Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Schválené: 16.9.2008

Vyhlásené: 17.9.2008

Účinnosť: 1.10.2008

Mesto Žarnovica na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie ).


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2008

O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Čl. 1
Účel a predmet

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Čl. 2

Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku

1. Termín zápisu.
Mesto Žarnovica v súlade s ustanovením § 20, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) ukladá riaditeľovi Základnej školy, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica vykonať zápis detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

2. Miesto a čas zápisu.
Mesto Žarnovica určuje miesto a čas zápisu nasledovne :
1) Miesto zápisu
Základná škola Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica

2) Čas zápisu
tretí januárový štvrtok v roku v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.
po ňom nasledujúci piatok v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

3. Zverejnenie zápisu.
Mesto Žarnovica v súlade s ustanovením § 20, ods. 3 písm. a) školského zákona ukladá riaditeľovi Základnej školy, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica zverejniť v dobe od 15. decembra do 15. januára miesto a čas zápisu k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom, po dohode so zriaďovateľom takto:
• na budove Základnej školy, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica,
• na internetovej stránke Mesta Žarnovica,
• na internetovej stránke Základnej školy, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica,
• v budove Materskej školy, Sládkovičova 1130, Žarnovica a v budove Materskej školy, Jilemnického 2, Žarnovica
• vyhlásením v mestskom rozhlase
• uverejnením oznamu Žarnovickom mesačníku

4. Požiadavky Základnej školy, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica pri zápise žiaka.
V súlade s § 20, ods. 4 školského zákona, základná škola pri zápise žiaka vyžaduje tieto osobné údaje:
a. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.Čl. 9
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 16.09.2008.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia, t.j. 01.10.2009.


Všetky sumy uvedené vo VZN boli prepočítané konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 SKK.

Kamil Danko
primátor mestaVyvesené: 02.09.2008

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka