Telekomunikácie

- Rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov (VÚC)
R42 - Rešpektovať objekty a podzemné vedenie liniek diaľkových káblov spojov. Príslušné zásahy a predpoklady realizovať po dohode s ich správcami podľa upresnenej prípravnej a PD
- Pokračovať v rekonštrukcii starých slaboprúdových rozvodov a budovaním nových pre novonavrhovanú zástavbu
- Pri budovaní, plánovaní a rekoštruovaní nadzemného telefónneho vedenia používať
také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) (VZN ZČ VÚC)
R81 - Rešpektovať objekty a podzemné vedenia liniek diaľkových káblov
spojov
- 15 -


8. V oblasti sociálnej infraštruktúry


- Pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadňovať charakter demografickej, sociálnej a ekonomickej štruktúry územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov stredných škôl a učilíšť (VÚC)
- V oblasti zdravotníctva vytvárať územno - technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne preorientovať na prevenciu a včasnú diagnostiku závažných ochorení (VÚC)
- Rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb podľa potrieb okresov paralelne s podielom občanov sociálne odkázaných na pomoc v dôchodkovom veku (VÚC)
R43 - Vybudovať dom s opatrovateľskou službou o kapacite 20 b.j.

9. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

R44 - Pri rozvoji priemyslu podporovať princíp rekonštrukcie sanácie a intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón, areálov, plôch, prípadne i objektov (VÚC)
R45 - Využiť os údolia Kľakovského potoka na pešie prechádzkové trasy v sprievodnej zeleni tohto prírodného prvku (Aktualizácia ÚPN-SÚ)
R46 - Maximálne zachovať prirodzenú sprievodnú zeleň rieky Hron a u plánovaných preložiek rieky dotvoriť existujúci systém zelene (Aktualizácia ÚPN-SÚ)
- Využiť vodný tok Kľakovského potoka na obohatenie životného prostredia, nedovoliť nevhodné regulačné úpravy a dotvoriť sprievodnú zeleň (Aktualizácia ÚPN-SÚ)
- V prípade požiadavky na vybudovanie priemyselných prevádzok v lokalitách „Pod Lipou a Pod Hrbom“ v dostatočnom predstihu posúdiť ich predpokladané vplyvy na životné prostredie podľa Zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
R47 - V lokalite Pod Lipou a Pod Hrbom umiestniť len prevádzku s nezávadnou výrobou, ktorá nebude zhoršovať zaťaženie územia škodlivinami a ktorá nebude ohrozovať kvalitu podzemnej vody
R48 - V lokalite Na Lieskovci umiestniť len prevádzku s výrobou, ktorá nebude zhoršovať zaťaženie územia škodlivinami a ktorá nebude ohrozovať kvalitu vody v Kľakovskom potoku
- Povoľovať malé výrobné prevádzky súkromných podnikov len za predpokladu splnenia stanovených podmienok ohľadne vplyvu prevádzok na životné a obytné prostredie
- Jednotlivé priemyselné areály v lokalite Pod Hrbom umiestňovať postupne v smere od Žarnovice, pričom ich hranice bude najvhodnejšie viesť kolmo na cestu, ktorá bude zabezpečovať dopravný prístup. Výroba by nemala mať nároky na priame železničné napojenie, ktoré by tu bolo ťažko realizovateľné

- 16 -- Je nevyhnutné zachovať prístup ku kameňolomu, ktorý bude pravdepodobne využívaný na ťažbu materiálu pre výstavbu preložky cesty I/65
- Sanovať skládky odpadov ohrozujúcich životné prostredie (VÚC)
R49 - Zabezpečiť rekultiváciu ekologicky závadných plôch (devastované plochy, divoké skládky odpadu a pod.)
- Kameňolom je nevyhnutné rekultivovať, najvodnejšia je postupná rekultivácia. V priestore lomu neumiestňovať po ukončení ani počas ťažby skládku odpadu
- Prehodnotiť plošné využívanie a estetický vzhľad výrobných prevádzok (absencia vyhradenej zelene, chýbajúce nefunkčné oplotenie, trávne neúžitky, odpad a pod.) a následne realizovať príslušné opatrenia
- Zabezpečiť hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a sledovať bakteriologickú a fyzikálnochemickú kvalitu vody z existujúcich vodných zdrojov
- Dobudovať splaškovú kanalizáciu vedenú do ČOV
- Vybaviť žumpami všetky objekty rozptýleného osídlenia a rekreačného bývania v miestnych častiach tam, kde nie je ešte jednotná kanalizácia
R50 - Realizovať navrhované dopravné obchvaty, čím by sa výrazne zlepšila čistota ovzdušia a hlukové pomery mesta a celého k.ú.
- Dodržiavať všetky stanovené a vyhlásené ochranné pásma
- Ochrana vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona č. 364/2004 (VZN ZČ VÚC)
- Dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality
vody určenej na ľudskú spotrebu a nariadenie vlády SR č. 252/2006 Z.z. podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.
R82 - Rešpektovať biokoridor nadregionálneho významu
R83 - Rešpektovať biokoridor regionálneho významu
R84 - Rešpektovať ochranné pásmo vodného zdroja
- Zachovávať prirodzenú sprievodnú zeleň rieky Hron
R85 - V lokalitách Pod Stráňou, bývalý areál Preglejky, Sklad guľatiny umiestňovať
len prevádzky z výrobou*, ktorá neohrozí zaťaženie územia škodlivinami a ktorá
nebude ohrozovať kvalitu vody v rieke Hron
- Pri výstavbe nových objektov spotreby tepla v dosahu siete CZT uprednostňovať
napojenie týchto objektov na sústavu CZT za predpokladu technickej
a ekonomickej prijateľnosti
- Pri výstavbe všetkých nových zdrojov tepla v k. ú. Žarnovica dodržať požiadavky
neohrozenia verejných zdrojov
- Malé výrobné prevádzky súkromných podnikov povoľovať len za predpokladu
splnenia stanovených podmienok ohľadne vplyvu prevádzok na životné a obytné
prostredie
- 17 -


R86 - Pri budovaní nových areálov realizovať dostatok izolačnej, vyhradenej a okrasnej
zelene
- Zabezpečiť hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a sledovať
bakteriologickú a fyzikálnu kvalitu vody z existujúcich vodných zdrojov
- Dobudovať splaškovú kanalizáciu vedenú do ČOV
R87 - Vybudovať ČOV
R88 - V prípade realizácie MVE na Hrone v lokalite Revištské Podzámčie pod názvom Bzenica doložiť posúdenie vplyvov MVE na životné prostredie
- Výstavbu MVE Revištské Podzámčie je potrebné podmieniť komplexným posúdením vplyvov na životné prostredie celej sústavy navrhovaných malých vodných elektrární na strednom toku Hrona
- Dodržiavať všetky stanovené a vyhlásené ochranné pásma
- Všetky činnosti, ktoré súvisia s banskou činnosťou v dobývacom priestore 514 – Žarnovica – Kalvária, je potrebné pred začatím prerokovať a získať súhlas s organizáciou, ktorá má určený dobývací priestor a obvodným banským úradom
- Stavebný úrad môže v prieskumnom území vydať územné rozhodnutie len po vyjadrení ministerstva podľa § 21 ods. 6 geologického zákona

§ 10

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch.

Vymedzené plochy v doplnku č.5 (označené indexom D a Z) je možné v budúcnosti využívať nasledovne:
D1 - Lokalita Nemecké lúky – prípustná obytná funkcia, vylučujúca priemysel .
D2 - Lokalita Pod Stráňou – prípustná plochy výroby*, OV, služby, zeleň, vylučujúca závadný priemysel a výroba
D3 - Nová ČOV – prípustná technická vybavenosť, vylučujúca bývanie
D4 - Lokalita Pod Kalváriou – prípustná rozšírenie cintorína, zeleň, vylučujúca výroba.
D5 - Lokalita Revištské Podzámčie – prípustná rozvoj rekreácie, šport, ubytovanie OV, vylučujúca výroba
D6 - MVO Revištské Podzámčie – prípustná technická vybavenosť, vylučujúca priemysel
Z1 - Lokalita Prašivá – prípustná IBV, vylučujúca výroba.
Z2 - Lokalita Sklad guľatiny – prípustná IBV, OV (obchody a služby), vylučujúca priemysel
Z3 - Bývalý areál Preglejky – prípustná OV (obchody, služby, administratíva), funkčne zmiešané plochy (bývanie, služby), vylučujúca priemysel a výroba
Z4 - Lokalita Farská záhrada – prípustná bývanie, IBV, neprípustná výroba


- 18 -


§ 11

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitých predpisov

a) Krajinný priestor „Revištské Podzámčie (č.65)“
- Vylúčiť výrub rozptýlenej a krovinatej zelene na hradnom návrší a na hrádzi rybníka.
- Zakázať ťažby nerastných surovín a znečisťovanie odpadmi
- Uvažované zásahy konzultovať s orgánmi ŠOP

b) CHKO Štiavnické vrchy

- Rešpektovať hranicu CHKO Štiavnické vrchy
- Všetky zásahy a činnosti v tomto území konzultovať s orgánmi ŠOP.
PHO 1. a 2. stupňa
- Podľa rozhodnutia v časti c. PHO 2. stupňa vonkajšie bod 2. je možné realizovať výstavbu obytných domov, závodov, parkovísk len so súhlasom vodohospodárskeoho orgánu
- Biokoridor nadregionálneho významu
- Biokoridor regionálneho významu
- Ochranné pásmo okolo Hrona a Kľakovského potoka min. 10m od brehovej čiary.
- Ochranné pásmo drobného toku 5m od brehovej čiary
- Ochranné pásmo existujúcej ČOV – 250m od oplotenia
- Ochranné pásmo novej ČOV Žarnovica a MB ČOV Revištské Podzámčie stanovené orgánom štátnej vodnej správy a úradom verejného zdravotníctva
- Ochranné pásmo skupinového vodovodu 5m po oboch stranách potrubia
- Ochranné pásmo zásobného potrubia verejného vodovodu 3 m po oboch stranách potrubia
- Ochranné pásmo vodných zdrojov a vodojemov
- Ochranné pásmo lesa 50m od hranice lesného porastu
- Ochranné pásmo cintorína 50m
- Ochranné pásmo železnice 60m od osi krajnej koľaje
- Ochranné pásmo rýchlostnej cesty R1 100m od osi komunikácie na každú stranu.
- Ochranné pásmo ciest I. triedy – 50m od osi komunikácie
- Ochranné pásmo ciest II. triedy – 25m od osi komunikácie
- Ochranné pásmo ciest III. triedy – 20m od osi komunikácie
- Ochranné pásmo okolo transformátorových staníc 110/22kV – 35m, 22/0,4 kV – 10m
- Ochranné pásmo vzdušného vedenia 400kV – 25m, 110kV – 15m, 22kV – 10m od krajného vodiča na každú stranu
- Ochranné pásmo telekomunikačných káblov 1,5m – 3m od osi kábla na každú stranu
- 19 -


- Ochranné pásmo VVTL plynovodu DN 500mm – 125m, VTL plynovodu DN 200mm – 20m od osi na každú stranu
- Všetky ochranné pásma výroby a priemyselných prevádzok podľa ich druhu budúcej výroby stanovené úradom verejného zdravotníctva


§ 12


Vymedzenie zastavaného územia


Zastavané územie Žarnovice a miestnych administratívnych častí Revištské Podzámčie, Lukavica a Žarnovická huta je vymedzené vonkajšou hranicou zastavaného územia k 1. 1. 1990 a navrhovanou hranicou zastavaného územia jednotlivých navrhovaných lokalít doplnkov č. 4 - 5.


Limity únosnosti územia

§ 131. Únosnosť katastrálneho územia:

Etapa Plocha v ha Obyvatelia Hustota ob/ha Limit hustoty
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stav k 31.12.2001 3040 6509 2,141
Návrh 3040 6889 2,266 2,5ob/ha2. Limit únosnosti pre novú bytovú výstavbu:

Forma zástavby Plocha pozemku m2/dom Limit podlažnosti
________________________________________________________________________ Optimum 600 – 900m2/dom 1 - 2
IBV
Maximum od 500m2/dom 3- 20 -


3. Limit podlažnosti

Forma a lokalita zástavby Plocha Limit podlažnosti
(Hustota)
____________________________________________________________________
IBV 400 – 800m2/dom 2
HBV 6
CMZ 3
Rozptýlené osídlenie 0,45 – 0,75 ob/ha 1 - 2
OV 2
VÝROBA * 2 - 3
SLUŽBY 2

§ 14


Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny


V ďalšej postupnosti je potrebné spracovať územný plán zóny (resp. urbanistickú štúdiu) na Revištské Podzámčie lokalita D5


III. ČASŤ


Verejnoprospešné stavby

§ 15


Plochy pre verejnoprospešné stavby


D1 - plocha pre nájomné byty
D2 - plocha pre OV a výrobu*
D3 - plocha pre novú ČOV
D4 - plocha pre rozšírenie cintorína
D5 - plocha pre dobudovanie a rozvoj rekreácie a športu
Z2 - plocha pre OV a výrobu*
- plochy pre verejné parkoviská
- plocha pre cestu R1 (E571) Žarnovica – Šášovské Podhradie I.etapa
- plocha pre preložku cesty II / 512
- 21 -


§ 16


Zoznam verejnoprospešných stavieb

Kapitola je spracovaná v zmysle novely stavebného zákona z roku 2000, vyhlášky č. 263/1998 a č. vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie.
V záväznej časti úplného znenia zmien a doplnkov k schválenému ÚPN – SÚ Žarnovica sú vyšpecifikované verejnoprospešné stavby vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ako i riešených doplnkov.


Ide o nasledovné verejnoprospešné stavby:


A. Stavby a objekty občianskej vybavenosti


V tejto časti sú uvedené všetky stavby a objekty spĺňajúce kritéria verejnoprospešnosti vzhľadom na predpokladaný rozvoj mesta – bez ohľadu na to, kedy ekonomická situácia spoločnosti mesta umožní ich realizáciu. Ich kapacity a lokality budú upresnené pred realizáciou. Sú tu zaradené len tie stavby a objekty, ktoré neboli doteraz realizované (napríklad dostavby, nové objekty a pod.). Spoločne je uvádzaná vyššia, nadzákladná a základná občianska vybavenosť.


1. Občianska vybavenosť


V1 - Obchodná vybavenosť – nákupné stredisko
V2 - (Infostánok) – ponecháva sa existujúca zástavba
V3 - Zhromažďovacie námestie
V4 - Dobudovanie cintorína – rozširuje sa o územie lokality D4
V5 - (32 triedna ZŠ) – nahrádza sa IBV lokality Z1
V6 - (Polyfunkčný objek pre sociálne účely) – ruší sa
V7 - Rozšírenie existujúceho kultúrneho domu o spoločenskú sálu
V8 - Dobudovanie prírodného amfiteátra v Revištskom Podzámčí
V9 - Dom s opatrovateľskou službou
V10 - (Obvodové zdravotné stredisko + lekáreň) – zmena na občiansku vybavenosť
V55 - Rekonštrukcia spoločenského domu v areály bývalej Preglejky Žarnovica

- 22 -


2. Športovo – rekreačné stavby a zariadenia


V11 - Detský športový areál (sídlisko)
V12 - Dobudovanie športového areálu pri futbalovom ihrisku (tenisoé kurty, viacúčelová krytá hala pre cca 500 návštevníkov
V13 - Areál zdravia a voľného času v lokalite pod Muchovým vŕškom
V14 - Rekreačný areál okolo termálneho vrtu v Lukavici
V58 - Športové a rekreačné zariadenia v lokalite Revištské Podzámčie


B. Stavby a pozemky pre bytovú výstavbu


- Zahustiť výstavbu HBV sídliska o objekt „C“.
- Verejná infraštrukúra k plánovanej výstavbe
V56 - Sociálne nájomné byty ( 32 b.j. – Nemecké lúky D1 )
V57 - Verejné rozvody k plánovanej výstavbe

C. Stavby technickej infraštruktúry


1. Dopravné stavby a zariadenia

V15 - Cesta I/65 (E571) v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Žiar nad Hronom (Šášovské Podhradie), nová trasa a rekonštrukcia pôvodnej trasy (kategória C 22,5/80, 100, vo výhľade R 22,5/80,100. (VÚC)
V16 - Cesta II/512 v úseku Žarnovica – križovatka I/65 – Breziny, nová trasa (C9,5/70,80) (VÚC)
V17 - Ostatné cesty II. triedy a cesta III/06518 Žarnovica – Banská Štiavnica, rekonštrukcia s vybudovaním obchvatov sídel (kat. C9,5/70,80), poradie a časový horizont podľa vývoja intenzity dopravy (VÚC)
V18 - Vybudovanie rozšírenia cesty I/65 (E571) a obchvatu o nový jazdný pruh na R 22,5/80,100 v zmysle realizačnej dokumentácie
V19 - Vybudovanie komunikácií vonkajšieho dopravného okruhu
- Prepojenie ul. Slobody, Kukučína s ul. Partizánskou
- Prepojenie sídliska na cestu II/428
V20 - Vybudovanie komunikácií vnútorného dopravného okruhu
- Prepojenie týchto ciest riešiť vylúčením terajšej nevyhovujúcej dopravy v CMZ
- Vybudovať komunikáciu popri kultúrnom dome a tak priamo napojiť na cestu II/428
V21 - Vybudovať ostatné mestské obslužné komunikácie a obslužné chodníky podľa potrieb postupu výstavby – upresnené v prípravnej a PD.
V22 - Rekonštrukcia mosta na Kľakovskom potoku v Žarnovickej Hute podľa upresnenej prípravnej a PD
V23 - Výstavba mostu v Žarnovickej Hute


- 23 -


- Vybudovanie účelovej komunikácie P6/50(30) v lokalite Pod Hrbom
- Miestne komunikácie a chodníky za účelom vybudovanie následnej zástavby IBV
V24 - Vybudovanie pešej zóny v centrálnej časti mesta
- Chýbajúce chodníky v miestach nadmerného pohybu osôb v CMZ, sídliska, KBV podľa upresnenej dokumentácie
- Vybudovanie chýbajúcich autobusových zástavok popri kumunikáciách s rozšírenými chodníkmi pre peších
V25 - Budovanie verejných záchytných parkovísk a ostatných verejných parkovacích plôch
V26 - Vybudovať chodníky popri komunikáciách, kde tieto doteraz neboli
V27 - Modernizácia južného ťahu železničnej dopravy v celej dĺžke Nové Zámky – Levice – Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – Košice s prestavbou podľa Európskej dohody (AGTC), navrhovaná min. rýchlosť v roku 2005 je 80 – 100 km.h Výhľadovo 120 km.h, elektrifikácia a zdvojkoľajnenie južného ťahu v celej dĺžke do roku 2015 (VÚC)
- Zvýšenie výkonnosti železničnej trate – zdvojkoľajnenie a elektrifikácia „Žarnovica – Kozárovce“ – na základe upresnenej projektovej dokumentácie
- Rýchlostná cesta R1 (E58) v úseku Rudno nad Hronom – Žarnovica –Žiar nad
Hronom – Šásovské Podhradie (x1/65), nová trasa kategória R 22,5/100,80, ( VZN
ZČ VÚC)
- Rekonštrukcia cesty II/512 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Žarnovica (I/65 – R1), kategória C 9,5/70,60, (výhľadovo rezervovať priestor pre obchvaty obcí), (VZN ZČ VÚC)
V59 - Dobudovanie I. etapy cesty R1 (E 571) Žarnovica – Šášovské Podhradie
V60 - Preložka št. cesty II / 512
V61 - Rozšírenie cesty III / 06516 Žarnovica – Revištské Podzámčie
V62 - Vnútorná dopravná sieť komunikácií MO 6,5 / 40 v budúcich lokalitách Z2 a Z3.
V63 - Vybudovanie nových autobusových zastávok s rozšírenými chodníkmi pre peších
V64 - Budovanie verejných záchytných a ostatných verejných parkovísk
- Budovanie verejných chodníkov pre peších


2. Vodohospodárske stavby a zariadenia


1. Povrchové vody

V28 - Rekonštrukcia vybudovanej úpravy v úseku 0,00 - 2,00 km na Kľakovskom potoku
V29 - Hať Žarnovica - Okrut na rieke Hron
- Inundačná hrádza v Revištskom Podzámčí (údržba a rekonštrukcia)

1. Zásobovanie pitnou vodou

V30 - Prívodné potrubie DN 200 z uvažovanej vodovodnej vetvy ŽŽB do navrhovaného distribučného vodojemu 2 x 1000 m3


- 24 -


V31 - Distribučný vodojem 2 x 1000 m3 s max. hl.315,00 m n.m.
- Prepojovacie potrubie z distribučného vodojemu do jestvujúceho vodojemu 2 x 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Prepojovacie potrubie z distribučného vodojemu do jestvujúceho vodojemu 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
V32 - Vodojem 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m v časti Pod Luhom
- Prepojovacie potrubie DN 300 dĺ. 1000 m z navrhovaného vodojemu 2 x 650 m3 v časti Pod Luhom do jestvujúceho vodojemu 2 x 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Zásobné potrubie DN 200 dĺ.835 m z vodojemu 2 x 650 m3 s max. hl. 292,50 m n.m v časti Pod Luhom do spotrebiska
V33 - Vodojem Žarnovická Huta 150 m3 s max. hl. 292,50 m n.m
- Prívodné potrubie DN 200 do vodojemu Žarnovická Huta 150 m3
- Rozvodná vodovodná sieť DN 100, zokruhovaná na jestvujúci vodovod
V34 - Rekonštrukcia prívodného potrubia Žarnovického SKV zo zdrojov Veľké Pole – Píla
V35 - Rekonštrukcia rozvodnej vodovodnej siete v úseku štátnej cesty Bystrickej ulice (cca 600 m) a v časti Drevená dedina
- Prívod vody z vodárenskej nádrže Hronček do Pohronského
skupinového vodovodu (VZN ZČ VÚC)
- Žarnovica DVZ Revištské Podzámčie 3. stavba (VZN ZČ VÚC)
V65 - v lokalite D1 Nemecké lúky vodovod DN 100
V66 - v lokalite D2 Pod stráňou prívodné potrubie DN 200 z VDJ Pod luhom 2 x 650 m3
V67 - v lokalite D5 Revíštské Podzámčie výtlačné potrubie z DVZ do VDJ 650 m3 v časti Malé Podzámčie, VDJ 650 m3s max. hladinou 365,00 m n.m. a zásobné potrubie DN 100
V68 - v lokalite Z1 Prašivá vodovod DN 100
V69 - v lokalite Z2 Sklad guľatín vodovod DN 100
V70 - v lokalite Z3 Bývalý areál Preglejky vodovod DN 100
V71 - v lokalite Z4 Farská záhrada vodovod DN 100

2. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

V36 - Kanalizačný zberač a čerpacia stanica
V37 - Kanalizačný zberač na odvádzanie splaškových vôd na ľavej strane Kľakovského potoka
V38 - Odľahčovacia komora a prepojovacie kanalizačné potrubie, ktoré napojí jestvujúcu kanalizáciu v správe mesta Žarnovica na pravej stane Kľakovského potoka do verejnej kanalizácie v správe StVPS
V39 - V navrhovanej urbanizovanej ploche Pod Lipou splašková kanalizácia ukončená v ČOV situovanej v blízkosti objektov firmy Montované domy na ľavej strane rieky Hron s vyústením do rieky Hron
V40 - V navrhovanej priemyselnej časti Na Lieskovci kanalizácia a ČOV na odvádzanie a likvidovanie priemyselných vôd
V41 - Splašková kanalizácia v časti Pod Luhom z IBV s napojením na jestvujúcu kanalizáciu v správe StVaK Žiar nad Hronom


- 25 -


V42 - V časti Lukavica splašková kanalizácia ukončená v samostatnej ČOV s vyústením do rieky Hron
V43 ¬- Rekonštrukcia kanalizácie v ulici Slobody v prípade hydraulického preťaženia jestvujúcej kanalizácie
- Žarnovica dobudovanie kanalizácie a ČOV (VZN ZČ VÚC)
V72 - v lokalite D1 Nemecké lúky splašková kanalizácia a vlastná MB ČOV s kapacitou Q24 = 0,27 l.s-1
V73 - v lokalite D2 Pod stráňou splašková kanalizácia DN 300, čerpacia stanica, výtlačné potrubi a samostatná ČOC pred zaústením do zberača „H“. Alternatíva pre toto územie samostatná MB ČOV.
V74 - v lokalite D3 Nová ČOV rozšírenie mestskej ČOV
V75 - v lokalite D5 Revištské Podzámčie splašková kanalizácia DN 300 a samostatná MB ČOV s kapacitou Q24 = 0,34 l.s-1
V76 - v lokalite Z1 Prašivá splašková kanalizácia DN 300
V77 - v lokalite Z2 Sklad guľatín splašková kanalizácia DN 300
V78 - v lokaliteZ3 Bývalý areál Preglejky splašková kanalizácia DN 300


3. Energetické stavby a zariadenia


1. Zásobovanie elektrickou energiou


V44 - Realizácia ťažkého 110kV dvojitého vedenia v smere Tlmače – Kozárovce – Horná Ždaňa SLOVALCO a.s.
- Prebudovanie jestvujúcich stožiarových transformátorových staníc pre uvažované IBV – SEVER (Pod Luhom), IBV – Parkan, a občiansku vybavenosť v centrálnej časti mesta
V45 - Vybudovanie stožiarovej transformátorovej stanice vrátane vzdušnej prípojky pre IBV – Pod Lipou a rekreačný areál Lukavica
- Vybudovanie káblových prípojok nn pre navrhovaný rekreačný areál Lukavica, IBV Pod Lipou, IBV – Parkan, IBV Sever
V46 - Vybudovanie 22 kV vzdušného vedenia pre uvažovaný rozvoj priemyslu v lokalite Pod Lipou, Na Lieskovci a Pod Hrbom
- Rezervovanie priestoru pre výhľadovú realizáciu dvojitého 110kV vedenia v smere Rz ŽSR Kozárovce – Rz Žarnovica, s prepojením na navrhovanú rozvodňu a transformovňu v Novej Bani (VZN ZČ VÚC)
V79 - Lokalita D1 – Nemecké lúky
Kiosková transformátorová stanica 22/0,4 kV, 100 kVA, označenie
TS 01 22 kV prípojka vzduch – kábel pre TS 01
Sekundárny káblový rozvod nn pre navrhovanú výstavbu
Osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev v navrhovanej výstavbe
V80 - Lokalita D2 – Pod stráňou


- 26 -
Kiosková transformátorová stanica 22/0,4 kV, 160 kVA, označenie TS 02 22 kV prípojka vzduch – kábel pre TS 02
Sekundárny káblový rozvod nn pre navrhovanú výstavbu
Osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev v navrhovanej výstavbe
V81 - Lokalita D3 – Nová ČOV
Jestvujúca transformátorová stanica TS 67.62, 100 kVA, prebudovať na 250 kVA (vrátane výmeny sekundárneho rozvádzača nn)
Novú ČOV napojiť sekundárnym káblovým rozvodom nn z prebudovanej transformátorovej stanice TS 67.62
V82 - Lokalita D5 – Revištské Podzámčie
Jestvujúca transformátorová stanica TS 67.01, 250 kVA, prebudovať na 400 kVA (vrátane výmeny sekundárneho rozvádzača nn)
Sekundárny káblový rozvod nn pre navrhovanú výstavbu
Osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev v navrhovanej výstavbe
V83 - Lokalita Z1 – Prašivá
Jestvujúca transformátorová stanica TS 67.14, 250 kVA, prebudovať na 400 kVA (vrátane výmeny sekundárneho rozvádzača nn)
Sekundárny káblový rozvod nn pre navrhovanú výstavbu
Osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev v navrhovanej výstavbe
V84 - Lokalita Z2 – Sklad guľatiny
Kiosková transformátorová stanica 22/0,4 kV, 630 kVA, označenie TS 03 22 kV prípojku vzduch – kábel pre TS 03
Sekundárny káblový rozvod nn pre navrhovanú výstavbu
Osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev v navrhovanej výstavbe
V85 - Lokalita Z3 – Bývalý areál Preglejky
Kiosková transformátorová stanica 22/0,4 kV, 630 kVA, označenie TS 04 22 kV káblovú prípojku pre TS 04
- Sekundárny káblový rozvod nn pre navrhovanú výstavbu, ktorý bude napojený z navrhovanej transformátorovej stanice TS o4 a z jestvujúcej transformátorovej stanice o výkone 1600 kVA, v ktorej je podľa vyjadrenia firmy ANB a. s. Žarnovica rezerva 800 kVA
- Osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev v navrhovanej výstavbe


2. Zásobovanie plynom a teplom


- Plynofikácia obcí Žarnovica – Brehy, Hrabičov, Ostrý Grúň, Žapkov, Horné Hámre, Kľak, Orovnica, Rudno nad Hronom a Voznica (VÚC)
- Pokračovanie s plynofikáciou Žarnovice a jej pridružených administratívnych častí


- 27 -


- Regulačné stanice plynu z vysokého tlaku na stredný tlak (VTL/STL) a stredného tlaku na nízky tlak (STL/NTL) medzi jednotlivými rozvodmi plynu v meste – v objektovej sústave podľa upresnenej prípravnej a PD
V86 - Verejné plynovody VTL, STL a NTL
- Zariadenia tepelnej energetiky na území mesta Žarnovica v zmysle energetickej koncepcie

3. Telekomunikácie

V47 - Objekty nadradenej telekomunikačnej siete v objektovej sústave podľa upresnenej prípravnej a PD
- Objekty telekomunikačnej siete a káblovej televízie v objektovej sústave podľa upresnenej prípravnej a PD
- Rezervovanie priestorov pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov DOK (VZN ZČ VÚC)
V87 - Trasy miestnych telefónnych káblov telekomunikačnej siete podľa spresnenej prípravnej a projektovej dokumentácie


D. Ekologické stavby a stavby skvalitňujúce životné prostredie


1. Odpadové hospodárstvo


- Regionálna skládka komunálneho odpadu pre okres Žarnovica (VÚC)
- Skládka pevného (resp. triedeného) komunálneho odpadu s upresnením lokalít v prípravnej a PD
V48 - Priemyselná kanalizácia na Lieskovci a Pod Hrbom


2. Ochrana prírody a tvorba krajiny, zeleň


V49 - Výsadba odstránenej drevinnej vegetácie pozdĺž toku Hron
V50 - Výsadba izolačnej zelene pri budúcich priemyselných areáloch v lokalite Pod Lipou a Pod Hrbom.
V51 - Dobudovanie izolačnej a vyhradenej zelene okolo existujúcich a novonavrhovaných priemyselných a výrobných areálov
V52 - Vybudovanie krajinnej zelene pozdĺž komunikácií
V53 - Vybudovanie parkov v centrálnej časti mesta ako i v ostatnom riešenom území – ruší sa vybudovanie parku pri budove Okresného úradu
V54 - Čistenie Kľakovského potoka, budovanie balustrád a výsadba chýbajúcej zelene
V88 - Nová ČOV Žarnovica ( lok. D3 )
V89 - Vybudovanie vodovodov Revištské Podzámčie pre novonavrhované plochy

- 28 -

V90 - Splašková kanalizácia
V91 - Splašková kanalizácia Revištské Podzámčie a nová MB ČOV
V92 - Výsadba izolačnej zelene okolo novonavrhovaných areálov
V93 - Čistenie a úprava Kľakovského potoka
V94 - Rozšírenie cintorína


Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb


Regulatívy územného rozvoja a verejnoprospešné stavby ako záväzné časti riešenia sú zdokumentované v grafickej časti ÚPN – SÚ Žarnovica doplnok č. 5.


Záverečné ustanovenia

§ 17

Zmeny a doplnky k ÚPN – SÚ Žarnovica v úplnom znení doplnkov č. 4 – 5 s regulatívami a limitami územného rozvoja a verejnoprospešnými stavbami nadobúdajú platnosť po nadobudnutí účinnosti Všeobecného záväzného nariadenia mesta Žarnovica.

§ 18

Do podkladov ÚPD mesta, grafickej časti a textovej časti môže laická, odborná verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány štátnej správy, právnické osoby a drobný podnikatelia a živnostníci nahliadnuť v úradných hodinách na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby a životného prostredia.

Poznámka:
abc... – pôvodný text doplnku č. 4
abc... - doplnený text doplnku č. 5
(Infostánok)- zmenený text a funkcia
plochy výroby* - plochy miestneho priemyslu nevytvárajúce rámec na schválenie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

2. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žarnovici
dňa ..........2007, uznesením č. .../2007 MsZ.

VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.


Vyvesené : ............ 2007 Kamil Danko
Nadobúda účinnosť : ............. 2007 primátor mesta

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka